Ban tuyên giáo số 788 bc/btgtu đẢng cộng sản việt nam biên Hòa, ngày 6 tháng 5 năm 2014 BÁo cáOtải về 17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích17 Kb.

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 788 - BC/BTGTU


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Biên Hòa, ngày 6 tháng 5 năm 2014
BÁO CÁO

Kết quả tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 06 - NQ/TU

ngày 20/01/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2014
Thực hiện Nghị quyết số 06 - NQ/TU ngày 20/01/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết như sau:

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ngày 03/01/2014, buổi sinh hoạt chi bộ truyền hình trực tiếp về “Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tỉnh Đồng Nai năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” đã được tổ chức với 56.271/57.106 đảng viên (đạt tỷ lệ 98,5%) và 49.864 cán bộ cốt cán, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân được học tập, quán triệt.

- Tiếp tục triển khai việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 06 - NQ/TU ngày 20/01/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2014 đến toàn Đảng bộ tỉnh, ngày 14/03/2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 120 - HD/BTGTU.

- Thực hiện Hướng dẫn số 120 - HD/BTGTU ngày 14/03/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã ban hành các Hướng dẫn, Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 06 - NQ/TU ngày 20/01/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2014 đến các chi, đảng bộ.II. KẾT QUẢ

1. Mặt tích cực

- Số lượng cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt, được học tập, quán triệt Nghị quyết là: 60.497/61.432 đảng viên (đạt tỷ lệ 98,5%) và 751.195 cán bộ cốt cán, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân (phụ lục kèm theo).

- Nhìn chung, việc quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 06 - NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) được các tổ chức cơ sở đảng quan tâm sâu sát, nghiêm túc thực hiện. Việc triển khai được thực hiện với nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị với hình thức truyền hình trực tiếp, các hội nghị quán triệt Nghị quyết, báo cáo chuyên đề tại các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; các buổi sinh hoạt tổ nhân dân, sinh hoạt chi, tổ, hội đoàn thể chính trị - xã hội, qua hệ thống truyền thanh huyện, xã; sắp xếp tổ chức triển khai vào các ngày cuối tuần cho đảng viên công nhân dự; tổ chức thành nhiều ngày để các chi, đảng bộ khối cơ quan chủ động bố trí lịch tham gia.

- Các tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức học tập chu đáo, chặt chẽ và thái độ học tập của các đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nghiêm túc, đạt chất lượng. Qua nội dung học tập, quán triệt, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân đã nắm được những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng mà Đảng bộ tỉnh đạt được trong thời gian qua; thống nhất cao với những mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho năm 2014, qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết.2. Hạn chế

Một số đơn vị chậm báo cáo kết quả học tập, quán triệt; chưa đánh giá cụ thể tình hình tổ chức học tập, quán triệt ở đơn vị mình.III. ĐỀ NGHỊ

  1. Thời gian tới, các cấp ủy trực thuộc cần chủ động nắm tình hình triển khai của đơn vị mình và tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đúng thời gian quy định. Đồng thời, nội dung báo cáo cần tập trung đánh giá về chất lượng công tác tổ chức triển khai và tổng hợp các ý kiến đề xuất của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

  2. Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các cơ quan báo, đài tỉnh tiếp tục chỉ đạo và thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt và kết quả thực hiện Nghị quyết số 06 - NQ/TU.

Trên đây là kết quả tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 06 - NQ/TU ngày 20/01/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kính báo cáo Thường trực Tỉnh ủy./.


Nơi nhận:

- TTTU (b/c),

- Thường trực các huyện, thị, thành ủy và các Đ.U trực thuộc tỉnh,

- BTG các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc tỉnh,

- Đài PT-TH ĐN,

- Đ/c TB và các đ/c PTB,

- Lưu VP, LLCT.


K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BANĐặng Mạnh TrungCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương