Bài 3 ĐẢng lãnh đẠO, nhà NƯỚc quản lý SỰ nghiệp quốc phòng an ninh và CÔng tác quốc phòng an ninh xã, phưỜNG, thị trấN, quậN, huyệN, thị XÃ, thành phố thuộc tỉNH



tải về 78.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích78.98 Kb.
Bài 3

ĐẢNG LÃNH ĐẠO, NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ SỰ NGHIỆP QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG AN NINH XÃ, PHƯỜNG,

THỊ TRẤN, QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

Đất nước ta từ năm 1986 đã bước vào thời kỳ đổi mới và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, kinh tế liên tục phát triển bền vững, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, vị thế của Việt Nam được khẳng định trên trường quốc tế và khu vực.

Tuy nhiên, hiện nay các thế lực thù địch trong và ngoài nước đặc biệt là kẻ thù trước đây từng thất bại về quân sự ở nước ta, luôn tìm đủ mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam, chúng sử dụng âm mưu "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ, làm đất nước ta suy yếu, rồi lợi dụng chúng ta sai lầm trong xử lý tình huống cụ thể can thiệp vũ trang vào nước ta, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, thậm chí xoá bỏ nước ta trên bản đồ thế giới.

Trong nước các loại tội phạm vốn tồn tại từ lâu như trộm, cướp, mại dâm, phản động, ma tuý... thì giờ đây hoạt động ngày càng tinh vi và nguy hiểm hơn.

Trước tình hình hoạt động chống phá của kẻ thù và các loại tội phạm, để bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và giữ vững an ninh, trật tự trong nước yêu cầu đặt ra cho đất nước ta là phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước về quốc phòng - an ninh và công tác quốc phòng - an ninh. Vậy để hiểu về sự lãnh đạo của Đảng như thế nào? Sự quản lý của nhà nước về quốc phòng an ninh, cũng như công tác quốc phòng - an ninh ở Xã, phường, thị trấn, quận huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ra sao thì chúng ta nghiên cứu bài học ngày hôm nay.
Bài 3

ĐẢNG LÃNH ĐẠO, NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ SỰ NGHIỆP QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG AN NINH XÃ, PHƯỜNG,

THỊ TRẤN, QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
I. Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp quốc phòng - an ninh Việt Nam.

1. Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng - an ninh là một tất yếu khách quan.

a. Vị trí, vai trò của quốc phòng - an ninh

* Khái niệm quốc phòng - an ninh

Quốc phòng - an ninh là công cuộc giữ nước của một quốc gia, gồm tổng thể họat động đối nội và đối ngoại về chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học...của nhà nước và nhân dân để phòng thủ đất nước, tạo nên sức mạnh toàn diện cân đối trong đó lực lượng quốc phòng - an ninh là nòng cốt, nhằm giữ vững hoà bình, ngăn chặn đẩy lùi chiến tranh và sẵn sàng đánh bại chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức và quy mô.

Qua khái niệm chúng ta thấy rằng:



- Phạm vi hoạt động của quốc phòng - an ninh là rất rộng lớn bao gồm nhiều lĩnh vực cả về chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học...kết hợp phát triển các lĩnh vực này tạo tiềm lực cho quốc phòng - an ninh vững mạnh để bảo vệ tổ quốc.

- Chủ thể của quốc phòng - an ninh chính là Đảng, nhà nước và nhân dân. Đảng là chủ thể lãnh đạo, Nhà nước chủ thể trực tiếp tham ra hoạt động quản lý nhà nước về quốc phòng -an ninh, còn nhân dân là người trực tiếp tham ra vào hoạt động trên các lĩnh vực và tham ra lực lượng quốc phòng - an ninh bảo vệ tổ quốc.

- Sức mạnh của quốc phòng - an ninh là sức mạnh toàn diện, cân đối của các lĩnh vực nói trên và sức mạnh của lực lượng quốc phòng - an ninh là nòng cốt.

- Mục đích của quốc phòng - an ninh là giữ vững hoà bình, ngăn chặn đẩy lùi các hoạt động gây chiến và sẵn sàng đánh tan các cuộc chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức và quy mô.



* Vị trí, vai trò của quốc phòng - an ninh

- Quốc phòng - an ninh là vấn đề hệ trọng của mọi quốc gia có chủ quyền.

Vậy, vì sao quốc phòng - an ninh là vấn đề hệ trọng của mọi quốc gia có chủ quyền? Bởi vì :

+ Lịch sử tồn tại và phát triển của dân tộc ta đã khảng định: dựng nước phải đi đôi với giữ nước; xây dựng chủ nghĩa xã hội phải đi đôi với việc bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đất nước chúng ta khi giành được độc lập năm 1975 chúng ta tưởng chừng không còn một thế lực nào trên thế giới còn đến xâm lược Việt Nam nữa chúng ta đang với tư thế của một đất nước chiến thắng ngẩng cao đầu thì tới năm 1978, 1979 thì phía bắc quân Trung Quốc tràn sang, phía Nam quân Pôn Pốt tràn vào đất nước ta lại một lần nữa phải đương đầu với hai kẻ thù cùng một lúc.

Nhận thức được sự hệ trọng của vấn đề quốc phòng - an ninh và bảo vệ tổ quốc nên ngay đại hội lần thứ V của Đảng 1982, Đảng ta đã xác định hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng, đi đôi với việc bảo vệ tổ quốc XHCN và từ đó cho đến nay Đảng ta luôn xác định hai nhiệm vụ này là nhiệm vụ chính của cách mạng Việt Nam. Đến đại hội XI của Đảng cũng xác định, trong nội dung xây dựng đã bao hàm cả bảo vệ, tức là đã xây dựng XHCN thì phải đi đôi với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Liên hệ với tình hình thế giới hiện nay: Vấn đề nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, vấn đề Syri, vụ khủng bố tại trường địa học của Kenya…

+ Để bảo vệ được vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thì không thể thiếu lực lượng quân đội, muốn trong nước trật tự, ổn định thì không thể thiếu lực lượng của an ninh.



- Sự mạnh yếu của quốc phòng - an ninh còn liên quan đến sự tồn vong của quốc gia dân tộc, của chế độ xã hội.

+ Nếu lực lượng quân sự mạnh, kinh tế phát triển bền vững, lòng dân luôn hướng về Đảng, nhà nước thì sẽ giữ vững được đất nước.

+ Lực luợng an ninh hùng hậu sẽ làm cho pháp luật được thực thi nghiêm chỉnh, từ đó làm ổn định đất nước từ bên trong còn nếu quốc phòng - an ninh suy yếu thì sẽ bị kẻ thù lợi dụng tấn công.

Ví dụ: Việt nam vào thế kỷ XIX đất nước dần dần suy yếu, sức mạnh quân sự của chúng ta lúc này không đủ sức để chống lại các thế lực quân sự ở phương tây, với vũ khí hiện đại hơn chúng ta rất nhiều lần, nhận thấy thế nước ta suy yếu thực dân pháp đã tấn công vào cảng Đà Nẵng và tới năm 1884 với hiệp ước Patơnốt chính thức thừa nhận sự thống trị của thực dân pháp ở Việt Nam.

Trong lịch sử đất nước nào, giai cấp nào giữ được vị trí thống trị xã hội cũng đều coi trọng cũng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang.

Ví dụ: thời kỳ phong kiến các triều đại phong kiến Việt Nam đều coi trọng việc xây dựng lực lượng quốc phòng - an ninh, trong thời kỳ phong kiến thì việc được coi trọng hàng đầu là xây dựng đội ngũ quân đội đủ mạnh để đàn áp các thế lực chống đối và chống kẻ thù xâm lược.

Ngày nay, do sự tấn công mạnh mẻ của kẻ thù với chiêu bài "diễn biến hoà bình" ngày càng tinh vi và nguy hiểm, Đảng ta cũng luôn khảng định chủ trương phát triển kinh tế phải gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh, đồng thời phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ tổ quốc.

+ Nhận thức được vấn đề hệ trọng của quốc phòng - an ninh Đảng ta ngay từ khi mới ra đời, trong chính cương vắn tắt tháng 2/1930 cũng như luận cương chính trị 10/1930 cũng xác định phải " vũ trang cho công - nông", lập ra quân đội công nông để hổ trợ cho quần chúng đấu tranh chống lại sự khũng bố của kẻ thù và khi giành được chính quyền thì bảo vệ độc lập của đất nước...

Tuy nhiên, trong thời kỳ này do nhiều vấn đề trong thực tiễn chưa xảy ra nên các đường lối, chính sách của Đảng về quốc phòng - an ninh chưa được hình thành đầy đủ.

Ví dụ: Trong thời kỳ trước cách mạng tháng Tám năm 1945 thì chúng ta chưa tiến hành cuộc chiến tranh chống pháp và chống Mỹ nên chúng ta không nhận thức được cuộc kháng chiến chống pháp và chống Mỹ sẻ diễn ra như thế nào, nên không thể đưa ra một đường lối hoàn chỉnh, chính xác...và nó được hình thành đầy đủ hơn trong các giai đoạn sau.



-> Để sự nghiệp quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giành thắng lợi tất yếu cần có sự lãnh đạo của Đảng.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng - an ninh đã đánh đổ thực dân pháp, đế quốc Mỹ đưa non sông về một mối, đưa đất nước Việt Nam từ khói lửa chiến tranh trở lại cuộc sống yên bình. Và ngày nay trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sự lãnh đạo của Đảng vẫn là một tất yếu.



b. Công cuộc đổi mới đòi hỏi phải thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng - an ninh.

- Dưới sự lãnh đạo của đảng, nhân dân ta đang ra sức thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đây là hai nhiệm vụ khó khăn và nặng nề. Đất nước Việt Nam khi giành được độc lập năm 1975 bước vào thời kỳ xây dựng đất nước gặp muôn vàn khó khăn đất nước bị chiến tranh tàn phá năng nề, các cơ sở công nghiệp hầu như không có gì, đất nước phát triển đi lên từ một nền nông nghiệp lạc hậu lại bị Mỹ bao vây cấm vận.

Trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc thì ngay sau khi giành thằng lợi năm 1975 thì đến năm 1979 bị Trung Quốc và Pônpốt tràn sang, ta lại phải tiếp tục cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước.

Trước sự khó khăn trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược này thì cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng - an ninh Đảng đã đề ra mục tiêu tổng quát, phương hướng tổng quát năm 2006 - 2010 là :

+ Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

+ Phát triển văn hoá,

+ Thực hiện tiến bộ công bằng xã hội

+ Tăng cường quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại

+ Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

+ Giữ vững ổn định chính trị xã hội

+ Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển

+ Tạo nền tảng cho nước ta đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Những nhiệm vụ này cho đến đại hội XI Đảng ta đánh giá đất nước đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển và bước vào hàng ngũ của những nước đang phát triển; quốc phòng an ninh được giữ vững.

- Cuộc đấu tranh để bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng đất nước hiện nay là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc trong điều kiện mới, dưới hình thức mới, diễn ra hết sức phức tạp và quyết liệt.

+ Đấu tranh giai cấp ở Việt Nam: Trong giai đoạn hiện nay đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghiã xã hội đang xen kẽ giữa cái cũ và cái mới, cái cũ chưa hoàn toàn mất đi cản trở sự phát triển xã hội như những tư tưởng phong kiến, tư sản vẫn còn tồn tại, sự chống đối của các thế lực phản động, cái mới thì chưa hoàn thiện.

+ Đấu tranh dân tộc: Đất nước ta từ khi Đảng ra đời đã lãnh đạo nhân dân giành được nhiều thành tựu to lớn đáng tự hào, tuy nhiên kẻ thù vẫn tìm đủ mọi cách để tấn công phá hoại thành quả cách mạng của chúng ta với nhiều hình thức mới. Kẻ thù thất bại về quân sự, giờ đây chúng đang sử dụng âm mưu "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ với nhiều thủ đoạn tinh vi và nguy hiểm hơn tấn công vào nước ta và chúng đã gây nên nhiều điểm nóng.

Ví dụ: Vào những năm 1999 - 2004 chúng đã gây ra các cuộc bạo động chính trị xúi dục nhân dân các dân tộc ở Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ đòi thành lập nhà nước đề ga độc lập ở Tây Nguyên, xứ Thái tự trị ở Tây bắc, Nhà nước Khơmecrôm ở Tây Nam bộ gây nên các sự kiện nóng bỏng, từ đó tới nay với hình thức diễn biến hoà bình, lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc, tự do dân chủ, nhân quyền lôi kéo đồng bào ta nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số chống lại Đảng, nhà nước.

Gần đây nhất, chúng tuyên truyền vận động đồng bào Mông thành lập vương quốc của người Mông, với những luận điệu là có có chúa từ trên trời xuống phù hộ, rồi cứ đến đó thì không làm cũng có ăn, có mỏ vàng, mỏ bạc ở đó... đã gây ra vụ việc ở Mường nhé.

Vì vậy, Đảng, nhà nước, nhân dân ta phải thường xuyên chăm lo củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là một trong hai nhiệm vụ chiến lược là điều kiện cơ bản cho cho thắng lợi của công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.



- Nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh hiện nay phải tạo ra thế chủ động chiến lược, đẩy lùi, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu và hành động của kẻ thù

Những âm mưu như: "diễn biến hoà bình" bạo loạn lật đổ và đe doạ chiến tranh của các thế lực thù địch...

Chúng ta thấy rằng:

+ Kẻ thù sử dụng các hìmh thức diễn biến hoà bình ngày càng tinh vi và phức tạp hơn, chúng sử dụng các chiêu bài tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền kích động đồng bào ta, lôi kéo nhân dân ta ở mọi lúc, mọi nơi.

+ Mục đích là lợi dụng vào lực lượng này chống lại Đảng, chính quyền nhà nước ở địa phương.

Nhiệm vụ quốc phòng - an ninh là phải đấu tranh để đẩy lùi mọi âm mưu diễn biến hoà bình của kẻ thù. Do tầm quan trọng của quốc phòng - an ninh như vậy, nên cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng - an ninh.

=> Như vậy xuất phát từ vị trí, vai trò của quốc phòng - an ninh và công cuộc đổi mới của Đảng, nhà nước, nhân dân ta yêu cầu đặt ra cần có sự lãnh đạo của Đảng đối với quốc phòng an - an ninh để giữ vững môi trường ổn định để xây dựng đát nước.

2. Những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng - an ninh

a. Đảng lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng - an ninh trong phạm vi cả nước.

* Nguyên tắc Đảng lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng – An ninh.

- Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng - an ninh.

Đảng không chia sẻ quyền lãnh đạo, nhường quyền lãnh đạo cho bất cứ một đảng phái, tổ chức chính trị nào, cũng không thông qua tổ chức trung gian nào mà Đảng lãnh đạo trực tiếp đối với quốc phòng - an ninh.

Điều đó được thể hiện:

+ Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam là bí thư quân uỷ trung ương.

+ Trong quân đội và công an được lập ra các tổ chức đảng để lãnh đạo trực tiếp quân đội và công an.

Ở cấp đại đội thành lập chi bộ, ở cấp tiểu đoàn trở thành lập Đảng bộ tiểu đoàn, cấp trung đoàn thì thành lập đảng bộ trung đoàn.... các tổ chức đảng này lãnh đạo toàn bộ mọi hoạt động của quân đội trong phạm vi tổ chức của mình.



- Đảng lãnh đạo cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức đối với sự nghiệp quốc phòng và an ninh.

+ Đảng lãnh đạo chính trị: Đảng đưa ra đường lối về quốc phòng an ninh, xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, chủ trương tuyển quân, huyến luyện quân, quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước như vấn đề chiến tranh và hoà bình, chuyển đất nước từ thời bình sang thời chiến...

+ Về tư tưởng: Đảng tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng cho quân nhân hiểu và vận động quân nhân trong quân đội chấp hành đường lối đó, nhiệt tình huấn luyện với tinh thần " Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường ít đổ máu", đồng thời cũng vận động quân nhân tích cực tham ra các hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc....

+ Về tổ chức: Đảng lãnh đạo việc tuyển dụng, đào tạo, quản lý, điều động, phân công, đánh giá cán bộ; công tác xây dựng tổ chức Đảng trong quân đội và công an; công tác xây dựng các khu vực phòng thủ đều dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng.



* Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng - an ninh.

Vậy phương thức lãnh đạo của Đảng là gì? Phương thức lãnh đạo của Đảng là hệ thống phương pháp, hình thức, biện pháp mà Đảng vận dụng tác động vào hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm đạt được mục tiêu, nội dung lãnh đạo của Đảng.

Phương thức Đảng lãnh đạo đối với quốc phòng - an ninh là:



- Đảng lãnh đạo quốc phòng - an ninh bằng cách định ra đường lối, nhiệm vụ, các chủ trương, chính sách về chiến lược, quốc phòng quân sự trong từng thời kỳ và từng giai đoạn của cách mạng.

Những đường lối đó là: Đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, đường lối, chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh, quốc phòng và an ninh với kinh tế, xây dựng thế trận quốc phòng và an ninh.

Là nền quốc phòng mang tính chất “của dân, do dân, vì dân”, phát triển theo phương hướng toàn dân, toàn diện, độc lập tự chủ, tự lưc, tự cường và ngày càng hiện đại, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng và an ninh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của nhà nước, do nhân dân làm chủ, nhằm giữ vững hoà bình, ổn định của đất nước, sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm lược và bạo loạn lật đổ của các thế lực đế quốc, phản động, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa.

Quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân có nghĩa là huy động và phát huy sức mạnh của toàn dân để tạo nên thế trận quốc phòng rộng khắp cả nước mỗi ngôi nhà, công ty, xí nghiệp, cơ quan... là một pháo đài, mọi người dân đều là chiến sĩ, tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân rộng khắp để bảo vệ đất nước.

Thông qua các đường lối này để tác động vào cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để đạt được mục tiêu của quốc phòng - an ninh bảo vệ Tổ quốc.

- Đảng lãnh đạo quốc phòng - an ninh bằng công tác tư tưởng giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, công chức và nhân dân nắm được, đường lối, quan điểm của Đảng, nâng cao cảnh giác của nhân dân để bảo vệ tổ quốc.

+ Đại hội X của Đảng đã chỉ rõ: "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dững kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán, công chức và cho toàn dân, có nội dung phù hợp cho từng đối tượng và đưa vào học chính khoá. “Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường sức mạnh quốc phòng và an ninh...”, “Xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân cách mạng, tinh nhuệ...”,

Ví dụ: năm 2011 vẫn tổ chức tuyển cán bộ, công chức đi đào tạo, huấn luyện chuyển hạng từ quân nhân dự bị hạng hai sang quân nhân dự bị hạng một. Tất cả các quân nhân xuất ngũ trở về địa phương sau 15 ngày đều phải đến cơ quan, đơn vị để đăng ký chuyển sang quân nhân dự bị hạng một... để tăng cường nền quốc phòng toàn dân.

Các nội dung giáo dục:

+ Chú trọng giáo dục thống nhất nhận thức đối tượng và đối tác. Trước đây chúng ta giáo dục quân đội ta và nhân dân ta đối tượng tác chiến của ta là quân đội Mỹ, tuy nhiên hiện nay tình hình thế giới đã thay đổi chuyển từ đối đầu sang đối thoại và hợp tác chính vì vậy, đối tượng tác chiến của chúng ta là các thế lực đế quốc và thù địch trong và ngoài nước.

Đối tác của chúng ta là tất cả những nước, vùng lãnh thổ tôn trọng hoà bình, độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ và có quan hệ hợp tác hữu nghị với tinh thần hai bên cùng có lợi với Việt Nam.

+ Giáo dục đường lối, quan điểm, nhiệm vụ của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần cảnh giác cho nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Xây dựng, bổ sung cơ chế lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước....

- Đảng định ra đường lối, chủ trương về công tác cán bộ trong quốc phòng - an ninh.

Để đưa được đường lối của Đảng về quốc phòng - an ninh vào hiện thực thì cần có một đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất năng lực, để có được đội ngũ đó thì Đảng cần phải lãnh đạo công tác cán bộ nói chung và công tác cán bộ trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh nói riêng, để thông qua đội ngũ này cụ thể hoá, triển khai thực hiện đường lối của Đảng về quốc phòng - an ninh.

Đảng đề ra và trực tiếp thực hiện công tác cán bộ trong quân đội và công an, như việc tuyển dụng, đào tạo, quản lý, sử dụng, luân chuyển, đánh giá cán bộ...

Tất cả những khâu công tác cán bộ trên lĩnh vực quốc phòng an ninh đều được Đảng rất coi trọng.



- Đảng lãnh đạo bằng cách thông qua nhà nước để thể chế hoá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về quốc phòng - an ninh.

Đường lối chính sách của Đảng nói chung muốn thành hiện thực thì cần phải thông qua nhà nước để cụ thể hoá thành luật, thành các trương trình, kế hoạch để thực hiện.

Đường lối của Đảng về quốc phòng an ninh cũng vậy, khi Đảng đã ra nghị quyết về quốc phòng - ninh thì cần phải lãnh đạo nhà nước để cụ thể hoá thành luật, đưa nghị quyết của Đảng vào thực hiện trong thực tế,

Ví dụ: khi đưa ra đường lối về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ thì phải xây dựng luật dân quân tự vệ.



- Đảng lãnh đạo bằng cách thông qua các tổ chức của Đảng, hệ thống chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội

+ Muốn thực hiện đuợc đường lối của Đảng thì phải có tổ chức của Đảng.

+ Thông qua hệ thống chính quyền các cấp

+ Thông qua các tổ chức chính trị xã hội để trực tiếp gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ quốc phongg - an ninh



- Đảng lãnh đạo bằng kiểm tra giám sát

+ Kiểm tra giám sát có vai trò quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh và đảng ta cũng đã khảng định lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo.

+ Sự lãnh đạo của Đảng với sự nghiệp quốc phòng - an ninh cũng vậy, khi đưa ra đường lối về quốc phòng - an ninh thì cần phải theo dõi, kiểm tra xem các tổ chức, các cấp, các ngành và nhân dân, đặc biệt là đảng viên của Đảng có thực hiện đúng đường lối của Đảng hay không nếu có sai phạm thì kịp thời sử lý không để lây lan rộng.

b. Đảng lãnh đạo công tác quốc phòng - an ninh địa phương.

- Công tác quốc phòng an ninh ở địa phương là bộ phận rất quan trọng trong toàn bộ công tác quốc phòng - an ninh của Đảng và nhà nước được tiến hành ở địa phương.

Quốc phòng - an ninh ở địa phương là một bộ phận rất quan trọng: Bởi vì:

+ Tạo nên sự ổn định của xã hội, sự bình yên của dân làng

+ Tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân rộng khắp cả nước

+ Làm tốt công tác này địa phương sẽ tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

- Nội dung chủ yếu sự lãnh đạo của Đảng đối với quốc phòng - an ninh ở địa phương.

+ Lãnh đạo công tác giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân

+ Kết hợp kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh đối ngoại với quốc phòng.

+ Xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên.....

+ Thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong thời bình, thời chiến và công tác phòng thủ dân sự, chuẫn bị tiến hành công tác tuyển quân và động viên nền kinh tế quốc dân cho nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong mọi tình huống

+ Bảo đảm ngân sách cho nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và các chính sách xã hội có liên quan.

-> Đây là một số nội dung lãnh đạo của đảng đối với quốc phòng và an ninh ở địa phương trong tình hình mới.

- Cơ chế của Đảng lãnh đạo quốc phòng, quân sự ở địa phương

Cơ chế và thành phần trong cơ chế lãnh đạo của đảng được cụ thể ở những nội dung chủ yếu sau:

+ Cấp uỷ địa phương lãnh đạo (Thành phần lãnh đạo gồm: Cấp uỷ tỉnh, huyện, xã)

+ Chính quyền địa phương quản lý và điều hành theo pháp luật (Thành phần quản lý gồm: HĐND, UBND từ cấp tỉnh đến cấp xã)

+ Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương mà nòng cốt là cơ quan quân sự làm tham mưu theo chức trách của mình (Thành phần tham mưu gồm:

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan quân sự từ cấp tỉnh đến cấp xã)

+ Chỉ huy trưởng địa phương chỉ huy thống nhất các lực lượng thuộc thẩm quyền ( Thành phần chỉ huy bao gồm: tỉnh đội trưởng, huyện đội trưởng, xã đội trưởng).

Ví dụ: Lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, sĩ quan, quân nhân, vũ khí, trang bị kỹ thuật, các lực lượng được tăng cường phối hợp, dân công được chính quyền huy động.



-> Để thực hiện được những chức năng của mình thì các thành viên trong cơ chế trên đây phải căn cứ vào những vấn đề gì? được ghi rõ trong giáo trình.

Cơ chế trên đây chỉ rõ chức năng mối quan hệ của Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan quân sự đóng trên địa bàn trong quá trình tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng - an ninh ở địa phương.



c. Đảng lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam

- Nguyên tắc Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo quân đội nhân dân duy nhất, tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt.

Không nhường quyền cho bất cứ một tổ chức chính trị, một đảng phái nào, tất cả mọi hoạt động của quân đội đều nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng, ở đâu có sự hiện diện và hoạt động của của quân đội thì ở đó có sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng ta đề ra nguyên tắc này không phải để độc đoán, chuyên quyền mà xuất phát từ:

+ Vị trí, vai trò quan trọng của quân đội ta đối với sự nghiệp BVTQ

+ Rút kinh nghiệm từ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế về việc lãnh đạo đối với quốc phòng - an ninh.

Ví dụ: Liên Xô và các nước Đông Âu, ở Liên Xô do xoá bỏ điều 6 hiến pháp về vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Liên Xô, có nhiều đảng phái đứng lên lãnh đạo quân đội nên quân đội không biết tin tưởng vào lực lượng nào, cuối cùng quay súng bắn vào toà nhà quốc hội.

-> Vì vậy, Đảng phải lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt đối với quốc phòng - an ninh trong mọi điều kiện và hoàn cảnh, ở đâu có sự hoạt động của quân đội thì ở đó cần có sự lãnh đạo của Đảng.

- Nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp thể hiện ở nội dung lãnh đạo.

+ Đường lối:

-> Đảng đề ra đường lối quốc phòng,

-> Đường lối quân sự toàn diện,

-> Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân,

-> Đường lối chiến tranh nhân dân,

+ Lãnh đạo các mặt công tác của quân đội.

-> Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam

-> Lãnh đạo xây dựng trang bị, kĩ thuật và nuôi dưỡng bộ đội

-> Lãnh đạo tiến hành công tác cán bộ trong quân đội

-> Lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội

- Để thực hiện được nguyên tắc lãnh đạo đối với quân đội thì Đảng phải đề ra cơ chế lãnh đạo đối với quân đội.

Cơ chế của quân đội ta từ khi ra đời đến nay không ngừng được phát triển và hoàn thiện để phù hợp với sự phát triển mới của quân đội

Nghị quyết của Bộ chính trị số 51 ngày 20/7/2005 về việc tiếp tục thực hiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với việc thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên trong quân đội nhân dân việt nam.

- Những nguyên tắc cơ bản trong cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội hiện nay

+ Tổ chức đảng lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên nhất là Bộ chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo mọi mặt của quân đội, từ việc huấn luyện, thực hiện sẵn sàng chiến đấu, về chiến thuật, tăng gia sản xuất, lãnh đạo tăng cường các nhu yếu phẩm cần thiết cho quân đội, lãnh đạo sản xuất, mua sắm vũ khí trang bị, quân trang, quân dụng...

+ Hệ thống tổ chức của Đảng được thành lập từ Đảng uỷ quân sự trung ương đến cơ sở, hoạt động theo đường lối, chủ trương, chính sách, điều lệ, cương lĩnh của đảng và pháp luật của nhà nước.

+ Trong đó Đảng uỷ quân sự trung ương do bộ chính trị chỉ định để lãnh đạo mọi mặt đối với quân đội, đặt dưới sự lãnh đạo của ban chấp hành trung ương mà trực tiếp là bộ chính trị và ban bí thư. cấp uỷ đảng trực thuộc Đảng uỷ quân sự trung ương đến cơ sở thì cấp uỷ cấp nào thì do cấp đó bầu.

+ Về hoạt động thì cấp uỷ Đảng trong quân đội hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

Như chủ tịch Hồ chí Minh nói tập thể lãnh đạo là dân chủ, cá nhân phụ trách là tập trung, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là dân chủ tập trung.

+ Tổng cục chính trị đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân, hoạt động dưới sự lãnh đạo của ban bí thư và trực tiếp thường xuyên nhất là Đảng uỷ quân sự trung ương. Ở mỗi cấp là chính uỷ, là người chủ trì về chính trị và cơ quan chính trị đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị ở mỗi đơn vị.

Kết luận

Với tình hình thế giới và trong nước ngày càng biến động sâu sắc, các thế lực thù địch trên thế giới đang sử dụng nhiều âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam, đặc biệt là âm mưu "diễn biến hoà binh", với tình hình thế giới và trong nước như vậy thì sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước về quốc phòng - an ninh là một việc làm cần thiết và tất yếu, để đảm bảo cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa được bền vững.



Cách mạng Việt nam từng bước tiến lên và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa đưa nước ta từng bước thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu và xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.








Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương