Ban chỉ ĐẠo tổng đIỀu tra nông thôN, NÔng nghiệp và thủy sản trung ưƠNGtải về 23.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích23.57 Kb.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN TRUNG ƯƠNG

___________________

Số: 970/QĐ-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

­QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương

___________________________

TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN,
NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016;

Căn cứ Công văn cử công chức, viên chức tham gia Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản Trung ương của các Bộ, ngành;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản Trung ương (sau đây gọi tắt là Tổ thường trực) gồm những Ông, Bà có tên sau đây:

 1. Bà Nguyễn Thị Hương, Vụ tr­ưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản, Tổng cục Thống kê, Tổ tr­ưởng;

 2. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Vụ tr­ưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản, Tổng cục Thống kê, Tổ phó;

 3. Ông Trần Đăng Long, Chánh Văn phòng, Tổng cục Thống kê, thành viên;

 4. Ông Nguyễn Hữu Thỏa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê, Tổng cục Thống kê, thành viên;

 5. Ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin, Tổng cục Thống kê, Thành viên;

 6. Ông Nguyễn Gia Luyện, Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê, thành viên

 7. Ông Nguyễn Văn Chính, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Hội Nông dân Việt Nam, thành viên

 8. Bà Đỗ Thị Thu Hà, Phó Vụ trư­ởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản, Tổng cục Thống kê, thành viên;

 9. Ông Đỗ Thái Sơn, Phó Vụ trư­ởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản, Tổng cục Thống kê, thành viên;

 10. Ông Phạm Tiến Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp, Tổng cục Thống kê, thành viên;

 11. Ông Nguyễn Huy Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, Tổng cục Thống kê, thành viên;

 12. Ông Nguyễn Thế Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, Tổng cục Thống kê, thành viên;

 13. Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, Tổng cục Thống kê, thành viên;

 14. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê, thành viên;

 15. Ông Phạm Văn Tuân, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thống kê, thành viên;

 16. Bà Vũ Thị Hân, Phó Vụ tr­ưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Tổng cục Thống kê, thành viên;

 17. Bà Nguyễn Phương Lan, Phó Tổng biên tập Tạp chí Con số và Sự kiện, Tổng cục Thống kê, thành viên;

 18. Bà Trịnh Thị Thanh, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên;

 19. Ông Nguyễn Hoàng Đan, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên;

 20. Ông Phạm Hồng Khiêm, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên;

Điều 2. Tổ thường trực chịu sự điều hành trực tiếp của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương, có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo thực hiện các nội dung chủ yếu của cuộc Tổng điều tra, cụ thể như sau:

  • Xây dựng phương án, tài liệu hướng dẫn và dự toán kinh phí Tổng điều tra trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện các văn bản này sau khi được phê duyệt;

  • Tổ chức các cuộc điều tra thí điểm;

  • Tập huấn nghiệp vụ cho giám sát viên Trung ương, Tổ thường trực và giám sát viên cấp tỉnh;

  • Kiểm tra việc tập huấn, thu thập thông tin tại địa bàn và tổng hợp nhanh kết quả Tổng điều tra tại các cấp;

  • Tổ chức nghiệm thu phiếu điều tra cấp tỉnh và xử lý kết quả Tổng điều tra;

  • Thực hiện biên soạn các báo cáo kết quả sơ bộ, kết quả toàn bộ cuộc Tổng điều tra;

  • Thực hiện các công việc chuẩn bị cho Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương tổ chức hội nghị công bố kết quả sơ bộ, kết quả toàn bộ cuộc Tổng điều tra;

  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương.

Tổ thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể cùng với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Ủy ban Trung ương MTTQVN;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Hội Nông dân Việt Nam;

- Các thành viên BCĐTĐTTW;

- Lưu: VT, TCCB.
KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Đã ký

TỔNG CỤC TRƯỞNG

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Nguyễn Bích Lâm

: content -> tintuc -> Lists -> News -> Attachments
Attachments -> TÒA Án nhân dân tối cao
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> PHÒng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng csgt đƯỜng bộ Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương