Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính năm 2009tải về 9.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích9.46 Kb.

Số 26 (3 - 6 - 2009)

CÔNG BÁOỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC KẠN

_____________________

Số: 913/QĐ-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Bắc Kạn, ngày 4 tháng 5 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH


Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

công tác cải cách hành chính năm 2009

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 288/SNV-CCHC ngày 01 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính năm 2009.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương và dự thảo báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Nội vụ.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo quy định.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Tổ trưởng tổ công tác thực hiện Đề án 30, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Trương Chí Trung

: vbpq -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương