Ban cán sự ĐẢng đẢng cộng sản việt namtải về 148.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích148.89 Kb.
#22842

BAN CÁN SỰ ĐẢNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Y BAN NHÂN DÂN TỈNH

Số: 11/BC-BCS Ninh Thuận, ngày 02 tháng 5 năm 2013


BÁO CÁO

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25–NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 25/3/2011 của Tỉnh ủy về việc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25–NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành sơ kết, đánh giá và báo cáo kết quả như sau:
Phần thứ nhất

Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25–NQ/TW,

ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”I. Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 25–NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X):

1. Công tác chỉ đạo triển khai Nghị quyết:

1.1. Triển khai trong các cấp ủy đảng và ở các cấp bộ đoàn:

Sau khi Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Nghị quyết số 25–NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 200-CTr/TU ngày 07/11/2008 để triển khai thực hiện; Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo ban hành các văn bản để cụ thể hóa Nghị quyết 25–NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 200-CTr/TU ngày 07/11/2008 của Tỉnh ủy, cụ thể như: Kế hoạch số 742/KH-UBND ngày 04/3/2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận thực hiện Chương trình hành động số 200-CTr/TU ngày 07/11/2008 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 330/KH-UBND ngày 22/01/2010 của UBND tỉnh Ninh Thuận thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 15/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường công tác thanh niên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 3541/KH-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 28/01/2011 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận số 38-TB/TW ngày 23/9/2010 của Ban Bí thư về Năm Thanh niên 2011; Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 22/3/2013 về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2012 – 2020; Kế hoạch số 5390/KH-UBND ngày 14/11/2012 để triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh và các văn bản khác có liên quan để triển khai thực hiện.

Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết vào chương trình công tác hàng năm và tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết tại các Sở, ban, ngành. 100% cấp ủy các cơ quan, đơn vị đã ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết. Cấp ủy các cấp đã tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đông đảo đoàn viên thanh niên cơ quan, đơn vị. Kết quả đã có 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên của Sở, ban, ngành được tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết và được tuyên truyền, phổ biến về tình hình nhiệm vụ cách mạng của đất nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và kiến thức pháp luật.

Bên cạnh đó, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 25–NQ/TW trong các cấp bộ Đoàn từ tỉnh tới cơ sở với các hình thức phong phú, đa dạng như: tổ chức các Hội nghị quán triệt, lồng ghép trong lớp tập huấn, các Hội thi, các buổi sinh hoạt đoàn, thông qua các kênh truyền thông, Bản tin thanh niên… Kết quả đã có trên 95% cán bộ, đoàn viên thanh niên được tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết.

Các cơ quan thông tin, tuyên truyền của tỉnh đã tập trung tuyên truyền sâu rộng quan điểm của Đảng và các nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác thanh niên thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống báo, đài, bản tin sinh hoạt chi bộ, Bản tin thanh niên…

1.2. Đánh giá sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc quán triệt, triển khai Nghị quyết:

Nhìn chung, công tác triển khai, quán triệt Nghị quyết số 25–NQ/TW được tiến hành nghiêm túc, qua đó đã từng bước làm chuyển biến nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên về công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công tác thanh niên đã nhận được sự quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, rèn luyện và cống hiến. Qua đó tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, đoàn viên và các tầng lớp thanh niên vào sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý của nhà nước về công tác thanh niên, từ đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đơn vị.2. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết:

2.1. Tình hình thanh niên sau 05 năm thực hiện Nghị quyết 25–NQ/TW:

Thanh niên của các Sở, ban, ngành (bao gồm các đơn vị trực thuộc) hiện nay khoảng 23.350 thanh niên (trong đó thanh niên công chức, viên chức là 1.209, thanh niên học sinh trong các Trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo là 22.141), chiếm 4,02% dân số; thanh niên dân tộc thiểu số chiếm 5,3%. Nhìn chung, thanh niên của các Sở, ban, ngành có trình độ học vấn, sức khoẻ, tư duy năng động và sáng tạo, có lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; có trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý thức vươn lên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp; mong muốn được tin tưởng, được cống hiến cho đất nước, có việc làm, thu nhập ổn định. Đa số thanh niên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc, thiếu ý thức phấn đấu rèn luyện, thụ động, lười lao động, học tập...Tình trạng vi phạm pháp luật trong một số bộ phận thanh niên những năm gần đây có chiều hướng gia tăng; nhất là vi phạm luật an toàn giao thông, mắc các tệ nạn xã hội, gây rối trật tự công cộng…

2.2. Kết quả thực hiện Nghị quyết:

a) Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên:

Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo cấp ủy các cấp của các Sở, ban, ngành phối hợp cùng với Đoàn thanh niên tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống văn hóa, ý thức công dân cho đoàn viên thanh niên bằng nhiều nội dung và hình thức mới, sáng tạo. Chỉ đạo 100% các Sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc tổ chức học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết 25; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với Đoàn thanh niên các cấp tuyên truyền có hiệu quả về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp bằng nhiều hình thức phù hợp với thanh niên như: Tọa đàm trên truyền hình; tuyên truyền về “Biển đảo quê hương”. Các chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển công nghiệp, văn hóa, xã hội, du lịch, bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới; các vấn đề bức xúc trong xã hội đã được cấp ủy, chính quyền, và các đoàn thể các cấp tuyên truyền, vận động có hiệu quả. Các ngành chức năng đã phối hợp với thanh niên tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ hàng năm đảm bảo chỉ tiêu giao, trong đó có trên 80% thanh niên viết đơn tình nguyện. Các cuộc vận động như: “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Thanh niên tham gia phòng chống tội phạm” được triển khai có hiệu quả.

Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại các Sở, ban, ngành. Trong cuộc vận động này, Đoàn thanh niên cụ thể hóa thành cuộc vận động “Tuổi trẻ Ninh Thuận học tập và làm theo lời Bác” với nhiều nội dung phù hợp với thanh niên bằng hình thức phong phú như: Tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác từ cấp cơ sở…

Công tác giáo dục truyền thống cho thanh niên được triển khai có hiệu quả thông qua các ngày lễ kỷ niệm các sự kiện của đất nước và của địa phương. Nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống của dân tộc cho tuổi trẻ như: Mít tinh, kỷ niệm, hoạt động xã hội, tọa đàm, Lễ thắp nến tri ân nhân ngày thương binh liệt sỹ…thu hút đông đảo nhân dân và thanh niên tham gia. Qua đó khơi dậy tinh thần cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho tuổi trẻ, góp phần giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên.

Các các cơ quan chức năng đã phối hợp với Đoàn thanh niên các cấp triển khai tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho thanh niên. Tổ chức tuyên truyền lưu động, các lớp tập huấn và mô hình hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho thanh niên; đẩy mạnh hoạt động của các mô hình Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm, Thanh niên xung kích, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; xây dựng “Tủ sách pháp luật”; mô hình “Công trường trật tự an toàn giao thông” tại các trường học… Hàng năm, tổ chức ký cam kết không vi phạm trật tự ATGT, không tàng trữ vận chuyển pháo nổ đến 100% đoàn viên thanh niên. Năm 2011, Đoàn thanh niên phối hợp cùng Bộ CHQS tỉnh tổ chức lớp Học kỳ quân đội cho 60 chiến sỹ là thanh thiếu niên, mang lại hiệu quả giáo dục và ý nghĩa thiết thực, được dư luận xã hội đánh giá cao.

Sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25–NQ/TW, công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên đã được cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, các tổ chức xã hội nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng trong công tác giáo dục thanh niên. Các cấp ủy đảng, chính quyền định kỳ gặp gỡ, đối thoại với thanh niên. Kết quả công tác thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên là một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm. Phần lớn thanh niên sống có mục tiêu, lý tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, hầu hết thanh niên đều mong muốn được đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương, làm giàu cho gia đình và xã hội.b) Công tác giáo dục và đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, tạo cơ hội cho thanh niên được học tập, nâng cao trình độ, có trí thức và kỹ năng:

Xác định phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó đặc biệt là công tác giáo dục và đào tạo nghề cho thanh niên. Thời gian qua, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo đầu tư cơ sở vật chất cho công tác giáo dục, đào tạo. Chất lượng giáo dục toàn diện được coi trọng và nâng cao rõ rệt; tăng cường công tác phối hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục văn hóa, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên. Đến nay, có 92% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tuyển vào trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề; số lượng và chất lượng học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng.

Thông qua chương trình phổ cập giáo dục trung học cơ sở, ngành giáo dục đã phối hợp với các ban ngành, mặt trận, đoàn thể vận động 97.858 thanh niên trong độ tuổi ra các lớp phổ cập giáo dục trung học cơ sở; luôn quan tâm và tạo điều kiện đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường, hạn chế số lượng học sinh bỏ học giữa chừng ở các cấp, hiện nay thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đang triển khai Đề án phổ cập giáo dục trung học phổ thông nhằm nâng cao trình độ học vấn cho thanh niên.

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên được chú trọng quan tâm, đầu tư. Các cơ sở dạy nghề đã định hướng và chọn những nghề đào tạo trên cơ sở các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các địa phương và nhu cầu của thị trường lao động. Thanh niên trong tỉnh đã được thụ hưởng nhiều chính sách về đào tạo nghề và giải quyết việc làm như: Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015”, các lớp tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương...

Công tác tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, việc làm cho người lao động đã được tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân và thanh niên. Hàng năm, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo ngành Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức có hiệu quả “Ngày hội tư vấn hướng nghiệp nghề việc làm” cho hàng nghìn thanh niên học sinh, sinh viên của các trường THPT, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Từ những chủ trương trên, đến nay tỷ lệ thanh niên được tiếp cận thông tin tư vấn, giới thiệu việc làm đạt 60%. Công tác tư vấn, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên đã có những kết quả quan trọng. Trong 05 năm, đã có 46.923 thanh niên được giới thiệu có việc làm, trong đó số thanh niên xuất khẩu lao động là 176 người; có 44.863 thanh niên được đào tạo nghề.

Đoàn thanh niên đã chủ động phối hợp ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên khu vực nông thôn; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức các lớp “Khởi sự doanh nghiệp” cho hơn 400 đoàn viên thanh niên có nhu cầu thành lập doanh nghiệp. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo và tạo điều kiện cho đoàn thanh niên xung kích đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Qua 05 năm, đoàn thanh niên các cấp đã đảm nhận trên 400 công trình thanh niên trị giá hàng tỷ đồng.

Việc cho vay vốn giúp thanh niên tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo. Vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác cho đoàn thanh niên quản lý đạt trên 100 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là từ nguồn vốn vay, đa số thanh niên mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm việc làm tăng thu nhập cho nhiều lao động, góp phần thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo của địa phương và đã sử dụng đúng mục đích và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình.

c) Xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện:

Cùng với việc đầu tư phát triển kinh tế xã hội, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần để thanh niên có điều kiện phát triển toàn diện. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung nguồn lực xây dựng các thiết chế văn hóa, các điểm vui chơi giải trí tạo điều kiện cho thanh niên có tụ điểm vui chơi, sinh hoạt lành mạnh. Đến năm 2012, toàn tỉnh có 42 nhà văn hóa, tụ điểm sinh hoạt dành cho thanh niên, đặc biệt trong năm 2011 tỉnh đã đầu tư xây dựng Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh để phục vụ tốt hơn các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi.

Các ngành chức năng thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động như: Liên hoan tiếng hát, Hội trại truyền thống, các hội thi văn hóa, thể thao với sự tham gia của thanh niên như: Thi giọng hát hay học sinh THPT, Tiếng hát thanh niên, Giải Bóng đá cho sinh viên, thanh niên công nhân, Ngày hội thanh niên khỏe; xây dựng các đội “Tuyên truyền ca khúc cách mạng”…đã thu hút đông đảo thanh niên tham gia (đã tổ chức hơn 500 buổi biểu diễn văn nghệ, 1.720 buổi chiếu phim thu hút hơn 50.000 lượt thanh niên tham gia). Hàng năm, cấp ủy cơ sở đều chỉ đạo Đoàn thanh niên và các đoàn thể tổ chức các hoạt động Hội trại hè thanh thiếu nhi và các hoạt động vui chơi cho thanh niên. Bên cạnh đó, các văn, nghệ sỹ trong và ngoài tỉnh đã có nhiều hoạt động nghệ thuật như: Sáng tác ca khúc về tuổi trẻ Ninh Thuận, sáng tác tranh cổ động, thơ và ảnh nghệ thuật về thanh niên Ninh Thuận với nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị tạo bản sắc văn hóa cho thanh niên Ninh Thuận. Thông qua đó cũng tạo sân chơi nghệ thuật bổ ích, lành mạnh cho đoàn viên thanh niên.

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao được quan tâm hơn, từ đó phát huy và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa của nhà nước đầu tư, đồng thời khuyến khích, vận động các tổ chức, cá nhân xã hội hóa đầu tư xây dựng các cơ sở vui chơi phục vụ nhu cầu giải trí cho thanh niên. Chỉ đạo triển khai việc quy hoạch, bố trí các khu vui chơi, giải trí cho thanh thiếu niên ở các địa phương, đặc biệt là ở xã, phường, thị trấn và các thôn, khu phố nhằm tạo sân chơi cho thanh thiếu niên tỉnh nhà như: Sân bóng đá, bóng chuyền….qua đó góp phần tăng cường quản lý văn hóa, hạn chế những tác động tiêu cực từ trò chơi trực tuyến, các sản phẩm văn hóa đồi trụy có ảnh hưởng đến thanh niên tỉnh nhà, giảm tỉ lệ thanh niên vi phạm pháp luật.

Phong trào thể thao trong thanh niên đã được chú trọng nhiều hơn, nhiều câu lạc bộ và tụ điểm luyện tập thể dục thể thao trong thanh niên được thành lập và phát triển. Chủ trương xã hội hóa trong hoạt động thể dục thể thao bước đầu được coi trọng, nhiều cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục thể thao được các tổ chức và cá nhân tự nguyện đóng góp xây dựng, hình thành một số câu lạc bộ và nhiều tụ điểm hoạt động thể dục thể thao đã thu hút nhiều đối tượng và nhiều tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện, chủ yếu là thanh thiếu niên, như: Sân bóng đá cỏ nhân tạo Phương Nam, Sân bóng đá cỏ nhân tạo Khang Ninh, Khu du lịch Sơn Long Thuận, Khu du lịch Sài Gòn Ninh Chữ, Hồ bơi Thủy Nguyên....

Các cấp chính quyền cũng đã phối hợp với Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức nhiều hoạt động về giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, về môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, lồng ghép với nâng cao kỹ năng hoạt động tập thể, kỹ năng hội nhập, kỹ năng giao tiếp ứng xử tình huống cho thanh niên…d) Công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, phát huy tài năng trẻ, cán bộ trẻ trong tất cả các lĩnh vực:

Công tác bố trí cán bộ trẻ có tài năng đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng, phù hợp được các cấp ủy đảng quan tâm. Công tác trẻ hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt từng bước được cấp ủy các cấp triển khai thực hiện; tập trung hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ theo hướng nâng cao tỷ lệ cán bộ trẻ trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý. Sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 số cấp ủy trẻ dưới 35 tuổi ở các cấp đều tăng so với nhiệm kỳ trước. Số cán bộ trẻ được bổ nhiệm lãnh đạo trong các phòng, ban của các sở, ban, ngành ngày một tăng. Nhiều cán bộ đoàn đã trưởng thành từ phong trào và đã bổ sung, quy hoạch bổ nhiệm giữ các chức vụ quan trọng trong Đảng, chính quyền và đoàn thể. Đặc biệt, trong danh sách đưa vào quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011- 2015 của các Sở, ban, ngành lực lượng thanh niên chiếm tỉ lệ 30%. Các kỳ thi tuyển công chức của tỉnh đều thực hiện tuyển dụng những người trẻ, có năng lực; tiếp nhận và bố trí, đề bạt luôn chú trọng nâng cao tỉ lệ cán bộ trẻ trong cơ quan ở vị trí quản lý chuyên môn cũng như đoàn thể. Hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ theo hướng nâng cao tỷ lệ cán bộ trẻ. Kết quả qua 05 năm đã tuyển dụng được 729 người, bao gồm: 509 người có trình độ Đại học, 38 người có trình độ Cao đẳng và 182 người có trình độ trung cấp, trong đó lực thanh niên chiếm tỷ lệ 68%;

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung trong đó có cán bộ trẻ được các cấp ủy quan tâm. Hàng năm có từ 15 đến 20 cán bộ trẻ trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền cử đi học cao cấp lý luận chính trị; một số đồng chí được cử đi học thạc sỹ trong nước và ngoài nước, đi bồi dưỡng chuyên ngành ở nước ngoài theo Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương và Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2010 – 2015 của tỉnh. Trong 05 năm qua, đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cử đi đào tạo bồi dưỡng được 67.374 lượt người, trong đó lực lượng thanh niên chiếm tỷ lệ 35%, đã cử 173 lượt thanh niên tham gia học tập, bồi dưỡng ở nước ngoài.

Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo theo Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả đã tuyển chọn được 08 trí thức trẻ để tăng cường về làm Phó Chủ tịch các xã thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái.

Tổ chức Đoàn thanh niên các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy các cấp về công tác luân chuyển cán bộ đoàn theo tinh thần của Quy chế cán bộ đoàn ban hành theo Quyết định 289-QĐ/TW ngày 08/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Nhiều cán bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở được luân chuyển công tác phù hợp, trong đó có nhiều đồng chí giữ các cương vị chủ chốt trong Đảng, chính quyền. Việc đề bạt các chức danh chủ chốt của đoàn thanh niên cấp huyện và tỉnh đều đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn Quy chế cán bộ đoàn. Đến nay, 70% số cán bộ đoàn chuyên trách trong độ tuổi thanh niên (đạt mục tiêu).

đ) Công tác xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng:

Đoàn thanh niên là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Vì vậy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh luôn coi trọng việc chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước. Hoạt động của tổ chức đoàn, hội tiếp tục được đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Hoạt động của Đoàn với phương châm hướng về cơ sở, đến với thanh niên vừa chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, vừa phát huy vai trò xung kích trong thanh niên. Tổ chức đoàn chuyên trách từ cấp tỉnh đến cơ sở được bố trí đủ cán bộ theo quy định, đảm bảo trình độ tiêu chuẩn.

Đối với cấp Chi đoàn, Đoàn thanh niên đã triển khai cuộc vận động xây dựng mô hình “Chi đoàn 3 tốt” (quản lý tốt, sinh hoạt tốt, phong trào tốt); tổ chức Hội thi “Bí thư chi đoàn giỏi” từ cơ sở, coi đó là phương thức quan trọng để xây dựng chi đoàn vững mạnh, hoạt động chất lượng, hiệu quả. Công tác bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng được cấp ủy các cấp đặc biệt chú trọng, 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên (đạt mục tiêu).

Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn, hội các cấp. Tố chức Đoàn, hội đã tích cực đổi mới và đa dạng hóa các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên dưới hình thức Hội và các Câu lạc bộ phù hợp với nhu cầu của thanh niên, đã thành lập Hội doanh nghiệp trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ...e) Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân, tổ chức kinh tế - xã hội và gia đình trong phối hợp giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh niên:

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tổ chức nhiều hoạt động trong công tác thanh niên. Công tác phối hợp giữa Đoàn Thanh niên và các thành viên của Mặt trận Tổ quốc được cụ thể hóa bằng chương trình hành động thiết thực và có hiệu quả như: “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng “Nhà đại đoàn kết”; phối hợp với Hội Nông dân “Xây dựng nông thôn mới”; phối hợp với Liên Đoàn lao động trong bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho thanh niên công nhân; Hội CCB tỉnh phối hợp với Đoàn thanh niên xây dựng chương trình “Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ”, tổ chức hoạt động “Lễ thắp nến tri ân”, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và gia đình trong việc phối hợp, giáo dục thanh niên ngày càng được quan tâm, làm tốt. Đặc biệt là các nguồn quỹ hỗ trợ phát triển thanh niên, nguồn học bổng, các chính sách ưu đãi, các hoạt động chăm lo đến đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên. Các chương trình hoạt động lớn của Đoàn thanh niên các cấp đều nhận được sự ủng hộ, phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhằm giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thanh niên.f) Việc phát huy thanh niên phấn đấu rèn luyện trong học tập lao động và cuộc sống trở thành công dân hữu ích, thành viên tốt trong gia đình, đóng góp cho xã hội, cộng đồng, địa phương, đơn vị:

Cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết 25-NQ/TW, Đoàn thanh niên đã nâng cao chất lượng, sức hấp dẫn của phong trào“5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” phát huy sự nỗ lực phấn đấu của thanh niên trong học tập, lao động và cuộc sống; trong rèn luyện đạo đức, lối sống đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Thanh niên Ninh Thuận đã phát huy tinh thần học tập, lập thân, lập nghiệp. Nhiều thanh niên đã đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và quốc tế; các cuộc thi đấu trong nước và quốc tế; nhiều giải pháp, sáng kiến kỹ thuật do thanh niên làm chủ đề tài đạt giải cao trong các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Trong việc triển khai Cuộc vận động “Tuổi trẻ Ninh Thuận học tập và làm theo lời Bác” đã có hành trăm gương thanh niên tiến tiến, xung kích đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên. Phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được Đoàn thanh niên triển khai với nhiều nội dung mới mang tính an sinh xã hội tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh. Một số phong trào tiêu biểu như: Phong trào“Hè tình nguyện”, “Học kỳ quân đội”, “3 trách nhiệm”…;trong khối thanh niên công chức: Phong trào “Thanh niên với văn hóa giao thông”, phong trào “Sáng tạo Trẻ”; tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ quân sự; phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường… các phong trào đã thu hút hàng nghìn lượt thanh niên tham gia, tạo môi trường để thanh niên được trải nghiệm, học tập, rèn luyện và trưởng thành, đồng thời các phong trào tạo sức sống mới, hấp dẫn với thanh niên.g) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên, thực hiện nghị quyết gắn với thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2000 – 2010 và 2011 – 2020:

Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên Ninh Thuận giai đoạn 2005- 2010. Tổ chức sơ kết và tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Ninh Thuận giai đoạn 2005- 2010, chỉ đạo Sở Nội vụ thành lập Phòng Công tác thanh niên để tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ quyền hạn trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chương trình phát triển thanh niên Ninh Thuận giai đoạn 2012- 2020 và Kế hoạch triển khai thực hiện, phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2012 – 2015 và đã giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên từ tỉnh đến cơ sở (kết quả trong năm 2012 đã tổ chức 01 lớp tập huấn cho 121 cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên). Qua tập huấn, cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên của các Sở, ngành, địa phương đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nghiệp vụ cụ thể để triển khai thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên. Như vậy, về cơ bản nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên được hình thành và từng bước đi vào hoạt động có nền nếp. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, kết quả từ năm 2012 đến nay đã giải quyết chế độ trợ cấp đối với 28 trường hợp thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

* Kết quả đạt được về công tác thanh niên của các Sở, ban, ngành qua 05 năm so với các chỉ tiêu cơ bản được xác định trong Chương trình hành động số 200-CTr/TU ngày 07/11/2008 của Tỉnh ủy:Số TTNội dung triển khai thực hiệnChỉ tiêu theo Chương trình hành động số 200-CTr/TU ngày 07/11/2008 của Tỉnh ủy Ninh Thuận

Kết quả đạt được1


Thanh niên được tuyên truyền về tình hình, nhiệm vụ cách mạng của đất nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và kiến thức pháp luật.

Ít nhất là 70%


95%


2

Đoàn viên, thanh niên được học lý luận chính trị theo quy định của trung ương Đoàn.

80%

100%

3

Đoàn viên thanh niên được học tập và có kế hoạch cụ thể “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

100%

100%

4

Thanh niên hoàn thành chương trình phổ cập giáo cập THCS

Ít nhất là 80%

92%

5

Đoàn viên thanh niên thường xuyên tự tập thể dục thể thao, rèn luyện thân thể.

60% trở lên

75%

6

Lao động trẻ được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu

30 %

45%


II. Đánh giá chung, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm:

  1. Đánh giá chung:

1.1. Về kết quả đạt được:

Sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời ký đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa”, hầu hết các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo quán triệt, tổ chức thực hiện từ tỉnh đến cơ sở một cách nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả. Qua đó, tiếp tục tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cả hệ thống chính trị đối với thanh niên và công tác thanh niên. Vai trò, vị trí của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa được khẳng định; tính năng động, sáng tạo, ý trí vươn lên trong học tập, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống của thanh niên được phát huy, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên đã có những cách làm mới, sáng tạo, bước đầu đạt hiệu quả, nhất là việc triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; việc đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đặc biệt quan tâm. Tổ chức đoàn, hội LHTN tiếp tục được củng cố và phát triển, công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên được mở rộng. Đoàn thanh niên và hội LHTN các cấp đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia tích cực và có hiệu quả đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.1.2. Về hạn chế:

- Việc triển khai, quán triệt Nghị quyết của một số cấp ủy đảng còn chậm, có nơi triển khai còn hình thức. Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có nơi chưa thực sự quyết liệt.

- Công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống cho thanh niên có tiến bộ, song chưa toàn diện. Vẫn còn một bộ phận thanh thiếu niên sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình chính trị - xã hội, thiếu ý thức trong học tập, lao động và công tác, dễ bị tác động bởi mặt trái của nền kinh tế thị trường, sa sút về đạo đức, lối sống, mắc vào các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật.

- Công tác đào tạo nghề cho thanh niên chưa đáp ứng được yêu cầu thị trường lao động. Các công trình, dự án đầu tư cho thanh niên còn ít, quy mô nhỏ lẻ. Nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế rất lớn của thanh niên.

- Việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với thanh niên chưa thường xuyên. Vai trò giám sát, phản biện của Đoàn thanh niên trong xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên còn hạn chế.

- Công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành với Đoàn thanh niên còn chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

- Công tác tham mưu của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Nghị quyết còn hạn chế nhất là công tác tham mưu về chế độ, chính sách có liên quan đến thanh niên. Công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết chưa được thường xuyên.

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ ở một số nơi chưa thực sự được coi trọng; việc quy hoạch, luân chuyển đội ngũ cán bộ đoàn các cấp còn nhiều khó khăn. Đặc biệt là ở cơ sở, đội ngũ bí thư đoàn xã quá tuổi (theo Quy chế cán bộ Đoàn) chiếm tỷ lệ cao.

- Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên đã có sự đổi mới, song chưa theo kịp với tình hình thanh niên. Công tác tập hợp thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn rất khó khăn.

2. Nguyên nhân:

2.1. Nguyên nhân của những ưu điểm:

Sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác thanh niên: kịp thời ban hành nhiều Chỉ thị, Chương trình hành động, Kế hoạch về công tác thanh niên; tạo điều kiện cho lực lượng thanh niên tham gia đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo nhiều hơn đến giáo dục và bồi dưỡng thanh niên, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, nhiều chủ trương chính sách đầu tư phát triển về nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…đã tạo thêm cơ hội cho thanh niên có việc làm, nâng cao thu nhập, vươn làm làm giàu chính đáng.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm:

- Một số cấp ủy đảng, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác thanh niên nên thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; công tác quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết có nơi làm chưa nghiêm túc nên nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về công tác thanh niên chưa đầy đủ, do vậy chưa quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện đối với công tác thanh niên, có tư tưởng khoán trắng cho tổ chức đoàn.

- Cơ chế, chính sách đối với thanh niên và cán bộ làm công tác thanh niên còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ.

- Kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ công tác thanh niên và hoạt động đoàn thanh niên các cấp nhất là cấp cơ sở, chưa đáp ứng yêu cầu của công tác thanh niên. Nhiều địa phương còn thiếu nhà văn hóa, chưa có điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi, nhất là thanh niên công nhân và sinh viên.3. Bài học kinh nghiệm:

- Trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy đảng phải có nội dung, chương trình hành động cụ thể, quán triệt sâu sắc đến cán bộ, đảng viên về những quan điểm của Đảng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác thanh niên, căn cứ điều kiện thực tế để có chủ trương, nghị quyết, giải pháp sát hợp với từng cơ quan, dơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thanh niên; thường xuyên quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh và đội ngũ cán bộ đoàn ngang tầm với nhiệm vụ; đồng thời thường xuyên chú ý công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, tin tưởng sử dụng, luân chuyển, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ trẻ vào các vị trí của Đảng, chính quyền. Kịp thời kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình triển khai, phát hiện những diễn biến mới trong thanh niên để điều chỉnh cho phù hợp. Trong thực tế, nơi nào cấp ủy quan tâm lãnh đạo công tác vận động quần chúng trong đó có công tác thanh niên thì nơi đó các phong trào phát triển toàn diện.

- Phải xây dựng được cơ chế, chính sách bồi dưỡng và phát huy thanh niên; tạo môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện và phát triển; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên; định hướng và quản lý tốt để có một xã hội lành mạnh, an toàn cho thanh niên phấn đấu và trưởng thành. Kịp thời động viên, biểu dương các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác thanh niên. Đầu tư thỏa đáng cho việc nâng cấp cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác đoàn và phong trào thanh niên. Có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển các doanh nghiệp, chủ trang trại trẻ, nhất là khu vực nông thôn, miền núi; đầu tư xây dựng các điểm vui chơi giải trí, nhất là khu vực nông thôn, miền núi; tăng cường đầu tư cho các thiết chế văn hóa, nhà văn hóa thanh thiếu nhi cấp huyện và cơ sở; giải quyết tốt chính sách đối với cán bộ làm công tác đoàn, đặc biệt là cấp cơ sở.

- Công tác phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn xã hội trên cơ sở đoàn thanh niên làm nòng cốt, phải chủ động, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, phối hợp, lồng ghép và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án kinh tế - xã hội tạo môi trường cho thanh niên; các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động xã hội để khơi dậy và bồi dưỡng truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần xung phong tình nguyện, sẵn sàng hy sinh của thanh niên; chăm lo giáo dục đạo đức, lối sống, lịch sử, văn hóa của dân tộc, truyền thống cách mạng của Đảng, của quê hương, đất nước cho thanh niên, chú ý các yếu tố dòng họ, gia đình, môi trường xã hội, nền tảng tri thức, giáo dục trong nhà trường và những tấm gương sáng của thế hệ cha anh, của thầy giáo, cô giáo,… có tác động tích cực đến công tác giáo dục, bồi dưỡng, phát triển thanh niên; phải hiểu được đặc điểm tâm lý, đánh giá đúng và đặt niềm tin vào sức mạnh to lớn của thanh niên để phát huy vai trò, vị trí của thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên các cấp phải không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với trình độ, nhu cầu, nguyện vọng của từng đối tượng thanh niên; tạo môi trường hấp dẫn để tập hợp được thanh thiếu niên, phát huy được sức mạnh, lòng nhiệt tình, tinh thần tình nguyện, sẵn sàng xả thân vì đất nước của thanh niên; cổ vũ thanh niên vươn lên lập thân, lập nghiệp, xung kích tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy trong công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ trẻ vào các vị trí của Đảng, chính quyền; thường xuyên chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ đoàn, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chi đoàn và đoàn cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và toàn xã hội để tranh thủ, huy động tổng hợp các nguồn lực cho công tác thanh niên.
Phần thứ hai

Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả

Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)
I. Dự báo tình hình thanh niên trong thời gian tới:

Trong giai đoạn hiện nay, đa số thanh niên Ninh Thuận có thái độ và ý thức chính trị tốt, có đạo đức, nhân cách, có tri thức, sức khoẻ, tư duy năng động và hành động sáng tạo; tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng tình nguyện vì cộng đồng; sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội; có ý chí vươn lên trong học tập và lao động, công tác, lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, quyết tâm cùng nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương giàu đẹp. Đồng thời, mong muốn được tin tưởng, được cống hiến, có việc làm, thu nhập ổn định, có đời sống văn hoá, tinh thần phong phú, môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Thanh niên ngày càng ý thức tốt hơn trong việc học tập, lập thân, lập nghiệp. Mặt bằng chung của đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho thanh niên trong phát huy năng lực, sở trường tuổi trẻ vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ đó tính tích cực chính trị, tinh thần tình nguyện, ý thức cộng đồng của thanh niên cũng được nâng cao và khơi dậy mạnh mẽ. Thanh niên đã chủ động hơn trong việc nắm bắt tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, tự tin trong hoạt động học tập, lao động sáng tạo và khởi nghiệp. Thanh niên Ninh Thuận hiện nay đã nhận thức tốt hơn về vai trò, vị trí của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, nhiệt huyết trong các phong trào hành động của Đoàn, Hội và tiếp tục nhận được sự quan tâm ngày càng sâu sắc của các cấp ủy, chính quyền.

Tuy nhiên, những thay đổi, biến chuyển nhanh của tình hình kinh tế, đặc biệt là tốc độ hội nhập kinh tế quốc tế nhanh chóng cùng với những đòi hỏi, thách thức cũng ảnh hưởng ít nhiều đến thanh niên Ninh Thuận. Đó là thách thức về trình độ học vấn, chuyên môn, tay nghề, kiến thức về quản lý kinh tế, ý thức chấp hành luật pháp…Hiện nay nhận thức của thanh niên ở nông thôn còn có những lệch lạc về vấn đề học nghề và việc làm; một bộ phận thanh niên lười học tập, lao động, chạy theo lối sống đua đòi, hưởng thụ; vi phạm pháp luật, sống thiếu trách nhiệm với tương lai bản thân và với cộng đồng, hành xử thiếu văn hóa; một bộ phận thanh niên suy giảm niềm tin, thiếu lý tưởng hoài bão, chưa được thử thách về bản lĩnh chính trị, dao động về lập trường. Tính độc lập, chủ động, sáng tạo, năng lực thực hành sau đào tạo của một bộ phận thanh niên còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên, đặc biệt là tệ nạn ma tuý, mại dâm có chiều hướng gia tăng, thanh thiếu nhi bị lôi kéo rơi vào tệ nạn xã hội ngày cáng diễn biến phức tạp, khó khắc phục.

Dự báo trong thời gian tới, đại đa số thanh niên tỉnh nhà sẽ phấn đấu trong lao động, học tập, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tự hào về những thành quả từ sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo, khẳng định quyết tâm của thanh niên tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. Nhiệm vụ và giải pháp:

Sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, một số kinh nghiệm bước đầu, trong bối cảnh chung của đất nước và tình hình thực tế của tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc 05 quan điểm và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Nghị quyết số 25-NQ/TW của Trung ương và Chương trình hành động số 200-CTr/TU ngày 07/11/2008 của Tỉnh ủy, cụ thể như sau:1. Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hoá, ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên có những phẩm chất tốt đẹp, có khí phách và quyết tâm hành động thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá

- Tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, giáo dục về Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho phù hợp với địa phương và tình hình thanh niên.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những nội dung mới, sáng tạo, chú trọng việc làm theo.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt để thanh niên tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Các cấp ủy đảng, các đoàn thể định kỳ gặp gỡ, đối thoại với thanh niên. Kết quả công tác thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh niên là một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng hàng năm.

2. Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, từng bước nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, năng lực khoa học công nghệ cho thanh niên, trọng tâm là công tác đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển dạy nghề giai đoạn 2008 – 2010, định hướng đến năm 2015”.

- Nâng cao chất lượng nguồn lao động, tiếp tục mở rộng quy mô giáo dục với nhiều cơ cấu, loại hình đào tạo phù hợp nhu cầu, trong đó trọng tâm là đào tạo nghề, đào tạo cán bộ kỹ thuật chất lượng cao phục vụ các ngành nghề mũi nhọn của tỉnh để thanh niên học nghề và tìm việc làm. Tăng cường quản lý nhà nước về đào tạo nghề, quy hoạch, xây dựng mạng lưới các cơ sở đào tạo gắn với yêu cầu nhân lực của từng ngành, các dự án lớn.

- Hỗ trợ và tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh như: Giải quyết việc làm, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục mở rộng các dự án chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật cho thanh niên.

- Có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mô hình kinh tế trang trại do thanh niên quản lý, nhất là khu vực nông thôn, miền núi; tạo điều kiện cho thanh niên quản lý và sử dụng nguồn vốn quỹ quốc gia về việc làm, vốn từ ngân hàng chính sách xã hội.

3. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, phát triển toàn diện

- Tăng cường công tác bồi dưỡng về kỹ năng xã hội, tạo môi trường chính trị và đạo đức xã hội lành mạnh, củng cố niềm tin cho thanh niên. Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội, làm tốt công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường. Tăng cường quản lý và định hướng hoạt động lành mạnh các điểm kinh doanh Internet.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục dân số, sức khoẻ, môi trường, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho thanh niên. Phát triển phong trào thể dục, thể thao, văn hoá, văn nghệ trong thanh niên. Các cấp chính quyền, đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội đầu tư củng cố các thiết chế văn hoá cơ sở như: sân bãi, các điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là đối tượng thanh niên vùng khó khăn, thanh niên công nhân.

4. Xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhân tài trẻ, tạo bước chuyển có tính đột phá trong bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên các lĩnh vực

- Coi trọng đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ, trọng dụng tài năng trẻ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ trẻ. Quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ đoàn theo Quy chế cán bộ đoàn.

- Có cơ chế đãi ngộ tài năng trẻ về làm việc tại tỉnh. Biểu dương, tôn vinh kịp thời các tài năng trẻ có nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong lao động, công tác.

5. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN vững mạnh, thực sự là trường học XHCN của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng, làm nòng cốt trong công tác thanh niên

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng gắn kết giữa chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng với phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên. Nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đoàn và đoàn viên.

- Củng cố hoạt động, đổi mới và đa dạng hoá phương thức tập hợp, nâng cao hiệu quả công tác Đoàn, Hội thông qua việc đa dạng hoá các loại hình tập hợp. Làm tốt công tác phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên và đào tạo cán bộ trẻ.

6. Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội và gia đình, phối hợp giáo dục, bồi dưỡng, phát huy thanh niên

- Nâng cao tính hiệu quả trong phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo đến thanh niên; vận động hội viên thuộc các đoàn thể tham gia tập hợp, giáo dục thanh niên thiếu nhi, nêu gương để thanh thiếu nhi noi theo; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

- Phối hợp với các tổ chức kinh tế, vận động doanh nghiệp, tập thể, cá nhân hỗ trợ cho phong trào thanh thiếu nhi; phối hợp chặt chẽ với các nhà trường, gia đình trong việc chăm lo, giáo dục ý thức công dân, truyền thống gia đình, trách nhiệm với cộng đồng cho thanh thiếu nhi.

7. Phát huy sự nỗ lực phấn đấu của mỗi thanh niên trong học tập, lao động và cuộc sống; không ngừng rèn luyện đạo đức, lối sống, hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân hữu ích, thành viên tốt trong gia đình, tích cực đóng góp cho sự phát triển của tỉnh

Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và có cơ chế, chính sách giúp Đoàn thanh niên, Hội LHTN nâng cao hơn nữa chất lượng, sức hấp dẫn của các phong trào, thu hút đông đảo thanh niên tham gia; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức cơ sở Đoàn trong tham gia thiết kế, tổ chức và hỗ trợ phong trào, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên rèn luyện, phấn đấu, vươn lên trong học tập, lao động, không ngừng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.8. Nâng cao hiệu quả tham gia quản lý Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên

- Chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Chính phủ.

- Đưa chỉ số về thanh niên và công tác thanh niên vào các chỉ số thống kê của tỉnh, các chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm. Tăng cường vai trò phản biện, giám sát của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt đối với quá trình xây dựng và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên.

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2012 - 2020 gắn với chương trình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, cụ thể hoá các chủ trương của tỉnh trong giáo dục, bồi dưỡng, phát huy thanh niên.III. Đề xuất, kiến nghị:

Từ thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất, kiến nghị một số nội dung như sau:1. Đối với Trung ương:

- Đề nghị sớm sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005, qua đó làm rõ hơn một số nội dung quy định trong Luật Thanh niên năm 2005 như: quyền và nghĩa vụ của thanh niên, các nội dung về công tác đối ngoại nhà nước về thanh niên, bổ sung và hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước về công tác thanh niên, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc chủ trì, phối hợp để tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật Thanh niên, bổ sung một số nội dụng khác như độ tuổi của thanh niên, quyền tiếp cận thông tin của thanh niên, sự tham gia của thanh niên trong việc xây dựng và ban hành chính sách pháp luật đối với thanh niên.... nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát huy vai trò xung kích của mình trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Các Bộ, ngành Trung ương cần sớm tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành các đề án, dự án, chính sách đối với thanh niên đã được quy định tại Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

- Tiếp tục quan tâm, bố trí kinh phí để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015. Tăng cường hỗ trợ nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ góp phần tạo việc làm cho thanh niên.

- Quan tâm, tạo điều kiện bổ sung kinh phí cho tỉnh để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cho thanh niên nhằm không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe, thể lực cho thanh niên.

2. Đối với địa phương:

- Tăng cường chỉ đạo các cấp ủy Đảng tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 25–NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời căn cứ vào tình hình đặc điểm cụ thể của cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình.

- Ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết chuyên đề để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo Nghị quyết số 25–NQ/TW; xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác thanh niên đến năm 2015.

- Tạo điều kiện tốt nhất cho thanh niên có cơ hội rèn luyện, cống hiến và trưởng thành thông qua các chương trình, dự án của tỉnh.

Trên đây là nội dung báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa./.

Nơi nhận: T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG

- Thường trực Tỉnh ủy; BÍ THƯ- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Tỉnh Đoàn;

- Các thành viên BCS Đảng;

- Sở Nội vụ; Đã ký- Lưu: VPUB, VT.
Nguyễn Đức ThanhКаталог: chinhquyen -> sonv -> Bieumau
Bieumau -> PHỤ LỤc các chức danh ở xã, phường, thị trấn được áp dụng giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định số 250/QĐ ttg ngày 29/01/2013
Bieumau -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
sonv -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
Bieumau -> Ubnd tỉnh ninh thuận sở NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
sonv -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
sonv -> V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch cchc và báo cáo cchc hàng năm
Bieumau -> Mẫu số 02 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Bieumau -> Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-ttg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước

tải về 148.89 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương