Bài giảng Diện Chẩn điều khiển liệu pháp


VINATHERAPY ? Phải chăng những phƣơng pháp Y học cổ truyền đang sử dụng và thừa hƣởng  kh ông phải là VINATHERAPYtải về 2.69 Mb.
Chế độ xem pdf
trang2/61
Chuyển đổi dữ liệu19.09.2022
Kích2.69 Mb.
#53229
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61
Bài Giảng Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp - Dương Việt Phương, 98 Trang

VINATHERAPY
? Phải chăng những phƣơng pháp Y học cổ truyền đang sử dụng và thừa hƣởng 
kh
ông phải là VINATHERAPY hay sao mà còn đề xƣớng cái mới? Tất nhiên, khi chúng tôi đề xƣớng 
nhƣ vậy là phải có lý do nào đó. Có lẽ chúng ta phải hết sức vô tƣ, khách quan để xem lại toàn bộ vốn 
liếng Y học của ta, từ sách vở kinh điển cho đến các phƣơng pháp chẩn đoán và điều trị lâm sàng, có 
bao nhiêu phần trăm ngƣời (Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Pháp, Mỹ,..) và bao nhiêu là của mình (tức 
là không tìm thấy ở bất kỳ dân tộc nào khác)? Hẳn ai cũng thấy rằng ta chịu ảnh hƣởng nặng nề của 
ngƣời vô cùng, không chỉ ở lĩnh vực Y học hiện đại mà ngay cả lĩnh vực Y học dân tộc cổ truyền cũng 
vậy. Cho nên một lúc nào đó, chợt nghĩ lại hay có ngƣời ngoại quốc hỏi đâu là nền Y học mang nặng 
bản sắc độc đáo của dân tộc, cái gọi là riêng của Việt Nam thì quả là lúng túng khi trả lời (họa chăng 
chỉ có thuốc nam và một số thủ thuật trị bệnh có tính sáng tạo). Vì ta cũng có chung ông tổ Hippocrate 
của Tây Y và Hoàng Đế, Thần Nông nhƣ Đông Y. Chƣa kể đến sách vở và cách làm cũng tƣơng tự 


nhƣ cách làm của các Thầy thuuốc Đông và Tây Y. Phải chăng đó là thân phận bắt buộc của một 
nƣớc tiểu nhƣợc đứng cạnh một nƣớc khổng lồ về mọi phƣơng diện? Chúng tôi không nghĩ nhƣ thế. 
Một nƣớc dù nhỏ đến đâu vẫn có nét độc đáo của nó má các nƣớc khác lớn mạnh hơn cũng không 
thể nào có đƣợc. Đó chính là thế mạnh của nƣớc nhỏ đó vậy.
Đến đây có lẽ các bạn đã hiểu: muốn thế giới gọi là VINATHERAPY thì phải nhƣ thế nào? Tôi nghĩ 
rằng dân tộc ta, trí thức ta nhất định sẽ tìm ra cái gọi là VINATHERAPY đúng nghĩa của nó. Vì rằng 
chúng ta có đủ điều kiện để làm việc đó, miễn là dám tin vào mình, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm 
làm;đồng thời lãnh đạo ngành phải hết sức quan tân giúp đỡ để nhân tài phát triển về số lƣợng cũng 
nhƣ chất lƣợng.
Theo nhận định trên về VINATHERAPY, chúng tôi thấy hiện nay nƣớc ta đã có thuốc Nam và một số 
phƣơng pháp gọi là Y học Dân gian nhƣ cạo gió, chích lể (Ông Oắng) hay bấm huyệt (Bà Hùynh Thị 
Lịch), đốt bấc, biêm khoa, chữa mẹo,…(có thể còn nhiều liệu pháp nữa mà chúng tôi chƣa biết đƣợc) 
là đích thực của dân tộc ta. Nhƣng phần lớn những liệu pháp vừa kể hiện nay chƣa đủ sức và tầm cỡ 
để phát triển ra các nƣớc khác vì thiếu tính hệ thống và lý luận ở trình độ cao. Chúng tôi muốn nói ở 
đây về một VINATHERAPY với tính cách nhƣ một trƣờng phái Y học độc đáoViệt Nam so với các 
t
rƣờng phái khác của Thế giới (nhƣ Sinotherapy của Trung Quốc với các phƣơng pháp chữa bệnh 
đặc thù của họ nhƣ thuốc Bắc, Thái Cực Quyền, Châm cứu…tức là nó phải có tính hệ thống, tính lý 
luận mang sắc thái riêng của Việt Nam và ở trình độ cao tầm cở Thế giới và mang tính chất Quốc tế, 
chứ không phải chỉ là một số kinh nghiệm điều trị hay thủ thuật mang tính chất địa phƣơng khó áp 
dụng ở các nƣớc khác nhau mà không có hệ thống lý luận đồng bộ và xuyên suốt.
Với ý thức nhƣ vậy, trong giai đoạn 13 năm qua (1980-1993), chúng tôi đã cố gắng hoàn thành và
giới thiệu phổ biến trong và ngoài nƣớc phƣơng pháp DIỆN CHẨN- ĐIỀU KHIỂN LIỆU PHÁP, gọi tắt 
là 

tải về 2.69 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương