Ban thưỜng trực số: 04 /hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 128.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích128.85 Kb.
#779ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHBAN THƯỜNG TRỰC


Số: 04 /HD-MTTQ-BTTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2016HƯỚNG DẪN

Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người

ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Nhiệm kỳ 2016 - 2021
- Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015;

- Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015;

- Căn cứ Nghị quyết số 1132/NQ-UBTVQH13 ngày 16/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định cơ cấu, thành phần và phân bổ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Nghị quyết số 1134/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 18/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; Nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021;

- Thực hiện Thông tri Số: 07 /TTr-MTTW-BTT ngày 28/01/2016 và Kế hoạch số 183/KH-MTTW-BTT ngày 28/01/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Thông tri số 03-TT/TU ngày 02/02/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận, huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân phường – xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố hướng dẫn Quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai các nội dung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thuộc quyền và trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải thực hiện đúng từng bước của Quy trình hiệp thương; bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu thành phần người được giới thiệu và tiến hành hội nghị hiệp thương thực sự dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ và thời gian quy định cho từng việc.

II. QUY TRÌNH HIỆP THƯƠNG GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố chủ động thực hiện các bước của Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử, các nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử để thực hiện đúng quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, cụ thể như sau:BƯỚC 1

Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất: do Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, quận, huyện và phường, xã, thị trấn tổ chức để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thời gian tổ chức: từ ngày 03 tháng 02 đến ngày 17 tháng 02 năm 2016

1. Cấp thành phố:

a. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất cấp thành phố: để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Thành phần tham dự gồm Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc thành phố và đại diện Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 24 quận, huyện.

- Khách mời: đại diện Ủy ban bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

Biên bản hội nghị hiệp thương phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị và được gửi ngay đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban bầu cử thành phố (sau hội nghị hiệp thương 01 (một) ngày).

Sau hội nghị, trên cơ sở điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố họp với đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội để hướng dẫn thủ tục, trình tự giới thiệu những người ứng cử và thủ tục làm hồ sơ ứng cử.

Lưu ý: Chỉ các đại biểu thuộc thành phần hiệp thương có mặt tại hội nghị mới được quyền biểu quyết.

b. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất cấp thành phố: để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021 của tổ chức chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước cùng cấp, đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp trên địa bàn theo quy định.

- Thành phần tham dự gồm Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc thành phố.

- Khách mời: đại diện Ủy ban bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

Biên bản hội nghị hiệp thương (theo Mẫu 01/BCĐBHĐND-MT kèm theo Hướng dẫn này) phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị và được gửi ngay đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử thành phố (sau hội nghị hiệp thương 01 (một) ngày).

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, trên cơ sở điều chỉnh của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chủ trì họp với đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 để hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu những người ứng cử và thủ tục làm hồ sơ ứng cử.

Lưu ý: Chỉ các đại biểu thuộc thành phần hiệp thương có mặt tại hội nghị mới được quyền biểu quyết.

2. Cấp quận, huyện

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất cấp quận, huyện: để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận, huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 của tổ chức chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước cùng cấp, đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp trên địa bàn theo quy định.

- Thành phần tham dự gồm Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, huyện, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc quận, huyện.

- Khách mời: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, đại diện Ủy ban bầu cử quận, huyện và Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Biên bản hội nghị hiệp thương (theo Mẫu 01/BCĐBHĐND-MT kèm theo Hướng dẫn này) phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị và được gửi ngay đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Ủy ban bầu cử quận, huyện (sau hội nghị hiệp thương 01 (một) ngày).

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, trên cơ sở điều chỉnh của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận, huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, huyện chủ trì họp với đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận, huyện để hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu những người ứng cử và thủ tục làm hồ sơ ứng cử.

Lưu ý: Chỉ các đại biểu thuộc thành phần hiệp thương có mặt tại hội nghị mới được quyền biểu quyết.

3. Cấp phường, xã, thị trấn

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phường (xã, thị trấn): để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường (xã, thị trấn) nhiệm kỳ 2016 - 2021 của tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước cùng cấp và của đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, khu phố (ấp) trên địa bàn.

- Thành phần tham dự gồm Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường (xã, thị trấn), đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc phường (xã, thị trấn).

- Khách mời: đại diện Ủy ban bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn).

Biên bản hội nghị hiệp thương (theo Mẫu 01/BCĐBHĐND-MT kèm theo Hướng dẫn này) phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị và được gửi ngay đến Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban bầu cử phường, xã, thị trấn (sau hội nghị hiệp thương 01 (một) ngày).

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, trên cơ sở điều chỉnh của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và xã, thị trấn về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường (xã, thị trấn), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường (xã, thị trấn) chủ trì họp với đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường (xã, thị trấn) để hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu những người ứng cử và thủ tục làm hồ sơ ứng cử.

Lưu ý: Chỉ các đại biểu thuộc thành phần hiệp thương có mặt tại hội nghị mới được quyền biểu quyết.

BƯỚC 2

Giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo Nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13 ngày 18/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thời gian thực hiện: từ ngày 24 tháng 02 năm 2016 đến ngày 10 tháng 3 năm 2016.1. Ban lãnh đạo tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội dự kiến người của tổ chức mình để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

- Ban lãnh đạo cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ quan, tổ chức, đơn vị dự kiến người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

- Ở đơn vị vũ trang nhân dân, chỉ huy đơn vị dự kiến người của đơn vị mình để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Cuộc họp thông qua biên bản (theo Mẫu số 02/BCĐBQH-MT và Mẫu số 03/BC ĐBHĐND-MT kèm theo Hướng dẫn này).

2. Tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc để lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (gồm người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử) được tổ chức ở nơi người ứng cử công tác hoặc làm việc (nếu có). Trường hợp người ứng cử có nhiều nơi công tác hoặc nơi làm việc thì tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi người đó công tác hoặc làm việc thường xuyên.

Thẩm quyền chủ trì và triệu tập hội nghị cử tri nơi công tác được thực hiện như sau:

a. Người ứng cử đại biểu Quốc hội công tác chuyên trách tại cơ quan Đảng các cấp thì ban lãnh đạo cơ quan triệu tập và chủ trì hội nghị.

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân công tác chuyên trách tại cơ quan Đảng các cấp thì người đứng đầu cơ quan phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ quan triệu tập và chủ trì hội nghị;

b. Người ứng cử đại biểu Quốc hội đang công tác tại các cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương thì tổ chức lấy ý kiến cử tri tại Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân hoặc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ở những nơi đã có Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội). Người đứng đầu cơ quan phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ quan triệu tập và chủ trì hội nghị.

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân đang công tác tại Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố thì tổ chức lấy ý kiến cử tri tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân hoặc Văn phòng Hội đồng nhân dân (ở những nơi đã có Văn phòng Hội đồng nhân dân). Người đứng đầu cơ quan phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ quan triệu tập và chủ trì hội nghị.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đang là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thì tổ chức lấy ý kiến cử tri tại Văn phòng Ủy ban nhân dân cùng cấp. Người đứng đầu cơ quan phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ quan triệu tập và chủ trì hội nghị.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân công tác tại Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan khác của Nhà nước thì người đứng đầu cơ quan phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn triệu tập và chủ trì hội nghị;

c. Người ứng cử đại biểu Quốc hội công tác tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp các cấp thì ban lãnh đạo của tổ chức triệu tập và chủ trì hội nghị.

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân công tác tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp các cấp thì người đứng đầu tổ chức phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn triệu tập và chủ trì hội nghị;

d. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế thì người đứng đầu đơn vị phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn triệu tập và chủ trì hội nghị;

đ. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân công tác tại Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội cấp xã thì tổ chức hội nghị liên tịch giữa Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội cấp xã do người đứng đầu cấp ủy triệu tập và chủ trì hội nghị;

e. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân công tác ở các đơn vị vũ trang nhân dân thì do lãnh đạo, chỉ huy đơn vị triệu tập và chủ trì hội nghị;

g. Trường hợp nơi công tác hoặc nơi làm việc của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại khoản này chưa có tổ chức Công đoàn thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị triệu tập và chủ trì hội nghị. Trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì cấp phó của cơ quan, tổ chức, đơn vị triệu tập và chủ trì hội nghị.

Số lượng cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc để lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ở những nơi có dưới một trăm (100) cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể, nhưng phải bảo đảm ít nhất là hai phần ba tổng số cử tri tham dự.

Nơi có từ một trăm (100) cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị đại diện cử tri nhưng phải bảo đảm ít nhất là bảy mươi (70) cử tri tham dự. Tùy đặc điểm, tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phân bổ số lượng người để các tổ chức công đoàn trực thuộc cử đại diện tham dự; trường hợp không có tổ chức Công đoàn thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phân bổ số lượng người để các đơn vị trực thuộc cử đại diện tham dự.

+ Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được mời tham dự hội nghị.

Chương trình hội nghị cử tri nơi công tác (làm việc)

Người chủ trì hội nghị tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự hội nghị. Người chủ trì có trách nhiệm sau đây:

- Giới thiệu về mục đích, yêu cầu của hội nghị;

- Giới thiệu Thư ký hội nghị để hội nghị quyết định;

- Báo cáo về số cử tri được mời, số cử tri có mặt;

- Giới thiệu danh sách người ứng cử;

- Đọc tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 22 của Luật tổ chức Quốc hội (đối với hội nghị cử tri lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội), tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 7 của Luật tổ chức chính quyền địa phương (đối với hội nghị cử tri lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân) và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 37 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thư ký hội nghị đọc tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử.

Cử tri phát biểu ý kiến đối với từng người ứng cử.

Người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử phát biểu ý kiến.

Hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hội nghị cử Tổ kiểm phiếu từ ba đến năm người.

+ Trường hợp hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay thì Tổ kiểm phiếu đếm, tính kết quả biểu quyết đối với từng người.

+ Trường hợp hội nghị biểu quyết bằng bỏ phiếu kín, thì phiếu tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc phải có dấu của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc Ban chấp hành Công đoàn của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. Trên phiếu tín nhiệm ghi rõ họ và tên người ứng cử. Nếu có nhiều người ứng cử thì ghi rõ họ và tên của những người ứng cử, xếp theo vần chữ cái A, B, C... Cử tri gạch tên người ứng cử mà mình không tín nhiệm và bỏ vào hòm phiếu.

Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.Hội nghị thông qua biên bản hội nghị cử tri (theo mẫu số 01 hoặc mẫu số 02/BC ĐBQH, ĐBHĐND-UBTVQH).

3. Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

1. Thành phần dự hội nghị:

a) Đối với tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, thành phần dự hội nghị gồm Ban thường vụ mở rộng đến đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc hoặc Ban thường trực mở rộng đến đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc hoặc lãnh đạo các tổ chức thành viên. Trường hợp tổ chức xã hội không lập Ban thường vụ thì tổ chức hội nghị Ban chấp hành;

b) Đối với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp thì thành phần dự hội nghị gồm lãnh đạo cơ quan, đại diện Ban chấp hành Công đoàn và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc:

- Đối với Ủy ban nhân dân thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân triệu tập và chủ trì hội nghị Ủy ban nhân dân mở rộng đến đại diện lãnh đạo đơn vị trực thuộc;

- Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thì Chủ tịch Hội đồng nhân dân triệu tập và chủ trì hội nghị gồm Thường trực Hội đồng nhân dân, các Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân;

- Đối với Hội đồng nhân dân cấp xã thì Chủ tịch Hội đồng nhân dân triệu tập và chủ trì hội nghị gồm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có);

- Đối với các sở, ban, ngành thì người đứng đầu cơ quan triệu tập và chủ trì hội nghị lãnh đạo mở rộng đến đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đại diện Ban chấp hành Công đoàn;

- Đối với các đơn vị sự nghiệp thì người đứng đầu đơn vị triệu tập và chủ trì hội nghị lãnh đạo mở rộng đến đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc (nếu có), đại diện Ban chấp hành Công đoàn;

- Đối với tổ chức kinh tế thì người đứng đầu tổ chức triệu tập và chủ trì hội nghị lãnh đạo mở rộng đến người đứng đầu các phòng, ban, phân xưởng, trạm, trại, đại diện Ban chấp hành Công đoàn;

c) Đối với đơn vị vũ trang nhân dân thì chỉ huy đơn vị triệu tập và chủ trì hội nghị gồm chỉ huy đơn vị, đại diện Ban chấp hành Công đoàn (nếu có), đại diện quân nhân và chỉ huy cấp dưới trực tiếp;

Trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thì cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị triệu tập và chủ trì hội nghị.

2. Thủ tục, trình tự tổ chức hội nghị:

a) Đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân báo cáo tình hình và kết quả hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với từng người được dự kiến giới thiệu ứng cử;

b) Những người dự hội nghị thảo luận và biểu thị sự tán thành của mình đối với từng người được giới thiệu ứng cử bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định. Trường hợp hội nghị quyết định biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thì cử tổ kiểm phiếu từ ba đến năm người. Phiếu giới thiệu phải có dấu của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

c) Hội nghị thông qua biên bản và danh sách người được giới thiệu ứng cử (theo Mẫu số 03/BCĐBQH-MT hoặc Mẫu số 03/BC ĐBHĐND-MT kèm theo Hướng dẫn này).

4. Việc gửi biên bản hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc và biên bản hội nghị ban lãnh đạo của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 41 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; ở cấp tỉnh được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 42 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, hoàn thành chậm nhất là ngày 13 tháng 3 năm 2016.

- Việc gửi biên bản hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc, biên bản hội nghị ban lãnh đạo của cơ quan, tổ chức, đơn vị và biên bản hội nghị cử tri ở thôn, tổ dân phố được thực theo quy định tại khoản 6 Điều 52 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, hoàn thành chậm nhất là ngày 13 tháng 3 năm 2016.- Biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản hội nghị ban lãnh đạo của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở thành phố giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội thì gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố trước khi hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức.

- Biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản hội nghị ban lãnh đạo của cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND thì gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tổ chức hội nghị hiệp thương trước khi hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức.4. Hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố, quận, huyện

Chậm nhất ngày13/03/2016, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử; hồ sơ của những người ứng cử phải được chuyển đến các cơ quan theo quy định sau:

- Hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử gồm: đơn ứng cử, sơ yếu lý lịch, tiểu sử tóm tắt, danh sách trích ngang và bản kê khai tài sản của người ứng cử. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có trách nhiệm chuyển đến Ủy ban bầu cử thành phố.

- Hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử gồm: đơn ứng cử, sơ yếu lý lịch, tiểu sử tóm tắt, danh sách trích ngang và bản kê khai tài sản của người ứng cử. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận, huyện có trách nhiệm chuyển đến Ủy ban bầu cử quận, huyện.

Lưu ý:

- Việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, hoàn thành chậm nhất là ngày 15 tháng 3 năm 2016 để đưa vào danh sách hiệp thương.- Việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện theo khoản 2, khoản 3 Điều 36 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, hoàn thành chậm nhất là ngày 15 tháng 3 năm 2016 để đưa vào danh sách hiệp thương.

5. Đối với việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường – xã – thị trấn (gọi chung là cấp xã) ở khu phố (ấp):

a/ Trưởng ban công tác Mặt trận họp với Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố (ấp) dự kiến người của khu phố (ấp) ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã theo thông báo của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã về việc phân bổ số lượng và cơ cấu thành phần.

b/ Trưởng ban công tác Mặt trận triệu tập và chủ trì hội nghị gồm toàn bộ các thành viên của Ban công tác Mặt trận để thảo luận, dự kiến người ứng cử và cử thư ký hội nghị.

Hội nghị thông qua biên bản hội nghị (theo mẫu số 03/BC ĐBHĐND-UBTVQH).

c/ Hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở khu phố (ấp)

- Trưởng ban công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng khu phố (ấp) gửi giấy mời tham dự hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở khu phố (ấp). Thành phần mời dự hội nghị gồm:

+ Cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình;

Số lượng cử tri tham dự hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nơi có dưới một trăm (100) cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể, nhưng phải bảo đảm trên 50% số cử tri tham dự. Nơi có từ một trăm (100) cử tri trở lên thì phải bảo đảm ít nhất là năm mươi lăm (55) cử tri tham dự.

+ Toàn thể thành viên Ban công tác Mặt trận;

+ Trưởng, Phó trưởng khu phố (ấp);

+ Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; đối với phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân thì mời đại diện Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.

- Hội nghị quyết định danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử của khu phố (ấp) bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hội nghị cử Tổ kiểm phiếu từ ba đến năm người.

+ Trường hợp hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay thì Tổ kiểm phiếu đếm, tính kết quả biểu quyết đối với từng người.

+ Trường hợp hội nghị biểu quyết bằng bỏ phiếu kín, thì phiếu tín nhiệm của cử tri phải đóng dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã hoặc dấu của Ủy ban nhân dân cùng cấp. Trên phiếu tín nhiệm ghi rõ họ và tên của những người được hội nghị cử tri dự kiến giới thiệu ứng cử. Nếu có nhiều người ứng cử thì ghi rõ họ và tên của những người ứng cử, xếp theo vần chữ cái A, B, C... Cử tri gạch tên người ứng cử mà mình không tín nhiệm và bỏ vào hòm phiếu.

Người được giới thiệu ứng cử là người được trên 50% cử tri có mặt tín nhiệm;

Hội nghị thông qua biên bản hội nghị (theo mẫu số 04/BC ĐBHĐND- UBTVQH).

Chậm nhất ngày13/03/2016 hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử phải chuyển đến Ủy ban bầu cử cấp xã; biên bản hội nghị cử tri giới thiệu những người ứng cử và danh sách trích ngang của những người ứng cử chuyển đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

BƯỚC 3

Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai: để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Thời gian tổ chức: từ ngày 16 tháng 3 năm 2016 đến ngày 18 tháng 3 năm 20161. Đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội

a/ Hội nghị hiệp thương lần thứ hai do Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức. Thành phần hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 39 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

b/ Hội nghị hiệp thương lần thứ hai căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; đối với người tự ứng cử thì còn được gửi lấy ý kiến cử tri nơi người đó công tác (nếu có). Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri được thực hiện theo quy định tại Điều 45 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

c/ Biên bản hội nghị hiệp thương phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị và được gửi ngay đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban bầu cử thành phố (sau hội nghị hiệp thương 01 (một) ngày).2. Đối với những người ứng cử đại biểu HĐND

a/ Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở mỗi cấp do Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức. Thành phần hội nghị hiệp thương lần thứ hai thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này.

b/ Hội nghị hiệp thương lần thứ hai căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người tự ứng cử, người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) của người tự ứng cử, người được khu phố (ấp) giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường, xã, thị trấn. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri được thực hiện theo quy định tại Điều 54 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Hội nghị thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân căn cứ vào các nội dung sau đây:

- Tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Kết quả điều chỉnh của Thường trực Hội đồng nhân dân về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Kết quả thỏa thuận tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất;

- Hồ sơ và biên bản giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến;

- Ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Hội nghị bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc (nếu có) của người tự ứng cử, người được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; nêu ra các vấn đề cần xác minh, làm rõ đối với những người ứng cử.Hội nghị thông qua biên bản và danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (theo Mẫu số 01 và 05/BCĐBHĐND-MT kèm theo Hướng dẫn này).

c/ Biên bản hội nghị hiệp thương phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị.

- Biên bản hội nghị hiệp thương ở cấp thành phố được gửi ngay đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử thành phố (sau hội nghị hiệp thương 01 (một) ngày).

- Việc gửi biên bản hội nghị hiệp thương và danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 53 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Đối với những nơi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội thì biên bản hội nghị hiệp thương được gửi ngay đến Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp và Ủy ban bầu cử cùng cấp (sau hội nghị hiệp thương 01 (một) ngày).

Ngay sau khi hội nghị hiệp thương lần hai, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp họp với người phụ trách công tác tổ chức của các cơ quan, đơn vị có người ứng cử; với đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận – huyện, với Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã – phường – thị trấn nơi có người được giới thiệu, người tự ứng cử cư trú thường xuyên để hướng dẫn và thống nhất việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; nơi công tác hoặc nơi làm việc (nếu có) đối với người tự ứng cử.BƯỚC 4

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc (nếu có) về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thời gian tổ chức: từ ngày 20 tháng 3 năm 2016 đến ngày 12 tháng 4 năm 2016 theo quy định tại Điều 54, Điều 55 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Chương I của Nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã – phường – thị trấn trao đổi với cơ quan, đơn vị, tổ chức có người được giới thiệu ứng cử để tổ chức hội nghị cử tri. Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của hội nghị cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử được tổ chức ở nơi cư trú thường xuyên (không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay tạm trú dài hạn) tại ấp, khu phố do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp phường – xã – thị trấn phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì có mời đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ra ứng cử và những người ứng cử đến dự hội nghị cử tri.

Đối với người tự ứng cử nếu chưa lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi người đó công tác hoặc làm việc (nếu có) thì trong bước này phải lấy ý kiên của cử tri ở cả nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc (nếu có).2. Số lượng cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nơi có dưới một trăm cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể, nhưng phải bảo đảm trên 50% số cử tri tham dự. Nơi có từ một trăm cử tri trở lên thì phải bảo đảm ít nhất là năm mươi lăm cử tri tham dự.

a/ Tại hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc và nơi cư trú, cử tri đối chiếu với tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử.

b/ Biên bản hội nghị cử tri phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị; trong đó, phải ghi rõ tổng số cử tri được triệu tập, số cử tri có mặt, ý kiến phát biểu và sự tín nhiệm của cử tri đối với từng người ứng cử. Việc gửi biên bản được quy định như sau:

- Biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương giới thiệu phải được gửi đến Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở thành phố và địa phương giới thiệu và Biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú và nơi công tác (nếu có) lấy ý kiến về người tự ứng cử đại biểu Quốc hội phải được gửi đến Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố ngay sau khi kết thúc hội nghị cử tri.

- Biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú và nơi công tác (nếu có) lấy ý kiến về người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến về người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải được gửi đến Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương ngay sau khi kết thúc hội nghị cử tri.- Lưu ý: Những người được cử tri ở ấp (đối với xã), khu phố (đối với phường – thị trấn) giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã – phường – thị trấn thì không thực hiện Bước bốn này.

BƯỚC 5

Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba: để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Thời gian tổ chức: từ ngày 13 tháng 4 năm 2016 đến ngày 17 tháng 4 năm 20161. Đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội: tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội,

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố gửi đến Ủy ban bầu cử cùng cấp, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội đồng bầu cử quốc gia biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách chính thức những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được Ủy ban MTTQ thành phố giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội.2. Đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân: tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở mỗi cấp để lựa chọn và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định tại Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Nội dung, thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

a. Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (đối với hội nghị hiệp thương ở trung ương), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh (đối với hội nghị hiệp thương ở cấp tỉnh) báo cáo về tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó cần nêu rõ những trường hợp người ứng cử không được sự tín nhiệm của cử tri và những trường hợp cần xem xét do có vụ việc cử tri nêu.

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương báo cáo dự kiến danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội.

b. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương báo cáo về tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với những người ứng cử đại biểu HĐND, trong đó cần nêu rõ những trường hợp người ứng cử không được sự tín nhiệm của cử tri và những trường hợp cần xem xét do có vụ việc cử tri nêu.

- Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương báo cáo dự kiến danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Trường hợp không thoả thuận được thì hội nghị quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Nếu hội nghị quyết định biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thì cử tổ kiểm phiếu từ ba đến năm người. Phiếu biểu quyết phải có dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương. Chỉ các đại biểu thuộc thành phần hiệp thương có mặt tại hội nghị mới được quyền biểu quyết.

c. Hội nghị thông qua biên bản và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND (theo Mẫu số 01 và 04/BCĐBQH-MT hoặc theo Mẫu số 01 và 05/BC ĐBHĐND-MT kèm theo Hướng dẫn này).

d. Việc gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở trung ương được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 48 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; ở cấp tỉnh được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 49 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất là ngày 22 tháng 4 năm 2016.

- Đối với những nơi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội thì biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp và Ủy ban bầu cử cùng cấp, chậm nhất là ngày 22 tháng 4 năm 2016.

III. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CỬ TRI ĐỂ VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

Sau khi công bố chính thức danh sách những người ứng cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận – huyện chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố gặp gỡ tiếp xúc với cử tri ở đơn vị bầu cử, thực hiện quyền vận động bầu cử theo luật định.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận – huyện hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã – phường – thị trấn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp để tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri ở đơn vị bầu cử, thực hiện quyền vận động bầu cử theo luật định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phân công thức hiện:

a. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố:

- Triệu tập và chủ trì các bước Quy trình hiệp thương theo quy định; xây dựng hướng dẫn về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021 và xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị hiệp thương (lần 1, 2 và 3); (Ban Dân chủ - Pháp luật tham mưu).

- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố (Ban Dân chủ - Pháp luật tham mưu).

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử trên địa bàn thành phố (Ban Dân chủ - Pháp luật tham mưu).

- Có kế hoạch tổ chức tốt công tác tổng hợp, thông tin báo cáo đảm bảo tiến độ theo quy định (Văn phòng tham mưu).

b. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 24 quận – huyện:

- Triệu tập và chủ trì các bước Quy trình hiệp thương theo quy định; chủ trì và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận – huyện.

- Phối hợp với chính quyền cùng cấp hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã – phường – thị trấn phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức các hội nghị cử tri để những người ứng cử gặp gỡ tiếp xúc với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị hiệp thương (lần 1, 2 và 3); có kế hoạch tổ chức tốt công tác tổng hợp, thông tin báo cáo đảm bảo tiến độ theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã – phường – thị trấn triệu tập và chủ trì các bước Quy trình hiệp thương theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường – xã – thị trấn xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử cư trú tại địa phương, thu nhận các biên bản hội nghị cử tri để chuyển đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp trên theo quy định.

c. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã – phường – thị trấn:

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường – xã – thị trấn triệu tập và chủ trì các bước Quy trình hiệp thương theo quy định; chủ trì và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ấp, khu phố giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định.

- Cử người tham gia tổ chức phụ trách bầu cử theo quy định.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức hội nghị cử tri ở ấp, khu phố để lấy ý kiến nhận xét đối với người ứng cử cư trú thường xuyên tại địa phương, phối hợp với các đoàn thể vận động đông đảo cử tri đến họp.

- Chỉ đạo cho Ban Thanh tra nhân dân và hướng dẫn cho Ban Công tác Mặt trận giám sát việc tổ chức tuyên truyền vận động bầu cử, việc lập danh sách cử tri, việc kiểm phiếu bầu cử. Ở các phường – xã – thị trấn, Ban Thanh tra nhân dân còn tổ chức giám sát quá trình tổ chức và thực hiện bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã – phường - thị trấn ở địa phương mình.

2. Chế độ báo cáo:

Trong quá trình thực hiện các bước hiệp thương và tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp của thành phố phải đảm bảo chế độ thông tin báo cáo đúng thời gian theo quy định.
Nơi nhận :

- BTT Ủy ban TW MTTQ Việt Nam (để b/c);

- Đ/c Nguyễn Văn Pha – PCT UBTWMTTQVN (để b/c);

- Ban Dân chủ-Pháp luật MTTW (để b/c);

- TT Thành Ủy (để b/c);

- Các Ban: Tổ chức, Dân vận, Kiểm tra/Thành ủy;

- Ủy ban bầu cử - TT.HĐND – UBND/TP;

- Các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính/TP;

- Lãnh đạo các Tổ chức thành viên MTTQ thành phố;

- Quận – huyện ủy – UBND – UBMTTQ 24 quận – huyện;

- Đ/c Nguyễn Hoàng Năng-CT.UBMTTQ/TP (để b/c);

- BTT. UBMTTQ/TP;

- Các Ban UB.MTTQ TP;

- Chánh – Phó Văn Phòng;

- Ban biên tập Website, bản tin MTTQ TP;

- Lưu : VT, Ban DCPL .TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Vũ Thanh LưuКаталог: HoatDongAnh -> thang%2002%20nam%202016
thang%2002%20nam%202016 -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội chính phủ ĐOÀn chủ TỊch ủy ban trung ưƠNG
thang%2002%20nam%202016 -> Ban thưỜng trực số: 03 /hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập –Tự do – Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thang%2002%20nam%202016 -> Ban thưỜng trực số: 19/kh-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thang%2002%20nam%202016 -> Ban thưỜng trực số: 05 /hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thang%2002%20nam%202016 -> Ban thưỜng trực số: 04 /Đa-mttw-btt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 128.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương