BÀI 20. Quan đIỂm của kinh lưỢng bộ (sautrantika = thuyết chuyển chấp bộ)tải về 33.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích33.32 Kb.
BÀI 20. QUAN ĐIỂM CỦA KINH LƯỢNG BỘ

(SAUTRANTIKA = THUYẾT CHUYỂN CHẤP BỘ)

Theo DBTLL, bộ phái này tôn xưng Ngài Ananda làm tôn sư của họ. Bộ Thành Thật Luận, theo một giả thuyết, cho là thuộc Kinh Lượng Bộ. Dị Bộ ghi lại 5 quan điểm của bộ phái này.

其 經 量 部 本 宗 同 義 。 Học thuyết gốc của Kinh Lượng Bộ là:

BCDL: 說 度 部 是 執 義 本 。

(189) 謂 說 諸 薀 有 從 前 世 轉 至 後 世 。立 說 轉 名。Nói các uẩn có thể từ đời trước chuyển đến đời sau, nên gọi là Thuyết Chuyển Bộ.

BCDL: 陰 從 前 世 至 後 世 。若 離 聖 道 諸 陰 不 滅 。  • Sự thật 5 uẩn khi tan hoại, chỉ còn lại “tinh ba” của uẩn mang đi tái sanh, gọi là: “kiết sanh thức” (Patisandhi) theo Abidhamma của Nam truyền, “A-lại-da thức” theo Nam truyền. Quả thật không có các uẩn mang từ đời trước chuyển đến đời sau.

(190) 非 離 聖 道 。有 薀 永 滅 。

Chẳng phải tách rời Thánh đạo mà uẩn bị tiêu diệt vĩnh viễn.

BCDL: 陰 有 本 末 。 凡 夫 位 中 有 聖 法 。(Uẩn có gốc ngọn, trong địa vị phàm phu có Thánh pháp).

(191) 有 根 邊 薀 。 有 一 味 薀 。

Có căn biên uẩn và có nhất vị uẩn.

* “Căn biên uẩn” là cái uẩn giả hợp do 5 nhóm họp, tức là chỉ cho cái xác thân lẫn tâm thức. “Nhất vị uẩn” là chỉ cho ý thức vi tế tương tục từ kiếp này sang kiếp khác (kiết sanh thức).

(192) 異 生 位 中 亦 有 聖 法 。

Trong hàng dị sinh cũng có Thánh pháp.


  • Phàm phu nhưng có thể tu tập Bát Thánh Đạo hoặc các pháp trong 37 phẩm trợ đạo đưa đến giác ngộ.

(193) 執 有 勝 義 補 特 伽 羅 。

Có cái "thắng nghĩa bổ-đặc-gìa-la".

  • thắng nghĩa bổ-đặc-gìa-la" là chỉ cho chân tâm, Phật tánh... Như vậy, đến giai đoạn này, khái niệm “Chơn ngã” theo quan niệm của Phật giáo Đại thừa đã xuất hiện.

餘 所 執 多 同 說 一 切 有 部 。

Ngoài ra, những học thuyết khác phần nhiều đồng nhất với Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ.

三 藏 法 師 翻 此 論 竟 。述 重 譯 意 。 乃 說 頌 曰 :

(Tam tạng Pháp sư phiên dịch bộ luận này xong. Chủ yếu là dịch ý, nên nói bài tụng rằng:

備 (bị) 詳 眾 梵 本    Am tường bản Phạn văn

再 譯 宗 輪 論 Dịch lại Tông luân luận
文 愜 (hiệp) 義 無 謬 (mậu) Văn sáng, nghĩa minh bạch

智 者 應 勤 學  Bậc trí nên siêng học.


Tổng kết:
Quan điểm của Đại Chúng Bộ và các bộ phái chi nhánh:

Đại Chúng Bộ với 3 bộ phái đầu: 48

Dị biệt của 4 bộ phái đầu: 9

Đa Văn Bộ: 2

Thuyết Giả Bộ: 8

Chế Đa Sơn, Tây Sơn Trú Bộ và Bắc Sơn Trú Bộ: 3

Tổng cộng: 70
Quan điểm của Thượng Tọa Bộ và các chi nhánh
Hữu Bộ: 61 (71 – 131)

Tuyết Sơn Bộ: 5 (132 –136)

Độc Tử Bộ : 8 (137 – 144)

Pháp Thượng Bộ, Hiền Trụ Bộ, Chánh Lượng Bộ, Mật Lâm Sơn Bộ: 1 (145)

Hóa Địa Bộ: 33 (146 – 178)

Pháp Tạng Bộ : 5 (179 – 183)

Ẩm Quang Bộ : 5 (184 – 188)

Kinh Lượng Bộ : 5 (189 – 193)______________________________________________
Tổng cộng: 123
Cộng cả hai nhánh: 70 + 123 = 193 quan điểm.
Luận Sự (Kathavatthu): 216 quan điểm.: application -> uploads -> Daotaotuxa -> Khoa2 -> Hoc%20Ky%207 -> Di%20bo%20tong%20luan%20luan -> Tai%20lieu%20tham%20khao
Tai%20lieu%20tham%20khao -> Bài 6: quan đIỂm giáo lý CỦA ĐẠi chúng bộ VÀ ba chi pháI ĐẦu tiêN (40 48)
Tai%20lieu%20tham%20khao -> Bài 5: LỘ trình tu chứng & quả VỊ thanh văn củA ĐẠi chúng bộ VÀ ba chi pháI ĐẦu tiêN (21- 39)
Tai%20lieu%20tham%20khao -> Bài 10. Quan đIỂm căn bản của nhất thiết hữu bộ
Tai%20lieu%20tham%20khao -> PHẦn c: quan đIỂm của hữu bộ VÀ CÁc chi phái bài quan đIỂm của thuyết nhất thiết hữu bộ
Hoc%20Ky%207 -> Bài 8: thức mạt-na (manas) nguyên văn chữ HÁN
Hoc%20Ky%207 -> BÀI 6 chủng tử
Tai%20lieu%20tham%20khao -> BÀI 11: quan đIỂm của hữu bộ (TIẾp theo)
Tai%20lieu%20tham%20khao -> BÀI 4 : quan đIỂm về BỒ TÁt theo đẠi chúng bộ VÀ 3 BỘ phái chi nhánh (16 – 20)
Tai%20lieu%20tham%20khao -> BÀI 1: TỔng quan về DỊ BỘ TÔng luân luậN 異 部 宗 輪 論 Tầm quan trọng của bộ luận
Tai%20lieu%20tham%20khao -> PHẦn b: HỌc thuyết của các bộ pháI ĐẠi chúng bộ (Mahāsaṁghika) Bài 3: Quan điểm về Đức Phật theo Đại Chúng Bộ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương