Ban thưỜng trực số: 20/hd mttw btt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 32.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích32.03 Kb.

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAMBAN THƯỜNG TRỰC

   Số: 20/HD - MTTW - BTTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2011

(Dự thảo lần thứ 4)

HƯỚNG DẪN


TUYÊN TRUYỀN VỀ NHIỆM VỤ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

THAM GIA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011 - 2016

Ngày 21/1/2011, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết công bố ngày bầu cử và thành lập Hội đồng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Theo đó cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 vào ngày Chủ nhật, 22/5/2011. Để góp phần cùng cả hệ thống chính trị tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 (gọi tắt là Cuộc bầu cử), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn công tác tuyên truyền nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong nhiệm vụ xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân; Góp phần làm cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thực sự là ngày hội xây dựng chính quyền của các tầng lớp nhân dân.

Tạo ra sự đồng thuận của toàn xã hội về thực hiện Cuộc bầu cử trên cơ sở thống nhất về nhận thức và hành động; đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu và hành động phá hoại Cuộc bầu cử. Đồng thời nghiêm khắc phê phán, yêu cầu xử lý những biểu hiện mất dân chủ hoặc vi phạm quyền bầu cử và ứng cử của công dân; phê phán những hiện tượng chạy theo thành tích trong công tác bầu cử..., góp phần làm cho cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm.2. Làm cho mọi tầng lớp nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp trong thời kỳ hội nhập quốc tế của đất nước, trên cơ sở đó nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác, tích cực tham gia bầu cử, chọn lựa những đại biểu xứng đáng bầu vào Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác xây dựng và giám sát chính quyền, trên cơ sở đó tích cực hưởng ứng các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; các hội nghị lấy ý kiến của cử tri; kịp thời phản ánh với Mặt trận những ý kiến, nguyện vọng của cử tri về tổ chức và hoạt động của các tổ chức bầu cử, góp phần tăng cường hiệu quả giám sát của Mặt trận, nâng cao chất lượng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

1. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Cuộc bầu cử: các Nghị quyết, chỉ thị, thông tri hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các văn bản của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử và của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phục vụ Cuộc bầu cử.

2. Tuyên truyền về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức và hoạt động của Quốc hội nước ta theo pháp luật quy định. Tuyên truyền về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội đại biểu HĐND, về quyền bầu cử và ứng cử của công dân, về các nguyên tắc bầu cử.

3. Tuyên truyền về vai trò và nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia công tác bầu cử thông qua các bước hiệp thương lựa chọn người ra ứng cử; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử, công tác giám sát việc thực hiện pháp luật về bầu cử từ Trung ương đến các địa bàn dân cư.

III. TÀI LIỆU SỬ DỤNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN:

1. Tài liệu tuyên truyền:

- Hiến pháp năm 1992: Phần mở đầu và các chương: Chương V (Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân), Chương VI (Quốc hội), Chương IX (Hội đồng nhân dân)

- Luật tổ chức Quốc hội; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội: Tập trung các chương: Chương I (trọng tâm là Điều 3 về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội); Chương V (ứng cử, đề cử và hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội ; Chương VI (trình tự bầu cử);

- Luật tổ chức Hội đồng nhân dân; Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND số 63/2010/QH12;

- Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016;


- Thông tri số 13 TTr-MTTW-BTT về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016;

- Nghị quyết liên tịch Số: 01 /2011/NQLT/UBTVQH - CP- ĐCTUBTWMTTQVN của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội, Chính Phủ và Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam về việc ban hành Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và Quy trình Hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (Ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01)

- Nghị quyết liên tịch Số: 02 /2011/NQLT/UBTVQH - CP- ĐCTUBTWMTTQVN của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội, Chính Phủ và Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam về việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác và nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

- Công tác hiệp thương lựa chọn giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (tài liệu lưu hành nội bộ);2. Phương thức tuyên truyền:

- Phối hợp với các cơ quan, phương tiện thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình tổ chức đăng tải, phổ biến các nội dung nêu trên trong toàn thể cán bộ và nhân dân.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận cơ sở tổ chức các hình thức sinh họat cộng đồng, tọa đàm trao đổi, thi tìm hiểu trong cộng đồng dân cư với các hình thức sinh động, nội dung phong phú đến từng hộ gia đình và mỗi người dân trên địa bàn dân cư. Tùy theo đặc điểm của từng vùng, miền, địa bàn dân cư để xác định các nội dung trọng tâm tuyên truyền phù hợp.

- Bám sát tiến độ công việc của Cuộc bầu cử để có kế hoạch tổ chức tuyên truyền cụ thể các nội dung. Phản ánh kịp thời cho cán bộ và nhân dân rõ về kết quả các bước hiệp thương lựa chọn người ra ứng cử đại biểu Quốc hội. Mỗi giai đoạn của Cuộc bầu cử; cán bộ và nhân dân cần làm gì để giúp các tổ chức bầu cử hoàn thành nhiệm vụ. Đối với các nội dung mang tính cơ bản, xuyên suốt cả quá trình của Cuộc bầu cử thì cần nhắc lại, đối chiếu với từng nhiệm vụ của các giai đoạn bầu cử.

- Tổ chức trưng bày các loại pa nô, áp phích, tranh cổ động về Cuộc bầu cử ở những nơi công cộng, nơi đông dân cư; tổ chức trang hoàng, trang trí khẩu hiệu, băng, cờ Tổ quốc ở các đơn vị bầu cử và khu dân cư trong thời gian bầu cử.
IV. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

Theo tiến độ chung, công tác tuyên truyền được chia làm 3 đợt:1. Đợt 1: Từ 20/02/2011 đến 2/5/2011: Tập trung tuyên truyền về Hiến pháp, các chỉ thị, nghị quyết, thông tri của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Nghị quyết liên tịch; các văn bản của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử; của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam..., đặc biệt là tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của công dân, về các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

2. Đợt 2: Từ 3/5/2011 đến 21/5/2011: Tiếp tục tuyên truyền về những nội dung trên, đồng thời tập trung tuyên truyền về công tác tổ chức tiếp xúc giữa người ứng cử với cử tri để vận động bầu cử, về công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử (22/5) của các tổ chức bầu cử.

3. Đợt 3: Từ 22/5/2011 đến 10/6/2011: Tập trung tuyên truyền về không khí vui tươi, phấn khởi của nhân dân cả nước trong ngày bầu cử và kết quả của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Trên cơ sở hướng dẫn này, Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp chủ động triển khai kế hoạch tuyên truyền ở cấp mình và hướng dẫn, kiểm tra công việc của cấp dưới trực tiếp.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra công tác tuyên truyền của Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố và các tổ chức thành viên cùng với các đợt kiểm tra, giám sát công tác bầu cử.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố và các tổ chức thành viên định kỳ báo cáo kết quả theo các đợt nêu trên; từ ngày 11/6/2011 đến 15/6/2011, báo cáo kết quả tổng hợp của công tác tuyên truyền về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (thông qua Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội - Điện thoại: 04.38257447; 04.39289210; 04.39287401; Email:tuananhmttq@yahoo.com) để tổng hợp báo cáo./.Nơi nhận:                                         

- Chủ tịch Huỳnh Đảm (để báo cáo);

- Hội đồng bầu cử;

- Tiểu Ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền của Hội đồng bầu cử;

- Ban Tuyên giáo TW, Ban Dân vận TW;

- Ban Thường trực UBTW MTTQ VN;

- Ban Thường trực UBMTTQ các tỉnh, TP;

- Các tổ chức thành viên;

- Các ban, đơn vị trực thuộc;

- Lưu VP và BTG.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Bá Trình: content -> tintuc -> Lists -> News -> Attachments
Attachments -> TÒA Án nhân dân tối cao
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> PHÒng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng csgt đƯỜng bộ Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương