Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệptải về 50.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích50.07 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1240/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 24 tháng 5 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp

mũi nhọn, sản phẩm chủ lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2015,

tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BCT ngày 14/3/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn một số nội dung quy định tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 2001/TTr-SCT ngày 01 tháng 4 năm 2011,QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn, sản phẩm chủ lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 (có Phụ lục kèm theo).

Điu 2. Hàng năm, Sở Công Thương tập hợp, trình UBND tỉnh danh mục các doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn tỉnh đủ yêu cầu thụ hưởng chính sách khuyến khích phát triển các ngành và sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn. Doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn phải có doanh thu sản xuất công nghiệp của các sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn tối thiểu bằng 50% tổng doanh thu sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp.

Điu 3. Ngoài các chính sách khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn theo Quyết định số 72/2008/QĐ-UBND ngày 27/10/2008 của UBND tỉnh Bình Phước về việc Ban hành Quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư cho các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 27/11/2009 của UBND tỉnh Bình Phước về việc Ban hành Quy định hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và đổi mới công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước còn thực hiện một số ưu đãi sau:

1. Đối với các ngành công nghiệp ưu tiên:

a) Về đất đai:

- Ưu tiên bố trí đủ nhu cầu về đất trong các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp trong quy hoạch được duyệt khi có dự án sản xuất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Ưu tiên hoàn thiện các thủ tục về đất đai, đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành để đảm bảo quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của dự án sản xuất.

- Các dự án được nêu ở trên bao gồm: Các dự án được đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu, những dự án thuộc diện di chuyển địa điểm sản xuất.

b) Về xúc tiến thương mại:

- Ưu tiên đưa vào chương trình xây dựng và phát triển thương hiệu hàng năm;

- Hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp để xây dựng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế hoặc do các hiệp hội ngành hàng có quy định;

- Giới thiệu sản phẩm miễn phí trên website của Bộ Công Thương và Sở Công Thương;

- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm miễn phí tại các hội chợ, triển lãm của quốc gia và của các địa phương.

c) Về nghiên cứu - triển khai: Ngân sách hỗ trợ với mức kinh phí tối đa theo các quy định hiện hành để thực hiện các hoạt động nghiên cứu - triển khai liên quan đến các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn, bao gồm:

- Chuyển giao công nghệ (kể cả sản xuất thử nghiệm theo công nghệ được chuyển giao);

- Thiết lập và bổ sung, tăng cường năng lực các cơ quan khoa học công nghệ (phòng thí nghiệm, phòng kiểm chuẩn, cơ quan nghiên cứu - triển khai... );

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ, thiết bị hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm;

- Sản xuất thử nghiệm (sản phẩm mới; nguyên liệu, phụ liệu thay thế hàng nhập khẩu) nhằm hoàn thiện công nghệ, thiết bị mới tiên tiến trước khi ứng dụng vào sản xuất quy mô công nghiệp.Điu 4. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành:

a) Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; theo dõi, kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh cơ chế, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế hàng năm, 5 năm để phát triển ngành công nghiệp ưu tiên và công nghiệp mũi nhọn;

b) Sở Công Thương phối hợp với Sở Tài chính,Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế sử dụng các Quỹ xúc tiến thương mại, Quỹ khuyến công vào các chính sách được quy định tại Điều 3 để đem lại hiệu quả tích cực;

c) Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các ban, ngành liên quan phối hợp với Sở Công Thương thống nhất ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách cụ thể thuộc lĩnh vực quản lý nhằm phục vụ phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn trong các kế hoạch hàng năm và 5 năm. Phối hợp xử lý các vấn đề liên quan theo đề xuất của cơ quan chủ trì là Sở Công Thương.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: Công bố Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn của địa phương và đưa vào kế hoạch hỗ trợ hàng năm, 5 năm để triển khai, thực hiện.Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Bình Phước về Phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2008 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển.

Điu 6. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Thủ trưởng các ngành thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu
PHỤ LỤC


Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp

mũi nhọn, sản phẩm chủ lực tỉnh Bình Phước giai đoạn

2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1240/QĐ-UBND

ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh)Stt

Tên ngành

2011 - 2015

2016 - 2020

CN

Ưu tiên

CN

Mũi nhọn

CN

Ưu tiên

CN

Mũi nhọn

1

Chế biến nông sản xuất khẩu:

- Trong đó sản phẩm chủ lực là hạt điều nhân và mủ cao su qua chế biến.


x
x

2

Công nghiệp vật liệu xây dựng.

- Trong đó sản phẩm chủ lực là xi măng và clinker.


x
x

3

Thiết bị điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin (Sản phẩm linh kiện điện tử…).
x
x

4

Chế biến gỗ:

- Trong đó sản phẩm chủ lực là sản phẩm gỗ xuất khẩu.


x
x

5

Công nghiệp thực phẩm - tiêu dùng:

- Trong đó sản phẩm chủ lực là cồn ethanol.xx

6

Chế biến và đóng hộp thịt gia súc, gia cầm

xx

7

Cơ khí chế tạo (Nhóm sản phẩm cơ khí phục vụ cho sản xuất nông nghiệp)

x
x
8

Sản phẩm từ công nghệ mới (các sản phẩm ứng dụng dạng năng lượng mới, nguồn năng lượng tái tạo: Quang năng, điện gió, địa nhiệt…)

x
x: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daân tænh bình phöÔÙC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương