Ban tuyên giáo số 161-hd/btgtu đẢng cộng sản việt namtải về 60.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích60.63 Kb.

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 161-HD/BTGTUĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Biên Hòa, ngày 26 tháng 3 năm 2015


HƯỚNG DẪN

tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam,

thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)

Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2014-2015 và Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 21/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015), Hướng dẫn số 145-HD/BTGTW, ngày 11/3/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 28/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa IX) về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015; Hướng dẫn số 153-HD/BTGTU ngày 29/12/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong năm 2015; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết dân tộc là nhân tố quyết định làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

2- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vào thực hiện công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời tôn vinh và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp to lớn vì độc lập, hòa bình, thống nhất đất nước. 

3- Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2015, thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc và Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

4- Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức với nhiều hình thức sinh động, sáng tạo, có sức thuyết phục cao và có trọng tâm, trọng điểm; gắn với việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch  Hồ Chí Minh và Ngày Quốc tế Lao động (1/5). Các hoạt động kỷ niệm cần tổ chức trang trọng, xứng với tầm vóc lịch sử của Chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nhưng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1- Nêu bật những chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc gắn liền với chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh bài học về ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình của dân tộc.

2- Nêu cao truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm chiến đấu và kiên quyết đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân và sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân, lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận vị trí, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3- Làm rõ những thành tựu và bài học kinh nghiệm trên các lĩnh vực sau 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, của cả nước và tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là thành tựu nổi bật trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; thông qua đó tiếp tục khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần quyết thắng và nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã  hội.

4- Tuyên truyền các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và kết quả thực hiện ở các cấp, ngành; vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; đấu tranh, phê phán những thông tin sai lệch và các hành vi sai trái trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

5- Tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới; tiếp tục làm rõ những chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên Biển Đông. 

6- Phản ánh các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của các địa phương trong tỉnh “Theo bước quân giải phóng” và các hoạt động kỷ niệm được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ngoài một số nội dung công việc đã được triển khai trong Hướng dẫn số 153-HD/BTGTU ngày 29/12/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong năm 2015. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị triển khai một số nội dung như sau: 1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); tham gia chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm (thẩm định các bài diễn văn, phát biểu tại Lễ kỷ niệm, chương trình văn nghệ; ấn phẩm tuyên truyền…); định hướng, chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc tỉnh; Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan truyền thông, báo chí của tỉnh tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) đảm bảo tính thời sự và mang ý nghĩa tuyên truyền giáo dục tốt; hướng dẫn công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; đưa tin, tuyên truyền về sự kiện và các hoạt động kỷ niệm.

 2. Đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015). Chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo nguồn kinh phí nhằm phục vụ cho Lễ kỷ niệm. Đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; tổ chức các phong trào thi đua, các chương trình hành động cách mạng lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) tiến tới chào mừng Đại hội XII của Đảng.

 3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch, chương trình văn nghệ phục vụ Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), kịch bản chương trình gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 15/4/2015; có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn ngành văn hóa tổ chức thông tin cổ động, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, quảng bá tranh, ảnh, sách; treo panô, băng rôn, khẩu hiệu, du lịch, triển lãm… phục vụ nhân dân trong dịp kỷ niệm, chú ý quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến; hướng dẫn các cơ quan và nhân dân treo cờ Tổ quốc trong ngày kỷ niệm.

 4. Sở Ngoại vụ ra số Bản tin đối ngoại (số đặc biệt) tăng lượng tin, bài, hình ảnh tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); chú trọng nội dung thông tin, tuyên truyền về sự kiện trọng đại của dân tộc và các hoạt động kỷ niệm; những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, quân và nhân dân tỉnh Đồng Nai đạt được sau 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến với các chủ doanh nghiệp, chuyên gia là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Đồng Nai; sự giúp đỡ chân thành của nhân dân và các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam.

 5. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin, tuyên truyền sâu rộng về chiến thắng và các hoạt động kỷ niệm, nhất là Lễ kỷ niệm; hướng dẫn các nhà xuất bản biên soạn, phát hành, triển lãm, giới thiệu sách, báo về chủ đề Chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; theo dõi, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự kiện lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tổ chức buổi gặp mặt với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chống Mỹ, cứu nước; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động ghi nhớ công lao các anh hùng, liệt sỹ, gặp mặt, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

 7. Đề nghị Trường Chính trị tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học về kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015). Trong đó nêu bất ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh - chiến dịch quyết chiến, chiến lược trong tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân 1975 - cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã kết thúc thắng lợi và nhân dân ta; khẳng định và làm sâu sắc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với những thành quả cách mạng Việt Nam; khẳng định thành tựu to lớn, toàn diện trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng bộ, quân và nhân dân tỉnh Đồng Nai, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của vùng và cả nước trong 40 năm; làm rõ những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân, dựa vào dân, nhờ sức mạnh nhân dân trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Đồng Nai hôm nay; đánh giá những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực, phân tích nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan và đề xuất giải pháp khắc phục.

 8. Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc tỉnh tùy vào điều kiện cụ thể để tổ chức ở quy mô phù hợp các hình thức kỷ niệm phù hợp, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị... Căn cứ vào Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp, đề nghị các địa phương, đơn vị bổ sung các tư liệu về lịch sử đảng bộ mình và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để biên tập thành tài liệu hoặc đề cương tuyên truyền gửi tới các chi, đảng bộ để tổ chức sinh hoạt; thường xuyên theo dõi, phản ánh diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội, kịp thời đấu tranh phản bác những âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tham mưu chỉ đạo, tổ chức đa dạng các loại hình văn hóa, văn nghệ, thể thao, chiếu phim... phục vụ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 9. Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể tổ chức tọa đàm, hội thảo nhằm khẳng định và làm sâu sắc thêm vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và những đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với Đại thắng mùa Xuân năm 1975; tăng cường các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên ở từng xã, phường, thị trấn, đặc biệt là nhân dân ở các căn cứ kháng chiến xưa; tham gia tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo sự phân công của UBND tỉnh; đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, nêu gương “Người tốt, việc tốt”, các điển hình, nhân tố mới; đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua, các chương trình hành động cách mạng lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); thông qua đó lựa chọn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng. Tùy điều kiện để tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp, như: Gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu, thi tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức các hoạt động về nguồn, thăm quan di tích lịch sử...

- Căn cứ Kế hoạch của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phát động Cuộc thi viết: “Xuân 1975 - Bản anh hùng ca toàn thắng”.  

 1. Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục xây dựng Đảng, tăng thời lượng tin, bài tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); nội dung tuyên truyền phong phú, hấp dẫn, thiết thực, có tính giáo dục chính trị, tư tưởng sâu sắc; tập trung cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; lãnh đạo các cơ quan báo chí nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc kiểm duyệt tin, bài, phóng sự để không xảy ra tình trạng thông tin sai lệch, thiếu tính định hướng, gây bất lợi cho công tác tuyên truyền, giáo dục; tăng cường tin, bài, hình ảnh phản ánh các hoạt động kỷ niệm tuyên truyền do Trung ương và địa phương tổ chức; biểu dương “Người tốt, việc tốt”; các hoạt động tri ân, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đăng tải nội dung bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các nhà nghiên cứu về sự kiện lịch sử trên.

- Đài Phát thành - Truyền hình Đồng Nai có kế hoạch Truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) do Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức; tiếp âm, tiếp sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); chương trình nghệ thuật vào tối ngày 30/4/2015 và một số hoạt động kỷ niệm chính do Trung ương tổ chức; đồng thời tăng cường phát sóng phim tài liệu về Đảng, về Bác Hồ, về cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của dân tộc ta; bộ phim tài liệu, phóng sự về Chiến thắng, về thành tựu sau 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và những điển hình nhân tố mới trên các lĩnh vực.

 1. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh động viên văn nghệ sĩ, đội ngũ phóng viên bám sát thực tiễn tuyên truyền, phổ biến và sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường, ý chí quyết tâm chiến đấu và chiến thắng đế quốc Mỹ vào thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời bám sát thực tiễn, phản ảnh các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình nhân tố mới, nhất là trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chế độ chính sách cho người có công với cách mạng.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015)

2. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình

3. Tinh thần ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5) bất diệt

4. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

5. Người người thi đua, ngành ngành thi đua làm nhiều việc tốt vì một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm

7. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc tỉnh tham mưu cấp ủy quyết định khẩu hiệu thể hiện quyết tâm chính trị thực hiện nhiệm vụ đặc thù của Đảng bộ mình và các khẩu hiệu tại Hướng dẫn số 153-HD/BTGTU ngày 29/12/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong năm 2015.

Trên đây là hướng dẫn truyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015). Đề nghị các địa phương, đơn vị, các cơ quan báo chí của tỉnh triển khai thực hiện và báo cáo kết quả gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./.

(Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại địa chỉ tuyengiao.dost-dongnai.gov.vn/tuyentruyen/tailieu).

Nơi nhận:

- TTTU (b/c),

- UBND tỉnh,

- VPTU, VP. UBND tỉnh,

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

- Sở Thông tin - Truyền thông,

- Trường Chính trị tỉnh,

- BTG các huyện, thị, thành ủy,

- BTG, BTH các Đảng ủy trực thuộc tỉnh,

- BTG, BTH MTTQ và các đoàn thể CT-XH tỉnh,

- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo,

- Báo ĐN, Báo Lao động ĐN, Đài PT-TH Đồng Nai,

- Đ/c Trưởng ban và các phó ban,

- Phòng TT, Phòng LLCT-LSĐ,

- Lưu VPB.Đồng kính gửi:

Ban Tuyên giáo TW (a+b), (b/c).K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN


Bùi Quang Huy
: Lists -> Dost VanBanPhapLuat -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ
Attachments -> Ubnd tỉnh đỒng nai sở NỘi vụ Số: 1365 /snv-tt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Stt đơn vị, địa phương
Attachments -> CHỈ thị SỐ 15-ct/tw của bộ chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 bch ương Đảng (khóa XI)
Attachments -> BỘ TÀi chính số: 167/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> SỞ NỘi vụ Số: 1692 /snv-cchc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ubnd tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ban tuyên giáo số 127 -hd/btgtu đẢng cộng sản việt nam
Attachments -> CHÍnh phủ Số: 49/2010/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương