Ban tuyên giáo số 127 -hd/btgtu đẢng cộng sản việt namtải về 49.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích49.47 Kb.TỈNH ỦY ĐỒNG NAI

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 127 -HD/BTGTU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Biên Hòa, ngày 29 tháng 5 năm 2014HƯỚNG DẪN

về đánh giá việc thực hiện Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên,

cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành trong việc học tập và làm theo

tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

________

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 6354-CV/TU ngày 31/3/2014 về việc ban hành tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Quyết định số 272-QĐ/TU ngày 24/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau khi thống nhất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Cơ quan Thường trực Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hướng dẫn đánh giá việc thực hiện Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành hàng năm như sau:I/- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên (gọi tắt là cán bộ, đảng viên) nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành trong toàn tỉnh phải nâng cao nhận thức và xác định đúng đắn trách nhiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; là một trong những tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm.

- Tiêu chí đánh giá của hướng dẫn này là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành có bản đăng ký với tổ chức đảng nội dung rèn luyện cụ thể, phù hợp với vị trí và nhiệm vụ công tác; trên cơ sở đó tổ chức đảng kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, năm. Thông qua việc kiểm điểm đánh giá, bình chọn những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc để biểu dương, khen thưởng theo quy định.

- Việc kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành phải đảm bảo nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tự phê bình và phê bình; quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.II/- TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

1. Những tiêu chí bắt buộc thực hiện đối với cán bộ, đảng viên

1.1- Nêu gương về tư tưởng chính trị

- Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có bản lĩnh chính trị vững vàng.

- Đi đầu trong thực hiện và tích cực đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị; đấu tranh chống những luận điệu sai trái, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Gương mẫu trong chấp hành và vận động người thân trong gia đình thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Trong xử lý công việc luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, dân tộc, nhân dân và tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

1.2- Nêu gương về đạo đức, lối sống, tác phong

- Không vi phạm Quy định của Đảng và Nhà nước về những điều đảng viên và cán bộ công chức, viên chức không được làm và đạo đức nghề nghiệp thuộc lĩnh vực ngành, nghề mà cán bộ, đảng viên công tác.

- Tích cực trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; đi đầu trong thực hiện cần, kiệm, liêm, chính.

- Sâu sát thực tiễn, có tác phong gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng tại cơ quan, đơn vị; sống có nghĩa, có tình; thực hiện tốt cuộc vận động vì người nghèo, phong trào đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa tại cơ quan, đơn vị và phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đóng góp tích cực chung tay xây dựng mô hình nông thôn mới.

- Kiên quyết không để người thân lợi dụng quyền hạn hoặc ảnh hưởng của mình để trục lợi, hành động phi pháp.

1.3- Nêu gương về tự phê bình, phê bình

- Đi đầu trong thực hiện tự phê bình và phê bình thường xuyên trên tinh thần tự giác, trung thực, chân thành, thẳng thắn để xây dựng và bảo vệ lẽ phải. Kiên quyết đấu tranh phê phán những biểu hiện lệch lạc khác.

- Tích cực khắc phục những hạn chế, khuyết điểm (nếu có) của bản thân và qua tự phê bình và phê bình, phải có kế hoạch, quyết tâm sửa chữa dưới sự kiểm tra, giám sát của cấp ủy quản lý trực tiếp.

1.4- Nêu gương về quan hệ với nhân dân

- Có quan điểm và hành động đúng đắn nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, tôn trọng, lắng nghe và thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân để tập trung giải quyết hoặc đề xuất cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết. Gương mẫu trong thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị và nghĩa vụ công dân tại nơi cư trú, được quần chúng nhân dân tín nhiệm.

- Tích cực đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

1.5- Nêu gương về trách nhiệm trong công tác

- Luôn tích cực, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác; dám làm, dám chịu trách nhiệm, hiểu và thực hiện đúng chức trách, quyền hạn, nhiệm vụ công tác được giao; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; thực hiện nói đi đôi với làm.

- Tích cực đấu tranh chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”; chống các hiện tượng “chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy thi đua” và các biểu hiện tiêu cực khác.

1.6- Nêu gương về ý thức tổ chức kỷ luật

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, chế độ tập thể lãnh đạo gắn với trách nhiệm cá nhân phụ trách; giữ gìn đoàn kết nội bộ, kỷ luật phát ngôn.

- Thực hiện nghiêm việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định phân công, sự phân công, điều động của tổ chức.

- Gương mẫu trong chấp hành các quy định về chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị, đoàn thể.1.7- Nêu gương về đoàn kết nội bộ

- Gương mẫu xây dựng và tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, cơ quan, đơn vị; giữ gìn, phát huy mối quan hệ chặt chẽ, đoàn kết giữa đảng viên và quần chúng nhân dân; đoàn kết toàn dân tộc.

- Tích cực giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.

- Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nơi công tác, nơi cư trú, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ khối đoàn kết nội bộ và trong nhân dân.2. Những tiêu chí phát huy tính tích cực của cán bộ, đảng viên

Căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ và khả năng, cán bộ, đảng viên đăng ký cụ thể hóa theo các tiêu chí dưới đây:

2.1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, tích cực, chủ động tham gia các hoạt động xã hội chăm lo các đối tượng chính sách, người nghèo, người khuyết tật; các hoạt động tương thân tương ái trong xã hội; các phong trào thi đua yêu nước.

2.2. Gương mẫu trong học tập nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn; tích cực chủ động nghiên cứu cách làm hay, mô hình mới, giải pháp sáng tạo ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho quần chúng nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của cơ quan, đơn vị.

2.3. Đề xuất các giải pháp, quy trình cải cách hành chính nhằm thúc đẩy việc hoàn thành sớm, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ hàng năm của đơn vị, địa phương.

2.4. Gương mẫu thực hiện, tổ chức thực hiện và nhân rộng các mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phát huy hiệu quả tại đơn vị, địa phương

2.5. Tích cực tham gia các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị; nhằm bồi đắp giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa dân tộc cho thanh, thiếu niên.

3. Những tiêu chí nêu gương bắt buộc đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành

Ngoài việc chấp hành tốt các tiêu chí như cán bộ đảng viên tại mục 1 nêu trên; cán bộ đảng viên là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành phải chấp hành các tiêu chí bắt buộc như sau:

3.1. Chỉ đạo, điều hành cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo kế hoạch hàng năm.

3.2. Có bản lĩnh chính trị vững vàng; có năng lực, uy tín tập hợp và điều hành quần chúng thực hiện những nhiệm vụ chính trị; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực; cất nhắc, bố trí, sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc; phát huy dân chủ, trí tuệ, tập thể, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị.

3.3. Có phong cách làm việc khoa học, chủ động, sáng tạo; nói đi đôi với làm, sâu sát thực tế, trực tiếp tham gia đối thoại với nhân dân theo quy định, có năng lực dự báo tình hình, có các biện pháp ứng biến kịp thời giải quyết những khó khăn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy và lãnh đạo cơ quan cấp trên những giải pháp hữu hiệu tháo gỡ những khó khăn của đơn vị, địa phương, tỉnh.

3.4. Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3.5. Gương mẫu trong việc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, lợi dụng chức quyền để vụ lợi cá nhân; gương mẫu thực hiện cần, kiệm, liêm, chính.

4. Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Cán bộ, đảng viên tự xem xét những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại để đăng ký khắc phục.5. Gắn với chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm.

Căn cứ nội dung chuyên đề hàng năm (ví dụ: năm 2014 với chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm) cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung thực hiện một cách thiết thực.III/- ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ

1. Đối tượng đánh giá: Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên (gọi tắt là cán bộ, đảng viên).

2. Mức độ đánh giá

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nêu gương:

+ Hoàn thành tốt 7 tiêu chí bắt buộc đối với cán bộ đảng viên; nếu là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải hoàn thành 5 tiêu chí bắt buộc đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành.

+ Nêu gương tốt trong thực hiện 5 tiêu chí phát huy tính tích cực.

+ Khắc phục tốt các hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại.+ Gương mẫu thực hiện nội dung chuyên đề đã đăng ký.

+ Được tuyên dương trong kỳ đánh giá.- Hoàn thành tốt nhiệm vụ nêu gương:

+ Hoàn thành 7 tiêu chí bắt buộc đối với cán bộ đảng viên; nếu là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải hoàn thành 5 tiêu chí bắt buộc đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành.

+ Nêu gương tốt trong thực hiện 5 tiêu chí phát huy tính tích cực.

+ Khắc phục tốt các hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại.+ Gương mẫu thực hiện nội dung chuyên đề đã đăng ký.

- Hoàn thành nhiệm vụ nêu gương:

+ Hoàn thành 7 tiêu chí bắt buộc đối với cán bộ đảng viên; nếu là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải hoàn thành 5 tiêu chí bắt buộc đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành.

+ Thực hiện 5 tiêu chí phát huy tính tích cực, có mặt còn hạn chế do năng lực, trình độ hoặc sức khỏe.

+ Có khắc phục các hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại.+ Thực hiện hoàn thành nội dung chuyên đề đã đăng ký.

- Không hoàn thành nhiệm vụ nêu gương:

Cán bộ, đảng viên và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp các ngành chưa hoàn thành nhiệm vụ khi có một trong các trường hợp sau:

+ Không thực hiện đầy đủ các tiêu chí bắt buộc dành cho cán bộ, đảng viên và các tiêu chí bắt buộc dành cho cán bộ, đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành.

+ Có vi phạm phải kiểm điểm trước tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.2. Tổ chức thực hiện

- Sau khi học tập chuyên đề hàng năm (riêng năm 2014, sau khi nhận được hướng dẫn này), cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung rèn luyện cụ thể, phù hợp với vị trí, nhiệm vụ công tác.

- Hàng tháng, trong sinh hoạt định kỳ: cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát việc đăng ký rèn luyện của cán bộ, đảng viên theo các tiêu chí của hướng dẫn này để báo cáo kết quả đánh giá; tuyên dương (nếu có); tập thể thảo luận trên tinh thần tự phê bình và phê bình, cá nhân giải trình (nếu có), biểu quyết hoặc bỏ phiếu đánh giá; mở sổ ghi chép theo dõi việc thực hiện.

- Cuối năm, tổ chức kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện gắn với việc kiểm điểm đánh giá cán bộ, đảng viên (không làm bản kiểm điểm riêng, trong bản kiểm điểm cá nhân cán bộ, đảng viên hàng năm có nội dung thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Quyết định số 272-QĐ/TU ngày 24/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ, đảng viên tự đánh giá theo 4 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nêu gương; hoàn thành tốt nhiệm vụ nêu gương; hoàn thành nhiệm vụ nêu gương; không hoàn thành nhiệm vụ nêu gương); quy trình, thẩm quyền đánh giá, công khai kết quả đánh giá lấy ý kiến quần chúng đối với việc nêu gương của cán bộ, đảng viên thực hiện như đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm.

- Báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức kiểm điểm đánh giá thực hiện Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng thời gian với gửi báo cáo đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm.

Trên đây là hướng dẫn đánh giá việc thực hiện Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị có thể cụ thể hóa các tiêu chí sát với chuẩn mực đạo đức, nhiệm vụ đặc thù của cơ quan, đơn vị. Quá trình thực hiện có vấn đề gì phát sinh, cần bổ sung sửa đổi, đề nghị các đơn vị báo cáo, đề xuất về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp.Nơi nhận:

- UBND tỉnh,

- Các cấp ủy trực thuộc tỉnh,

- BTG các cấp ủy trực thuộc tỉnh,

- BTG,TH MTTQ và Đoàn thể CT-XH tỉnh,

- Các Ban đảng, VP TU,

- Thành viên BPGV,

- Các đ/c Lãnh đạo ban,

- BPCT 03,

- Lưu VP ban.Đồng kính gửi:

- TTTU (báo cáo),

- Ban Tuyên giáo TW (b) (báo cáo),

- Đ/c Trương Minh Nhựt, Vụ trưởng- Thành viên Chuyên trách 03 BBT (báo cáo).
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)


Huỳnh Văn Tới
: Lists -> Dost VanBanPhapLuat -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ
Attachments -> Ubnd tỉnh đỒng nai sở NỘi vụ Số: 1365 /snv-tt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Stt đơn vị, địa phương
Attachments -> CHỈ thị SỐ 15-ct/tw của bộ chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 bch ương Đảng (khóa XI)
Attachments -> BỘ TÀi chính số: 167/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> SỞ NỘi vụ Số: 1692 /snv-cchc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ubnd tỉnh đỒng nai
Attachments -> CHÍnh phủ Số: 49/2010/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> Ban tuyên giáo số 161-hd/btgtu đẢng cộng sản việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương