Ban tổ chức số 12 hd/btctw đẢng cộng sản việt namtải về 2.01 Mb.
trang14/15
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.01 Mb.
#872
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Kính gửi : Ban thường vụ………………………………….

Ban Thường vụ...............................................................................

Giới thiệu đảng viên............................, Sinh ngày.......tháng......năm…...

Vào Đảng ngày….tháng… năm.., chính thức ngày... .tháng ... năm. …

Đã được cấp uỷ ............................................................................

Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng đến số…/GTSHĐ, ngày…. tháng….. năm…. nhưng thực tế đảng viên lại chuyển về tổ chức cơ sở đảng:…………

……………………………………………….. công tác và sinh hoạt.

Đề nghị các đồng chí xem xét tiếp nhận sinh hoạt đảng cho đảng viên theo nội dung tại điểm 9(9.3) Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 05/01/2012 của Ban Bí thư “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”.
Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu VP, BTC

T/M BAN THƯỜNG VỤ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)V. XOÁ TÊN ĐẢNG VIÊN VÀ ĐẢNG VIÊN XIN RA KHỎI ĐẢNG

1. Quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên (Mẫu 1-XTĐV)


ĐẢNG BỘ.............................................................

HUYỆN UỶ.......................................................
Số - QĐ/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

....................., ngày...........tháng...........năm....................


QUYẾT ĐỊNH

Xoá tên trong danh sách đảng viên

- Căn cứ Điều 8, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Xét Nghị quyết số...................- NQ/CB ngày............tháng............năm................ của Chi bộ................................................................, Nghị quyết số....................- NQ/ĐU ngày............. tháng..............năm............... của Đảng uỷ....................................................................................... về việc đề nghị xoá tên đảng viên;
- Xét khuyết điểm của đảng viên........................................................... ………., đã vi phạm Điều 8 của Điều lệ Đảng về ………………………………………………………………..

.........................................................................................................................................................

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Xoá tên đảng viên..................................................................................................., Sinh ngày.......... tháng............năm.........................Kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày.......... tháng........năm...........Quê quán:.......................................................................................................................,

………………………………………………………. Trong danh sách đảng viên.


Điều 2: Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện uỷ, Đảng uỷ..................................................... ….........................................................., Chi bộ.............................................................................. và người có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Nơi nhận:

- Như điều 2,

- Lưu hồ sơ quản lý.


T/M BAN THƯỜNG VỤ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)2. Quyết định của huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ cho đảng viên ra khỏi Đảng (Mẫu 2-XTĐV)

ĐẢNG BỘ…………………………

HUYỆN UỶ………………………

Số:…………-QĐ/HUĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

..........., ngày …..tháng…..năm…..


QUYẾT ĐỊNH

Cho ra khỏi Đảng
- Căn cứ Điều 8, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Xét báo cáo ngày..…tháng…năm của chi bộ………………………., Báo cáo số…….-BC/ĐU ngày….tháng….năm…. của Đảng uỷ……………..về việc cho đảng viên xin ra khỏi Đảng;

- Xét đơn xin ra khỏi Đảng của đảng viên…………………………… …… với lý do………………………………………………
BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Đồng ý cho đảng viên…………………………………….., sinh ngày…………..tháng…..năm, kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày…..tháng….năm……………….. Quê quán…………… …… ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điều 2: Ban Tổ chức, Văn phòng huyện uỷ, đảng uỷ……………….., chi bộ……………………………và đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- Như điều 2

- Lưu hồ sơ quản lý


T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên


3. Quyết định của cấp uỷ có thẩm quyền cho đảng viên ra khỏi Đảng (Mẫu 2A-XTĐV)


ĐẢNG BỘ…………………………

ĐẢNG UỶ………………………

Số:…………-QĐ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

..........., ngày …..tháng…..năm…..


QUYẾT ĐỊNH

Cho ra khỏi Đảng
- Căn cứ Điều 8, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Xét báo cáo ngày..…tháng…năm của chi bộ………………………., Báo cáo số…….-BC/ĐU ngày….tháng….năm…. của Đảng uỷ……………..về việc cho đảng viên xin ra khỏi Đảng;

- Xét đơn xin ra khỏi Đảng của đảng viên………… ………… với lý do………………………………………………………………..
BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Đồng ý cho đảng viên…………………………………….., sinh ngày…………..tháng…..năm, kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày…..tháng….năm……………….. Quê quán…………… …… ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điều 2: Ban Tổ chức, Văn phòng huyện uỷ, đảng uỷ……………….., chi bộ……………………………và đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- Như điều 2

- Lưu hồ sơ quản lý

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên3. Giấy xác nhận tuổi Đảng (Mẫu 4-XTĐV)
VI. TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG

1. Mẫu Huy hiệu Đảng 80,70,60, 50, 40, 30 năm

Mẫu Huy hiệu không thay đổi.

Mẫu Huy hiệu Đảng 90, 85, 65, 55 tương tự các nẫu trên, chỉ thay các chữ số trong mẫu thành 90, 85, 65, 55

2. Mẫu giấy tặng Huy hiệu Đảng (Mẫu 1-HHĐ)

a) Mẫu giấy chứng nhận 80 năm tuổi đảng:

b) Quy cách: Giấy chứng nhận tặng Huy hiệu Đảng 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 40, 30 năm tuổi đảng có kích thước, mẫu và nền hoa văn như nhau, cùng

là loại giấy Cutxê trắng, 230g/1m2; kích thước cụ thể.

- Khung nền hoa văn (31,5x 22,5) cm.

- Kích thước tổng thể: (38,0 x 31,0) cm

c) Cách ghi:

3. Quyết định tặng Huy hiệu Đảng (Mẫu 2-HHĐ)


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

………………………………………

Số:…………-QĐ/ĐU


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

..........., ngày …..tháng…..năm…..


QUYẾT ĐỊNH

Tặng Huy hiệu Đảng

- Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương về “ Thi hành Điều lệ Đảng”;

- Xét danh sách đề nghị tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng và truy tặng Huy hiệu Đảng của Ban thường vụ huyện uỷ và Ban Tổ chức tỉnh uỷ………………………………………………………………………………
BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt…………..cho đảng viên, trong đó:

1. Tặng Huy hiệu Đảng cho……………………….đảng viên:- Tặng Huy hiệu Đảng 90 năm cho ….…đảng viên (có danh sách kèm theo)

- Tặng Huy hiệu Đảng 85 năm cho ….…đảng viên (có danh sách kèm theo)

- Tặng Huy hiệu Đảng 80 năm cho ….……đảng viên (có danh sách kèm theo)- Tặng Huy hiệu Đảng 75 năm cho …..…đảng viên (có danh sách kèm theo)

- Tặng Huy hiệu Đảng 70 năm cho …….…đảng viên (có danh sách kèm theo)- Tặng Huy hiệu Đảng 65 năm cho ………đảng viên (có danh sách kèm theo)

- Tặng Huy hiệu Đảng 60 năm cho ……….đảng viên (có danh sách kèm theo)- Tặng Huy hiệu Đảng 55 năm cho ….…đảng viên (có danh sách kèm theo)

- Tặng Huy hiệu Đảng 50 năm cho …….…đảng viên (có danh sách kèm theo)

- Tặng Huy hiệu Đảng 40 năm cho …….…đảng viên (có danh sách kèm theo)

- Tặng Huy hiệu Đảng 30 năm cho …….…đảng viên (có danh sách kèm theo)

2. Cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất cho……………………….đảng viên:

- Cấp lại Huy hiệu Đảng 90 năm cho ….…đảng viên (có danh sách kèm theo)

- Cấp lại Huy hiệu Đảng 85 năm cho ….…đảng viên (có danh sách kèm theo)

- Cấp lại Huy hiệu Đảng 80 năm cho ………đảng viên (có danh sách kèm theo)- Cấp lại Huy hiệu Đảng 75 năm cho ….…đảng viên (có danh sách kèm theo)

- Cấp lại Huy hiệu Đảng 70 năm cho ………đảng viên (có danh sách kèm theo)- Cấp lại Huy hiệu Đảng 65 năm cho …..…đảng viên (có danh sách kèm theo)

- Cấp lại Huy hiệu Đảng 60 năm cho ………đảng viên (có danh sách kèm theo)- Cấp lại Huy hiệu Đảng 55 năm cho ….…đảng viên (có danh sách kèm theo)

- Cấp lại Huy hiệu Đảng 50 năm cho ……đảng viên (có danh sách kèm theo)

- Cấp lại Huy hiệu Đảng 40 năm cho …….…đảng viên (có danh sách kèm theo)

- Cấp lại Huy hiệu Đảng 30 năm cho …….…đảng viên (có danh sách kèm theo)

3. Truy tặng Huy hiệu Đảng bị mất cho…………………….đảng viên:

- Truy tặng Huy hiệu Đảng 90 năm cho ……đảng viên (có danh sách kèm theo)

- Truy tặng Huy hiệu Đảng 85 năm cho ……đảng viên (có danh sách kèm theo)

- Truy tặng Huy hiệu Đảng 80 năm cho ……đảng viên (có danh sách kèm theo)- Truy tặng Huy hiệu Đảng 75 năm cho ……đảng viên (có danh sách kèm theo)

- Truy tặng Huy hiệu Đảng 70 năm cho ……đảng viên (có danh sách kèm theo)- Truy tặng Huy hiệu Đảng 65 năm cho ……đảng viên (có danh sách kèm theo)

- Truy tặng Huy hiệu Đảng 60 năm cho ……đảng viên (có danh sách kèm theo)- Truy tặng Huy hiệu Đảng 55 năm cho ……đảng viên (có danh sách kèm theo)

- Truy tặng Huy hiệu Đảng 50 năm cho ……đảng viên (có danh sách kèm theo)

- Truy tặng Huy hiệu Đảng 40 năm cho ……đảng viên (có danh sách kèm theo)

- Truy tặng Huy hiệu Đảng 30 năm cho ……đảng viên (có danh sách kèm theo)Điều 2: Tặng phẩm kèm theo Huy hiệu Đảng 90 năm là …….lần mức lương tối thiểu chung, 85 năm là …. lần mức lương tối thiểu chung, 80 năm là ………, 75 năm là ………., 70 năm là ………, 65 năm là ………, 60 năm là ………, 55 năm là ……., 50 năm là ………., 40 năm là …….., 30 năm là ……….lần mức lương tối thiểu chung.

Được trích từ quỹ thi đua khen thưởng của đảng bộ.Điều 3: Ban Tổ chức, Văn phòng Tỉnh uỷ; các cấp uỷ có đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng và đảng viên có tên trong danh sách được tặng Huy hiệu Đảng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- Như điều 2

- Lưu hồ sơ quản lý


T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên4. Quyết định tặng Huy hiệu Đảng đối với cá nhân đảng viên, nền hoa văn (Mẫu 3-HHĐ)


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
................................................................................................
Số - QĐ/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

....................., ngày ..............tháng............năm ..................


QUYẾT ĐỊNH

Tặng Huy hiệu Đảng

- Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Bộ Chính trị về “Thi hành Điều lệ Đảng”;
- Căn cứ đề nghị của Huyện uỷ ...................................................................

và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Tặng Huy hiệu.................năm tuổi Đảng đợt.............../............../20................. cho đảng viên.............................................................................................

Sinh ngày............tháng.............năm....................

Vào Đảng ngày............tháng............năm...................

Chính thức ngày............tháng............năm................

Quê quán:.......................................................................................................................................................................

Sinh hoạt tại Chi bộ......................................................................................................................................
Điều 2: Mức tặng phẩm kèm theo Huy hiệu Đảng là......................................đồng, trích từ Quỹ Thi đua khen thưởng của Đảng bộ.
Điều 3: Ban Tổ chức, Văn phòng Tỉnh uỷ, các cấp uỷ có đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng và đảng viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- Đảng viên,

- Lưu Hồ sơ đảng viên.


T/M BAN THƯỜNG VỤ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)Ghi chú: số của Quyết định này ghi theo số trong Quyết định tặng HHĐ chung (Mẫu 2-HHĐ)
5. Quyết định cấp lại Huy hiệu Đảng đối với cá nhân đảng viên, nền hoa văn (Mẫu 3A-HHĐ)


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
................................................................................................
Số - QĐ/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

....................., ngày ..............tháng............năm ..................


QUYẾT ĐỊNH

Cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất

- Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Bộ Chính trị về “Thi hành Điều lệ Đảng”;
- Căn cứ đề nghị của Huyện uỷ ...................................................................

và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Cấp lại Huy hiệu.................năm tuổi Đảng đợt.............../............../20................. cho đảng viên.............................................................................................

Sinh ngày............tháng.............năm....................

Vào Đảng ngày............tháng............năm...................

Chính thức ngày............tháng............năm................

Quê quán:.......................................................................................................................................................................

Sinh hoạt tại Chi bộ......................................................................................................................................
Điều 2: Ban Tổ chức, Văn phòng Tỉnh uỷ, các cấp uỷ có đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng và đảng viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- Đảng viên,

- Lưu Hồ sơ đảng viên.


T/M BAN THƯỜNG VỤ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)Ghi chú: số của Quyết định này ghi theo số trong Quyết định tặng HHĐ chung (Mẫu 2-HHĐ)

6. Quyết định truy tặng Huy hiệu Đảng đối với cá nhân đảng viên, nền hoa văn (Mẫu 3B-HHĐ)


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
................................................................................................
Số - QĐ/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

....................., ngày ..............tháng............năm ..................


QUYẾT ĐỊNH

Truy tặng Huy hiệu Đảng

- Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Bộ Chính trị về “Thi hành Điều lệ Đảng”;
- Căn cứ đề nghị của Huyện uỷ ...................................................................

và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Truy tặng Huy hiệu.................năm tuổi Đảng đợt.............../............../20................. cho đảng viên.............................................................................................

Sinh ngày............tháng.............năm....................

Vào Đảng ngày............tháng............năm...................

Chính thức ngày............tháng............năm................

Quê quán:.......................................................................................................................................................................

Sinh hoạt tại Chi bộ......................................................................................................................................
Điều 2: Mức tặng phẩm kèm theo Huy hiệu Đảng là......................................đồng, trích từ Quỹ Thi đua khen thưởng của Đảng bộ.
Điều 3: Ban Tổ chức, Văn phòng Tỉnh uỷ, các cấp uỷ có đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng và đảng viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- Đảng viên,

- Lưu Hồ sơ đảng viên.


T/M BAN THƯỜNG VỤ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)Ghi chú: số của Quyết định này ghi theo số trong Quyết định tặng HHĐ chung (Mẫu 2-HHĐ)
7. Danh sách đảng viên đề nghị tặng Huy hiệu Đảng (Mẫu 4- HHĐ)

a) Mẫu danh sách:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


ĐẢNG BỘ……………

………………………...……, ngày….. tháng… năm……

Tặng đợt…………DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

Đề nghị tặng Huy hiệu…….năm tuổi đảng


Số TT

Số HHĐ

Họ và tên

Ngày tháng

Quê quán

Ngày quyết định kết nạp

Ngày kết nạp vào Đảng

Ngày

chính

thức


Số thẻ đảng viênNơi đề nghị tặng HHĐGhi chú


1

2

3

4

56

7

8

9

10
tải về 2.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương