BƯỚC ĐẦu làm việc với matlab giới thiệutải về 0.69 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích0.69 Mb.
  1   2   3   4
BƯỚC ĐẦU LÀM VIỆC VỚI MATLAB
Giới thiệu
MATLAB là một bộ chương trình phần mềm lớn dành cho tính tóan kỹ thuật. ta có thể dùng MATLAB để:

 • Tính tóan.

 • Phát triển thuật tóan.

 • Thu thập dữ liệu.

 • Mô hình và mô phỏng.

 • Phân tích dữ liệu.

 • Vẽ đồ thị.

 • Giao diện đồ họa.

MATLAB là tên viết tắt từ “MATrix LABoratory”. Như tên của phần mềm cho thấy, phần cốt lõi của phần mềm là dữ liệu được lưu dưới dạng array (ma trận) và các phép tính tóan ma trận, giúp việc tính tóan trong MATLAB nhanh và thuận tiện hơn so với lập trình trong C hay FORTRAN. Đặc biệt, khả năng tính tóan của MATLAB có thể dễ dàng được mở rộng thông qua các bộ toolbox. Toolbox là tập hợp các hàm MATLAB (M-file) giúp giải quyết một bài tóan cụ thể.


MATLAB gồm 5 phần chính:

 • Development Environment: là một bộ các công cụ giúp ta sử dụng các hàm và tập tin của MATLAB. Nó bao gồm: MATLAB desktop, Command Window, a command history, an editor, debugger, browsers for viewing help, the workspace, files, the search path.

 • MATLAB Mathematical Function Library: tập hợp các hàm tóan học như sum, sine, số học, v.v.

 • MATLAB Language (scritp): ngôn ngữ lập trình bậc cao.

 • Graphics: các công cụ giúp hiễn thị dữ liệu dưới dạng đồ thị. Ngòai ra nó còn cho phép xây dựng giao diện đồ họa.

 • MATLAB Application Program Interface (API): bộ thư viện cho phép ta sử dụng các hức năng tính tóan của MATLAB trong chương trình C hay FORTRAN.


Giao diện
Command Window: Đây là cửa sổ làm việc chính của MATLAB. Tại đây ta thực hiện tòan bộ việc nhập dữ liệu và xuất kết quả tính tóan. Dấu nháy >> báo hiệu chương trình sẵn sàng cho việc nhập dữ liệu. Ta kết thúc việc nhập dữ liệu bằng cách nhấn phím Enter. MATLAB sẽ thực thi dòng lệnh mà ta nhập vào Command Window và trả kết quả trong Command Window.
Command History: Lưu lại tất cả các lệnh mà ta đã nhập vào trong Command Window. Ta có thể xem lại tất cả các lậnh bằng cách dùng scroll bar, hay thực hiện lại lệnh đó bằng cách nhấp kép lên dòng lệnh. Ngòai ra ta còn có thể cut, paste, delete các lệnh.
Workspace browser: trong MATLAB các dữ liệu được lưu trong biến. Workspace browser liệt kê tất cả các biến mà ta đang sử dụng trong MATLAB. Nó cung cấp thông tin về kích thước, loại dữ liệu. Ta có thể truy cập trực tiếp vào dữ liệu bằng cách nhấn kép vào biến để hiễn thị Array editor.
Launch pad: cho phép người dùng truy cập nhanh vào các bộ Toolbox, phần Help.
Editor: dùng để sọan thảo và debug các M-file của MATLAB.
Current Directory Browser: xem các file trong thư mục hiện hành.


Hình 1. MATLAB desktop

Hình 2. MATLAB preference dialog

Hình 3. m-file editor

  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương