Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/tt-btc ngày 02/12/2013tải về 294.4 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích294.4 Kb.
1   2   3   4

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ/
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: .........../QĐ-

Hà Nội, ngày …… tháng ……năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với ....(tên doanh nghiệp)...TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ/

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ quy định của pháp luật thuế hiện hành;

Căn cứ  Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007;

Căn cứ đề nghị của Cục Thuế/Cục Hải quan tỉnh, thành phố...... tại công văn số ........... ngày ........và hồ sơ kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Doanh nghiệp... được xóa khoản tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007  tính đến ngày...tháng...năm.... (thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp/ thời điểm chính thức cổ phần hóa hoặc thời điểm giao, bán) với số tiền là..... 

Trong đó: - Thuế doanh thu:....

                 - Thuế lợi tức:...

                 - .....

 Cục Thuế/Cục Hải quan tỉnh, thành phố....chịu trách nhiệm tính chính xác của số liệu trên hồ sơ.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Giám đốc doanh nghiệp....; Cục trưởng Cục Thuế/Cục Hải quan tỉnh, thành phố.............. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh, TP; Bộ... (cơ quan có thẩm quyền quyết định giá trị DN);
- Sở Tài chính tỉnh, TP...;
- Lưu: VT, …

TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Mẫu số 13

Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013

 

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH THÔNG BÁO
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: .............../..........

V/v: không  xóa nợ tiền thuế, tiền phạt................., ngày....tháng....năm 20...

 

Kính gửi: .....................

Căn cứ quy định tại Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007;

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt kèm theo công văn số... ngày....của cơ quan thuế/doanh nghiệp

...(Tên cơ quan ban hành thông báo)..... thông báo:

Trường hợp của .... không thuộc đối tượng/phạm vi/đủ điều kiện được xóa nợ thuế theo quy định tại .....

...(Tên cơ quan ban hành thông báo)..... thông báo để ... (tên cơ quan thuế/doanh nghiệp).... được biết và yêu cầu người nộp thuế nộp đầy đủ, kịp thời số tiền thuế, tiền phạt còn nợ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan ...;
- Lưu: VT, ....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số 14

Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013

 

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH THÔNG BÁO
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: .............../..........
V/v: không  xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

................., ngày....tháng....năm 20...

 

Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế đề nghị)....

Căn cứ quy định tại Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007;

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt kèm theo công văn số... ngày....của ...(tên cơ quan thuế đề nghị)...

...(Tên cơ quan ban hành thông báo)..... thông báo:

...(Tên cơ quan ban hành thông báo)... nhận được đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt cho ...(tổng số hộ gia đình, cá nhân)... của ...(cơ quan thuế đề nghị)..., trong đó ...(số hộ gia đình, cá nhân)... không thuộc đối tượng/phạm vi/đủ điều kiện được xóa nợ thuế, cụ thể theo .....(danh sách hộ gia đình, cá nhân không thuộc đối tượng/phạm vi/đủ điều kiện được xoá nợ thuế theo mẫu số 14a)...

...(Tên cơ quan ban hành thông báo)..... thông báo để ... (tên cơ quan thuế đề nghị).... được biết và yêu cầu người nộp thuế nộp đầy đủ, kịp thời số tiền thuế, tiền phạt còn nợ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan ...;
- Lưu: VT, ....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ  tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số 14a

Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013

 

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH THÔNG BÁO
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


 

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG/PHẠM VI/ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÓA NỢ THUẾ(Kèm theo công văn số.... ngày....của ....)

 Đơn vị tiền: đồng STT

Họ và tên

Mã số thuế (nếu có)

Địa chỉ

(4)

Tổng số tiền thuế, tiền phạt không được xóa nợ

Trong đó

Lý do không được xoá

Thuế môn bài

Thuế GTGT

...

Tiền phạt chậm nộp

1

2

3

4

5=6+7+8...+9

6

7

8

9

10

A

Tổng cộng

(1)

(2)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

 

B

Tổng hợp theo đội thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Đội thuế A

(1)

(2)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

 

1

Hộ gia đình/cá nhân A

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hộ gia đình/cá nhân B

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Đội thuế B

(1)

(2)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

 

1

Hộ gia đình/cá nhân A

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hộ gia đình/cá nhân B

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

......, ngày.....tháng..... năm 20....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1) Ghi tổng cộng số hộ gia đình/cá nhân không được xóa nợ theo tổng số toàn Chi cục Thuế và từng Đội thuế

(2) Bỏ trống

(3) Ghi tổng cộng số tiền thuế, tiền phạt không được xóa nợ theo tổng số toàn Chi cục Thuế và từng Đội thuế

(4) Ghi địa chỉ đường phố, thôn/tổ dân phố, xã/phường/thị trấn

(5) Cột 10: Ghi rõ không được xoá nợ là:

- Không thuộc đối tượng theo Khoản ... Điều ... Thông tư số 179/2013/TT-BTC

- Không đủ điều kiện theo Khoản ... Điều ... Thông tư số 179/2013/TT-BTC

 

 


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương