Ban tổ chức số 12 hd/btctw đẢng cộng sản việt namtải về 2.01 Mb.
trang15/15
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.01 Mb.
#872
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

T/M BAN THƯỜNG VỤ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
b) Cách ghi: Cấp uỷ huyện và tương đương sử dụng để đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên. mỗi đảng viên ghi vào 2 dòng:
- Cột 1: Ghi số thứ tự theo số đảng viên đề nghị tặng Huy hiệu Đảng của đảng bộ

- Cột 2: Do Ban Tổ chức tỉnh uỷ và tương đương ghi số Huy hiệu Đảng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn trong đoạn số theo quy định của Ban tổ chức Trung ương..

- Cột 3, 4,5,6,7,8: Ghi như lý lịch đảng viên. Họ tên viết chữ in hoa

- Cột 9: Ghi số thẻ đảng viên của đảng viên

- Cột 10: Ghi tên tổ chức cơ sở đảng đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

- Cột 11; Ghi những trường hợp đặc biệt như thời gian bị cắt tuổi đảng, kết nạp lại, xét tặng sớm so với quy định v.v….


8. Danh sách đảng viên đề nghị cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất

(Mẫu 4A- HHĐ)

a) Mẫu danh sách:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


ĐẢNG BỘ……………

……………………….……., ngày….. tháng… năm……

Tặng đợt………DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

Đề nghị cấp lại Huy hiệu…….năm tuổi đảng bị mất


Số TT

Số HHĐ

Họ và tên

Ngày tháng

Quê quán

Ngày quyết định kết nạp

Ngày kết nạp vào Đảng

Ngày

chính

thức


Số thẻ đảng viênNơi đề nghị tặng HHĐGhi chú


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11T/M BAN THƯỜNG VỤ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

9. Danh sách đảng viên đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng (Mẫu 4A- HHĐ)

a) Mẫu danh sách:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


ĐẢNG BỘ…………

………………………...……, ngày….. tháng… năm……

Tặng đợt………DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

Đề nghị tặng Huy hiệu…….năm tuổi đảng


Số TT

Số HHĐ

Họ và tên

Ngày tháng

Quê quán

Ngày quyết định kết nạp

Ngày kết nạp vào Đảng

Ngày

chính

thức


Số thẻ đảng viênNơi đề nghị tặng HHĐGhi chú


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

T/M BAN THƯỜNG VỤ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
Cách ghi:Như nội dung hướng dẫn tại mẫu 4 - HHĐ

10. Sổ tặng Huy hiệu Đảng (Mẫu 4- HHĐ)

10.1. Mẫu sổ:

a) Phần: Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng tại chi bộ:


Số TT

loại HHĐ

Số HHĐ

Họ và tên

Năm sinh

Ngày quyết định kết nạp

Ngày kết nạp vào Đảng

Ngày chính thức

Tổ chức cơ sở đảng ký nhận

Ghi chú

1

2

3

4

5

6


b) Phần: Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng ở đảng bộ khác chuyển đến:
Số TT

loại HHĐ

Số HHĐ

Họ và tên

Năm sinh

Ngày quyết định kết nạp

Ngày kết nạp vào Đảng

Ngày chính thức

Tổ chức cơ sở đảng ký nhận

Ghi chú

1

2

3

4

5

610.2. Sử dụng:

- Sổ tặng Huy hiệu Đảng do các cấp uỷ từ cấp uỷ cơ sở trở lên sử dụng để nắm số đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng của đảng bộ. Do cơ quan tổ chức của cấp uỷ quản lý, sử dụng, không để hưu hỏng, mất mát, khi thay đổi cán bộ quản lý phải có biên bản bàn giao chặt chẽ.

- Sổ tặng Huy hiệu đảng có hai phần: Phần thư nhất viết những đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng tại đảng bộ; Phần thứ hai viết những đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng ở đảng bộ khác chuyển đến.10.3. Cách ghi :

11. Từ khai đề nghị tặng Huy hiệu Đảng (Mẫu 6-HHĐ)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TỜ KHAI

Đề nghị tặng Huy hiệu Đảng
Kính gửi: Chi bộ………………………………………………….
Tôi là……………………………, sinh ngày……………………………

Ngày vào Đảng…………...., công nhận chính thức ngày……..Ngày ghi trong quyết định kết nạp………………………………….

Quê quán………………………………………………………………

Đang sinh hoạt tại………………………………………………………

Trong quá trình phấn đấu rèn luyện………năm trong tổ chức đảng tôi tự nhận thấy có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được tặng Huy hiệu…….năm tuổi Đảng theo nội dung tại điểm 48.3 Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương 48.3 “ Thi hành Điều lệ Đảng”

Đề nghị chi bộ và các cấp uỷ cấp trên tặng Huy hiệu ….năm tuổi Đảng cho tôi và xin hứa tiếp tục rèn luyện giữ vững phẩm chất người đảng viên Cộng sản.


Ghi chú:

(Trong quá trình hoạt động ở trong Đảng, nếu được kết nạp lại, hoặc có thời gian gián đoạn không tham gia sinh hoạt đảng thì đảng viên kê khai cụ thể ở mục ghi chú này).…………., ngày ….tháng….năm……

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ và tên)
XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA CẤP UỶ CƠ SỞ

Kính gửi:……………………………

Đề nghị tặng Huy hiệu ….năm tuổi Đảng cho đảng viên…………………

(có danh sách đề nghị tặng Huy hiệu Đảng kèm theo)

………,ngày…..tháng….năm….T/M…………………

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA CHI BỘ

Kính gửi:……………………………

Đề nghị tặng Huy hiệu ….năm tuổi Đảng cho đảng viên…………………


………..,ngày…..tháng….năm….

T/M CHI BỘ

(ký, ghi rõ họ và tên)
VII. KHEN THƯỞNG TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ CÁN BỘ NGHIỆP VỤ

Phụ lục II: Hệ thống biểu báo cáo thống kê cơ bản
B. BIỂU MẪU THỐNG KÊ CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG TỔ CHỨC ĐẢNG


tải về 2.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương