Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạotải về 2.12 Mb.
trang1/14
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích2.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

BỘ NÔNG NGHIỆP


VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 09/2013/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013

THÔNG TƯ


Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo

môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Xét đề nghị của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thủy sản;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam bao gồm:

1. Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam (Phụ lục 1);

2. Danh mục sửa đổi tên, địa chỉ nhà sản xuất, nhà nhập khẩu tại các Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam (Phụ lục 2);

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 03 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh và sử dụng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:

KT. BỘ TRƯỞNG

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Tổng cục Hải quan;

- Bộ Khoa học công nghệ;

- Bộ Công Thương;

- Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ NNPTNT;

- Công báo Chính phủ,Website Chính phủ;

- Lưu: VT, TCTS.THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Vũ Văn Tám


Phụ lục 1

Danh mỤc BỔ SUNG sẢn phẨM xỬ lý, cẢi tẠo mÔi trưỜng NUÔi trỒng thỦy sẢn ĐưỢc phÉp lưu hÀnh tẠi ViỆt Nam

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 09 /2013/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC


TT

Tên sản phẩm

Thành phần

Hàm lượng

Công dụng

Công ty TNHH TM – DV – SX – ViGô

Địa chỉ: 68 đường số 47, Khu phố 8, Phường Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí MinhĐiện Thoại: 08 62601822

1

PREMIX-80

Dicalcium phosphate (CaHPO4)

11,22g

Bổ sung khoáng chất cần thiết cho ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong ao nuôi.


Sodium chloride (NaCl)

118,2g

Magnesium Sulphate (MgSO4)

3,5g

Potassium Sulphate (K2SO4)

7,87g

Magiesium (Mg)

3.000mg

Canxi (Ca)

5.000mg

Chất đệm (CaCO3) vừa đủ

1kg

2

PRE-MIX

Dicalcium phosphate (CaHPO4)

11,22g

Bổ sung khoáng chất cần thiết cho ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong ao nuôi.


Sodium chloride (NaCl)

118,2g

Magnesium Sulphate (MgSO4)

3,5g

Potassium Sulphate (K2SO4)

7,87g

Magiesium (Mg)

3.000mg

Canxi (Ca)

5.000mg

Chất đệm (CaCO3) vừa đủ

1 kg

3

MACRO-MIX

SiO2

71,9%

Bổ sung khoáng chất cho ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng, ổn định pH và hấp thụ khí độc trong môi trường nước.

CaO

0,17%

Al2O3

11,5%

MgO

0,70

Fe2O3

1,8%

K2O

1,95%

Na2O

2,7%

4

PREMIX-1000

Dicalcium phosphate (CaHPO4)

11,22g

Bổ sung khoáng chất cần thiết cho ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong ao nuôi.

Sodium chloride (NaCl)

118,2g

Magnesium Sulphate (MgSO4)

3,5g

Potassium Sulphate (K2SO4)

7,87g

Magiesium (Mg)

3.000mg

Canxi (Ca)

5.000mg

Chất đệm (CaCO3) vừa đủ

1kg

5

PREMIX-MT

Dicalcium phosphate (CaHPO4)

11,22g

Bổ sung khoáng chất cần thiết cho ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong ao nuôi.

Sodium chloride (NaCl)

118,2g

Magnesium Sulphate (MgSO4)

3,5g

Potassium Sulphate (K2SO4)

7,87g

Magiesium (Mg)

3.000mg

Canxi (Ca)

5.000mg

Chất đệm (CaCO3) vừa đủ

1kg

6

POND CLEAR 3600

Bacillus subtilis

3x1011cfu/kg

Phân huỷ chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước,

Phân huỷ mùn bã hữu cơ do phân tôm thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao, cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường.

Giúp ngăn chặn sự phát triển các vi sinh vật độc hại


Lactobacillus plantarium

3x1011cfu/kg

Nitromosonas

2,5x1011cfu/kg

Nitrobacter

2,5x1011cfu/kg

Protease

50.000 UI/kg

Cellulase

20.000 UI/kg

Pectinlase

10.000 UI/kg

Phytase

10.000 UI/kg

Saccharomyces cerevise

3x1011cfu/kg

Chất mang Lactose vừa đủ

1kg

7

YUCCA TECH

Yucca schidigera extract

70%

Hấp thu khí độc NH3, H2S…Cấp cứu khi tôm bị nổi đầu do khí độc, giảm stress. Ổn định pH, Cải thiện môi trường nước, đáy ao

Phụ gia (chất xơ) vừa đủ

100%

8

POLY THIO

EDTA

28%

Làm lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng.

Loại bỏ các hoá chất độc hại trong quá trình xử lý như thuốc trừ sâu, chlorine,Trifluranin các loại thuốc cắt tảoAl2O3

35%

Sodium thiosulphat

10%

Phụ gia vừa đủ

100%

9

THIO EDTA

EDTA

28%

Làm lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng.

Loại bỏ các hoá chất độc hại trong quá trình xử lý như thuốc trừ sâu, chlorine, Trifluranin, Các loại thuốc cắt tảoAl2O3

35%

Sodium thiosulphat

10%

Phụ gia vừa đủ

100%

10

YUCCA MT

Yucca schidigera extract

100%

Hấp thu khí độc NH3, cải thiện môi trường nước.

Cấp cứu tôm nổi đầu do bị khí độc.11

YUCCA VSV

Yucca schidigera extract

70%


Hấp thu khí độc NH3, H2S.

Cấp cứu khi tôm bị nổi đầu do khí độc, giảm stress,Ổn định pH, cải thiện môi trường nước, đáy ao

Phụ gia chất xơ vừa đủ

100%

12

AGA DOWN

CuSO4.5H2O

10%

Diệt tảo trong nước ao nuôi

Nước cất vừa đủ

100%

13

KEY BLOOM

CaCO3

60%

Ổn định pH của nước để tăng hệ đệm, tăng độ kiềm, tăng hàm lượng canxi giúp tôm dễ lột xác.

MgCO3

39%

Al2O3

0,65%

K2O

0,1%

Na2O

0,1%

Fe2O3

0,15%

14

ANTI AGA

Copper as elemenl

18%

Diệt tảo trong nước ao nuôi cá

Nước cất vừa đủ

100%

15

NIO 7500

PVP Iodine (iodine 10%)

90%

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá

Dung môi (cồn) vừa đủ

1 lít

16

DRT NEW

CuSO4.5H2O

10%

Diệt tảo trong nước ao nuôi

Nước cất vừa đủ

100%

17

SODA N80

CaCO3

60%

Ổn định pH của nước để tăng hệ đệm, tăng độ kiềm, tăng hàm lượng canxi giúp tôm dễ lột xác.

MgCO3

39%

Al2O3

0,65%

K2O

0,1%

Na2O

0,1%

Fe2O3

0,15%

18

VIO - NATO

PVP Iodine (iodine 10%)

90%

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá

Dung môi (cồn) vừa đủ

1 lít

19

AQUA - 80

Alkyl dimethylbenzyl ammonium chloride

80%

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi thủy sản

20

WELL - MEN

Bacillus subtilis

3 x109 cfu/kg

Phân hủy nhanh chóng xác bã động vật, thực vật. Phân hủy thức ăn thừa trong ao. Làm sạch môi trường nước.

Bacillus lichenifomis

3 x109cfu/kg

Bacillus polymyxa

2,5 x109cfu/kg

Bacillus megaterium

3 x109cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae

3 x109cfu/kg

Chất mang (lactose) vừa đủ

1 kg

21

BACILLUS

Bacillus subtilis

3 x109 cfu/kg

Làm sạch nước trong ao nuôi trồng thủy sản. Cung cấp vi sinh có lợi cho ao nuôi. Phân hủy xác tảo lơ lửng trong nước.

Bacillus lichenifomis

3 x109cfu/kg

Bacillus polymyxa

2,5 x109cfu/kg

Bacillus megaterium

3 x109cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae

3 x109cfu/kg

Chất mang (lactose) vừa đủ

1 kg

Công ty TNHH Thủy sản Hoàng Long

Địa chỉ: 85/25 Đường Liên khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp.HCM

Số điện thoại: 085. 4286620 Fax: 085. 4286620


22

IODINE 9500

PVP Iodine

90%

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá

Iodine

10%

23

MINERAL 100


Mono potassium phosphate

50.000 mg

Bổ sung khoáng chất cần thiết cho ao nuôi. Lắng đọng phù sa và các chất hữu cơ lơ lửng trong nước ao nuôi.


Mono amonium phosphate

20.000 mg

Potassium nitrate

10.000 mg

Sodium silicate

5.000 mg

MgSO4

5.000 mg

ZnSO4

11.000 mg

FeSO4

15.000 mg

MnSO4

10.000 mg

CuSO4

2.000 mg

Vitamin B1

500 mg

Vitamin B2

400 mg

Folic acid

300 mg

Tá dược vừa đủ

1kg

24

BKC NEWAlkyl dimethylbenzyl ammonium chloride

80%

Diệt khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi thủy sản.

Chất đệm và chất ổn định vừa đủ

100%

25

YUCCA HL99

Yucca Schidigera

70%

Hấp thu khí độc NH3, H2S…

Cải thiện môi trường nước, đáy aoSaponin

12%

Nước cất vừa đủ

100%

26

TCCA 90P

Trichloroisocyanuric acid

90%

Diệt nhanh vi khuẩn trong nguồn nước và ao lắng trước khi thả tôm

27

SUPPER MEN

Bacillus subtilis

2 x 109cfu/g

Phân huỷ triệt để thức ăn dư thừa, cặn bã, chất hữu cơ, xác phiêu sinh vật.

Phân huỷ liên tục khí độc trong ao nuôi như: NH3+, H2S, NO2-.

Ổn định môi trường nước, cân bằng pH.


Lactobacillus prorogenes

2 x 109cfu/g

Lactobacillus acidophilus

1,5 x 109cfu/g

Saccharomyces cervisiae

1,2 x 109cfu/g

Nitrosomonas sp

1,2 x 109cfu/g

Nitrobacter sp

1,2 x 109cfu/g

Protease

1.000IU

Amylase

600IU

Lipase

500IU

Cellulase

300IU

Chất mang (Lactose) vừa đủ

1g  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương