Ban thưỜng trực số: 15 /hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 89.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích89.15 Kb.
#1300

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN THƯỜNG TRỰC

straight connector 2

Số: 15 /HD-MTTQ-BTTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2016

HƯỚNG DẪN

TIÊU CHUẨN VÀ THANG ĐIỂM THI ĐUA

CÔNG TÁC MẶT TRẬN CÁC QUẬN, HUYỆN NĂM 2016

Căn cứ Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh năm 2016; qua ý kiến đóng góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện và đề xuất của các Ban, Văn phòng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố ban hành Hướng dẫn tiêu chuẩn và thang điểm thi đua công tác Mặt trận các quận, huyện năm 2016 như sau:


I. NGUYÊN TẮC CHUNG:

- Công tác thi đua của Mặt trận quận, huyện thực hiện dân chủ, công khai trên cơ sở nội dung công tác Mặt trận qua 09 tiêu chuẩn kèm theo số điểm quy định.- Động viên khen thưởng các quận, huyện có sáng kiến, cách làm hay góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động mang lại hiệu quả cao, được chọn làm mô hình để nhân rộng. Bên cạnh đó nhắc nhở, góp ý, hoặc trừ điểm thi đua đối với các quận, huyện không thực hiện các hướng dẫn của cấp trên hoặc thực hiện qua loa, chiếu lệ.

II. NỘI DUNG:

  1. Nội dung và điểm thi đua:

Căn cứ kết quả thực hiện trong năm, các quận, huyện tự chấm với số điểm tối đa là 95 điểm theo 09 tiêu chuẩn sau đây:

* Tiêu chuẩn 1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân
thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước
; nâng cao chất lượng phản ảnh dư luận xã hội và tập huấn kỹ năng công tác
Mặt trận (11 điểm)

- Có kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện theo hướng dẫn của


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố. (1 điểm)

- Có kế hoạch thực hiện nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức


Hồ Chí Minh năm 2016. (1 điểm)

- Có kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016) (1 điểm)

- Tổ chức tốt Hội thi “Chọn người tiêu biểu đức tài của Nhân dân” ở cấp phường, xã, thị trấn, quận, huyện và tham gia Hội thi cấp Thành phố. (1 điểm)

- Đạt trong thứ hạng 1, 2, hoặc 3 Hội thi “Chọn người tiêu biểu đức tài của


Nhân dân” cấp Thành phố. (1 điểm)
- Duy trì mạng lưới dư luận xã hội, tổ chức họp giao ban hàng quý tại Mặt trận quận, huyện. (1 điểm)

- Gửi báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình nhân dân và kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. (1 điểm)

- Tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng công tác Mặt trận cơ sở theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố. (1 điểm)

- Tham gia các lớp tập huấn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức, đúng thành phần, số lượng, thời gian, có viết bài thu hoạch. (1 điểm)

- Trong năm có ít nhất 12 bài viết đăng trên Bản tin hoặc Trang thông tin điện tử Mặt trận Thành phố. (1 điểm)

- Đăng ký phát hành Bản tin Mặt trận Thành phố hàng tháng đến tất cả Ban Công tác Mặt trận khu phố, ấp với số lượng tối thiểu 01 cuốn/tháng/Ban Công tác Mặt trận khu phố, ấp. (0,5 điểm)

- Thời gian phát hành Bản tin đến phường, xã, thị trấn chậm nhất là 05 ngày, phát hành đến khu phố, ấp chậm nhất 07 ngày sau khi nhận được thông báo phát hành. Riêng huyện Cần Giờ được tính thêm mỗi cấp 01 ngày. (0,5 điểm)
* Tiêu chuẩn 2: Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua (14 điểm)

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trọng tâm là phong trào xây dựng thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn. (3 điểm)

- Vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường sống tốt. Thực hiện tốt mô hình mỗi tuần khu dân cư đều dành thời gian 15 phút để tổng dọn vệ sinh xây dựng tuyến hẻm, tuyến đường xanh sạch; giải quyết các tụ điểm ô nhiễm môi trường. (1 điểm)

- Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông. (1 điểm)

- Tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng khu dân cư an toàn không có tội phạm, không có ma túy. (1 điểm)

- Tích cực thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, sử dụng điện an toàn; tổ chức giám sát các khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao. (1 điểm)

- Tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, gắn với các hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện tốt phong trào “người tốt, việc tốt”. (2 điểm)

- Vận động Quỹ “Vì Biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đạt chỉ tiêu.

(2 điểm)

- Thực hiện tốt công tác gọi thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự, công tác hậu phương quân đội và các hoạt động quốc phòng, an ninh. (1 điểm)- Có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt nội dung cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với nhiều biện pháp, mô hình phù hợp, hiệu quả.

(2 điểm)


* Tiêu chuẩn 3: Thực hiện tốt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; nâng cao hiệu quả công tác vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, công tác chăm lo người nghèo, các hoạt động an sinh xã hội; phối hợp giám sát các hoạt động đối với lĩnh vực văn hóa - y tế - giáo dục (13 điểm)

- Vận động nâng mức phụng dưỡng tất cả Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn quận, huyện ít nhất 2.000.000 đồng/mẹ/tháng (1 điểm)

- Vận động hỗ trợ thường xuyên thương binh nặng (tỷ lệ thương tật 81% trở lên) có hoàn cảnh khó khăn, với mức 1.000.000 đồng/tháng/người. (0,5 điểm)

- Phối hợp tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7) (0,5 điểm)- Có Kế hoạch tổ chức khảo sát, phối hợp thực hiện và giám sát việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 28/6/2014 của Ủy ban Nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 09/2013/TT-BXD. (1 điểm)

- Lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhu cầu người nghèo cần chăm lo; vận động thu vượt chỉ tiêu “Quỹ vì người nghèo” năm 2016. (3 điểm)

- Có những giải pháp, cách làm hiệu quả, thiết thực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố. (2 điểm)

- Tiếp tục duy trì và phát huy các mô hình, cách làm hiệu quả trong thời gian qua như: Tổ dân phố nghĩa tình, câu lạc bộ học sinh - sinh viên nhận học bổng Nguyễn Hữu Thọ, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ, tổ Bác sỹ khám chữa bệnh tình nguyện cho người nghèo, câu lạc bộ giúp nhau làm kinh tế… (1 điểm)

- Kịp thời kiện toàn Ban vận động - Ban quản lý “Quỹ vì người nghèo” các cấp; định kỳ tự kiểm tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ tại địa phương; hàng tháng có báo cáo tổng hợp số liệu thu - chi “Quỹ vì người nghèo” cấp quận, huyện, phường, xã, thị trấn (đúng biểu mẫu, đúng thời gian theo quy định) về Thành phố. (1 điểm)

- Thực hiện tốt việc giám sát công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương theo giai đoạn mới (2016 - 2020). (0,5 điểm)- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở y tế nhà nước, tư nhân trên địa bàn; vệ sinh an toàn thực phẩm… (0,5 điểm)

- Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các tổ chức, cá nhân tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn. (0,5 điểm)

- Giám sát về đổi mới trong hoạt động giáo dục - đào tạo; công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp; các khoản đóng góp theo quy định… (0,5 điểm)

- Tổ chức tốt công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai trong năm 2016 (nếu có) và kịp thời thực hiện các công tác hỗ trợ người dân thành phố khi có thiên tai, hỏa hoạn, triều cường… theo phát động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (1 điểm)


* Tiêu chuẩn 4: Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

(18 điểm)

- Chủ động phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến công tác bầu cử. (1 điểm)

- Tổ chức tốt các bước quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. (3 điểm)

- Triển khai công tác giám sát cuộc bầu cử đúng theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (2 điểm)

- Phối hợp với Ủy ban bầu cử cùng cấp tổ chức tốt ngày bầu cử 22/5/2016, đảm bảo dân chủ, đúng luật, tiết kiệm và an toàn. (1 điểm)

- Phối hợp tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp về dự thảo các dự án luật, pháp lệnh theo yêu cầu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố. Chủ động tham gia góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. (1 điểm)

- Thực hiện Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 - 2016”, Quyết định số 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2016. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, các nhóm nòng cốt về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

(1 điểm)

- Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát năm 2016. (1 điểm)

- Có kế hoạch khảo sát và tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 23/10/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy. (2 điểm)

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác với Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện. (0,5 điểm)

- Tổ chức sơ kết và xây dựng chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện với Thanh tra, Phòng Tư pháp, Hội Luật gia trong việc giám sát và nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở năm 2016. (0,5 điểm)

- Phối hợp Ủy ban nhân dân cùng cấp, chủ động lựa chọn những nội dung phù hợp, thiết thực để tổ chức phản biện xã hội về những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân. Có tổ chức sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm. (2 điểm)

- Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, huyện. (0,5 điểm)

- Phối hợp tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử trước và sau kỳ họp (Quốc hội, Hội đồng nhân dân). Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. (0,5 điểm)

- Tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với những nội dung cụ thể, thiết thực. (1 điểm)

- Có nội dung hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở phường, xã, thị trấn; chỉ đạo, hướng dẫn củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

(0,5 điểm)

- Phối hợp với Tòa án nhân dân quận, huyện lựa chọn, giới thiệu Hội thẩm nhân dân trình Hội đồng nhân dân quận, huyện thông qua tại kỳ họp thứ nhất. Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã, thị trấn chủ động giám sát và phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp tham gia hòa giải tranh chấp khiếu nại từ cơ sở. (0,5 điểm)
* Tiêu chuẩn 5: Công tác Dân tộc - Tôn giáo (11 điểm)

- Tuyên truyền, vận động người có uy tín và đồng bào trong các dân tộc thiểu số, chức sắc, tu sĩ, chức việc và tín đồ các tôn giáo hưởng ứng các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn năm 2016, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề năm 2016. (1 điểm)

- Vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, tu sĩ, chức việc và tín đồ các tôn giáo hưởng ứng tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các hoạt động chào mừng; tham gia đông đủ các hội nghị, cuộc họp, tập huấn, các buổi sinh hoạt các chuyên đề và các chuyến tham quan, giao lưu do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, quận, huyện tổ chức. (1 điểm)

- Tổ chức giám sát kiến nghị giải quyết chính sách ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương. (1 điểm)- Phối hợp nắm chắc tình hình chức sắc, tín đồ các tôn giáo, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của chức sắc, đồng bào các tôn giáo. (1 điểm)

- Quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban đoàn kết Công giáo quận, huyện phát huy có hiệu quả vai trò tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại quận, huyện. Củng cố, xây dựng và phát huy tác dụng của lực lượng tích cực, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong các dân tộc thiểu số, các tôn giáo tham gia các hoạt động của Mặt trận. (2 điểm)

- Có kế hoạch nội dung cụ thể vận động đồng bào các dân tộc, tín đồ các tôn giáo thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu tổ quốc”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… (2 điểm)

- Phối hợp nắm chắc việc đăng ký sinh hoạt, hoạt động của các tổ chức tôn giáo và của đồng bào các dân tộc nhằm vận động, hướng các hoạt động, sinh hoạt dân tộc, tôn giáo đúng theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu đề xuất giải quyết các vụ khiếu nại, khiếu kiện có liên quan các dân tộc, tôn giáo. (1 điểm)

- Tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn nhân sự, hỗ trợ Ban Tư vấn về Dân tộc - Tôn giáo hoạt động có hiệu quả; ít nhất tổ chức được 02 cuộc họp/năm. (0,5 điểm)

- Tổ chức tốt các cuộc giao ban, chế độ thông tin báo cáo. Định kỳ hàng tháng, phối hợp tổ chức giao ban, trao đổi thông tin tình hình công tác dân tộc, tôn giáo với lãnh đạo các cơ quan có liên quan; định kỳ 06 tháng sơ kết và một năm tổng kết gắn với sinh hoạt chuyên đề về dân tộc, tôn giáo. Hàng quý, 06 tháng và năm có báo cáo riêng về công tác dân tộc - tôn giáo. Kịp thời báo cáo (qua điện thoại, E.mail hoặc bằng văn bản báo cáo nhanh) về các tình huống đột xuất, những diễn biến phát sinh về dân tộc - tôn giáo. (1,5 điểm)


* Tiêu chuẩn 6: Công tác đối ngoại nhân dân và kiều bào: (7 điểm)

- Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch, công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2016, nội dung cụ thể, rõ ràng phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương. (1 điểm)

- Quan tâm củng cố, kiện toàn nhân sự, bồi dưỡng, trang bị kiến thức cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân, Ban, Tổ liên lạc kiều bào tại các quận, huyện, phường, xã, thị trấn. (1,5 điểm)

- Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong tham gia công tác đối ngoại nhân dân và công tác kiều bào. (1,5 điểm)

- Có nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo và hiệu quả trong công tác đối ngoại nhân dân và công tác kiều bào. (2 điểm)

- Thực hiện báo cáo định kỳ, sơ, tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào đầy đủ, đảm bảo nội dung theo kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố. (1 điểm)


* Tiêu chuẩn 7: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; kiện toàn tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện; phường, xã, thị trấn; Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, công tác khen thưởng (9 điểm)

- Có giải pháp thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với các tổ chức thành viên trong xây dựng và thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động. (2 điểm)

Tổ chức ít nhất 02 hoạt động chuyên đề của các Ban tư vấn Mặt trận Tổ quốc quận, huyện trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc. (1 điểm)

- Kịp thời củng cố kiện toàn nhân sự Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện; phường, xã, thị trấn; Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định. (1 điểm)

- Có giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp; đảm bảo các chỉ tiêu đề ra, tham mưu tốt với cấp ủy, phối hợp với chính quyền để đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban công tác Mặt trận và chế độ phụ cấp đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận theo quy định. (1,5 điểm)

- Có kế hoạch thực hiện tốt phong trào thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn trong năm 2016 với những công trình thiết thực chăm lo đời sống vật chất tinh thần nhân dân. (2 điểm)

- Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng theo hướng thực chất, tránh hình thức, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các đơn vị, thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo và hồ sơ thủ tục khen thưởng theo đúng số lượng, đảm bảo thời gian quy định. (1 điểm)

- Thực hiện tốt việc phát hiện, tổ chức biểu dương những tấm gương thầm lặng mà cao cả giai đoạn 2014 - 2016. (0,5 điểm)


* Tiêu chuẩn 8: Về thông tin - báo cáo (7 điểm)

- Gửi báo cáo đầy đủ, đúng thời gian, yêu cầu nội dung. (3 điểm)(+ 51 báo cáo tuần (1,1 điểm);

+ 20 báo cáo tháng (0,8 điểm);

+ 02 báo cáo quý 1 và quý 3 (0,2 điểm);

+ 03 báo cáo (6 tháng, tổng kết thi đua, tổng kết năm) (0,9 điểm))

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc gửi, nhận văn bản, mẫu hóa báo cáo số liệu (tập huấn, hội nghị chuyên đề, hội thi...). (1 điểm)

- Thực hiện đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản (theo hướng dẫn 07/HD-MTTQ-BTT ngày 15/7/2013 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản). (1 điểm)

- Thực hiện quyết toán kinh phí được cấp, được ủy thác đúng nội dung và thời gian quy định (trong vòng 10 ngày kể từ ngày tổ chức thực hiện nội dung). (1 điểm)

- Tham dự đầy đủ và đúng thành phần các Hội nghị giao ban định kỳ; Hội nghị sơ, tổng kết chuyên đề; các cuộc hội thảo, tọa đàm do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức. (1 điểm)


* Tiêu chuẩn 9: Công tác phối hợp, tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện (5 điểm)

- Có văn bản phân công cụ thể, rõ ràng trách nhiệm các thành viên Ban Thường trực, cán bộ cơ quan chuyên trách gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hàng năm tại đơn vị. (1 điểm)

- Phối hợp, tổ chức thực hiện tốt các chuyên đề, hoạt động của Cụm thi đua.

(1 điểm)


- Thực hiện tốt việc hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá thi đua hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn, Ban công tác Mặt trận khu phố/ấp. (2 điểm)

- Xây dựng, duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động. (1 điểm)  1. Xếp loại danh hiệu thi đua:

- Đơn vị xuất sắc : Có số điểm từ 90 điểm trở lên.

- Đơn vị tiên tiến : Có số điểm từ 80 đến dưới 90 điểm.

- Đơn vị trung bình : Có số điểm từ 70 đến dưới 80 điểm.

- Đơn vị yếu kém : Có số điểm dưới 70 điểm.

- Đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm được tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc dẫn đầu cụm”; các đơn vị xuất sắc còn lại được tặng Bằng khen “Đơn vị xuất sắc”.


  1. Chia Cụm thi đua:

- Cụm 1: Gồm quận 1, 3, 5, 10, 11, Tân Bình (Cụm trưởng: Quận 3).

- Cụm 2: Gồm quận 4, 6, 8, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Thạnh (Cụm trưởng: Quận 8).

- Cụm 3: Gồm quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức (Cụm trưởng: Quận 9).

- Cụm 4: Gồm huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ (Cụm trưởng: Huyện Hóc Môn).

* Cụm trưởng được chọn theo thứ tự luân phiên giữa các quận, huyện (tính từ năm 2014). Cụm trưởng có nhiệm vụ đề xuất với đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách Cụm, xây dựng các chuyên đề trong năm để tổ chức sinh hoạt chung nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Mặt trận, gắn với chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2016 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.


  1. Cách thức đánh giá công tác thi đua:

4.1. Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá:

- Định kỳ hàng quý, các Cụm thi đua tổ chức Hội nghị giao ban nhằm đánh giá sơ bộ tình hình hoạt động của các đơn vị, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm, học tập các mô hình mới trong công tác Mặt trận.

- 06 tháng đầu năm tổ chức họp Cụm thi đua nhằm sơ kết đánh giá công tác thi đua.

- Cuối năm các đơn vị thực hiện báo cáo tổng kết, tổ chức họp Cụm để kiểm tra, bỏ phiếu suy tôn đơn vị dẫn đầu trong Cụm (theo kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố).4.2. Cách thức chấm điểm:

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện tự chấm điểm theo từng tiêu chuẩn, tổng số điểm tự chấm cho 09 nội dung tiêu chuẩn thi đua là 95 điểm.

- Các Ban và Văn phòng thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố căn cứ tiêu chuẩn quy định, có nhiệm vụ theo dõi, thẩm định và chấm điểm thi đua cho các quận, huyện theo nguyên tắc: Lấy kết quả thực hiện làm thước đo để chấm điểm, hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mới được chấm điểm tối đa. Trường hợp có thực hiện các nội dung công tác nhưng không đầy đủ, hiệu quả không cao (không đạt chỉ tiêu) sẽ tùy theo mức độ để cho điểm tương ứng. Đối với trường hợp một nội dung nhưng được thể hiện ở các tiêu chuẩn khác nhau, thì chỉ tính điểm ở một tiêu chuẩn có số điểm cao hơn.

- Các Ban và Văn phòng có trách nhiệm phát hiện và đề xuất Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố xem xét chấm điểm đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện có mô hình mới, giải pháp hiệu quả. Việc đề xuất điểm cho mô hình mới, giải pháp hiệu quả phải có tờ trình, nêu rõ nội dung và đề xuất điểm trong phạm vi quy định và phải được sự thống nhất của đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách Ban chuyên môn, Cụm thi đua trước khi trình Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố xem xét, quyết định.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trên cơ sở đề xuất của các Ban/Văn phòng và tình hình thực tế sẽ xem xét chấm điểm mô hình mới, giải pháp hiệu quả với với số điểm tối đa là 10 điểm.
4.3. Một số trường hợp vi phạm liên quan đến công tác thi đua:

- Không xét thi đua đối với các quận, huyện có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

- Hạ một bậc thi đua đối với các trường hợp có kết luận của cấp có thẩm quyền về sai phạm, tiêu cực trong việc sử dụng ngân sách, quản lý các quỹ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động (không tính khi đơn vị chủ động phát hiện).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Từ 13/6/2016 đến 08/7/2016: Tổ chức các hoạt động sơ kết công tác thi đua 06 tháng đầu năm 2016 tại các Cụm (có kế hoạch riêng).

- Từ 17/10/2016 đến 30/11/2016: Tổ chức tổng kết, xét thi đua năm 2016 (có kế hoạch riêng).

- Trưởng các Ban, Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm thẩm định kết quả chấm điểm của quận, huyện; tham mưu, đề xuất Ban Thường trực xem xét, chấm điểm đối với các mô hình mới, giải pháp hiệu quả theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Giao Ban Tổ chức cán bộ - Thi đua khen thưởng theo dõi tiến độ thực hiện, tham mưu Ban Thường trực kế hoạch kiểm tra sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm và bình xét thi đua cuối năm, tổng hợp kết quả chấm điểm của các Ban, Văn phòng trình Ban Thường trực xem xét và đánh giá rút kinh nghiệm việc chấm điểm thi đua; tham mưu việc tổ chức giới thiệu, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, giải pháp hiệu quả cho các quận, huyện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi hoặc cần bổ sung, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố sẽ thông báo bằng văn bản đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- BTT UBTW MTTQ Việt Nam;

- Phòng TĐ-KT UBTW MTTQVN;

- Ban công tác phía Nam UBTWMTTQVN;

- Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố;

- BTT Ủy ban MTTQVN thành phố;

- Cấp ủy 24 quận, huyện;

- UBMTTQVN 24 quận, huyện;

- Các Ban, Văn phòng;

- Cán bộ theo dõi quận, huyện;

- Lưu: VT, Ban TCCB-TĐKT (T).


TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng NăngКаталог: HoatDongAnh
HoatDongAnh -> ĐỀ CƯƠng báo cáo kết quả ĐÓng góP Ý kiến của nhân dâN ĐỐi với dự thảo bộ luật dân sự (SỬA ĐỔI) A. NỘi dung chính của báo cáO
HoatDongAnh -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội chính phủ ĐOÀn chủ TỊch ủy ban trung ưƠNG
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh -> Ban thưỜng trực số: 03 /hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập –Tự do – Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 89.15 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương