Bài giải tham khảo bài Thực hành số 7 Phụ thuộc hàm & Chuẩn hóa dữ liệu Bài 1tải về 37.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích37.25 Kb.

Lab 7 – Functional Dependencies & Normalization Trang

Bài giải tham khảo bài Thực hành số 7

Phụ thuộc hàm & Chuẩn hóa dữ liệu

Bài 1

Cho quan hệ R(A, B, C, D, E) với các phụ thuộc hàm sau: • A, B --> C

 • C, D --> E

 • D, E --> B

Tìm tất cả các khóa của R.

 • Lời giải:

 • 

 • 

 • 

 • 

 • Các tập con của L là 

 • . Vậy {ABD} là một khóa của R. Loại bỏ các tập cha của {B} là {BC}, {BE}, {BCE}.

 • . Vậy {ACD} là một khóa của R. Loại bỏ các tập cha của {C} là {CE}.

 • . Vậy {ADE} là một khóa của R.

Vậy 3 khóa của R là {ABD}, {ACD} và {ADE}.
Bài 2

Cho quan hệ R(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) với các phụ thuộc hàm sau: • A, B --> C

 • A --> D, E

 • B --> F

 • F --> G, H

 • D --> I, J

 1. Tìm tất cả các khóa của R.

 2. Chuẩn hóa quan hệ trên theo thứ tự: 1NF, 2NF, 3NF.

 • Lời giải:

 1. Tìm tất cả các khóa của R:

 • 

 • 

Vậy R có khóa duy nhất là {AB}.

 1. Chuẩn hóa quan hệ trên theo thứ tự:

 • Chuẩn 1NF:

 • R (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) F = {A,BC; AD,E; BF; FG,H; DI,J}

 • Chuẩn 2NF:

 • R1 (A, B, C) F1 = {A,BC}

 • R2 (A, D, E, I, J) F2 = {AD,E; DI,J}

 • R3 (B, F, G, H) F3 = { BF; FG,H }

 • Chuẩn 3NF:

 • R1 (A, B, C) F1 = {A,BC}

 • R21 (A, D, E) F21 = {AD,E}

 • R22 (D, I, J) F22 = {DI,J}

 • R31 (B, F) F31 = {BF}

 • R32 (F, G, H) F32 = {FG,H}

(Lưu ý: Các quan hệ trên cũng đã đạt được chuẩn BCNF)
Bài 3

Cho quan hệ R(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) với các phụ thuộc hàm sau: • A, B --> C

 • B, D --> E, F

 • A, D --> G, H

 • A --> I

 • H --> J

 1. Tìm tất cả các khóa của R.

 2. Chuẩn hóa quan hệ trên theo thứ tự: 1NF, 2NF, 3NF.

 • Lời giải:

 1. Tìm tất cả các khóa của R:

 • 

 • 

Vậy R có khóa duy nhất là {ABD}.

 1. Chuẩn hóa quan hệ trên theo thứ tự:

 • Chuẩn 1NF:

 • R(A, B, D, C, E, F, G, H, I, J) F = {A,BC; B,DE,F; A,DG,H; AI; HJ}

 • Chuẩn 2NF:

 • R1 (A, B, C) F1 = {A,BC}

 • R2 (B, D, E, F) F2 = {B,DE,F}

 • R3 (A, D, G, H, J) F3 = {A,DG,H; HJ}

 • R4 (A, I) F4 = {AI}

 • Chuẩn 3NF:

 • R1 (A, B, C) F1 = {A,BC}

 • R2 (B, D, E, F) F2 = {B,DE,F}

 • R31 (A, D, G, H) F31 = {A,DG,H}

 • R32 (H, J) F32 = {HJ}

 • R4 (A, I) F4 = {AI}

(Lưu ý: Các quan hệ trên cũng đã đạt được chuẩn BCNF)
Bài 4

Cho quan hệ R(ShipName, ShipType, VoyageID, Cargo, Port, Date) với các phụ thuộc hàm sau: • ShipName --> ShipType

 • VoyageID --> ShipName, Cargo

 • ShipName, Date --> VoyageID, Port

 1. Tìm tất cả các khóa của R.

 2. Chuẩn hóa quan hệ trên theo thứ tự: 1NF, 2NF, 3NF, BCNF.

 • Lời giải:

 1. Tìm tất cả các khóa của R:

 • 

 • 

 • 

 • 

 • Các tập con của L là {ShipName}, {VoyageID}, {ShipName, VoyageID}

 • . Vậy {ShipName, Date} là một khóa của R. Loại bỏ các tập cha của {ShipName} là {ShipName, VoyageID}.

 • . Vậy {VoyageID, Date} là một khóa của R.

Vậy R có 2 khóa là {ShipName, Date} và {VoyageID, Date}.

 1. Chuẩn hóa quan hệ trên theo thứ tự:

 • Chuẩn 1NF:

 • R (ShipName, ShipType, VoyageID, Cargo, Port, Date)

 • Khóa: {ShipName, Date} và {VoyageID, Date}

 • F = {ShipName  ShipType; VoyageID  ShipName, Cargo; ShipName, Date  VoyageID, Port)

 • Chuẩn 2NF:

 • R1 (ShipName, ShipType) F1 = {ShipName  ShipType}

 • R2 (VoyageID, Cargo) F2 = {VoyageID  Cargo}

 • R3 (ShipName, VoyageID, Port, Date)

Khóa: {ShipName, Date} và {VoyageID, Date}

F3 = {VoyageID  ShipName; ShipName, Date  VoyageID, Port)

Nhận xét: R1, R2, R3 cũng đạt chuẩn 3NF


 • Chuẩn BCNF:

 • R1 (ShipName, ShipType) F1 = {ShipName  ShipType}

 • R2 (VoyageID, Cargo) F2 = {VoyageID  Cargo}

 • R31 (VoyageID, ShipName) F31 = {VoyageID  ShipName)

 • R32 (VoyageID, Date, Port) F32 = {VoyageID, Date  Port)


Bài 5

Cho quan hệ sau với các dữ liệu mẫu:

 1. Xác định các phụ thuộc hàm.

 2. Chuẩn hóa quan hệ trên theo thứ tự: 1NF, 2NF, 3NF, BCNF.

 • Lời giải:

 1. Xác định các phụ thuộc hàm:

 • PartNumber  Description

 • Supplier  SupplierAddress

 • PartNumber, Supplier  Price

 1. Chuẩn hóa các quan hệ:

 • Xác định khóa:

 • 

 • 

Vậy R có 1 khóa duy nhất là .

 • Chuẩn 1NF:

 • R (PartNumber, Description, Supplier, SupplierAddress, Price)

 • F = {PartNumber  Description; Supplier  SupplierAddress; PartNumber, Supplier  Price}

 • Chuẩn 2NF:

 • R1 (PartNumber, Description) F1 = {PartNumber  Description}

 • R2 (Supplier, SupplierAddress) F2 = { Supplier  SupplierAddress}

 • R3 (PartNumber, Supplier, Price) F3 = { PartNumber, Supplier  Price}

R1, R2, R3 cũng đã đạt được chuẩn 3NF, BCNF.


Hệ Cơ Sở Dữ Liệu – HK2 / 2011 – 2012 Khoa KH&KTMT – Bộ môn Hệ Thống Thông Tin
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương