Ban chỉ ĐẠo liên ngành trung ưƠng về VỆ sinh an toàn thực phẩMtải về 19.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích19.31 Kb.BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH

TRUNG ƯƠNG VỀ VỆ SINH

AN TOÀN THỰC PHẨM

Số: 213 /BCĐTƯVSATTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016


V/v Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Bính Thân và mùa Lễ hội Xuân 2016.
Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thị trường sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong toàn quốc đang diễn ra rất sôi động để phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân và mùa Lễ hội Xuân 2016. Trong thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương đã tăng cường triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP), chủ động thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện sớm, xử lý nghiêm nhiều vụ việc vi phạm quy định pháp luật trong sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Tuy nhiên việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm không có nguồn gốc, thực phẩm ô nhiễm không bảo đảm an toàn ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng và gây bức xúc trong dư luận xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp.

Để bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Bính Thân, mùa Lễ hội Xuân 2016 và Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 12, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về Vệ sinh an toàn thực phẩm đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai các nội dung sau:

1. Nghiêm túc triển khai Kế hoạch số 1066/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 30/11/2015 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm về việc triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Bính Thân và mùa Lễ hội Xuân 2016 trên địa bàn quản lý.

2. Triển khai mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục cho tất cả các nhóm đối tượng sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm ở cả thời điểm trước, trong Tết Nguyên đán Bính Thân và mùa Lễ hội Xuân 2016. Tập trung tuyên truyền các biện pháp bảo đảm ATTP, đặc biệt là các biện pháp vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi bảo đảm ATTP trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm.

3. Tăng cường hoạt động thanh tra liên ngành đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các chợ đầu mối, siêu thị; cơ sở sản xuất, kinh doanh thịt, cá, rau, củ, quả, trà, mứt, bánh, kẹo, rượu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, cơ sở sản xuất, kinh doanh nước giải khát, nước đá; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố. Nội dung thanh tra tập trung vào chất lượng, an toàn sản phẩm, hạn sử dụng, nguồn gốc nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm, việc công bố tiêu chuẩn sản phẩm, ghi nhãn sản phẩm, nguyên liệu, phụ gia sử dụng để sản xuất, chế biến thực phẩm, điều kiện sản xuất thực phẩm và quảng cáo thực phẩm.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát ATTP đối với các cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp, trường học và kinh doanh dịch vụ ăn uống tập trung trên địa bàn quản lý. Kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện ATTP, cơ sở không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (thuộc đối tượng phải cấp). Sẵn sàng phương án, lực lượng và trang thiết bị để triển khai hiệu quả các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm.

5. Phát hiện sớm các hành vi vi phạm về ATTP, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi và sản phẩm vi phạm về ATTP theo đúng quy định của pháp luật. Đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, Giấy đăng ký kinh doanh và chuyển cơ quan điều tra truy tố trước pháp luật những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm nghiêm trọng, tái diễn. Công khai các hành vi vi phạm, kết quả xử lý vi phạm tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên các phương tiện thông tin để cảnh báo kịp thời người sản xuất, kinh doanh và cho cộng đồng.

Đề nghị Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP các địa phương chủ động chỉ đạo, tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện về thường trực Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về VSATTP (Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế) để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cám ơn./.Nơi nhận:

- Như­­ trên;

- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để báo cáo);

- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- VP Chính phủ (để báo cáo);

- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);

- Thành viên BCĐ liên ngành TƯ về VSATTP;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Sở Y tế, các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Các Chi cục ATVSTP;

- VP Bộ Y tế, Vụ KHTC, Vụ PC, TTr Bộ;

- Báo SKĐS, Trung tâm TTGDSK Bộ Y tế;

- Website Cục ATTP;

- Lưu: VT, ATTP.TL. TRƯỞNG BAN

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC


(Đã ký)


Nguyễn Thanh Long

THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: data -> images
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
images -> BỘ CÂu hỏI ĐÁnh giá kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở, người trực tiếp chế biến và kinh doanh thực phẩm tại
images -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình dưƠng độc lập – Tự do – Hạnh phúc
images -> Ban chỉ ĐẠo liên ngành trung ưƠng về VỆ sinh an toàn thực phẩM
images -> Höôùng daãn caùc coâng ty thueâ, mua nhaø ñaát (Chaâu AÙ Thaùi Bình Döông) Haøn Quoác. Thaùng 4 naêm 2005
images -> BÁo cáo về TÌnh hình thiếu VI chất dinh dưỠng và CƠ SỞ thực hiện tăng cưỜng VI chất vàO thực phẩM
images -> Nghị ĐỊnh quy định tăng cường VI chất dinh dưỡng vào thực phẩm
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương