Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/tt-btc ngày 02/12/2013tải về 294.4 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích294.4 Kb.
1   2   3   4

 

TỔNG CỤC THUẾ/
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ/CỤC HẢI QUAN ...
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: ...../.....
V/v đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

............., ngày .... tháng .... năm 20...

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế/Tổng cục Hải quan

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 3, Điều 6 và Điều 10 Thông tư số

179/ 2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007, Cục Thuế/Cục Hải quan .... đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt cho .....(tên doanh nghiệp)..., mã số thuế ........., địa chỉ ......... là DNNN đã giải thể như sau:

Tổng số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ .............................(Chi tiết theo danh sách mẫu số 03a đính kèm) trong đó:

- Thuế GTGT: ................................ đồng, trong đó, thuế GTGT của chi nhánh hạch toán phụ thuộc, cửa hàng hạch toán phụ thuộc, đơn vị vãng lai hạch toán phụ thuộc ở địa phương khác là ......................................

- Thuế TNDN: ............................... đồng, trong đó, thuế TNDN của chi nhánh hạch toán phụ thuộc, cửa hàng hạch toán phụ thuộc, đơn vị vãng lai hạch toán phụ thuộc ở địa phương khác là ......................................

Đề nghị Tổng cục Thuế/Tổng cục Hải quan xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ......;
- Lưu: VT, ...

CỤC TRƯỞNG

 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Mẫu số 03a

Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013

 

TỔNG CỤC THUẾ/
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ/CỤC HẢI QUAN ...
--------


 

 

DANH SÁCH CHI NHÁNH HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC, CỬA HÀNG HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC, ĐƠN VỊ VÃNG LAI HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC CỦA DNNN ĐÃ GIẢI THỂ ĐỀ NGHỊ XÓA NỢ

Tên doanh nghiệp: ....................................

Mã số thuế: ..............................................

Địa chỉ: ....................................................

 Đơn vị tiền: đồngSTT

Tên cửa hàng, chi nhánh

Mã số thuế

Địa chỉ

Cơ quan thuế trực tiếp quản lý

Số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa

Ghi chú

Tổng số

Thuế GTGT

Thuế TNDN

...

1

Chi nhánh A

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cửa hàng B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

......, ngày.....tháng..... năm 20....

CỤC TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Mẫu số 04

Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013

 

TỔNG CỤC THUẾ/
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ/CỤC HẢI QUAN ...
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: ...../.....
V/v đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

............., ngày .... tháng .... năm 20...

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế/Tổng cục Hải quan

Căn cứ quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3, Điều 7, Điều 8 và Điều 11 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007, Cục thuế/Cục Hải quan .... đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt cho .....(tên doanh nghiệp)..., mã số thuế ........., địa chỉ .............

Cục Thuế/Cục Hải quan xác nhận doanh nghiệp ...(tên doanh nghiệp)... có số tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đến nay còn nợ, chưa được giảm vốn nhà nước có tại doanh nghiệp/không được tính vào giá trị doanh nghiệp để giao, bán và đề nghị xử lý xóa nợ tiền thuế, tiền phạt (theo Bảng chi tiết số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ - mẫu số 04a), cụ thể như sau:

1. Số tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đến thời điểm doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi.

2. Số tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đến nay còn nợ doanh nghiệp đề nghị xóa nợ.

3. Số tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 Cục Thuế/Cục Hải quan .... đề nghị xóa nợ.

Đề nghị Tổng cục Thuế/Tổng cục Hải quan xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh, TP; Bộ... (cơ quan
có thẩm quyền quyết định giá trị DN);
- Sở Tài chính tỉnh, TP...;
- Lưu: VT, …

CỤC TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 


 

 

Mẫu số 04a

Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013

 

BẢNG CHI TIẾT SỐ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT PHÁT SINH TRƯỚC NGÀY 01/7/2007  ĐỀ NGHỊ XÓA NỢ(Kèm theo công văn số ... ngày... /.../... của Cục Thuế/Cục Hải quan .....)

- Tên doanh nghiệp: ................................

- Mã số thuế: ...........................................

- Địa chỉ: .................................................Đơn vị tiền: đồng

Chỉ tiêu

Số đề nghị xóa nợ của doanh nghiệp

Số đề nghị xóa nợ của Cục Thuế/Cục Hải quan

I/ Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ phát sinh trước ngày 01/7/2007 tại thời điểm DNNN xác định giá trị doanh nghiệp

 

 

- Thuế doanh thu (GTGT)

 

 

- Thuế TTĐB

 

 

- Thuế lợi tức (TNDN)

 

 

- Thuế tài nguyên

 

 

- ......

 

 

II/ Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ phát sinh trước ngày 01/7/2007 tại thời điểm DNNN chính thức chuyển sang công ty cổ phần

 

 

- Thuế doanh thu (GTGT)

 

 

- Thuế TTĐB

 

 

- Thuế lợi tức (TNDN)

 

 

- Thuế tài nguyên

 

 

- ......

 

 

III/ Số tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đến nay còn nợ đề nghị xóa nợ

 

 

- Thuế doanh thu (GTGT)

 

 

- Thuế TTĐB

 

 

- Thuế lợi tức (TNDN)

 

 

- Thuế tài nguyên

 

 

- ......

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

......, ngày.....tháng..... năm 20....

CỤC TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Mẫu số 05

Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013

 

TÊN DOANH NGHIỆP....
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: ............./..........
V/v đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

........, ngày.... tháng .... năm 20...

 

Kính gửi: Cục Thuế/Cục Hải quan tỉnh, thành phố....

Căn cứ Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007, ...(tên doanh nghiệp)... đề nghị Cục Thuế/Cục Hải quan tỉnh, thành phố ... xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007 đến nay còn nợ. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng xóa nợ

...(tên doanh nghiệp)... thuộc đối tượng xóa nợ theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 179/2013/TT-BTC (nêu trên).2. Điều kiện xóa nợ

- ...(tên doanh nghiệp)... đủ điều kiện xóa nợ quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 179/2013/TT-BTC (ghi cụ thể từng điều kiện và trích dẫn tài liệu chứng minh).

- Nêu rõ lý do số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ chưa được giảm vốn nhà nước có tại doanh nghiệp hoặc không được tính vào giá trị doanh nghiệp để giao, bán.

3. Số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ

Tổng số tiền thuế, tiền phạt...........(tên doanh nghiệp).......... đề nghị xóa nợ là.......... đồng.

( Chi tiết tại Bảng tổng hợp tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đến nay còn nợ theo mẫu số 05a đính kèm).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- ...;
- Lưu: VT, ...

......, ngày ..... tháng ..... năm 20....

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số 05a

Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013

 

BẢNG TỔNG HỢP TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT PHÁT SINH TRƯỚC NGÀY 01/7/2007 ĐẾN NAY CÒN NỢ(Kèm theo công văn số ...  ngày .../.../... của ...)

- Tên doanh nghiệp: ................................

- Mã số thuế: ...........................................

- Địa chỉ: .................................................Đơn vị tiền: đồng

Chỉ tiêu

Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa/giao, bán

Thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần

Ghi chú

1

2

3

4

I/ Số tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đến thời điểm DNNN chuyển đổi

 

 

 

- Thuế doanh thu (GTGT)

 

 

 

- Thuế TTĐB

 

 

 

- Thuế lợi tức (TNDN)

 

 

 

- Thuế tài nguyên

 

 

 

- ......

 

 

 

II/ Số tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đến nay còn nợ đề nghị xóa nợ

 

 

 

- Thuế doanh thu (GTGT)

 

 

 

- Thuế TTĐB

 

 

 

- Thuế lợi tức (TNDN)

 

 

 

- Thuế tài nguyên

 

 

 

- ......

 

 

 

 

 

......, ngày ..... tháng ..... năm 20....

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số 06

Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013

 

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN  BAN HÀNH THÔNG BÁO
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: ............/........
V/v bổ sung hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

.............., ngày .... tháng .... năm 20...

 

Kính gửi: .....................

Căn cứ Khoản........Điều.......Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007;

Sau khi thẩm định hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt kèm theo công văn số... ngày.../.../... của ...(tên cơ quan thuế/doanh nghiệp)...;

...(Tên cơ quan ban hành thông báo).... thông báo:

Hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt của ...(tên cơ quan thuế/doanh nghiệp)... không đầy đủ theo quy định, cụ thể còn thiếu những nội dung và tài liệu sau đây:

.................................................................................................................

Đề nghị ...(tên cơ quan thuế/doanh nghiệp)... hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định và gửi về ...(tên cơ quan ban hành thông báo)....

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành văn bản này, nếu ...(tên cơ quan thuế/doanh nghiệp)...không bổ sung được các tài liệu nêu trên thì cơ quan thuế... có trách nhiệm đôn đốc người nộp thuế nộp số tiền.... vào NSNN.

...(Tên cơ quan ban hành thông báo) ... thông báo để ...(tên cơ quan thuế/doanh nghiệp)... biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (Ký, ghi rõ họ  tên, đóng dấu) 

 

Mẫu số 07

Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013

 

BỘ TÀI CHÍNH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: ......../QĐ-BTC

Hà Nội, ngày …… tháng ……năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với  hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được nợ thuế, đã ngừng kinh doanhBỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ quy định của pháp luật thuế hiện hành;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007;

Căn cứ đề nghị của Cục Thuế tỉnh, thành phố ...... tại công văn số ........... ngày ......... và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xóa khoản tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 còn nợ tính đến ngày ...... tháng ....... năm ..... của .... hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được nợ thuế, đã ngừng kinh doanh (Bảng tổng hợp danh sách theo biểu số 07a đính kèm) với số tiền là..... (viết bằng chữ: .......).

Trong đó: - Thuế môn bài

- Thuế GTGT

- .....


Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm tính chính xác của số liệu trên hồ sơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các hộ gia đình, cá nhân có tên trong danh sách ở Điều 1, ..., Cục trưởng Cục Thuế ...., Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Chánh văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan....;
- Lưu: VT, …

BỘ TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số 07a

Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/20131   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương