Ban tổ chức số 12 hd/btctw đẢng cộng sản việt namtải về 2.01 Mb.
trang8/15
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.01 Mb.
#872
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

26. Công văn giới thiệu người vào Đảng đã được cấp uỷ có thẩm quyền ra quyết định kết nạp Đảng. (Mẫu 17C-KNĐ)


ĐẢNG BỘ………….

HUYỆN UỶ……………

Số….-CV/ĐU


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày……tháng……năm……V/v người vào Đảng đã được cấp có

thẩm quyền xét, ra quyết định kết nạp Đảng”
Kính gửi: - Ban thường vụ………………………………

…………………..………………………………….


Ban thường vụ huyện uỷ (và tương đương) …………………

Giới thiệu đồng chí……………………

Sinh ngày………...tháng………….năm……….………..

Quê quán……………………………………………………

Đã được Ban thường vụ huyện uỷ (và tương đường) ………………………… ra Quyết định số…..QĐ/……ngày..…..tháng…. năm….. kết nạp vào Đảng; nhưng chi bộ chưa tổ chức lễ kết nạp do chuyển công tác hoặc học tập hoặc nơi cư trú (kèm theo hồ sơ xét kết nạp Đảng).

Đề nghị các đồng chí chỉ đạo chi bộ nơi chuyển đến tổ chức lễ kết nạp đồng chí ……………………………….vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP, Ban Tổ chức

T/M BAN THƯỜNG VỤ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


* Ghi chú: Mẫu này dùng để giới thiệu người đảng đã được cấp uỷ có thẩm quyền ra quyết định kết nạp nhưng chuyển đến đơn vị công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới thuộc phạm lãnh đạo của cấp uỷ có thẩm quyền (trong một đảng bộ huyện và tương đương)
27. Công văn giới thiệu người vào Đảng đã được cấp uỷ có thẩm quyền ra quyết định kết nạp vào Đảng nhưng chuyển ra ngoài đảng bộ huyện (và tương đương) (Mẫu 17D-KNĐ)


ĐẢNG BỘ………….

HUYỆN UỶ……………

Số….-CV/…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày….tháng…năm……V/v giới thiệu người vào Đảng đã được cấp uỷ

có thẩm quyền ra quyết định kết nạp Đảng”
Kính gửi: - Ban thường vụ………………………………

…………………..………………………………….


Ban thường vụ huyện uỷ (và tương đương) …………………

Giới thiệu đồng chí…………………………………………

Sinh ngày……...tháng………...năm…………..

Quê quán……………………………………………………

Đã được Ban thường vụ huyện uỷ (và tương đường) ……… …… …………… ra Quyết định số ….. QĐ/…. ngày …… tháng…...năm….. kết nạp vào Đảng; nhưng chi bộ chưa tổ chức lễ kết nạp do chuyển công tác hoặc học tập hoặc nơi cư trú (kèm theo hồ sơ xét kết nạp Đảng).

Đề nghị các đồng chí chỉ đạo chi bộ nơi chuyển đến tổ chức lễ kết nạp đồng chí …………………………….…..vào Đảng Cộng sản Việt Nam.


Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP, Ban Tổ chức

T/M BAN THƯỜNG VỤ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


* Ghi chú: Mẫu này dùng để giới thiệu người đảng đã được cấp uỷ có thẩm quyền ra quyết định kết nạp nhưng chuyển đến đơn vị công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới ngoài phạm vi lãnh đạo của cấp uỷ có thẩm quyền ( đảng bộ huyện và tương đương) trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày người được vào Đảng có quyết định chuyển đi.

28. Sổ đảng viên dự bị (MẪU 18 - KNĐ)


SỔ ĐẢNG VIÊN DỰ BỊSố
TT


HỌ VÀ TÊN

Nam, nữ

Số LL
đảng viên


Ngày
sinh


KẾT NẠP ĐẢNG

Ngày kết nạp đảng

GHI CHÚ

Số
quyết định


Ngày


Cấp uỷ ra quyết định

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29. Giấy giới thiệu cử đảng viên hoặc cấp uỷ viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng (Mẫu 19-KNĐ)


ĐẢNG BỘ………..

…………………….

Số……..-CV/


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………,ngày….tháng……năm……
GIẤY GIỚI THIỆU

(có giá trị đến ngày…… tháng…… năm…….)
Kính gửi: - Đảng uỷ (hoặc chi uỷ) cơ sở………………………

…………………………………………………


Đảng uỷ (hoặc hi uỷ) cơ sở………………………………………………….

Giới thiệu đồng chí………………………………. Là………………………

……………………………………………………………………………….

Đến lấy ý kiến nhận xét của các đồng chí về lý lịch của người xin vào Đảng là…………………………………………………………………………………….


Nội dung cần được các đồng chí thẩm định, để nhận xét vào lý lịch của người xin vào Đảng như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mong các đồng chí quan tâm giúp đỡ.


Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu Văn phòng đảng uỷ.


T/M………………………..

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

30. Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng (Mẫu 20-KNĐ)


ĐẢNG BỘ………..

…………………….

Số……..-CV/


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………,ngày….tháng……năm……
CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THẨM TRA

Lý lịch của người xin vào Đảng
Kính gửi:…………………………………………………
Để có cơ sở xem xét, kết nạp vào Đảng đối với quần chúng ………… …… ……… ………., sinh ngày…...tháng……năm……

Quê quán…………………………………………………

Đang làm việc tại:………………………………............

Đề nghị các đồng chí thẩm định, ghi nhận xét về lý lịch của người xin vào Đảng vào mục “ Nhận xét của cấp uỷ, tổ chức đảng…” trong lý lịch của người xin vào Đảng (gửi kèm công văn) theo những nội dung sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Các đồng chí xác nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch và gửi lại theo địa chỉ:………………………………………………… …………………..
Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu Văn phòng đảng uỷ.


T/M………………………..

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
31. Quyết định của cấp có thẩm quyền xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị (Mẫu 21-XTĐV)


ĐẢNG BỘ………..

HUYỆN UỶ……….

Số……..-QĐ/HU


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………,ngày….tháng……năm…….

QUYẾT ĐỊNH

Xoá tên trong danh sách đảng viên dự bị
- Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết số….-NQ/CB ngày …… tháng …….năm ….….. của Chi bộ………, Nghị quyết số….-NQ/ĐU ngày…. tháng…..năm…..của Đảng uỷ ……………………….về việc đề nghị xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị;

- Xét khuyết điểm của đảng viên dự bị………………………………. đã vi phạm về:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Xoá tên đảng viên ……………..……sinh ngày....tháng…năm …., kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày…...tháng …… năm.….

Quê quán:…………………………………

trong danh sách đảng viên dự bị.

Điều 2: Ban tổ chức, Văn phòng Huyện uỷ, Đảng uỷ…………….……, Chi bộ …………………………………..và người có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- Như điều 2

- Lưu hồ sơ đảng viên


T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

32. Quyết định xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị của đảng uỷ cơ sở (Mẫu 21A-XTĐV)


ĐẢNG BỘ………..

ĐẢNG UỶ……….

Số……..-QĐ/ĐU


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………,ngày….tháng……năm…….
QUYẾT ĐỊNH

Xoá tên trong danh sách đảng viên dự bị
- Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số….-QĐ/HU ngày …tháng ….năm ….. của ………… ………… ………… ……… uỷ quyền cho Đảng uỷ được quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên;- Xét Nghị quyết số….-NQ/CB ngày …… tháng ……. năm….….. của Chi bộ……………………………….về việc đề nghị xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị;

- Xét khuyết điểm của đảng viên dự bị………………………………. đã vi phạm về:…………………………………………………………………. …………

………………………………………………………………………………………
BAN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Xoá tên đảng viên ……… ……… ………… ……… sinh ngày……..tháng……năm …………., kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày …. tháng …. năm……..

Quê quán:…………………………………

trong danh sách đảng viên dự bị.

Điều 2: Ban tổ chức, Văn phòng Huyện uỷ, Đảng uỷ, Chi bộ ………………………….. và người có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- Như điều 2

- Lưu hồ sơ đảng viên


T/M ĐẢNG UỶ

BÍ THƯ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

II. PHÁT THẺ ĐẢNG VIÊN

1. Thẻ đảng viên và cách trình bày trong thẻ đảng viên

1.1. Mẫu thẻ đảng viên:

1.2. Cách trình bày các yếu tố trong thẻ đảng viên

Sử dụng bộ chương trình quản lý thẻ đảng viên nhập các yếu tố của đảng viên vào thẻ đảng viên như sau:

- Bên trái: Dùng phông chữ “Times New Roman” thường, đứng, cỡ 9

- Bên phải: là yếu tố thực của đảng viên, dùng phông chữ “Times New Roman” thường đứng ; riêng họ và tên đảng viên dúng phông chữ “Times New Roman” hoa, cỡ 10 đứng, đậm.

Cụ thể:


+ Dòng “Họ và Tên”: Đánh vi tính họ và tên đang dùng của đảng viên, bố trí cân đối (center). Nếu họ và tên đảng viên quá dài thì bố trí xuống dòng dưới (không đánh thành 2 dòng).

Thí dụ 1: Họ và tên NGUYỄN VĂN HÙNG

Thí dụ 2: Họ và tên

LÊ NGUYỄN THỊ HỒNG MINH

+ Dòng “sinh ngày”: Đánh vi tính đầy đủ ngày, tháng, năm sinh theo lý lịch của đảng viên, trình bày cân đối với dòng “Vào Đảng ngày” và “Chính thức ngày” (ngày, tháng, năm đánh dấu gạch nối).

Thí dụ : Sinh ngày 08-02-1952

+ Dòng “Quê quán”: Đánh vi tính tên xã, huyện, tỉnh và tương đương, chữ đầu mỗi từ là chữ in hoa; đánh thành 2 dòng, dòng trên tên xã (hoặc tên phường, thị trấn); dòng dưới tên huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giữa huyện (quân, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) và tỉnh, thành phố đánh dấu phẩy (,) cuối dòng không có dấu chấm (.). Các từ “xã”, “phường”, “thị trấn”, “huyện”, “quận”, “thành phố”, “tỉnh” được ghi tắt là: “X.”, “P.”, “T.T”, “H.”,”Q.”, “T.T”, “T.”.

Thí dụ 1: Quê quán X.Cát Minh

H.Phù Cát, T.Bình Định

Thí dụ 2: Quê Quán P. Kỳ Bá

T.P Thái Bình, T.Thái Bình

Thí dụ 3: Quê quán P.5

Q.10, T.P Hồ Chính Minh

Thí dụ 4: Quê quán P.Ngọc Trạo

T.P Thanh Hoá, T. Thanh Hoá

Nếu quê quán gốc nước ngoài: Đánh nơi ở hiên nay.

Thí dụ: * Quê quán gốc nước ngoài: Phúc Kiến, Trung Quốc

* Nơi ở hiện nay: Phường 12, Quận 5, T.P Hồ Chí Minh

Trong thẻ, đánh “nơi ở hiện nay” là:

Quê quán P.12

Q.5, T.P Hồ Chính Minh

+ 2 dòng “Vào Đảng ngày”

“Chính thức ngày”

Trình bày tương tự và cân đối với dòng “Sinh ngày”

Thí dụ 1: Vào Đảng ngày 02-10-1965

Chính thức ngày 02-07-1966

Nếu kết nạp lại: Sau khi đánh xong hai dòng “Vào Đảng ngày” và “Chính thức ngày” như trên, xuống dòng (Enter), rồi đánh tiếp: “Kết nạp lại ngày……. tháng …..… năm…..…”.

Thí dụ 2: Vào Đảng ngày 02-10-1965

Chính thức ngày 02-07-1966

Kết nạp lại ngày 20-03-2007

Dòng “Nơi cấp thẻ”; Đánh tên đảng bộ tỉnh và tương đương hiện nay của nơi quyết định đổi thẻ, phát thẻ. Ghi đầy đủ cụm từ “Đảng bộ” và tên đầy đủ của đảng bộ đó. Nếu quá dài thì các cụm từ “cơ quan” “Trung ương” được ghi tắt là “C.Q”, T.Ư”.

Thí dụ 1: Nơi cấp thẻ Đảng bộ T,P Hồ Chí minh

Nơi cấp thẻ Đảng bộ Khối các C.Q Trung ương- Ngày tháng năm: Đánh ngày, tháng, năm cấp thẻ, theo kiểu chữ Times New Roman thường, nghiêng (Italic), cỡ chữ 10.

2. Danh sách đề nghị phát thẻ đảng viên của cấp uỷ cơ sở và chi bộ (Mẫu 1).

2.1. Mẫu danh sách ( Mẫu 1)

ĐẢNG BỘ......................................................
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ (CHI UỶ)……….
...................., ngày...........tháng..............năm..................


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ PHÁT THẺ ĐẢNG VIÊN


STT


Họ và tên

Ngày tháng

năm sinh


Quê quán

Ngày, tháng, năm

Vào Đảng

Chính thức

1

2

3

4

5

6


2.2. Cách Ghi:

- Cột 1: Ghi số thứ tự đảng viên được đề nghị phát thẻ của chi bộ, đảng bộ

- Cột 2: Ghi họ và tên đảng viên theo kiểu chữ in có dấu:

Ví dụ: NGUYỄN VĂN QUANG

- Các cột 3, 4, 5, 6: Ghi như lý lịch đảng viên.

* Riêng Quê quán chỉ ghi xã, huyện, tỉnh (xã, huyện dòng trên, tỉnh dòng dưới).+ Cột 5, 6: Ghi ngày vào Đảng, ngày thức thức lần đầu dòng trên; dòng dưới ghi ngày được kết nạp lại và ngày chính thức của lần kết nạp lại gần nhất.

3. Danh sách phát thẻ đảng viên của huyện uỷ và tương đương (Mẫu 1).

3.1. Mẫu danh sách:

ĐẢNG BỘ......................................................
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC
...................., ngày...........tháng..............năm..................


Mẫu 1-TĐV
DANH SÁCH PHÁT THẺ ĐẢNG VIÊN


Số thẻ

đảng viên


Họ và tên

Ngày tháng

năm sinh


Quê quán

Ngày, tháng, năm

Vào Đảng

Chính thức

1

2

3

4

5

6


tải về 2.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương