BAÛng giaù saøn goã hormann (Áp dụng từ ngày 20/2/2013) Kính göûi : quý khách hàNGtải về 34.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích34.66 Kb.


BAÛNG GIAÙ SAØN GOÃ HORMANN

(Áp dụng từ ngày 20/2/2013)Kính göûi : QUÝ KHÁCH HÀNG

Tröôùc heát, Coâng ty chuùng toâi caùm ôn söï hôïp taùc cuûa Quyù khaùch haøng ñaõ söû duïng saûn phaåm Saøn goã. Coâng ty chuùng toâi traân troïng baùo giaù ñeán Quyù khaùch haøng saûn phaåm ñoäc quyeàn SAØN GOÃ HORMANN nhö sau :

BAÛNG GIAÙ SAØN GOÃ :

MAÕ SAÛN PHAÅM

QUY CAÙCH (mm)

TIEÂU CHUAÅN

ÑÔN GIAÙ ( VNÑ )

PREMIER 8LY

P 701,P 702,P 703,P 704,

P 705,P 706

1216 x 196 x 8.3

AC4

245.000/m2

PREMIER

P 6006,P 6119,P 6002,P 6018

808 x 130 x 12.3

AC4

305.000/m2

FEEL WOOD

HV 1896,HV 1008,HV 1184, HV 1166,HV 1368,HV 1186, HV 1160,HV 1881

808 x 130 x 12.3

AC4

340.000/m2

FEEL WOOD

HD 588,HD 518,HD 1008,

HD 1160,HD 1166,HD 6119

1215 x 126 x 12.3

AC4

340.000/m2

PHUÏ KIEÄN Saøn Goã

TEÂN PHUÏ KIEÄN

QUY CAÙCH (mm)

TIEÂU CHUAÅN

ÑÔN GIAÙ ( VNÑ )

Phaøo Chaân Töôøng

2440 x 80 x 15

Gỗ HDF (laminate)

45.000/md

Neïp Keát Thuùc

2700 x 40 x 0.30

Nhựa

40.000/md

Neïp Noái Saøn

2700 x 40 x 0.30

Nhựa

40.000/md

Neïp Goùc

2700 x 40 x 0.30

Nhựa

40.000/md


Ghi chuù :

  • Đặc biệt sản phẩm có hèm khoá bản quyền tốt nhất của Valinge (Thuỵ Điển) có phủ sáp nến khô, siêu chịu nước.

  • SP bảo hành 20 năm trong các trường hợp cong vênh, nứt, hoặc co ngót trong điều kiện thay đổi do thời tiết.

  • Bảng giá trên tính theo diện tích vuông hộp đóng gói sản phẩm ( không đo mặt sàn)

  • Báo giá trên bao gồm: thi công lắp đặt, xốp chống ồn, chống ẩm, cước vận chuyển miễn phí trong nội thành, chưa bao gồm thuế VAT (10%)

­ Xin traân troïng caûm ônBAÛNG GIAÙ SAØN GOÃ KAHN

(Áp dụng từ ngày 20/2/2013)Kính göûi : QUÝ KHÁCH HÀNG.

Tröôùc heát, Coâng ty chuùng toâi caùm ôn söï hôïp taùc cuûa Quyù khaùch haøng ñaõ söû duïng saûn phaåm Saøn g. Coâng ty chuùng toâi traân troïng baùo giaù ñeán Quyù khaùch haøng saûn phaåm ñoäc quyeàn SAØN GOÃ KAHN

nhö sau :

BAÛNG GIAÙ SAØN GOÃ :


MAÕ SOÁ / TEÂN SAÛN PHAÅM

QUY CAÙCH (mm)

TIEÂU CHUAÅN

ÑÔN GIAÙ( VNÑ )

ELEGANCE LINE

KP 588,KP 908,KP 911A,

KP 981,KP 943, KP 518.


805 x 123 x 12.3

( Hèm khoá 4G của

Valinge )

AC4

380.000/m2

ELEGANCE LINE

KPA 815, KP A818, KPA 826, KPA 859, KPA 893, KPA 824.

1215 x 126 x 12.3

( Hèm khoá 5G của

Valinge )

AC5


420.000/m2

EXCLUSIVE

DW 4906, DW 4907,

DW 4908, DW 4909


1375 x 188 x 12

( MADE IN GERMANY)


AC5

615.000/m2

EXCLUSIVE

DE 4901, DE 4902,

DE 4904, DE 4905


1380 x 113 x 12

( MADE IN GERMANY)


AC5

625.000/m2


PHUÏ KIEÄN Saøn Goã

TEÂN PHUÏ KIEÄN

QUY CAÙCH (mm)

TIEÂU CHUAÅN

ÑÔN GIAÙ( VNÑ )

Phaøo chaân töôøng

2440 x 80 x 15

Gỗ HDF (laminate)

45.000/md

Neïp keát thuùc

2700 x 40 x 0.30

Nhöïa

40.000/md

Neïp noái saøn

2700 x 40 x 0.30

Nhöïa

40.000/md

Neïp goùc

2700 x 40 x 0.30

Nhöïa

40.000/md

Ghi chuù :

  • Đặc biệt sản phẩm có hèm khoá bản quyền tốt nhất của Valinge (Thuỵ Điển) có phủ sáp nến khô, siêu chịu nước.

  • SP bảo hành 20 năm trong các trường hợp cong vênh, nứt, hoặc co ngót trong điều kiện thay đổi do thời tiết.

  • Bảng giá trên tính theo diện tích vuông hộp đóng gói sản phẩm ( không đo mặt sàn)

  • Báo giá trên bao gồm: thi công lắp đặt, xốp chống ồn, chống ẩm, cước vận chuyển miễn phí trong nội thành, chưa bao gồm thuế VAT (10%)


Xin traân troïng caûm ôn.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương