Ban tổ chức số 12 hd/btctw đẢng cộng sản việt nam


Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị (Mẫu 10-KNĐ)tải về 2.01 Mb.
trang7/15
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.01 Mb.
#872
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

15. Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị (Mẫu 10-KNĐ)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Của đảng viên dự bị
Kính gửi: Chi uỷ……………………………………………

Đảng uỷ…………………………………………

Tôi là………………………sinh ngày..…tháng…..năm ……..

Quê quán:…………………………………………………

Nơi ở hiện nay:…………………………………………

Được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày …. tháng … năm…., tại Chi bộ………………..Hiện công tác và sinh hoạt tại Chi bộ: ……… ……

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên, quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Ưu điểm:……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Khuyết điểm:……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Biện pháp khắc phục khuyết điểm:………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện để trở thành đảng viên chính thức. Đề Chi bộ xét, báo cáo cấp uỷ cấp trên quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của Đảng.………, ngày……tháng……năm…… NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM (ký, ghi rõ họ và tên)
16. Bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên được phân công giúp đỡ (Mẫu 11-KNĐ)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BẢN NHẬN XÉT

Đảng viên dự bị
Kính gửi: Chi uỷ…………………………………………

Tôi là:……………………….., sinh ngàytháng...năm…….

Đang sinh hoạt tại chi bộ……………………………………

Ngày….tháng….năm ….được Chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị:……………………………….được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày…..tháng…..năm……, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:Ưu điểm:……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý: ……...…………………... ……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị Chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí …………………………trở thành đảng viên chính thức.

Tôi chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.
……….,ngày…..tháng…..năm…..

ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ

(ký, ghi rõ họ và tên)


17. Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt và chi uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị (Mẫu 12-KNĐ)

ĐẢNG BỘ…………..

CHI BỘ……………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…tháng….năm…..
TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt và chi uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị
Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các tổ chức chính trị- xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt và chi uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị ………………………………….. được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày…..tháng…… năm……..

Tên tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt:………………………….…., tổng số………….……..đồng chí.

Tên chi uỷ nơi cư trú………………….………, có……..….đồng chí.

Chi uỷ Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên)…………… ………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số đồng chí đại diện các tổ chức chính trị - xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt và trong chi uỷ nơi cư trú tán thành đề nghị Chi bộ xét công nhận đảng viên dự bị … … … … ……………………,trở thành đảng viên chính thức là……………..đồng chí, trong tổng số………..đồng chí được hỏi ý kiến (đạt…%).

Số không tán thành…………đồng chí(chiếm …%) với lý do

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

T/M CHI UỶ

BÍ THƯ

(ký, ghi rõ họ, tên)

18. Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của chi bộ (Mẫu 13-KNĐ)

ĐẢNG BỘ…………

CHI BỘ……………

Số……..-NQ/CBĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày……tháng…….năm………
NGHỊ QUYẾT

Đề nghị công nhận đảng viên chính thức
Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày....tháng.....năm......, chi bộ.....................................đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị ...................................được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày....tháng...năm....., trở thành đảng viên chính thức.

Tổng số đảng viên của Chi bộ :............................đảng viên, trong đó chính thức :...........đồng chí, dự bị :...............đồng chí.

Có mặt :..........đảng viên, trong đó chính thức :................đồng chí, dự bị :..............đồng chí.

Vắng mặt :............đảng viên, trong đó chính thức :................đồng chí, dự bị :..................đồng chí.

Lý do vắng mặt:.........................................................................

Chủ trì hội nghị : đồng chí...........................chức vụ..................

Thư ký hội nghị : đồng chí...........................................................

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ thống nhất kết luận về đảng viên dự bị...................................................như sau :

Những ưu, khuyết điểm chính :

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên)...........................................................................................

…………………………………………….........................................................................................

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành công nhận đảng viên dự bị......... ........... ...... ..... .............thành đảng viên chính thức ............ đồng chí(đạt......%) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành................. đồng chí(............%) với lý do.............. ...... ... ............................................................................................................................

Chi bộ báo cáo Đảng uỷ........................xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị... ..... ............trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nơi nhận :

- Đảng uỷ..............(để báo cáo)

- Lưu chi bộ


T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

(ký, ghi rõ họ và tên)


19. Báo cáo của đảng uỷ bộ phận thẩm định nghị quyết của chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức của đảng bộ bộ phận (Mẫu 14-KNĐ)


ĐẢNG BỘ…………

ĐẢNG UỶ……………

Số……..-NQ/ĐUĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày……tháng…….năm……BÁO CÁO

về việc thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận

đảng viên chính thức
Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày.......tháng.........năm..........., Đảng uỷ bộ phận ............................ đã họp để hẩm định nghị quyết của chi bộ ..................... .... ... .... ................đề nghị công nhận đảng viên chính thức.

Tổng số uỷ viên Ban chấp hành ..............................................đồng chí. Có mặt :..................đồng chí. Vắng mặt :..............đồng chí.

Lý do vắng mặt:......................................................................

Chủ trì hội nghị : đồng chí............................chức vụ..............

Thư ký hội nghị : đồng chí............................................

Sau khi xem xét Nghị quyết số.......-NQ/CB ngày...tháng...năm... của Chi bộ..............................về việc đề nghị công nhận đảng viên dự bị........................................... được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày....tháng....năm.....trở thành đảng viên chính thức, Đảng uỷ thống nhất kết luận như sau:

- Chi bộ đã thực hiện đúng thẩm quyền, thủ tục quy định.

- Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, chúng tôi thấy đảng viên dự bị .................................... có đủ (hoặc không đủ) tiêu chuẩn được xét công nhận đảng viên chính thức với sự tán thành của.............. đồng chí(đạt......%) so với tổng số uỷ viên. Số không tán thành ................. đồng chí(............%) với lý do...............

..................................................................................................................................... Đảng uỷ bộ phận.............................................báo cáo Đảng uỷ cơ sở ........... .......... .........................xét, công nhận (hoặc không công nhận) đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức.


Nơi nhận :

- Đảng uỷ..............

(để báo cáo)

- Lưu chi bộT/M CHI BỘ

BÍ THƯ

(ký, ghi rõ họ và tên)

20. Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của đảng uỷ cơ sở (Mẫu 15-KNĐ)

ĐẢNG BỘ.......................

ĐẢNG UỶ.......................

Số - BC/CB (ĐU)ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

..........., ngày.......tháng.......năm......

NGHỊ QUYẾT

Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Kính gửi: Ban thường vụ…………………………………………………………...

Ngày..............tháng.............năm..............., Ban chấp hành Đảng bộ .......................................

đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị ......................................... …………………….được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngà y…. tháng …. năm …….. , trở thành đảng viên chính thức.

Tổng số uỷ viên Ban chấp hành.............................................................................đồng chí. Có mặt: ............................... đồng chí, vắng mặt:......................................đồng chí.

Lý do vắng mặt:........................................................................................................................

Chủ trì hội nghị: đồng chí................................................. Chức vụ ....................

Thư ký hội nghị: đồng chí....................................................................................................

Sau khi xét nghị quyết số…-NQ/CB ngày …tháng…năm… của Chi bộ………………………, Báo cáo số…-BC/ĐU ngày…tháng….năm….của Đảng uỷ bộ phận ……………. (nếu có) về việc đề nghị công nhận đảng viên chính thức, Đảng uỷ thống nhất kết luận về đảng viên dự bị …………………….…………… như sau:Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên) ......................................... ......... ……………………………………….................................................................

..................................................................................................................................... Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, chúng tôi nhận thấy đảng viên dự bị… … …… …………....... xứng đáng (hoặc không xứng đáng) được xét công nhận đảng viên chính thức với sự tán thành của...................đồng chí (đạt..........%) so với tổng số uỷ viên. Số không tán thành ............................. đồng chí (Chiếm…%) với lý do ..................... .......………………………………………………………………………………………………… Đảng uỷ……………………….đề nghị Ban thường vụ ….…………… ………xét, quyết định công nhận đảng viên dự bị …………………………… trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.Nơi nhận:

- Ban thường vụ ............................... (để báo cáo),

- Lưu VP đảng uỷ


T/M ĐẢNG UỶ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)21. Quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp uỷ có thẩm quyền, nền hoa văn (Mẫu 16-KNĐ)

ĐẢNG BỘ……………………….

…………………………………...


Số - QĐ/…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

....................., ngày...........tháng...........năm....................


QUYẾT ĐỊNH

Công nhận đảng viên chính thức

- Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;


- Xét Nghị quyết số................- NQ/CB ngày............tháng............năm............. của Chi bộ....................................................., Nghị quyết số................- NQ/ĐU ngày............tháng..............năm...............của Đảng uỷ................................................ về việc đề nghị công nhận đảng viên chính thức.
- Xét quá trình phấn đấu, rèn luyện của đồng chí.....................................................

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Công nhận đồng chí............................................................................

Sinh ngày.......... tháng............năm.........................

Quê quán:.........................................................................................

Kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày.......... tháng........năm..........., được công nhận là đảng viên chính thức kể từ ngày..........tháng.......... năm...................


Điều 2: Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện uỷ, Đảng uỷ..................................................... ........................................................., Chi bộ.............................................................................. và đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Nơi nhận:

- Như điều 2,

- Lưu hồ sơ đảng viên.


T/M BAN THƯỜNG VỤ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

22. Quyết định công nhận đảng viên chính thức của đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền, nền hoa văn (Mẫu 16A-KNĐ)


ĐẢNG BỘ……………………….

ĐẢNG UỶ……………………..


Số - QĐ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

....................., ngày...........tháng...........năm....................


QUYẾT ĐỊNH

Công nhận đảng viên chính thức

- Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;


- Căn cứ quyết định số...........- QĐ/CB ngày.........tháng..........năm....... của .....................................................uỷ quyền cho Đảng uỷ được quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên;

- Xét Nghị quyết số- NQ/CB ngày............tháng..............năm...............của Chi bộ................................................ về việc đề nghị công nhận đảng viên chính thức.


- Xét quá trình phấn đấu, rèn luyện của đồng chí.....................................................

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Công nhận đồng chí............................................................................

Sinh ngày.......... tháng............năm.........................

Quê quán:.........................................................................................

Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày........ tháng........năm......., được công nhận là đảng viên chính thức kể từ ngày..........tháng..........năm.............


Điều 2: Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện uỷ, Đảng uỷ.........................................., Chi bộ.............................................................................. và đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Nơi nhận:

- Như điều 2,

- Lưu hồ sơ đảng viên.


T/M BAN THƯỜNG VỤ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)23. Giấy chứng nhận người vào Đảng đang trong thời gian được tổ chức đảng giúp đỡ, xem xét kết nạp của cấp uỷ cơ sở

(Mẫu 17-KNĐ)


ĐẢNG BỘ………….

ĐẢNG UỶ (CHI UỶ) ……………………….

Số….-CN/ĐU (CB)ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày……tháng……năm……V/v chứng nhận

người vào Đảng đang trong thời gian

được tổ chức đảng xem xét kết nạp
Kính gửi: - Ban thường vụ………………………………

- Đảng uỷ (Chi uỷ)……………………………


Đảng uỷ (Chi uỷ) cơ sở……………………………………………..

Chứng nhận đồng chí… …………… ……………….…

Sinh ngày………...tháng……………năm……………………….…..

Quê quán……………………………………………………………..Đang được Đảng uỷ (hoặc chi bộ) chúng tôi giúp đỡ, xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đề nghị các đồng chí giao cho chi bộ tiếp tục phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ đồng chí……………………………

………………….phấn đấu vào Đảng.
Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP đảng uỷ

T/M ĐẢNG UỶ (CHI UỶ)

BÍ THƯ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)24. Công văn của cấp uỷ cơ sở giới thiệu người vào Đảng đã được chi bộ, đảng uỷ cơ sở làm thủ tục đề nghị kết nạp Đảng (Mẫu 17A-KNĐ)


ĐẢNG BỘ………….

………………………

Số….-CV/


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày….tháng…năm……V/v người vào Đảng đã được chi bộ,

đảng uỷ cơ sở làm thủ tục đề nghị kết nạp Đảng
Kính gửi: - Ban thường vụ…………………………………
Đảng uỷ (Chi uỷ) cơ sở……………………………………….

Giới thiệu đồng chí………… ………… Sinh ngày………....tháng……………..năm…………..……..

Quê quán…………………………………………………

Đã được Chi bộ ………………………….ra Nghị quyết số….. NQ /CB ngày……...tháng……..năm………..; Báo cáo số….…BC/ĐU ngày……. tháng…….năm……....của Đảng uỷ bộ phận (nếu có) ………… …… …… …………………. và được Đảng uỷ cơ sở ……… …………….……..ra Nghị quyết số…-NQ/ĐU ngày..….tháng…..năm..…đề nghị kết nạp vào Đảng ( hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên gửi kèm theo).

Đề nghị các đồng chí chỉ đạo cấp uỷ đảng trực thuộc phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ và xem xét để kết nạp đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam.


Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP đảng uỷ

T/M ĐẢNG UỶ (CHI UỶ)

BÍ THƯ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


25. Công văn của cấp uỷ có thẩm quyền giới thiệu người vào Đảng đã được cấp uỷ cơ sở làm thủ tục đề nghị kết nạp Đảng (Mẫu 17B-KNĐ)

ĐẢNG BỘ………….

HUYỆN UỶ……………

Số….-CV/TV


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày….tháng…năm……V/v người vào Đảng đã được đảng uỷ

cơ sở làm thủ tục đề nghị kết nạp Đảng”
Kính gửi: - Ban thường vụ………………………………

…………………..………………………………….


Ban thường vụ huyện uỷ (và tương đương) …………………

Giới thiệu đồng chí……………………

Sinh ngày………..tháng…………..năm…………………..

Quê quán……………………………………………………

Đã được đảng uỷ (Chi uỷ) cơ sở …………………………… ra Nghị quyết số……..NQ/ĐU ngày……..tháng…….năm…….. đề nghị kết nạp vào Đảng.

Đề nghị các đồng chí chỉ đạo cấp uỷ trực thuộc phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ và xem xét để quyết định kết nạp đồng chí………………………………………. vào Đảng Cộng sản Việt Nam (hồ sơ đề nghị kết nạp đảng của đồng chí ……………………………….…… gửi kèm theo công văn này).
Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP đảng uỷ

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
tải về 2.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương