Ban tổ chức số 87- kh/btctw đẢng cộng sản việt namtải về 49.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích49.16 Kb.
#26687


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số 87- KH/BTCTWĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2013


KẾ HOẠCH

Tổ chức thi nâng ngạch cán bộ, công chức

cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2013

­­­_________

Thực hiện Luật Cán bộ, công chức (năm 2008) và các văn bản hướng dẫn Luật(1), Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính, từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp đối với cán bộ, công chức công tác ở các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể (ngạch kiểm tra Đảng tổ chức thi riêng).

Để các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2013 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Đối với kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính (sau đây gọi tắt là kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính)

- Công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, ngày 25-01-2010 của Chính phủ quy định những người là công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 06/2010/NĐ-CP); Thông tư số 08/2011/TT-BNV, ngày 02-6-2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Thông tư số 08/2011/TT-BNV);

- Cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện;

- Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp huyện trở lên thuộc diện quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền luân chuyển, điều động giữ các chức vụ, chức danh lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã cũng được xem xét dự thi.

Cán bộ, công chức nêu trên hiện hưởng lương ở ngạch chuyên viên (mã số 01.003), đang công tác ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

2. Đối với kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp (sau đây gọi tắt là kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp)

- Công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP; Thông tư số 08/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ từ Trung ương đến cấp tỉnh;

- Cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp tỉnh và cán bộ chủ chốt cấp huyện (bí thư, phó bí thư);

Cán bộ, công chức nêu trên hiện hưởng lương ở ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002) và công tác ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI

1. Điều kiện

Cán bộ, công chức dự thi phải có đủ các điều kiện sau:

a) Cơ quan quản lý cán bộ, công chức có nhu cầu và cần vị trí làm việc của ngạch chuyên viên chính đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính và của ngạch chuyên viên cao cấp đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp.

b) Được cơ quan sử dụng cán bộ, công chức đánh giá có năng lực về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm ở ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 3 năm liên tục tính đến thời gian đăng ký dự thi.2. Tiêu chuẩn dự thi

a) Về trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

b) Về trình độ lý luận chính trị:

- Đối với cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính: Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên hoặc có giấy xác nhận(2) trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp lý luận chính trị trở lên của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp cán bộ, công chức dự thi làm công tác đảng, đoàn thể chuyên trách, có bằng cử nhân chính trị do hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (nay là Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) cấp, được xác định là bằng chuyên môn và vận dụng đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị.- Đối với cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp: Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị, hoặc có giấy xác nhận(2) trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

c) Về trình độ ngoại ngữ:

- Đối với cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính: Có chứng chỉ hoặc có cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức) được người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức nhận xét bằng văn bản.

- Đối với cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp: Có chứng chỉ hoặc có cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ trình độ C trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức) được người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức nhận xét bằng văn bản.

d) Về trình độ tin học:

Cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp có chứng chỉ hoặc có cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng được người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức nhận xét bằng văn bản.đ) Về nghiệp vụ(3):

- Đối với cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính: có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

+ chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính;

+ bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính;

+ bằng thứ hai là bằng cử nhân hành chính;

+ bằng thạc sĩ quản lý hành chính công;

+ bằng tiến sĩ quản lý hành chính công;

+ Trường hợp cán bộ, công chức dự thi đã có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, phải có thêm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể.

- Đối với công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp: có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

+ chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp;

+ bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính;

+ bằng thứ hai là bằng cử nhân hành chính;

+ bằng tiến sĩ quản lý hành chính công;

+ Trường hợp cán bộ, công chức dự thi đã có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, phải có thêm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể.e) Về nghiên cứu khoa học:

- Đối với cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính: đã tham gia xây dựng các loại văn bản (đề án, đề tài, nghị quyết, quy định, ...) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc tham gia tổ biên tập xây dựng các đề án, đề tài (kèm theo tên các văn bản đã được ban hành hoặc đã được nghiệm thu).

- Đối với cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp: có quyết định của cơ quan có thẩm quyền cử tham gia ban soạn thảo hoặc tổ biên tập xây dựng các văn bản, đề án (kèm theo tên các văn bản đã được ban hành hoặc tên đề án đã được thông qua), hoặc quyết định cử tham gia ban chủ nhiệm các đề tài khoa học đã được nghiệm thu (kèm theo biên bản nghiệm thu của cấp có thẩm quyền).

3. Về thời gian giữ ngạch

+ Đối với cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính: Có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vị trí của ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày 31-12-2013 và hiện đang ở ngạch chuyên viên (mã số 01.003) từ trước thời điểm thông báo thi.

+ Đối với cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp: Có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vị trí của ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 6 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày 31-12-2013 và hiện đang ở ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002) từ trước thời điểm thông báo thi.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính, các môn thi gồm:

a) Môn kiến thức chung: Thi viết về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực dự thi; thời gian thi 180 phút.

b) Môn chuyên môn, nghiệp vụ: thi trắc nghiệm; thời gian thi 45 phút.

c) Môn ngoại ngữ: thi viết để kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu, viết ở trình độ B (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc); thời gian thi 90 phút.

d) Môn tin học văn phòng: thi trắc nghiệm về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet; thời gian thi 45 phút.

2. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp, các môn thi gồm:

a) Môn kiến thức chung: Thi viết về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực dự thi; thời gian thi 180 phút.

b) Môn chuyên môn, nghiệp vụ: Thi viết đề án và thi bảo vệ đề án; thời gian viết đề án 01 ngày (8 tiếng); thời gian bảo vệ đề án 30 phút/người.

c) Môn ngoại ngữ: Thi viết để kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu, viết, nghe và phỏng vấn để kiểm tra kỹ năng nói ở trình độ C (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc). Thời gian thi viết 90 phút; thời gian phỏng vấn 15 phút/người.

d) Môn tin học văn phòng: thi trắc nghiệm về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet; thời gian thi 45 phút.

3. Một số điểm cần lưu ý

- Đối với môn thi kiến thức chung và thi viết đề án: Người dự thi khi làm bài không được nêu tên cơ quan, đơn vị, địa phương đang công tác khi viết nội dung liên hệ thực tiễn, chỉ liên hệ thực tiễn ở lĩnh vực đang công tác.

- Về nội dung viết đề án và bảo đề án: Người dự thi lựa chọn đề án theo hình thức bốc đề trong các nhóm chuyên đề thuộc lĩnh vực đang công tác để viết đề cương đề án chi tiết (số lượng từ 10 đến 15 trang) và bảo vệ đề án. Hội đồng thi sẽ hướng dẫn cách viết đề cương đề án chi tiết và công bố nội dung các nhóm chuyên đề vào tháng 8 năm 2013, trên trang Website www.xaydungdang.org.vn (mục Văn kiện - Tư liệu).

- Để tạo điều kiện cho người dự thi có nhiều thời gian tự nghiên cứu, năm nay Hội đồng thi không tổ chức học bồi dưỡng kiến thức tập trung như các năm trước; người dự thi tự nghiên cứu các chuyên đề phục vụ kỳ thi; nội dung các chuyên đề phục vụ kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính được công bố vào cuối tháng 6 năm 2013 và kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp vào tháng 8 năm 2013, trên trang Website www.xaydungdang.org.vn (mục Văn kiện-Tư liệu). Hội đồng thi chỉ tổ chức giải đáp những thắc mắc liên quan đến các nội dung của kỳ thi và khai mạc kỳ thi trước 01 ngày tổ chức thi.

Trong quá trình nghiên cứu tài liệu và triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến kỳ thi, nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị và cá nhân gửi câu hỏi về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ, địa chỉ Email: btctw.cs@gmail.com hoặc Vụ Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, địa chỉ Email: vuđtcb@gmail.com)(*) trước ngày thi 01 tháng (30 ngày). Sau khi tập hợp các kiến nghị, đề nghị, Hội đồng thi sẽ giải đáp bằng văn bản và đăng tải trên trang Website www.xaydungdang.org.vn (mục Văn kiện-Tư liệu).

IV. ĐIỀU KIỆN MIỄN MỘT SỐ MÔN THI TRONG KỲ THI NÂNG NGẠCH

1. Môn ngoại ngữ

a) Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính: cán bộ, công chức được miễn thi ngoại ngữ khi có một trong các điều kiện sau:

- Cán bộ, công chức có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ, tính đến ngày 31-12-2013;

- Cán bộ, công chức đang công tác ở vùng dân tộc thiểu số và sử dụng thành thạo tiếng dân tộc thiểu số, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số đang công tác ở vùng dân tộc thiểu số;

- Cán bộ, công chức có bằng đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ;

- Cán bộ, công chức có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.b) Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp: cán bộ, công chức được miễn thi ngoại ngữ khi có một trong các điều kiện sau:

- Cán bộ, công chức có bằng đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ;

- Cán bộ, công chức có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

2. Môn tin học

Miễn thi tin học đối với cán bộ, công chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.V. DỰ KIẾN THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI

1. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính

Năm nay, Ban Tổ chức Trung ương thống nhất tổ chức thi cùng một thời gian tại 3 địa điểm, dự kiến vào cuối tháng 8 năm 2013, cụ thể:

Khu vực phía Bắc (dự kiến tổ chức tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh): gồm các tỉnh, thành ủy từ Hà Tĩnh trở ra và các cơ quan Trung ương ở phía Bắc.

Khu vực miền Trung, Tây nguyên (dự kiến tổ chức tại Học viện Chính trị -Hành chính khu vực III - Đà Nẵng hoặc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - cơ sở đào tạo miền Trung - khu đô thị Điện Nam, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam): gồm các tỉnh, thành uỷ từ Quảng Bình đến Lâm Đồng và các cơ quan Trung ương ở miền Trung.

Khu vực phía Nam (dự kiến tổ chức tại T78 - Thành phố Hồ Chí Minh): gồm các tỉnh, thành ủy từ Bình Thuận trở vào và các cơ quan Trung ương ở phía Nam.

2. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp: dự kiến tổ chức vào tháng 10-2013 tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có và đăng ký nhu cầu dự thi năm 2013 của từng ngạch công chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15-3-2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức), gửi về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 15 tháng 6 năm 2013. Quá thời hạn trên, cơ quan, đơn vị không có văn bản báo cáo được coi là không có nhu cầu dự thi nâng ngạch cán bộ, công chức năm 2013.

-----------------------------

(*) đính chính: vudtcb@gmail.com
Nơi nhận:

- Các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy;

- Bộ Nội vụ (để phối hợp);

- Các đ/c Lãnh đạo Ban Tổ chức TW;

- Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ);

- Các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức TW;

- Lưu VP, Vụ CSCB (4b)K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BANNguyễn Văn Quynh1 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15-3-2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 24/2010/NĐ-CP) và Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30-12-2010 của Bộ Nội vụ “quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15-3-2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

2 Theo Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16-9-2009 của Ban Bí thư về việc xác định trình độ lý luận chính trị.

3 Cán bộ, công chức dự thi nếu chưa có đủ văn bằng chứng chỉ theo quy định thì không đưa vào danh sách dự thi. Không thực hiện việc nợ văn bằng chứng chỉ như năm 2012.


Каталог: Uploads -> thuhuyen
Uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
thuhuyen -> ChuyêN ĐỀ II một số VẤN ĐỀ VỀ CÔng tác xây dựng đẢng và CÔng tác cán bộ hiện nay
thuhuyen -> ChuyêN ĐỀ 2 MỘt số VẤN ĐỀ VỀ CÔng tác xây dựng đẢng và CÔng tác cán bộ hiện nay
thuhuyen -> Quy đỊnh về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở
thuhuyen -> ChuyêN ĐỀ 6 NỀn kinh tế thị trưỜng đỊnh hưỚng xhcn, toàn cầu hoá VÀ HỘi nhập quốc tế CỦa việt nam
thuhuyen -> ChuyêN ĐỀ 2 MỘt số VẤN ĐỀ VỀ ĐẢng và CÔng tác xây dựng đẢng hiện nay
thuhuyen -> ChuyêN ĐỀ VII một số VẤN ĐỀ VỀ CÔng tác tư TƯỞNG, tuyên giáo trong đIỀu kiện hiện nay ở việt nam
thuhuyen -> Quan đIỂm củA ĐẢng và nhà NƯỚc về CÔng tác tư TƯỞNG, ly luận và quản lý BÁo chí

tải về 49.16 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương