Bài giảng Diện Chẩn điều khiển liệu pháptải về 2.69 Mb.
Chế độ xem pdf
trang3/61
Chuyển đổi dữ liệu19.09.2022
Kích2.69 Mb.
#53229
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61
Bài Giảng Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp - Dương Việt Phương, 98 Trang

DIỆN CHẨN hay FACY (chữ viết tắt của FACE DIAGNOSIS-CYBERNETIC THERAPY) cũng nhƣ 
phƣơng pháp Am Dƣơng Khí Công (là một phƣơng pháp thở mới do tôi nghiên cứu sáng tạo từ năm 
1976 nhằm điều hòa hai khí Am Dƣơng trong cơ thể, vừa có tính chất dƣỡng sinh, vừa để phòng và 
trị một số bệnh do mất quân bình Am Dƣơng gây ra) và Am Thực Liệu Pháp (là một phƣơng pháp 
chữa bệnh bằng cách ăn uống đúng phép).
Chúng tôi cho rằng đã đến lúc Việt Nam phải đóng góp phần mình cho Thế giới. Tôi nghĩ: Dân tộc ta 
hoàn toàn có đủ khả năng và tiềm năng đó, nhất là ỡ lĩnh vực Y học và Khoa học. Làm đƣợc việc này 
là thể hiện rõ lòng yêu nƣớc của mỗi cá nhân chúng ta.
 
Bài 2
Vài nét về lịch sử của môn Diện Chẩn - Điều khiển liệu pháp (Facy) 
 
Bùi Quốc Châu ( 17 tháng 8 năm 1991)
Trong lịch sử Y học thế giới đã có một số phƣơng pháp tƣơng tự với Diện Chẩn - Điều khiển liệu 
pháp (Facy) 
nếu xét qua về mặt hình thức 
Vì nó dựa trên nguyên tắc phóng chiếu (Projection) - trong khi FACY dựa trên nguyên tắc Phản Chiếu 
(REFLECTION) là một hình thức tƣơng tự phóng chiếu nhƣng đa chiều (MULTI-DIRECTION) trong 
khi Phản Chiếu chỉ có một chiều trên một mặt phẳng duy nhất. Phản Chiếu (reflection) có thể gọii là 
Phản Chiếu nhiều chiều và đa hệ (multisystem). do đó nó cũng khác phàn xạ cổ điển là phản xạ đơn 
hệ. 
Các phƣơng pháp đó là Vọng chẩn của Đông Y cổ truyền (Medecine Traditionnelle Orientale). Nhãn 
chẩn (L’Iriscopie) của Ignas Peczely (1880), phƣơng pháp kích thích vùng bên trong mũi để trị bệnh 
(Réflexothérapie endonassale) của Bonnier (1930), cũng nhƣ của Asuero (1931), Diện châm 
(Faciopuncture), Tỳ châm (Nasopuncture) của Trung Y (Médecine Chinoise), Nhĩ châm 
(Ariculothérapie) của P.Nogier, Thủ châm (Manophuncture) và túc châm (Podopuncture). Mỗi phƣơng 
pháp trên đều có hình chiếu hoặc những điểm tƣơng ứng với các bộ phận trên cơ thể, dùng để chẩn 
đoán hay trị bệnh.
Tuy nhiên DC-
ĐKLP (Gọi tắt là Diện Chẩn hay FACY mà ở Pháp hiện nay gọi tắt là Phản xạ học vùng 
mặt (Réflexologie faciale) hoàn toàn không phải là Vọng chẩn hay Diện chẩn của Trung Y vừa nêu 


trên. Trƣớc hết vì đây là một phƣơng pháp do ngƣời Việt Nam tìm ra và xây dựng (ông Bùi Quốc 
Châu) 
chỉ cách đấy 13 năm (từ đầu năm 1980 tại TPHCM). Kế đến vì nó không bắt nguồn hay thừa 
kế từ Vọng chẩn, Diện châm hay Tỳ châm của Trung Y cũng nhƣ châm cứu nói chung mà trái lại nó 
có xuất phát điểm từ những kinh nghiệm dân gian Việt Nam, từ nền văn hóa triết học đông phƣơng, 
trong đó có ngôn ngữ Việt Nam, văn chƣơng bình dân Việt Nam đƣợc thể hiện qua ca dao, tục ngữ 
phƣơng ngôn và những câu nói dung tục (vulgaire) trong dân gian.
Thật vậy, chính từ những phát xuất kể trên mà phƣơng pháp DIỆN CHẨN (FACY) đƣợc hình thành. 
Việt Nam 4000 năm văn hiến, với những kinh nghiệm dân gian phong phú thuộc nhiều lĩnh vực, đƣợc 
thể hiện dƣới dạng văn chƣơng bình dân nhƣ ca dao, tục ngữ, những câu chuyện tiếu lâm hoặc trong 
văn chƣơng bác học, ngôn ngữ học. Ngoài ra nó còn đƣợc thể hiện dƣới dạng kinh nghiệm của quần 
chúng trên một số lĩnh vực nào đó, trong đó Y học Dân gianVí dụ: Từ nhỏ tôi đã thấy ngƣời ta ―bắt 
gió‖ hoặc dán hai lát gừng ở hai bên thái dƣơng cho những ngƣời bị nhức đầu ,‖cạo gió‖ cho những 
ngƣời bị cảm, dán đuôi lá trầu vào Ấn đƣờng (giữa hai đầu chân mày) cho em bé bị nấc cụt, giật tóc 
mai cho ngƣời bị xỉu tỉnh dậy (hoặc tạt nƣớc lạnh vô mặt họ)… Khi lớn lên, tôi cũng thƣờng nghe 
hoặc đọc thấy những câu tục ngữ nhƣ ―Trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo cỗ lòng mới 
ngon‖, hay là ―Trông mặt biết ngƣời‖ hoặc dung tục hơn ―Mồm sao ngao vậy‖, ―Đa mi tất đa mao‖ 
(Chính những câu chuyện này là cơ sở để tôi khám phá và xây dựng nên đồ hình phản chiếu bộ phận 
sinh khoa). Tôi cũng đƣợc biết trong dân chúng có ngƣời chỉ cần nhìn vào nốt ruồi hay tàn nhang trên 
mặt của một ngƣời đó,họ cũng có thể đoán biết đƣợc ngƣời kia có một nốt ruồi hay tàn nhang ở chổ 
nào trong cơ thể. Ngoài ra còn có những ngƣời có tài xem tƣớng mặt (Diện, tướng) có thể nhìn mặt 
một ngƣời mà đoán biết đƣợc vận hạn tốt xấu hay bệnh tật sắp xảy ra. Đôi khi họ chỉ cần nhìn vào 

tải về 2.69 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương