Ban quản lý DỰ Án phát triển hạ TẦng kỹ thuậT (mabutip)tải về 7.8 Mb.
trang33/35
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.8 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Phụ lục 20- Tài chính


Ghi chú: Các trị số lớn hơn 100% của chỉ số Tỷ lệ thu tiền nước C11.1 cần được mặ định đưa về 100%

Tai chinh

11. Tỷ lệ thu tiền nước (%)

12.1. Tỷ số vận hành (%)

12.2. Tỷ lệ trả nợ (% doanh thu)

12.3. Tỷ lệ gia tăng đấu nối sh (%)

12.4.Đầu tư đấu nối mới (% doanh thu)Tên Công ty cấp nước

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012
Khu vực miền Núi & Trung du phía Bắc
 
 
 
 
 XD và cấp nước Điện Biên

N/A

95.24

N/A

13.85

N/A

0.00

N/A

9.86

N/A

3.91XD và cấp nước Lai Châu

99.50

148.01

125.05

123.58

17.56

20.62

12.40

10.59

25.24

32.22CP cấp nước Sơn La

100.00

100.00

67.28

66.54

31.89

15.79

3.59

3.99

29.10

3.94CP nước sạch Hòa Bình

100.00

100.00

103.96

99.37

16.83

14.68

2.32

3.86

4.14

5.42MTV KD nước sạch tỉnh Lào Cai

92.34

95.24

49.47

61.45

13.74

11.27

4.96

5.47

5.11

2.46MTV Cấp thoát nước Hà Giang

100.00

100.00

37.76

46.82

51.46

36.87

7.33

5.98

2.64

6.61MTV cấp nước Cao Bằng

88.96

88.42

43.10

46.67

N/A

0.00

4.69

6.53

5.89

9.80CP cấp thoát nước Lạng Sơn

N/A

110.33

N/A

87.08

N/A

0.00

N/A

5.02

N/A

1.09MTV KD nước sạch Quảng Ninh

100.16

99.25

72.70

33.63

17.42

16.19

8.86

6.25

6.13

0.00MTV cấp nước Yên Bái

95.23

95.22

21.49

22.29

26.60

25.96

8.33

9.00

N/A

2.29XD cấp thoát nước Nghĩa Lộ

99.76

100.00

67.11

43.42

N/A

0.00

10.68

3.07

5.16

2.37CP cấp nước Phú Thọ

91.89

91.75

50.66

41.15

20.79

14.88

6.68

7.23

0.00

0.00MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang

100.00

100.00

71.28

38.72

16.70

10.90

6.32

5.09

2.36

1.04NN MTV Cấp thoát nước Bắc Kạn

92.10

96.62

70.92

92.50

44.72

12.95

4.99

2.59

3.68

4.03CP nước sạch Thái Nguyên

98.65

91.29

68.26

71.94

10.66

11.03

5.95

5.34

2.69

4.17MTV Cấp thoát nước Bắc Giang

99.84

99.99

32.03

83.61

N/A

0.00

3.28

3.73

2.97

3.22
Khu vực Đồng bằng sông Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MTV nước sạch Hà Nội

99.74

80.65

66.16

33.30

2.20

13.15

5.77

8.45

4.45

3.85CP đầu tư XD và KD NS (Viwaco)

93.58

105.58

11.71

84.39

17.90

12.09

20.73

15.82

4.72

4.19
MTV Nước sạch Hà Đông

98.70

 

77.25

 

13.99

 

27.62

 

N/A

 CP cấp nước Sơn Tây

100.00

0

35.89

48.73

22.44

19.57

9.96

7.02

6.96

4.29CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

100.00

100.00

69.53

75.37

20.43

16.36

19.54

10.18

6.20

6.78CP nước sạch Vĩnh Phúc

93.00

107.30

71.47

68.88

13.36

11.97

8.67

8.71

5.65

0.00MTV cấp thoát nước Bắc Ninh

92.38

93.73

57.39

64.74

1.22

0.84

7.73

10.15

N/A

0.00CP Đầu tư phát triển An Việt

93.73

98.18

53.05

90.14

25.16

0.00

5.66

10.69

N/A

0.00Thuận Thành

N/A

92.10

N/A

102.55

N/A

44.72

N/A

141.34

N/A

74.21CP nước sạch Hà Nam

103.21

93.30

55.26

46.40

33.30

27.68

14.26

5.48

10.95

0.00MTV KD nước sạch Nam Định

99.93

100.00

37.54

41.41

22.11

19.90

3.42

3.93

1.42

1.86MTV KD nước sạch Ninh Bình

89.25

91.88

45.89

53.01

18.63

20.76

6.08

6.02

27.75

28.17MTV KD nước sạch Hải Dương

97.00

99.06

54.85

52.41

4.03

30.15

18.80

30.83

7.59

6.10MTV Cấp nước Hải Phòng

101.66

84.81

75.03

60.61

15.89

10.20

5.73

2.79

0.21

1.40CP XD Cấp nước Hải Phòng

N/A

93.04

N/A

128.74

N/A

15.32

N/A

14.51

N/A

0.00CP XD tổng hợp Tiên Lãng

100.00

100.00

81.52

53.36

32.00

33.08

1.57

4.76

N/A

0.00
CP cấp nước Vật Cách Hải Phòng

99.39

 

33.50

 

10.05

 

10.65

 

13.53

 1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương