Ban tổ chức số 12 hd/btctw đẢng cộng sản việt namtải về 2.01 Mb.
trang11/15
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.01 Mb.
#872
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi :.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Để đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng uỷ, chi uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú theo Quy định số 76 QĐ/TW ngày 15 tháng 6 năm 2000 của Bộ Chính trị.
ĐẢNG UỶ (CHI UỶ) CƠ SỞ........................................................................................................................

Giới thiệu đồng chí..................................................................................Nam, nữ....................

Sinh ngày............tháng.............năm.....................

Kết nạp vào Đảng ngày...................................., công nhận chính thức ngày................................

Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ.............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

Hiện cư trú tại:..........................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................................................
Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho đảng viên..........................................................................
hoàn thành nhiệm vụ.
T/M ĐẢNG UỶ (CHI UỶ) CƠ SỞ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
10. Quyết định chuyển giao tổ chức và đảng viên đối với chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở chia tách hoặc sáp nhập trong phạm vi đảng bộ cơ sở (Mẫu 6-SHĐ)

ĐẢNG BỘ .........................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ ............................

.........ngày.......tháng.........năm.......

Số -QĐ/ĐU

QUYẾT ĐỊNH

Chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên
Căn cứ Điều 6, Điều lệ Đảng và điểm 13 (13.3.4) Quy định số 45 – QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”;

Căn cứ Quyết định số:……Ngày……tháng… năm… của ……… ……… ………. ., về việc…………………………………………........
BAN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển chi bộ…………………………………. và…………. đảng viên trực thuộc Đảng uỷ cơ sở………………………………(có danh sách kèm theo) về Đảng bộ cơ sở (chi bộ cơ sở)……………………………

Điều 2. Chi uỷ chi bộ……………………………………. có trách nhiệm lập biên bản bàn giao sổ danh sách và đảng viên của chi bộ nêu trên kèm theo hồ sơ đảng viên với chi uỷ chi bộ nơi nhận.

Điều 3. Văn phòng đảng uỷ, chi bộ…………… …………… …………… ……. và đảng viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Nơi nhận:

- Như điều 3,

- Lưu VP

Ban tổ chức…………….
T/M BAN CHẤP HÀNH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
11. Quyết định chuyển giao tổ chức và đảng viên đối với chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở chia tách hoặc sáp nhập ra ngoài phạm vi đảng bộ cơ sở (Mẫu 6A-SHĐ)

TỈNH UỶ (Tương đương): ..................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

HUYỆN UỶ (Tương đương): ............

..............ngày..........tháng........năm......

Số -QĐ/HU

tải về 2.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương