Ban tổ chức số 12 hd/btctw đẢng cộng sản việt nam


QUYẾT ĐỊNH Chuyển giao tổ chức đảng và đảng viêntải về 2.01 Mb.
trang13/15
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.01 Mb.
#872
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

QUYẾT ĐỊNH

Chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên
Căn cứ Điều 6, Điều lệ Đảng và điểm 13 (13.3.4) Quy định số 45 – QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”;

Căn cứ Quyết định số:………ngày……tháng…..năm……của …… ………………….., về việc…………………………..............................
BAN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Chuyển đảng bộ huyện (và tương đương)………… ………… …và……………………………………. đảng viên (có danh sách kèm theo) về đảng bộ …………………tổ chức cơ sở đảng và........................đảng viên, trong đó có.............................. đảng viên dự bị.

Điều 2. Ban tổ chức tỉnh uỷ (và tương đương) có trách nhiệm lập biên bản bàn giao sổ danh sách và đảng viên của đảng bộ huyện (và tương đương) nêu trên kèm theo hồ sơ đảng viên với Ban Tổ chức tỉnh uỷ (và tương đương) nơi nhận.

Điều 3. Văn phòng tỉnh uỷ, Ban Tổ chức tỉnh uỷ, huyện ủy(tương đương)…………….và đảng viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3,

- Lưu VP

Ban tổ chức…………….
T/M BAN CHẤP HÀNH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)15. Quyết định chuyển giao tổ chức và đảng viên đối với đảng bộ huyện (và tương đương) chia tách hoặc sáp nhập ra ngoài phạm vi đảng bộ trực thuộc Trung ương (Mẫu 8A-SHĐ)TỈNH UỶ (Tương đương): ..................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

..............ngày......tháng........năm....

Số -QĐ/TU
QUYẾT ĐỊNH

Chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên
Căn cứ Điều 6, Điều lệ Đảng và điểm 13 (13.3.4) Quy định số 45 – QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”;

Căn cứ Quyết định số:………ngày……tháng…….năm…….của ………… …………….., về việc…………….....................................
BAN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Chuyển đảng bộ huyện (và tương đương)…………… ……………… và……………………………………. đảng viên (có danh sách kèm theo) về đảng bộ………… …………………gồm…..............tổ chức cơ sở đảng và.................................. đảng viên, trong đó có................ …................ đảng viên dự bị.

Điều 2. Ban Tổ chức tỉnh uỷ (và tương đương) có trách nhiệm lập biên bản bàn giao sổ danh sách và đảng viên của đảng bộ huyện (và tương đương) nêu trên kèm theo hồ sơ đảng viên với Ban Tổ chức tỉnh uỷ (và tương đương) nơi nhận.

Điều 3. Văn phòng tỉnh uỷ, Ban Tổ chức tỉnh uỷ, huyện ủy (tương đương)…………………………………….và đảng viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- Như điều 3,

- Lưu VP

Ban tổ chức…………….
T/M BAN CHẤP HÀNH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)16. Quyết định tiếp nhận tổ chức và đảng viên đối với đảng bộ huyện (và tương đương) chia tách hoặc sáp nhập ra ngoài phạm vi đảng bộ trực thuộc Trung ương (Mẫu 8B-SHĐ)


TỈNH UỶ (Tương đương): .................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

..............ngày........tháng.......năm.......

Số -QĐ/TU
QUYẾT ĐỊNH

Tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên
Căn cứ Điều 6, Điều lệ Đảng và điểm 13 (13.3.4) Quy định số 45 – QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”;

Căn cứ Quyết định số:……… Ngày……tháng……. năm…….. của …………………………….., về việc……………………..................................
BAN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Tiếp nhận đảng bộ huyện (và tương đương)…………… ……… ……và…… ………………………………. đảng viên (có danh sách kèm theo) về đảng bộ………………………………………… ………

………… … gồm…..............tổ chức cơ sở đảng và........................ ... .. ..... đảng viên, trong đó có...................... đảng viên dự bị.Điều 2. Ban Tổ chức tỉnh uỷ (và tương đương) có trách nhiệm lập biên bản bàn giao sổ danh sách và đảng viên của đảng bộ huyện (và tương đương) nêu trên kèm theo hồ sơ đảng viên với Ban Tổ chức tỉnh uỷ (và tương đương) nơi chuyển giao.

Điều 3. Văn phòng tỉnh uỷ, Ban Tổ chức tỉnh uỷ, huyện ủy (tương đương)…………….và đảng viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- Như điều 3,

- Lưu VP

Ban tổ chức…………….
T/M BAN CHẤP HÀNH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)17. Biên bản giao nhận sổ danh sách đảng viên và hồ sơ đảng viên của tổ chức đảng chia tách hoặc sáp nhập (Mẫu 9 –SHĐ)


ĐẢNG BỘ BÊN GIAO………………

ĐẢNG BỘ BÊN NHẬN……………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Sơn La, ngày…… tháng……năm……

BIÊN BẢN

Bàn giao sổ danh sách đảng viên và hồ sơ đảng viên

___________

Thực hiện quyết định số ………QĐ/……… ngày…… tháng…… năm…… của………… về việc chuyển giao tổ chức và đảng viên.

- Đại diện Đảng uỷ (chi uỷ) ……………………………………………. bên giao là đồng chí………………………… chức vụ………………………

- Đại diện Đảng uỷ (chi uỷ) ………………………………………bên nhận là đồng chí…………………………..chức vụ……………………

Hai bên đã tiến hành kiểm tra, giao nhận sổ danh sách đảng viên và hồ sơ đảng viên của Đảng bộ (chi bộ)……………..cụ thể như sau:

1. Về sổ danh sách đảng viên…………… quyển của……………… đảng bộ (chi bộ)

2. Về hồ sơ đảng viên:

- Tổng số hồ sơ của đảng viên đang sinh hoạt là……………. hồ sơ, còn thiếu……………… hồ sơ (có danh sách đảng viên và lý do thiếu kèm theo).

- Tổng số hồ sơ kết nạp của đảng viên dự bị là……………………. hồ sơ, còn thiếu……………………. hồ sơ (có danh sách đảng viên và lý do thiếu kèm theo).

- Tổng số hồ sơ của đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng là…… ……… …… …….. hồ sơ (kèm theo sổ đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng).

- Tổng số hồ sơ của đảng viên đã từ trần là………………… hồ sơ (kèm theo sổ đảng viên đã từ trần).

3. Những nội dung có liên quan đến việc bàn giao:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Biên bản này được lập thành 3 bản, bên giao lưu 1 và bên nhận lưu 2 bản.ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)18. Biên bản bàn giao sổ danh sách đảng viên và hồ sơ đảng viên của tổ chức đảng chia tách hoặc sáp nhập do Ban Tổ chức lập (Mẫu 9A –SHĐ)


ĐẢNG BỘ BÊN GIAO

…………………………………..BAN TỔ CHỨC BÊN GIAO

………………………………..BAN TỔ CHỨC BÊN NHẬN

…………………………………..ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Sơn La, ngày……. tháng……. năm …..

BIÊN BẢN

Bàn giao sổ danh sách đảng viên và hồ sơ đảng viên

-----------

Thực hiện quyết định số ………QĐ/……… ngày…… tháng…… năm……. của………………… về việc chuyển giao tổ chức và đảng viên.

- Đại diện Ban tổ chức ………………………………………………. bên giao là đồng chí…………………… chức vụ…………………………

- Đại diện Ban Tổ chức ……………………………………bên nhận là đồng chí…………………………..chức vụ………………………

Hai ban tổ chức đã tiến hành kiểm tra, giao nhận sổ danh sách đảng viên và hồ sơ đảng viên của Đảng bộ (chi bộ)…………….cụ thể như sau:

1. Về sổ danh sách đảng viên…………… quyển của………………… tổ chức cơ sở đảng (có danh sách các tổ chức cơ sở đảng kèm theo).

2. Về hồ sơ đảng viên:

- Tổng số hồ sơ của đảng viên đang sinh hoạt là……………. ……….hồ sơ, còn thiếu……………… hồ sơ (có danh sách đảng viên và lý do thiếu kèm theo).

- Tổng số hồ sơ kết nạp của đảng viên dự bị là………. … . hồ sơ, còn thiếu……………… hồ sơ (có danh sách đảng viên và lý do thiếu kèm theo).

- Tổng số hồ sơ của đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng là……………… ……….. hồ sơ (kèm theo sổ đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng).

- Tổng số hồ sơ của đảng viên đã từ trần là………………… hồ sơ (kèm theo sổ đảng viên đã từ trần).

3. Những nội dung có liên quan đến việc bàn giao:

……………………………………………………………………………Biên bản này được lập thành 3 bản, bên giao lưu 1 và bên nhận lưu 2 bản.

ĐẠI DIỆN BTC BÊN NHẬN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

ĐẠI DIỆN BTC BÊN GIAO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)


19. Sổ giới thiệu sinh hoạt đảng (Mẫu 10 – SHĐ)
a/ Mẫu sổ:

SỔ GIỚI THIỆU SINH HOẠT ĐẢNG


S
TT

Ngày giới thiệu
đảng viên đi,
Ngày tiếp nhận
đảng viên đến

Họ và tên
ngày, tháng, năm sinh

Ngày vào đảng,
ngày chính thức

Số thẻ đảng viên,
Số Huy hiệu đảng

GIỚI THIỆU ĐẢNG

VIÊN ĐI


Tổ chức cơ sở
đảng nơi ĐV đến SHĐ

Cấp uỷ trực
tiếp giới thiệu
đảng viên đến

Cấp uỷ trực
tiếp nhận và giới thiệu đảng viên

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TIẾP NHẬN ĐẢNG VIÊN ĐẾN

CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG CHÍNH THỨC

Tổ chức cơ sở
đảng nơi giới thiệu ĐV chuyển SHĐ đi

Cấp uỷ trực
tiếp giới thiệu
đảng viên đến

Cấp uỷ trực
tiếp nhận và giới thiệu đảng viên

Tổ chức cơ sở
đảng nơi ĐV đến SHĐ

Ngoài
tỉnh
đến

Trong
tỉnh
đến

Trong
huyện
đến

Đi
ngoài
tỉnh

Đi
trong
tỉnh

Đi
trong
huyện

Đi
ra ngoài nước

Chuyển SHĐ
tạm
thời

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b/ Cách ghi: Sổ giới thiệu sinh hoạt đảng (SHĐ) do đảng uỷ bộ phận (nếu có), cấp uỷ cơ sở, các cấp uỷ cấp trên (huyện, tỉnh…) sử dụng quản lý đảng viên chuyển SHĐ. Mẫu sổ giới thiệu SHĐ có 20 cột, mỗi ô ngăn cách giữa hai dòng kẻ đậm viết cho một đảng viên, cụ thể như sau:

- Cột 1: Ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo trình tự thời gian giới thiệu hoặc tiếp nhận đảng viên chuyển SHĐ của đảng bộ.

- Cột 2: Ghi ngày làm thủ tục giới thiệu đảng viên đi hoặc tiếp nhận đảng viên chuyển đến SHĐ chính thức hoặc chuyển tạm thời.

- Cột 3 đến 12: Ghi như trong giấy giới thiệu SHĐ của đảng viên

- Cột 13 đến 15: Ghi dấu cộng (+) khi tiếp nhận đảng viên đến.

- Cột 16 đến 19: Ghi dấu trừ (-) khi giới thiệu đảng viên đi.

- Cột 19: Ghi dấu nhân (x) khi đảng viên chuyển SHĐ ra nước ngoài.

- Cột 20: Dòng 1 ghi dấu trừ (-) khi đảng viên chuyển SHĐ tạm thời đi, dòng 2 ghi dấu cộng (+) khi đảng viên chuyển SHĐ tạm thời trở về SHĐ chính thức ở đảng bộ.20. Phiếu báo đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức (Mẫu 11 – SHĐ)
a/ Mẫu phiếu:

Tỉnh (tương đương)……………………

Huyện (tương đương)…………………

Tổ chức cơ sở đảng…………………

Tên đảng viên………………………

Ngày chuyển SHĐ…………………..

Tổ chức cơ sở đảng…………………
Ngày……. tháng…….. năm………..

Người viết phiếu

(Ký tên)


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM PHIẾU BÁO ĐẢNG VIÊN
Tỉnh (tương đương)…………… CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

CHÍNH THỨC

Huyện (tương đương)…………………

Tổ chức cơ sở đảng………………… Số LL………….

……………………………….. Số TĐV………….


Kính gửi: ………………………………………………………..
Họ và tên đang dùng………………………………….. nam, nữ….

Sinh ngày…….. tháng…….. năm…………..

Kết nạp vào Đảng ngày……. tháng……. năm………

Chính thức ngày…… tháng…….. năm…… Giấy GTSHĐ số….. ngày……. tháng…… năm…… chuyển SHĐ đến Đảng bộ cơ sở …………………………………………………………………………………………..


………….., ngày…… tháng…….. năm………….

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)b/ Cách ghi:

- Sau khi làm thủ tục giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ mới, cán bộ làm công tác giới thiệu sinh hoạt đảng ở cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng; ghi 2 bản phiếu báo (dùng giấy than viết 2 liên); đồng chí ký giấy giới thiệu sinh hoạt đảng ký phiếu báo và đóng dấu của cấp uỷ; gửi phiếu báo theo đường công văn (1 phiếu gửi cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên chuyển đến; 1 phiếu gửi cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên chuyển đến).

- Nội dung ghi phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng như sau:

Mục “kính gửi”: Ghi tên Ban thường vụ cấp uỷ trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên chuyển sinh hoạt đến.

Các mục từ “họ và tên” đến mục “chuyển sinh hoạt đảng về đảng bộ cơ sở” ghi như các mục tương ứng trong ô số 1 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng của đảng viên.

Mục “ngày, tháng, năm”: Ghi ngày tháng năm viết phiếu báo.


c/ Quản lý, sử dụng phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng:
- Cán bộ làm công tác giới thiệu sinh hoạt đảng ở cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi ghi phiếu báo đảng viên chuyển sinh hoạt đảng; quản lý chặt chẽ cuống phiếu báo; cập nhật vào cơ sở dữ liệu đảng viên của đảng bộ.
- Cán bộ làm công tác giới thiệu sinh hoạt đảng ở cấp uỷ cấp trên trực tiệp của tổ chức cơ sở đảng nơi nhận phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng đến, vào sổ theo dõi, sắp xếp, quản lý chặt chẽ phiếu báo; theo dõi đảng viên chuyển đến trong cơ sở dữ liệu đảng viên của đảng bộ; tổng hợp tình hình đảng viên chuyển sinh hoạt đảng ở các nơi chuyển đến, báo cáo với cấp uỷ theo định kỳ hằng tháng.

21. Công văn giới thiệu đảng viên do yêu cầu phải chuyển sinh hoạt đảng tiếp (Mẫu 10 – SHĐ)


ĐẢNG BỘ .....................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

HUYỆN UỶ …………………..

..............ngày.........tháng.........năm.......

*
Số -CV/HU
V/v giới thiệu đảng viên

chuyển sinh hoạt đảng”

tải về 2.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương