Ban tổ chức số 12 hd/btctw đẢng cộng sản việt nam


Giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảngtải về 2.01 Mb.
trang6/15
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.01 Mb.
#872
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng

Kính gửi: Chi uỷ..............................................................................

Đảng uỷ...........................................................................


- Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền hạn của ban chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng.

- Xét Nghị quyết của Công đoàn ..........................................................................

- Ban ……….Công đoàn ............................họp ngày........tháng ...... năm........ nhận thấy:

Đoàn viên:...................................................... có những ưu, khuyết điểm chính (Về Lịch sử chính trị, chính trị hiện nay; chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng) .......................................................

……………………………………………………………………………………….

..................................................................................................................................................Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị Chi bộ, Đảng uỷ xem xét, kết nạp đoàn viên............... .......................... ............... .vào Đảng, với sự tán thành của.................đồng chí (đạt.................%) so với tổng số uỷ viên Ban Chấp hành; số không tán thành........................đồng chí, với lý do ....................................................................................................................………………… ..................................................................................................................................................

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục bồi dưỡng đoàn viên ........................ ............. ............ ............ .......... ................................................................trở thành đảng viên chính thức của Đảng.


T/M………….

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

7. Tổng hợp ý kiến của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú (Mẫu 5-KNĐ)


ĐẢNG BỘ.........................

CHI BỘ.............................


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
................, ngày........tháng......năm........TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt

và chi uỷ nơi cư trú đối với người xin vào Đảng
Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi uỷ nơi cư trú đối với người vào Đảng ................................................. Tên các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt .......................... ................ ....................., tổng số có:.......................................đồng chí.

Tên chi uỷ nơi cư trú:........................................................., có:.........................................đồng chí.

Chi uỷ Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về Lịch sử chính trị, chính trị hiện nay; chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)................................ ........................................................................................................................................ ................................. ....................................................................................................

.........................................................................................................................………………

Số đồng chí đại diện các tổ chức chính trị - xã hội nơi sinh hoạt và chi uỷ nơi cư trú tán thành kết nạp quần chúng ……………..... vào Đảng là ………đồng chí, trong tổng số.......................đồng chí được hỏi ý kiến (đạt................%).

Số không tán thành .................... đồng chí (chiếm............%) với lý do............ .............................................................................................................................. .................. ……………….........................................................................................................................T/M CHI UỶ

BÍ THƯ


(ký, ghi rõ họ, tên)


8. Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ (Mẫu 6-KNĐ)


ĐẢNG BỘ.......................

CHI BỘ............................

Số..............-NQ/CBĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............., ngày...tháng.....năm......

NGHỊ QUYẾT

Đề nghị kết nạp đảng viên

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày.....tháng......năm.........., chi bộ.....................................đã họp để xét, đề nghị kết nạp quần chúng...................................vào Đảng.

Tổng số đảng viên của chi bộ:....................đảng viên, trong đó chính thức :............đồng chí, dự bị :.............đồng chí.

Có mặt:.......đảng viên, trong đó chính thức :...............đồng chí, dự bị :...................đồng chí.

Vắng mặt:.....đảng viên, trong đó chính thức :...............đồng chí, dự bị :...................đồng chí.

Chủ trì hội nghị: đồng chí.......................... ........chức vụ.......................

Thư ký hội nghị: đồng chí.....................................................................

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ thống nhất kết luận về quần chúng .............................................như sau:

Về lý lịch:............................................................................................

.............................................................................................................................Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về Lịch sử chính trị, chính trị hiện nay; chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng) ……………………………… ……….................................................................................................................. ........

Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành việc kết nạp quần chúng.............................................vào Đảng ............ đồng chí(đạt......%) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành.................đồng chí(............%) với lý do...........................................................

..................................................................................................................................................

Chi bộ đề nghị Đảng uỷ xét kết nạp quần chúng .................... .......... ...... .......... vào Đảng Cộng sản Việt Nam.Nơi nhận :

- Đảng uỷ..............(để báo cáo)

- Lưu chi bộ

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

(ký, ghi rõ họ và tên)


9. Báo cáo của đảng uỷ bộ phận thẩm định nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ (Mẫu 7-KNĐ)

ĐẢNG BỘ.......................

ĐẢNG UỶ........................

Số - BC/ĐUĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

..........., ngày.......tháng.......năm......

BÁO CÁO

Về việc thẩm định nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên
Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày............tháng........năm..............., Ban chấp hành Đảng bộ ..........................

đã họp để thẩm định nghị quyết của chi bộ ……………….. đề nghị kết nạp quần chúng ........................................................................vào Đảng.

Tổng số uỷ viên Ban chấp hành...........................đồng chí. Có mặt: .................... đồng chí, vắng mặt:.....................đồng chí.

Lý do vắng mặt:........................................................................................................................

Chủ trì hội nghị: đồng chí.......................................................Chức vụ ................................

Thư ký hội nghị: đồng chí....................................................................................................

Sau khi xem xét nghị quyết số…..-NQ/CB ngày…tháng….năm của Chi bộ …………………….về việc đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng Đảng uỷ thống nhất kết luận như sau:- Chi bộ đã thực hiện đúng (hoặc chưa đúng) thẩm quyền, đúng (hoặc chưa đúng, hoặc còn thiếu) thủ tục quy định.

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, đảng uỷ bộ phận………………....... báo cáo với Đảng uỷ cơ sở……………………………….xét (hoặc không) kết nạp quần chúng………………………….vào Đảng với sự tán thành của….đồng chí (đạt…%) so với tổng số cấp uỷ viên; số không tán thành.............................đồng chí (chiếm….%) với lý do .................... .. ...........................................................................................................................................

Đề nghị Đảng uỷ cơ sở:

- Xét kết nạp quần chúng vào Đảng. Chi bộ phải làm lại (hoặc không) thủ tục……………………………………………....

- (Hoặc không) xét kết nạp quần chúng vào Đảng.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ........................................

(để báo cáo),

- Lưu


T/M ĐẢNG UỶ BỘ PHẬN

BÍ THƯ

(Ký, ghi rõ họ và tên)10. Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của đảng uỷ cơ sở (Mẫu 8-KNĐ)


ĐẢNG BỘ.......................

ĐẢNG UỶ.......................

Số - BC/ĐUĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

..........., ngày.......tháng.......năm......


NGHỊ QUYẾT

Đề nghị kết nạp đảng viên
Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày............tháng........năm..............., Ban chấp hành Đảng bộ ................................................

đã họp để xét, đề nghị kết nạp quần chúng .....................................................................vào Đảng.

Tổng số uỷ viên Ban chấp hành............................................................................đồng chí. Có mặt: .................... đồng chí, vắng mặt:.........................đồng chí.

Lý do vắng mặt:........................................................................................................................

Chủ trì hội nghị: đồng chí....................................................................Chức vụ ..............................

Thư ký hội nghị: đồng chí....................................................................................................

Sau khi xem xét nghị quyết số…..-NQ/CB ngày…..tháng…..năm…… của Chi bộ ……………………, Báo cáo số…-BC/ĐU ngày..…tháng..…năm….. của Đảng uỷ bộ phận………………… .(nếu có) về việc đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng, Đảng uỷ thống nhất kết luận về quần chúng…………………………..…… như sau:Về lý lịch: ……………………………………………… ……............. ………… ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; quan hệ quần chúng) ............ ............. ............................................................................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, Đảng uỷ đã xét và biểu quyết kết nạp quần chúng ….. … … ……………..…....... vào Đảng, kết quả như sau:

- Đống ý kết nạp vào Đảng...................đồng chí (đạt..........%) so với tổng số cấp uỷ viên.

- Không đồng ý kết nạp vào Đảng.............................đồng chí (Chiếm…%) với lý do .................................................................................................................................

Đề nghị Ban thường vụ………………….xem xét, quyết định kết nạp quần chúng …………………………. vào Đảng.


Nơi nhận:

- Ban thường vụ .................................

(để báo cáo),

- Lưu văn phòng đảng uỷT/M ĐẢNG UỶ

BÍ THƯ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)11. Quyết định kết nạp đảng viên của cấp uỷ có thẩm quyền, nền hoa văn (Mẫu 9-KNĐ)


ĐẢNG BỘ……………

HUYỆN UỶ………......

Số……..-QĐ/HUĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……..,Ngày…tháng ….năm.......
QUYẾT ĐỊNH

Kết nạp đảng viên
- Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Xét đơn xin vào Đảng của quần chúng

- Xét Nghị quyết số….-NQ/CB ngày…tháng….năm…..của Chi bộ…… ……………….., Nghị quyết số…….-NQ/ĐU ngày…….tháng…...năm…..của Đảng uỷ……………………về việc đề nghị kết nạp quần chúng……… …… … ………………….. vào Đảng.
BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kết nạp quần chúng…………………………………..

Sinh ngày……..tháng……năm ………….

Quê quán:…………………………………

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp.

Điều 2: Chi bộ………………………….chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đồng chí………………………… vào Đảng theo đúng thủ tục đã quy định.

Điều 3: Ban tổ chức, Văn phòng Huyện uỷ, Đảng uỷ … … … ………….,Chi bộ ………………………….. và đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:

- Như điều 3- Lưu hồ sơ đảng viên

Chi bộ tổ chức lễ kết nạp

Ngày…tháng…năm….

T/M CHI BỘ

BÍ THƯT/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
12. Quyết định kết nạp lại đảng viên của cấp uỷ có thẩm quyền, nền hoa văn (Mẫu 9A-KNĐ)


ĐẢNG BỘ……………

HUYỆN UỶ………......

Số……..-QĐ/HUĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……..,Ngày…tháng ….năm.......
QUYẾT ĐỊNH

Kết nạp lại người vào Đảng
- Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; điểm 9, Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương khoá XI;

- Xét đơn xin kết nạp lại vào Đảng của quần chúng………….

- Xét Nghị quyết số….-NQ/CB ngày…tháng….năm…..của Chi bộ…… ……… ……….., Nghị quyết số…….-NQ/ĐU ngày…. tháng…..năm…..của Đảng uỷ……………………………………..về việc đề nghị kết nạp lại quần chúng………………….vào Đảng.

- Căn cứ Công văn số….-CV/TU ngày…..tháng…..năm…… của Ban thường vụ tỉnh uỷ đồng ý kết nạp lại quần chúng nói trên vào Đảng.


BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kết nạp lại quần chúng…………………………………..

Sinh ngày………..tháng……….năm ………….

Quê quán:…………………………………

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng tính kể từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp lại vào Đảng.Điều 2: Chi bộ………………………….chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp lại đồng chí…………………………vào Đảng theo đúng thủ tục đã quy định.

Điều 3: Ban tổ chức, Văn phòng Huyện uỷ, Đảng uỷ…………………….., Chi bộ ……………….. và đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3- Lưu hồ sơ đảng viên

Chi bộ tổ chức lễ kết nạp lại

Ngày…tháng…năm….
T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

(ký, ghi rõ họ và tên)


T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ


(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

13. Quyết định kết nạp đảng viên của đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền, nền hoa văn (Mẫu 9B-KNĐ)

ĐẢNG BỘ……………

ĐẢNG UỶ………......

Số……..-QĐ/HUĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày…tháng ….năm………
QUYẾT ĐỊNH

Kết nạp đảng viên
- Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số….-QĐ/HU ngày…tháng…năm…của ……… ……….uỷ quyền cho Đảng uỷ được quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên;

- Xét đơn xin vào Đảng của quần chúng………………………………

- Xét Nghị quyết số….-NQ/CB ngày…tháng….năm…..của Chi bộ………………về việc đề nghị kết nạp quần chúng …… ……………………………….. vào Đảng.


BAN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kết nạp quần chúng…………………………………..

Sinh ngày……..tháng……năm ………….

Quê quán:…………………………………

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp vào Đảng.

Điều 2: Chi bộ………………………….chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đồng chí…………………………vào Đảng theo đúng thủ tục đã quy định.

Điều 3: Văn phòng Đảng uỷ, Chi bộ………………và đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:

- Ban thường vụ…………

(để báo cáo)

- Như điều 3- Lưu hồ sơ đảng viên

Chi bộ tổ chức lễ kết nạp

Ngày…tháng…năm….
T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

(ký, ghi rõ họ và tên)


T/M ĐẢNG UỶ

BÍ THƯ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
14. Giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới (nền hoa văn)
14.1. Mẫu (CN-ĐVM) của trung tập bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Mẫu CN-ĐVM

TT BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

HUYỆN……………

Số……….-CN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày……tháng……năm……
GIẤY CHỨNG NHẬN
Chứng nhận đồng chí: .......................................sinh ngày…./…/……

Nơi sinh:……………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………..

Đơn vị:…………………………………………………………………

cảm tình Đảng của chi bộ:………………..…………Đã hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng đảng viên mới theo quy định của Trung ương.

Do:……………………………………………………………………….

Tổ chức từ ngày..….tháng..…năm…...đến ngày..… tháng…... năm …...

Kết quả học tập đạt loại:……………………..


GIÁM ĐỐC

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

a) Sử dụng:

- Do trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh cấp, đồng chí giám đốc trung ký và đóng dấu của trung tâm.c) Cách ghi:

- Sinh ngày: Ghi đúng ngày, tháng, năm sinh đã ghi trong giấy khai sinh.

- Quê quán: Ghi xã, huyện, tỉnh hoặc phường, quận, thành phố.

- là đảng viên dự bị của chi bộ: Ghi rõ tên chi bộ, đảng uỷ bộ phận, đảng uỷ cơ sở. huyện uỷ, tỉnh uỷ…

- Do: Ghi tên trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức lớp bồi dưỡng đảng viên mới.
14.2. Mẫu (CN-ĐVM) dùng chó cấp uỷ tổ chức lớp bồi dưỡng đảng viên mới


ĐẢNG BỘ

……………


Số……/CN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*


GIẤY CHỨNG NHẬN
Chứng nhận đồng chí:…………………………….Sinh ngày…/…/……

Nơi sinh:……………………………………………………………….…..

Chức vụ:…………………………………………………………….……..

Đơn vị:……………………………………………………………….……

Là cảm tình Đảng của chi bộ:……………………………………..…….

Đã hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo quy định của Trung ương,

Do:………………………………………………………………..……….

Tổ chức từ ngày…..thàng .…năm ..…đến ngày…..tháng…..năm……

………., ngày ..…tháng..…năm ……T/M BAN THƯỜNG VỤ

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)


a) Sử dụng:

- Mẫu này dùng cho cấp uỷ tổ chức lớp bồi dưỡng đảng viên mới, đồng chí thay mặt BTV cấp uỷ, từ cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ ở đảng trở lên ký và đóng dấu của cấp uỷ.

b) Cách ghi:

- Sinh ngày: Ghi đúng ngày, tháng, năm sinh đã ghi trong giấy khai sinh.

- Nơi sinh: Ghi xã, huyện, tỉnh hoặc phường, quận, thành phố.

- là đảng viên dự bị của chi bộ: Ghi rõ tên chi bộ, đảng uỷ bộ phận, đảng uỷ cơ sở. huyện uỷ, tỉnh uỷ…

- Do: Ghi tên đảng uỷ cấp huyện và tương đương trở lên tổ chức lớp bồi dưỡng đảng viên mới.tải về 2.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương