BƯỚC ĐẦu làm việc với matlab giới thiệutải về 0.69 Mb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích0.69 Mb.
1   2   3   4

Hình. Dùng lệnh hold để vẽ chồng đồ thị
Lệnh subplot(m,n,p) hay subplot(mnp) dùng để chia Figure window thành mxn ô đồ thị và chọn ô đồ thị thứ p làm ô hiện hành. Ô được xếp thứ tự theo hàng trên xuống dưới , từ trái sang phải.
Ví dụ:

>> figure

>> subplot(1,2,1)

>>plot(x,y)

>> subplot(1,2,2)

>> plot(x,z)

Hình. Subplot
bar(x,y) vẽ đồ thị cột với dữ liệu trong y theo x. Nếu y là ma trận mxn thì bar sẽ vẽ m nhóm. Mỗi nhóm có n cột. Để vẽ cột nằm ngang ta dùng barh. Để vẽ cột trong 3D dùng bar3 hay bar3h.

Ví dụ:

>> x=[1 3 6];

>> y=[5 12; 8 10 ; 12 5];

>> bar(x,y)

Hình. Đồ thị bar
hist(y,m) dùng để vẽ đồ thị histogram với dữ liệu trong y và m là số khỏang chia.
errorbar(x,y,e) vẽ đồ thị x,y với dung sai [-e,+e].
Ví dụ:

>> x=[1:0.1:2];

>> y=x.^3-2*x.^2;

>> e=rand(1,length(x));>> error(x,y,e)Hình. errorbar
pie(x) dùng để vẽ đồ thị hình bánh
ví dụ:

>> x=[10 25 45];>> pie(x)Hình. Đồ thị pie
ezplot(f,[a,b]) vẽ biểu thức f trong khỏang [a,b]
Ví dụ:

>> ezplot('sin(x)/x',[-5,5])


Tùy biến đồ thị
MATLAB cho phép ta thay đổi định dạng của đồ thị như: font chữ, kích thước chữ, kích thước đường, màu sắc, trục đồ thị v.v. Để thay đổi định dạng đồ thị ta có thể:

  • Dùng menu File/Edit, chọn Figure properties…để thay đổi định dạng cho figure window, Axis properties…để thay đổi định dạng cho trục, Current Object properties… để thay đổi định dạng cho đối tượng hiện hành.

  • Chọn đối tượng mà ta muốn thay đổ định dạng và nhấn chuột phải để hiện lên menu lựa chọn.

Để thêm các đối tượng như nhãn, văn bản, ghi chú, tiêu đề v.v. ta có thể dùng menu Insert.


Để xuất đồ thị ra các dạng hình ảnh như jpg, gif, ta dùng menu File/Export As…
Đồ thị 3D
Ta có vẽ đồ thị 3 chiều dùng các lệnh sau:

  • plot3: tương tự như plot như có thêm trục z.

  • mesh: tạo đồ thị 3D dưới dạng lưới (mesh).

  • surf: tạo bề mặt 3D.


Matlab – introduction /


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương