Bahia peche, sarltải về 50 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.01.2018
Kích50 Kb.
CÁC CÔNG TY NHẬP THỦY SẢN :


TÊN VÀ ĐỊA CHỈ

Số Điện thoại/ Fax / Địa chỉ e-mail

Mặt hàng kinh doanh

BAHIA PECHE, SARL

C.W No.73, HAI EL OTHMANIA, ORAN – ALGERIETél. 213 41 34 72 68

Fax : 213 41 32 27 08Tôm cá đông lạnh

CAPE DE GARDE, SARL

No.33 bd Benabdelmalek Randane

GUELMA Algerie (Mr. ZEMMOUR Noureddine –GD)


Tel. 213 770542449 / 661 32 31 17

Fax. 213 38 88 18 83 / 38 83 51 72

E-mail : crustaexport@yahoo.fr


Tôm cá đông lạnh

CAPTEN, SARL

Route de Mostaganem Tenes, CHLEFFTel. 213 40 67 50 32

Fax. 213 40 67 50 31Tôm cá đông lạnh

LA MOUN COMPANY, SARL

Rue C, route de l’etoile No 25 Bordj El Bahri

Alger Algerie


Tel. 213 77 18 93 857

Fax. 213 21 86 18 21

Email : Moonryder@ hotmail.fr


Tôm cá đông lạnh

MEDISAMC, EURL

77, Rue du Sahara, E Kala, EL-TARFTel. 213 66 13 28 283

Fax. 213 38 66 13 23Tôm cá đông lạnh

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D’APPLICATION INDUSTRIELLE – DIVISION MARINE/ SDAI

62, rue du 20 Aout 1955, Sidi Rached, TIPAZATel. 213 24 42 62 18 / 072 20 10 78

Fax. 213 24 42 62 18
Tôm cá đông lạnh

SARL INALCA – ALGERIE

08, RUE CHERIF HAMANI KOUBA

ALGERIE


Tel. 213 21 71 74 47 / 21 28

Fax. 213 21 71 74 47Tôm cá đông lạnh

SARL GMF

ZAC Taharacht Akbou Béjaia – AlgérieTel. 213 34 35 87 59 / 75 16

Fax. 213 34 35 87 60 / 75 17Tôm cá đông lạnh

SARL BIGLOX

Lot B No. 10A, Extension 2, Baba Hacene Alger

ALGERIE


Tel./fax 213 21 35 24 91

Mobil 213 661 62 67 32

E-mail : biglox2@yahoo.fr


Tôm cá đông lạnh, rau quả, thịt đông lạnh

ALGERIE VIANDES MAIZA, EURL (ALVIMA)

Cite Ain Graoueche Bt.A No.5

10 000 Bouira Algerie


Tel. 213 20 71 72 41 / 20 71 88 96

Fax. 213 20 71 88 85

Mobile : 00213 661 620 764


Tôm cá đông lạnh

GRANDS MAGASINS FRIGORIFIQUES, SARL (GMF)

ZAC Akbou AlgerieTel. 213 34 35 87 59 / 34 35 75 16

Fax. 213 34 35 87 60 / 34 35 75 17

Mobile : 00213 770 970 588


Tôm cá đông lạnh

BOUALI AHMED, EURL (EBA)

22, Lot CEC Djamila 16 202 Ain Benian AlgerieTel. 213 21 30 10 98 / 21 30 50 13

Fax. 213 21 30 10 98Tôm cá đông lạnh

SAHBY SIMEX IMPORT EXPORT, SARL

Rue de Stade 16 013 Rouiba AlgerieTel. 213 21 85 16 21

Fax. 213 21 85 16 22Tôm cá đông lạnh

COMPLEX AGRO-ZOOTECHNIQUE & D’ELEVAGE, EURL (CAZEL)

Route de l’Aeroport Bejaia 06 660 Souk El Thenine

Algerie


Tel. 213 34 20 19 90 / 34 23 19 95

Fax. 213 34 22 97 75 / 34 20 19 90Tôm cá đông lạnh

GROUPE BATOUCHE, EURL

Zone d’Activite Taharacht 06 200 Akbou AlgerieTel. 213 34 35 79 64

Fax. 213 34 35 79 64Tôm cá đông lạnh

GROUPE AGRO-FROID, SPA

Zone USTO Ilot No.27, 31 036 Oran AlgerieTel. 213 41 42 96 39 / 41 42 96 41

Fax. 213 41 42 96 42Tôm cá đông lạnh

ROUIBA CONDITIONNEMENT, SARL (ROCO)

79 Rue du 1er Novembre 1954, 16013 ROUIBATel. 213 21 81 28 23 / 21 81 19 51

Fax. 213 21 81 31 54 / 21 81 56 51Tôm đông lạnh

ALITECH,SPA

Douar Sidi Abed 16004 Tassala El Merdja AlgerieTel. 213 25 47 26 99 / 25 24 03 20

Mobile : 213 770 90 59 54

Fax. 213 25 65 44 22 / 25 47 26 99


Tôm đông lạnh

AGROTEX, SARL

Ouled Haddadji Reghaia, 35460 Ouled HaddadjiAlgerie

Tel. 213 21 93 56 56 / 21 93 65 17

Mobile : 213 770 32 81 29

Fax. 213 21 93 65 17


Tôm đông lạnh

SOCOV, EURL

175 rue de Tripoli 16008 Hussein dey AlgerieTel. 213 21 49 80 93

Fax. 213 21 49 80 93Tôm đông lạnh

SIMPEX AFRIC, SARL

Lot 53. Voie H, ZI ; 16013 RouibaAlgerie

Tel. 213 21 81 22 67

Mobile : 213 770 24 25 25 / 770 24 45 46

Fax. 213 21 81 22 67 / 21 81 22 68


Tôm đông lạnh

NOUVELLE CONSERVERIE ALGERIENNE, SPA

Zi Rouiba No. 5 , 16013 Rouiba AlgerieTel. 213 21 81 11 51 / 21 50 70 88

Mobile : 213 770 92 62 68

Fax. 213 21 81 22 93 / 21 81 74 40


Tôm đông lạnh

MAGASINS GENERAUX DE SOUMMAM, EURL

Lotissement Bouali No. 17, route Sidi Ahmed

06000 Bejaia – Algerie


Tel. 213 34 21 54 08

Fax. 213 34 21 54 08Tôm đông lạnh

CRUSTAL EURL

89 Dir El Mehel – Sayada MOSTAGANEMTel. 213 41 21 65 27

Fax. 213 41 21 10 18Cá đông lạnh

EX-IM-MER, SARL

10 Rue Beausejour – Ain El Turk ORAN

(Mr. BELKHETTAB Mahfoud –Director)


Tel. 213 40 20 25 17

Fax. 213 40 20 25 17Cá đông lạnh

INTERCONTINENTAL SARL

Zon Industrielle de Cheraga Alger, AlgerieTel. 213 21 36 26 98

Fax. 213 21 36 26 98Cá đông lạnh

MUSKATEN SARL

19 Bois des cars I Dely Brahim Alger, Algerie

(Mr. BENIDDIR Mustapha – Director)


Tel. 213 21 71 21 50

Fax. 213 21 71 21 50

E-mail : muskaten@yahoo.fr


Cá đông lạnh

AGROMAR

12 rue Mecheri Abdelkader ORAN, ALGERIE

(M.ALLAL Chakib Samir – Director)


Tel. 213 41 26 52 27

Fax. 213 41 45 55 74

E-mail : agromar_a@hotmail.com


Cá đông lạnh

ALGERIAN FISH INTERNATIONAL COMPANY

2 Rue Lavandiere – Bab El Ouled Alger Algerie

(Mr. AMRANI Mohamed – Director)


Tel. 213 773 39 82 51

Fax. 213 21 96 97 37

E-mail : alfincoalg2007@yahoo.fr


Cá đông lạnh

BELLID SAID Ets

33 Hai Muhous – Borj El Kiffan Alger, Algerie

(Mr. BELLID SAID – Director)


Tel. 213 21 20 58 12 / 552 64 98 91

Fax. 213 21 20 58 12

Cá đông lạnh

BOUALI AHMED EURL

Lot C No. 22 El Djamila – Ain Benian Alger, Algerie

(Mr. BOUALI Ahmed – Director)


Tel. 213 21 30 10 98

Fax. 213 21 30 50 13

E-mail : ets_bouali@yahoo.fr


Cá đông lạnh

CHENOUA IMPORT EXPORT EURL

Villa No. 8 Cite des Orangers – BOUHAROUN

TIPAZA ALGERIE (Mr. AIDAT Mahfoud – Director)


Tel. 213 24 46 11 91 / 552 52 08 29

Fax. 213 24 40 41 44
Cá đông lạnh

EL AMINE SARL

Rue du Sahara – El Kala – EL TARF ALGERIE

(Mr. BENGUIDA Mourad – Director)


Tel. 213 38 66 35 02

Fax. 213 38 86 44 86

Cá đông lạnh

HAAL SARL

Z .I. Hassi Ameur, Ilot 44 – BP 261 Hassi Bounif ORAN ALGERIE

(Mr. BENHEDDI Mostefa – Director)


Tel. 213 41 52 53 86 / 40 22 91 11

Fax. 213 41 52 53 92 / 41 27 51 53

E-mail : sarlhaal@yahoo.fr


Cá đông lạnh

MEDIFISH SARL

22 rue Saoud Achour ANNABA ALGERIE

(Mr. SADAHINE DJELLOUL – Director)


Tel. 213 770 54 48 24

Fax. 213 21 24 65 06

E-mail : medifish-sarl@yahoo.fr


Cá đông lạnh

OUEST PECHE SARL

8 Av. Saim Mohamed ORAN ALGERIE

(Mr. GHORZI Boucif – Director)


Tel. 213 41 50 20 84

Fax. 213 41 50 41 23

E-mail : ghorziboucifpech@yahoo.fr


Tôm đông lạnh

PROMAL SARL

Zone d’equipement – Bouharoun TIPAZA

ALGERIE (Mrs. LAIDANI OUAHIBA – Giam doc)


Tel. 213 24 40 45 85

Fax. 213 24 40 45 86

E-mail : sarlpromal@gmail.com


Tôm đông lạnh

MEDI SAMIC SARL

72 rue du Sahara, El Kala - El Tarf , AlgerieTel. 213 661 32 82 83

Fax. 213 38 66 13 23Tôm đông lạnh

ALFISH SARL

Cooperative du 20 Aout 55, No. 22; CANASTEL

ORAN; ANGERIE


Tel. 213 41 39 83 14

Fax. 213 41 39 83 14Tôm đông lạnh

BOURGAROUNE MEDITERRANEE SARL

Zone de Depot Hamrouch Hamoudi SKIKDA

ALGERIE


Tel. 213 38 93 14 16

Fax. 213 38 93 14 92Tôm đông lạnh

MOKHBI EURL

38, Cite Salah DERRADJI – EL KHROUB

CONSTANTINE ALGERIE


Tel. 213 770 83 06 38

Fax. 213 31 57 57 28Các loại thủy sản

CONIMEX INTERNATIONAL EURL

Cite Bois des Pins 16 405 Hydra ALGER

ALGERIE


Tel. 213 770 90 99 45

Fax. 213 21 60 94 06E-mail : conimex.international@yahoo.fr

Các loại thủy sản

: uploads -> news -> file
file -> ĐẢng cộng sản việt nam
file -> BỘ CÔng thưƠng vụ thị trưỜng châu phi – TÂY Á – nam á
file -> Danh sách doanh nghiệp xnk sản phẩm Giày dép, da, phụ kiện ở Braxin Mã số thuế (cnpj)
file -> Danh sách một số doanh nghiệp xnk dược phẩm – y tế Braxin (07/07/009)
file -> Giới thiệu thị trường algeria vụ châu phi – TÂY Á – nam á BỘ CÔng thưƠng mục lụC
file -> Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á TÀi liệu cơ BẢn cộng hoà djibouti
file -> TÀi liệu tóm tắt cộng hòa djibouti
file -> VỤ thị trưỜng châu phi – TÂY Á – nam á TÀi liệu cơ BẢn nưỚc cộng hòa hồi giáo ap-gha-ni-xtan
file -> Danh sách một số doanh nghiệp xnk săm lốp ôtô, xe, máy Braxin ( 02/06/2009)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương