Bài giảng lịch sử ĐẢng cộng sản việt namtải về 1.26 Mb.
trang73/73
Chuyển đổi dữ liệu16.03.2023
Kích1.26 Mb.
#54380
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   73
BAI GIANG LICH SU DANG
MÃ HÓA
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 14, trang 275.
98

94Đảng bộ miền Nam của Đảng có danh nghĩa công khai là Đảng Nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam.

95Tính từ năm 1961 đến năm 1963, chúng ta đã phá hoàn toàn 2.895/6.161 ấp chiến lược của địch, giành quyền làm chủ 12.000/17.000 thôn, giải phóng 5/14 triệu dân.

96 Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: Kết luận về Tống kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cừu nước (ngày 25-5-1994).

97 Hồ Chí Mình Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 15, trang 532.
110 '

98 Bộ Ngoại giao. Mặt trận Ngoại giao với cuộc đàm phán Paris về Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2004, trang 481

99 Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 15, trang 623.
119

100 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đáng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tập 37, trang

101 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội 2006, Tập 47, tr380
131

102 Cuộc hành quân “Đông tiến 1” năm 1986 do Hoàng Cơ Minh cầm đầu bị nhân dân Lào phối họp với Việt Nam đập tan: 65 tên bị tiêu diệt, 67 tên bị bắt sống, chỉ còn ỉ5 tên chạy thoát về Thái Lan.

103 Đảng Cộng sản Việt Nam: Vấn kiện Đảng Toàn tạp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, tập 52, trang

104 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thử IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, trang 83..

105 Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương: Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thử tám Ban Chấp hành Trung ương Đáng khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, trang 45.

106 Trong 5 năm 2006-2010, tổng vốn FDI thực hiện đạt gần 45 tỉ USD, vượt 77,8% so với kế hoạch đề ra. Tổng số vốn đăng ký mới và tăng thêm ước đạt 146,8 tỉ USD, gấp 2,7 lần kế hoạch đề ra và gấp hơn 7 lần so với giai đoạn 2001-2005. Tổng vốn ODA cam kết đạt trên 31 tỉ USD, gấp hon 1,3 lần so với mục tiêu đề ra; giải ngân ước đạt khoảng 13,8 tỉ USD, vượt 17,5%.

107Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, trang 127.

108Đảng Cộng sản Việt Nam: Vân kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khỏa X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, trang 43

109Theo Nghị quyết số 23-NỌ/TW của Bộ Chính trị Khóa X.

110Theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (1-2008).

111 Đảng Cộng sản Việt Nam: Vãn kiện Đại hội đại biếu toàn quốc lơn thửXI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, trang 68.

112Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứXI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, trang 69.

113Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biếu toàn quốc lần thửXI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, trang 70.

114 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đụi biểu toàn quổc lần thử XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, trang 73.

115 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chắp hành Trung ương khỏa XI, Nxb Chính jrị quốc gia, Hà Nội, 2012, trang 57.

116 Trong 30 năm đổi mới, Quốc hội đã ba làn sửa đổi và ban hành Hiến pháp, sửa đổi và ban hành trên 150 bộ luật và luật; Úy ban Thường vụ Quốc hội ban hành trên 70 pháp lệnh, tạo cơ sở pháp lý cho sự chuyển đổi và vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

117 Đến 2016, cả nước có 7.484 di tích văn hóa cấp tỉnh, 3.202 di tích văn hóa cấp quốc gia; 48 di tích văn hóa quốc gia đặc biệt, 8 di sàn văn hóa và thiên nhiên được UNESCO vinh danh là di sản thế giới; có gần 19.000 thư viện các cấp; 154 bản làng văn hóa; 5.429 nhà văn hóa các cấp; 786 cơ quan báo chí với 1.016 ấn phẩm, 4 đài truyền hình trung ương, 67 đài phát thanh - truyền hình tỉnh, thành phố.

118 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đợi hội đại biểu toàn quốc lần thừ xu, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, trang 66.

119 Đảng Cộng sàn Việt Nam: Vàn kiện Đại hội đại biếu (oàn quốc lần (hử xu, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, trang 17-18. '

120 Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 2, trang 320.
218

121 Đàng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chắp hành Trung ương khóa XIJ, Văn phòng Trung ưong Đảng, Hà Nội, 2016, trang 20.

tải về 1.26 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   73
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương