Bài giảng thực hành cơ SỞ DỮ liệUtải về 4.27 Mb.
Chế độ xem pdf
trang14/43
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích4.27 Mb.
#55638
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   43
TH CSDL 2015Sep
NEW.Bài giảng CSDL sau nghiệm thu-2023, 6. Đề cương Cơ sở dữ liệu- sau nghiệm thu. 23.02.2022, Chuong01-CSDL
 
Đặt tên ràng buộc 
Khai báo CONSTRAINT   dùng để đặt tên ràng buộc. Mục 
đích của việc đặt tên ràng buộc là khi cập nhật dữ liệu vi phạm ràng buộc, hệ quản trị 
CSDL thường bao gồm tên ràng buộc vào thông báo lỗi. Ngoài ra có thể sử dụng tên ràng 


20 
buộc khi sửa đổi hóa xóa ràng buộc. Như ở ví dụ trên, ràng buộc khóa chính được đặt tên 
là emp_id_pk. 
Ví dụ: Tạo bảng employees với khóa chính xác định theo kiểu ràng buộc bảng thay vì 
khai báo cùng với định nghĩa cột. 
CREATE TABLE employees (
employeeNumber int(11) NOT NULL,
lastName varchar(50) NOT NULL,
firstName varchar(50) NOT NULL,
extension varchar(10) NOT NULL,
email varchar(100) NOT NULL,
officeCode varchar(10) NOT NULL,
reportsTo int(11) default NULL,
jobTitle varchar(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY (employeeNumber)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
FOREIGN KEY (Ràng buộc khóa ngoài) 
Từ khóa FOREIGN KEY được dùng để xác định khóa ngoài. Trong ví dụ dưới xác định 
cột country_id làm khóa ngoài, tham chiếu đến khóa chính của bảng country
CREATE TABLE city ( 
city_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
city VARCHAR(50) NOT NULL, 
country_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL, 


21 
last_update TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON 
UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 
PRIMARY KEY(city_id), 
CONSTRAINT fk_city_country FOREIGN KEY (country_id) 
REFERENCES country (country_id) ON DELETE RESTRICT ON 
UPDATE CASCADE 

Ý nghĩa của các tùy chọn đi kèm khi khai báo ràng buộc khóa ngoài: 
 ON DELETE RESTRICT:
có nghĩa không cho phép xóa dòng dữ liệu ở bảng được 
tham chiếu khi còn dữ liệu tham chiếu tới. Trong ví dụ trên không được phép xóa 
dòng dữ liệu của bảng country nếu tồn tại dòng dữ liệu từ bảng city tham chiếu tới. 
 ON UPDATE CASCADE:
có nghĩa khi cập nhật dữ liệu ở bảng được tham chiếu, dữ 
liệu bên bảng tham chiếu sẽ được tự động cập nhật. Trong ví dụ trên, khi thay đổi dữ 
liệu của cột country_id của bảng country thì cột country_id của bảng city sẽ được tự 
động cập nhật.
 
Khi không sử dụng các tùy chọn này, ngầm định RESTRICT sẽ được sử dụng cho các 
sự kiện DELETE và UPDATE.
Sau khi đã tạo các bảng dữ liệu, có thể kiểm tra xem cấu trúc của các cột dữ liệu trong
Ví dụ: Hiển thị thông tin của bảng employees 
DESCRIBE employees
Kết quả trả về từ MySQL server 


22 
Bên cạnh lệnh DESCRIBE có thể sử dụng câu lệnh: 
SHOW CREATE TABLE Table_Name 
sẽ hiển thị về câu lệnh được sử dụng để tạo ra bảng dữ liệu. 

tải về 4.27 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   43
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương