Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/tt-btc ngày 02/12/2013tải về 294.4 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích294.4 Kb.
1   2   3   4

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐƯỢC XÓA NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT PHÁT SINH TRƯỚC NGÀY 01/7/2007 (1)(Ban hành kèm theo Quyết định số.... ngày ... tháng ... năm ... của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

đơn vị tính: đồng

STT

Họ và tên

Mã số thuế

(nếu có)

Địa chỉ (5)

Tổng số tiền thuế, tiền phạt được xóa nợ

Trong đó

Thuế môn bài

Thuế GTGT

Thuế TNDN

...

Tiền phạt chậm nộp

1

2

3

4

5=6+7+ ...+10

6

7

8

9

10

A

Tổng cộng:

(2)

(3)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

B

Tổng hợp theo Đội thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Đội thuế A

(2)

(3)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

1

Hộ gia đình/ cá nhân A

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hộ gia đình/ cá nhân B

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đội thuế B

(2)

(3)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

1

Hộ gia đình/ cá nhân A

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hộ gia đình/ cá nhân B

 

 

 

 

 

 

 

 

...

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Tổng hợp theo danh sách hộ gia đình/cá nhân được xóa nợ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, mỗi Chi cục Thuế lập một Quyết định, một biểu

(2) Ghi tổng cộng số hộ gia đình/cá nhân đề nghị xóa nợ theo tổng số toàn Chi cục Thuế và từng Đội thuế

(3) Bỏ trống

(4) Ghi tổng cộng số tiền thuế, tiền phạt được xóa nợ theo tổng số toàn Chi cục Thuế và từng Đội thuế

(5) Ghi địa chỉ đường phố,thôn/tổ dân phố,xã /phường/thị trấn

 


 

Mẫu số 08

Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số:........../QĐ-TCT

Hà Nội, ngày …… tháng ……năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với  hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được nợ thuế, đã ngừng kinh doanhTỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ quy định của pháp luật thuế hiện hành;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007;

Theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh, thành phố...... tại công văn số ........... ngày .........và hồ sơ kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xóa khoản tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 còn nợ tính đến ngày ...... tháng ....... năm ... của ....( số hộ gia đình, cá nhân) gặp khó khăn, không thanh toán được nợ thuế, đã ngừng kinh doanh (Bảng tổng hợp danh sách theo biểu số 08a đính kèm) với số tiền là ..... (viết bằng chữ: .......).

Trong đó: - Thuế môn bài

                - Thuế GTGT

               - .....

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố.... chịu trách nhiệm tính chính xác của số liệu trên hồ sơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các hộ gia đình, cá nhân có tên trong danh sách ở Điều 1; Chi cục trưởng Chi cục Thuế..., Cục trưởng Cục Thuế ....chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan...;
- Lưu: VT, …

TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số 08a

Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------


 

 

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐƯỢC XÓA NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT PHÁT SINH TRƯỚC NGÀY 01/7/2007 (1)(Ban hành kèm theo Quyết định số.... ngày ... tháng ... năm ... của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

đơn vị tính: đồng

STT

Họ và tên

Mã số thuế

(nếu có)

Địa chỉ (5)

Tổng số tiền thuế, tiền phạt được xóa nợ

Trong đó

Thuế môn bài

Thuế GTGT

Thuế TNDN

...

Tiền phạt chậm nộp

1

2

3

4

5=6+7+ ...+10

6

7

8

9

10

A

Tổng cộng:

(2)

(3)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

B

Tổng hợp theo Đội thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Đội thuế A

(2)

(3)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

1.

Hộ gia đình/ cá nhân A

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Hộ gia đình/ cá nhân B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đội thuế B

(2)

(3)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

1.

Hộ gia đình/ cá nhân A

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Hộ gia đình/ cá nhân B

 

 

 

 

 

 

 

 

...

....

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1)Tổng hợp theo danh sách hộ gia đình/cá nhân được xóa nợ theo Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, mỗi Chi cục Thuế lập một Quyết định, một biểu

(2) Ghi tổng cộng số hộ gia đình/cá nhân đề nghị xóa nợ theo tổng số toàn Chi cục Thuế và từng Đội thuế

(3) Bỏ trống

(4) Ghi tổng cộng số tiền thuế, tiền phạt được xóa nợ theo tổng số toàn Chi cục Thuế và từng Đội thuế

(5) Ghi địa chỉ đường phố, thôn/tổ dân phố, xã /phường/thị trấn

 


 

Mẫu số 09

Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013

 

BỘ TÀI CHÍNH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: ......../QĐ-BTC

Hà Nội, ngày …… tháng ……năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với .....(tên doanh nghiệp)... là doanh nghiệp nhà nước đã giải thểBỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ quy định của pháp luật thuế hiện hành;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007;

Căn cứ đề nghị của Cục Thuế/Cục Hải quan tỉnh, thành phố ...... tại công văn số ........... ngày ..... và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế/Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xóa khoản tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 còn nợ tính đến ngày.....tháng .....năm...... của ...(tên doanh nghiệp)... là doanh nghiệp nhà nước đã có quyết định giải thể với số tiền là..... (viết bằng chữ: ...).

Trong đó: - Thuế doanh thu:....

                 - Thuế lợi tức:...

                 - .....

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế/Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm tính chính xác của số liệu trên hồ sơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Cục trưởng Cục Thuế/Cục Hải quan tỉnh, thành phố..., Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế/Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan...;
- Lưu: VT, …

BỘ TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Mẫu số 10

Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ/
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: .........../QĐ-

Hà Nội, ngày …… tháng ……năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với ....(tên doanh nghiệp).... là doanh nghiệp nhà nước đã giải thểTỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ/

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ quy định của pháp luật thuế hiện hành;

Căn cứ  Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007;

Căn cứ đề nghị của Cục Thuế/Cục Hải quan tỉnh, thành phố...... tại công văn số....... ngày ........và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ quản lý nợ và CCNT/Cục trưởng Cục thuế xuất nhập khẩu,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xóa khoản tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 còn nợ tính đến ngày.....tháng.......năm...... của ......(tên doanh nghiệp) là doanh nghiệp nhà nước đã có quyết định giải thể với số tiền là..... 

Trong đó: - Thuế doanh thu:....

                 - Thuế lợi tức:...

                 - .....

Cục trưởng Cục Thuế/Cục Hải quan tỉnh, thành phố .... chịu trách nhiệm tính chính xác của số liệu trên hồ sơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Cục trưởng Cục Thuế/Cục Hải quan tỉnh, thành phố ... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan...;
- Lưu: VT, …

TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Mẫu số 11

Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013

 

BỘ TÀI CHÍNH
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: .........../QĐ-BTC

Hà Nội, ngày …… tháng ……năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với .....(tên doanh nghiệp).....BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ quy định của pháp luật thuế hiện hành;

Căn cứ  Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007;

Căn cứ đề nghị của Cục Thuế/Cục Hải quan tỉnh, thành phố ...... tại công văn số ........... ngày ........ và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế/Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ... (tên doanh nghiệp)... được xóa khoản tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 tính đến ngày ... tháng ... năm .... (thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp/ thời điểm chính thức cổ phần hóa hoặc thời điểm giao, bán) với số tiền là..... (viết bằng chữ: ...).

Trong đó: - Thuế doanh thu:....

                 - Thuế lợi tức:...

                 - .....

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế/Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm tính chính xác của số liệu trên hồ sơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Giám đốc doanh nghiệp....; Cục trưởng Cục Thuế/Cục Hải quan tỉnh, thành phố...; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế/Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh, TP; Bộ... (cơ quan
có thẩm quyền quyết định giá trị DN);
- Sở Tài chính tỉnh, TP...;
- Lưu: VT, …

BỘ TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Mẫu số 12

Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/20131   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương