Ba Möôi Boán Naêm Côø Vaøng Vaån Tung Bay Ngaïo Ngheå nguyeãn höÕu cuûAtải về 31.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích31.28 Kb.
#22410
Ba Möôi Boán Naêm

Côø Vaøng Vaån Tung Bay Ngaïo Ngheå
NGUYEÃN HÖÕU CUÛA

30 thaùng 4 ba möôi boán naêm tröôùc Vieät Nam Coäng Hoøa bò böùc töû, queâ höông ngaäp chìm trong traän “Ñaïi Hoàng Thuûy Ñoû” cuoán troâi mieàn Nam vaøo noåi tuûi nhuïc ñaày oan nghieät.

Laù Côø Vaøng Ba Soïc Ñoû theo vaän nöôùc noåi troâi, theo doøng ñôøi nghieät ngaõ cuûa nhöõng veát chaân di taûn. Treân bieån caû haõi huøng, trong röøng saâu nuùi thaåm hình aûnh laù côø vaøng ba soïc ñoû laø nieàm tin vöõng chaéc cuûa nhöõng con ngöôøi Vieät Nam chaân chính vöôït qua moïi khoù khaên tuûi nhuïc.

Ba möôi ba naêm troâi qua, laù Côø Vaøng cuûa ngöôøi Quoác Gia Chaân Chính khoâng coøn tung bay treân queâ Meï thaân yeâu, thay vaøo ñoù laø laù Côø Maùu, laù côø ñaõ gieo raéc bieát bao ñau thöông tuûi nhuïc cho queâ höông trong suoát maáy thaäp nieân.

Trieäu trieäu ngöôøi daân voâ toäi cuûa caû hai mieàn Nam Baéc töùc töôûi guïc ngaõ trong oan nghieät vì söï cuoàng tín cuûa nhöõng keû chaïy theo chuû nghóa ngoaïi lai, toân thôø laù Côø Maùu. .

Trieäu trieäu ngöôøi rôøi xa queâ höông, nhöng trong loøng vaån luoân aáp uû maøu Côø Vaøng thaân yeâu bieåu töôïng cuûa Hoàn Thieâng Soâng Nuùi maø haøng traêm ngaøn chieán só ñaõ khoâng tieác maùu xöông hi sinh ñeå baûo veä.

Ngaøy nay trong cuoäc soáng tha höông, moãi chuùng ta coù moät queâ höông thöù hai, moät laù côø môùi, laù côø cuûa ñaát nöôùc ñaõ cöu mang chuùng ta trong nhöõng ngaøy ñoùi khoå gian truaân cuûa kieáp ngöôøi tî naïn. Nhöng laù côø vaøng ba soïc ñoû cuûa chính nghóa, cuûa hoàn thieâng soâng nuùi vaån khoâng nhaït nhoøa, luoân ñöôïc aáp uû trong moãi taâm hoàn ngöôøi ly höông, khoâng boû lôõ baát cöù cô hoäi naoø ñeå toû roõ cho theá giôùi bieát: Chuùng ta, nhöõng Ngöôøi Quoác Gia Chaân Chính vaãn coøn hieän dieän, vaån tieáp tuïc ñeo ñuoåi cuoäc ñaáu tranh cho chính nghóa treân khaép moïi mieàn cuaû theá giôùi. Laù côø cuûa chính nghóa, laù côø cuûa nhöõng con ngöôøi yeâu chuoäng töï do, yeâu chuoäng daân chuû vaø nhaân quyeàn, laù côø cuûa nhöõng con ngöôøi baát khuaát vaån maõi maõi tung bay ngaïo ngheã treân baàu trôøi töï do.

Treân ñöôøng phoá Hoa Kyø chuùng ta thöôøng thaáy nhöõng chieác xe cuûa caùc cöïu chieán binh Hoa Kyø tham chieán trong chieán tranh Vieät Nam coù daùn laù côø vaøng ba soïc ñoû baèng hai baøn tay moät caùch raát traân troïng treân kính xe hay treân caûn xe. Nhöõng cöïu chieán binh Hoa Kyø – Vieät Nam Veterant- Vieät Vet- muoáùn cho taát caû moïi ngöôøi bieát raèng hoï ñaõ coù moät thôøi chieán ñaáu sinh töû cho ñaát nöôùc Vieät Nam, beân caïnh Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa, moät trong nhöõng quaân löïc huøng maïnh nhaát Ñoâng Nam AÙ trong thaäp nieân 60 vaø nöûa thaäp nieân 70 ñeå baûo veä töï do cho theá giôùi, ngaên chaën söï baønh tröôùng cuûa chuû nghóa phi nhaân Coäng Saûn.

Hoï trôû laïi queâ höông Hoa Kyø trong noåi ngaäm nguøi ñau xoùt cuûa keû baát ñaéc dó phaûi thua cuoäc, chòu ñöïng söï nguyeàn ruûa, phæ baùng khoâng tieác lôøi cuûa boïn phaûn chieán. Hoï vaån aâm thaàm chòu ñöïng, vaån luoân haõnh dieän veà söï ñoùng goùp maùu xöông cho cuoäc chieán ñaáu ñaày chính nghóa beân caïnh laù Côø Vaøng Ba Soïc Ñoû. oaùi oaêm thay, hoï chæ ñöôïc quyeàn chieán ñaáu, ñöôïc quyeàn hi sinh tính maïng nhöng.....khoâng ñöôïc quyeàn chieán thaéng.

Quaû thaät laø moät nghòch lyù khi maø Vieät Nam Coäng Hoøa vaø Ñoàng Minh chæ ñöôïc trong tö theá phoøng thuû maø khoâng ñöôïc pheùp taán coâng, ñaùnh thaúng vaøo saøo huyeät nôi xuaát phaùt cuoäc chieán tranh xaâm laêng cuûa Coäng Saûn. Maëc duø chuùng ta coù thöøa löïc löôïng, thöøa söùc chieán ñaáu, thöøa anh duõng ñeå ñaùnh tan moäng xaâm laêng cuûa nhöõng con ngöôøi cuoàng tín.

Naêm möôi taùm ngaøn chieán binh Hoa Kyø ñaõ anh duõng hi sinh trong cuoäc chieán ñaáu beân caïnh Laù Côø Vaøng Ba Soïc Ñoû cuûa Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa cuøng vôùi haøng trieäu daân, quaân, caùn, chính Vieät Nam phaûi chaêng laø moät söï hi sinh phi lyù,voâ nghóa tröôùc caëp maét cuûa boïn ngöôøi phaûn chieán?


KHOÂNG!

Ngöôøi vieát khaúng ñònh laø KHOÂNG!

58.000 chieán binh Hoa Kyø rôøi boû queâ höông, hi sinh haïnh phuùc gia ñình, xa lìa vôï ñeïp con khoân daán thaân vaøo cuoäc chieán ñaáu khoác lieät, chaéc chaén moãi ngöôøi ñeàu mang theo trong loøng moät lyù töôûng, lyù töôûng yeâu chuoäng vaø baûo veä töï do. Hoï chaáp nhaän gian khoå, chaáp nhaän hi sinh cho lyù töôûng, lyù töôûng baûo veä töï do nhaân quyeàn., nhöng oan nghieät thay .......vì aûnh höôûng cuûa caùc theá löïc quoác teá hoï “khoâng ñöôïc quyeàn chieán thaéng”.

Hoï ñaû chaáp nhaän vaø aâm thaàm chòu döïng söï nguyeàn ruûa cuûa boïn ngöôøi phaûn chieán ích kyû,thieån caän vaø heøn nhaùt .

Duø bò nguyeàn ruûa, duø bò haát huûi, hoï, nhöõng Cöïu Chieán Binh trong chieán tranh Vieät Nam vaån haõnh dieän ñaõ goùp phaàn trong cuoäc chieán tranh Vieät Nam beân caïnh laù Côø Vaøng Ba Soïc Ñoû bieåu töôïng cuûa Töï Do Daân Chuû vaø Nhaân Quyeàn, vaø giôø ñaây nhöõng laù côø vaøng ba soïc ñoû ñöôïc ñaët trang troïng treân nhöõng chieác xe sang troïng treân khaép 50 tieåu bang Hoa Kyø ñaõ noùi leân ñöôïc nieàm haõnh dieän goùp phaàn trong cuoäc chieán ñaày chính nghóa, baûo veä thaønh trì töï do cho theá giôùi.

Ngöôøi vieát xin ñöôïc trang troïng noùi leân lôøi ngöôõng moä vaø caûm kích ñoái vôùi taát caû cöïu chieán binh Hoa Kyø vaø Ñoàng Minh trong chieán tranh Vieät Nam ñaõ chieán ñaáu beân caïnh Laù Côø Vaøng keå caû nhöõng ngöôøi ñaõ naèm xuoáng hay coøn ñang soáng.

Ba möôi boán naêm ñaát nöôùc bò böùc töû, queâ höông bò nhuoäm ñoû, ba möôi boán naêm laù Côø Vaøng Ba Soïc Ñoû rôøi xa queâ höông nhöng vaån tieáp tuïc tung bay treân khaép theá giôùi töø Hoa Kyø, Canada, AÂu Chaâu, UÙc Chaâu , AÙ Chaâu, ñöôïc caàm treân tay cuûa nhöõng ngöôøi giaø caû hom hem thuoäc theá heä thöù nhöùt, nhöõng ngöôøi ñaõ traûi qua nhieàu thaùng naêm ñoïa ñaøy khoå sai trong nhöõng traïi Tuø cuûa Coäng Saûn vaø ñöôïc chuyeàn tay cho nhöõng ngöôøi treû thuoäc theá heä thöù hai, thöù ba trong nhöõng cuoäc bieåu tình cho töï do, daân chuû vaø nhaân quyeàn treân khaép theá giôùi.

Ñieàu naày ñaõ minh chöùng huøng hoàn cuoäc chieán ñaáu seû coøn tieáp tuïc cho ñeán khi naøo Töï Do, Daân Chuû vaø Nhaân Quyeàn thöïc söï trôû laïi treân queâ höông Vieät Nam thaân yeâu, 85 trieäu ñoàng baøo phaûi ñöôïc giaûi thoaùt khoûi aùch thoáng trò doäc taøi cuûa Coäng Saûn,chuû nghóa phi nhaân cuûa boïn Coäng Saûn voâ thaàn phaûi bò suïp ñoå.

Caùch ñaây vaøi ngaøy trong buoåi phaùt hình phoùng söï bieåu tình choáng buoåi ca nhaïc töôûng nieäm 7 naêm ngaøy maát cuûa nhaïc só Trònh Coâng Sôn taïi Don Wash Auditorium Garden Grove -Orange County , ñaøi truyeàn hình SBTN ñaõ cho trình chieáu ñoaïn baêng thu hình phoùng söï ngaén vôùi lôøi thuyeát minh cuûa phoùng vieân Thanh Toaøn: “ ....Ñaïi Dieän Ban Toå Chöùc – (Hình nhö coù teân laø Michelle? )khoâng cho mang laù côø vaøng ba soïc ñoû, côø cuûa Vieät Nam Coäng Hoøa, vaøo raïp haùt....”. Treân ñoaïn baêng ghi hình cuûa ñaøi truyeàn hình SBTN, moät thanh nieân khaùn giaû caàm treân tay laù côø vaøng ba soïc ñoû baèng giaáy khoaûng lôùn hôn baøn tay ñi vaøo cöûa, ngöôøi nöõ an ninh gaùc cöûa chaân laïi thu laáy laù côø vaø tieän tay........quaêng vaøo thuøng raùc ngay beân caïnh.

Nhìn caûnh töôïng laù côø thaân yeâu bò ngöôøi nöõ nhaân vieân security quaêng vaøo thuøng raùc ngay tröôùc cöûa ra vaøo moät caùch thaûn nhieân theo leänh cuûa Ban Toå Chöùc, toâi caûm thaáy voâ cuøng xoùt xa, toâi thieát nghæ ñoàng höông Vieät Nam treân 50 tieåu bang Hoa Kyø khi ñöôïc xem ñoaïn phoùng söï ngaén naày khoâng khoûi mang taâm traïng buøi nguøi xoùt xa nhö toâi. Ngöôøi nöõ nhaân vieân an ninh khoâng ñaùng traùch, baø ta chæ thi haønh nhieäm vuï moät caùch thaûn nhieân, maùy moùc, khoâng haän thuø, theo leänh cuûa Ban Toå Chöùc muïc ñích traùnh cho nhöõng ngöôøi bieåu tình mang côø vaøo raïp haùt taïo nhieàu xaùo troän cho buoåi ca nhaïc.

Duø haønh ñoäng thaûn nhieân hay voâ tình toâi cuõng caûm thaáy moät caùi gì ngheøn ngeïn xoùt xa khoâng ngaên döôïc doøng nöôùc maét baát giaùc traøo ra hai beân khoùe.

Cuõng chính vì laù côø Toå Quoác naày maø bieát bao ngöôøi con öu tuù cuûa toå quoác phaûi chòu hi sinh. Bao nhieâu chieán só ñaõ guïc ngaõ khi döïng laù côø Vaøng treân coå thaønh Quaûng Trò, treân maët traän An Loäc, guïc ngaõ treân moïi mieàn cuûa ñaát nöôùc töø Beán Haûi ñeán Caø Mau.

Cuõng chính maøu côø naày maø toâi ñaõ phaûi chòu nhöõng traän ñoøn thuø thöøa soáng thieáu cheát, vôùi hôn 30 ngaøy bieät giam trong xaø lim traïi Z 30 A. sau khi toå chöùc buoåi Chaøo Côø ñaàu naêm vôùi laù côø nhoû treân chai Bia quaân tieáp vuï ñöôïc nguïy trang cho buoåi chaøo côø.....

Tieáng quoác ca Vieät Nam Coäng Hoøa vang leân “......Naày Coâng daân ôi ñöùng leân ñaùp lôøi soâng nuùi ...” Theá roài ngöôøi ngöôøi ñöùng leân, nhaø nhaø ñöùng leân, tieáng ca vang voäi ...cuoái cuøng caû traïi tuø Z 30 A Gia Ray Xuaân Loäc cuøng ñöùng leân tieáp noái cho ñeán khi baøi quoác ca chaám döùt....Caùi giaù phaûi traû laø toâi vaø ngöôøi baïn tuø Phuïc Quoác Nguyeãn Phöôùc Thoï moãi ngöôøi phaûi naèm xaø lim kieân giam vôùi nhöõng traän ñoøn thuø voâ cuøng taøn nhaãn, thöøa soáng thieáu cheát.

Ngaøy ra khoûi goâng cuøm cuûa xaø lim kieân giam cuõng laø ngaøy ngöôøi tuø phuïc quoác Nguyeãn Phöôùc Thoï truùt hôi thôû cuoái cuøng vì khoâng chòu ñöïng noåi nhöõng veát thöông töø nhöõng traän ñoøn thuø voâ cuøng daõ man cuûa nhöõng teân cai tuø. Toâi thì leâ taám thaân taøn da boïc xöông vôùi ñoâi coå chaân lôû loeùt maùu muû ræ ra troâng thaät gheâ rôïn. Moät neùn traàm höông cho Nguyeãn Phöôùc Thoï, chuùc em coù ñöôïc giaác nguû bình an nôi coõi vónh haèng.
Ngaøy toâi sang thaêm tieåu bang Arizona ñöôïc tham döï buoåi Leå thöôïng kyø ñaàu tieân taïi thaønh phoá Phoenix, Thieáu taù Haø Mai Khueâ nguyeân Chi Ñoaøn Tröôûng Thieát Giaùp “VOI ÑIEÂN” trang troïng keùo laù Côø Vaøng Ba Soïc Ñoû Vieät Nam Coäng Hoøa leân kyø ñaøi cuûa toøa thò chính thaønh phoá tröôùc söï chöùng kieán cuûa raát nhieàu vieân chöùc Hoa Kyø vaø cöïu quaân nhaân Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa cuøng vôùi ñoàng höông Arizona. Nhìn laù côø thaân yeâu phaát phôùi bay giöõa baàu trôøi töï do beân caïnh laù côø Hoa Kyø toâi khoâng neùn ñöôïc xuùc ñoäng, hai gioït nöôùc maét baát giaùc laïi traøo ra.
Trong khi ñang vieát baøi naày toâi ñöôïc bieát moät tin vui, aûnh ngöôøi chieán só Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa cuøng vôùi laù côø vaøng ba soïc ñoû Vieät Nam Coäng Hoøa, ñöôïc Chính Phuû UÙc Ñaïi Lôïi chaáp thuaän cho in thaønh tem loaïi 50 Cent ñaõ ñöôïc phaùt haønh vaø löu duïng taïi UÙc Ñaïi Lôïi. Moät laàn nöõa Laù Côø cuûa nhöõng con ngöôøi chaân chính, laù côø cuûa Töï Do, Daân Chuû vaø Nhaân quyeàn ñöôïc nhöõng caùnh thö chuyeàn ñi treân khaép theá giôùi.

Haõnh dieän thay.

“Thaùng Tö Ñen “laïi veà daùnh ñaáu ba möôi boán naêm laù côø toå quoác chính thöùc theo goùt chaân ngöôøi ly höông rôøi xa queâ Meï thaân yeâu. Ba möôi boán naêm töôûng ñaâu ñaõ troâi vaøo quaù khöù, queân laûng. Nhöng khoâng! laù côõ Vaøng Ba Soïc Ñoû vaån ngaïo ngheã tung bay giöõa baàu trôøi töï do, hieän dieän treân moïi mieàn ñaát cuûa theá giôùi, nhö moät bieåu töôïng thieâng lieâng cuûa nhöõng ngöôøi Vieät Nam chaân chính luoân yeâu chuoäng Töï Do,Daân Chuû vaø Nhaân Quyeàn.

Theá heä thöù nhöùt chaáp nhaän hi sinh gian khoå giöõ cho Laù Côø Vaøng tung bay ngaïo ngheã treân baàu trôøi töï do, caùc theá heä treû noái tieáp nhaäp cuoäc tieáp tuïc söù maïng thieâng lieâng cuûa Toå Quoác giao phoù, tieáp tuïc toâ ñaäm hai chöõ Chính Nghóa treân laù Côø Vaøng bieåu hieän cho Töï Do, Daân Chuû vaø Nhaân Quyeàn.Vôùi yù chí saét ñaù ñaáu tranh khoâng khoan nhöôïng, moät ngaøy khoâng xa nhöõng con ngöôøi chaân chính seû sôùm khoâi phuïc laïi queâ höông, mang aám no haïnh phuùc cuøng vôùi Töï Do, Daân Chuû vaø Nhaân Quyeàn veà cho queâ höông thaân yeâu.
NGUYEÃN HÖÕU CUÛA
Каталог: yahoo site admin -> assets -> docs
docs -> Hai Chiến Dịch TruyềnThông Của Đế Quốc Đại Hán
docs -> Con Tem 44 xu “Brothers Always”
docs -> Cách đó không xa, viên sĩ quan phụ tá của tướng Grant, thống lãnh quân đội miển Bắc, bước vào phòng riêng của tướng Grant để đánh thức ông dậy. Người sĩ quan hầu cận vội mang đến tướng Grant một tách cà phê nóng hổi
docs -> Hồi tưởng của một sinh viên trường Luật Sài gòn khóa 1958 ls đoàn Thanh Liêm
docs -> Xây dựng Xã hội từng mảnh một Bài 3 – George Soros và công cuộc Xây dựng Xã hội Mở Toàn cầu
docs -> Nữ danh ca Joan Baez và Những người đã ủng hộ csvn đã thức tỉnh & không còn là bạn của csvn
docs -> Duong Nhu Nguyen Thay lời tựa: “Tôi yêu lắm cái linh hồn
docs -> Tham khảo tại các Thư Viện ở Mỹ
docs -> Trong tương lai nó còn quý hơn cả vàng
docs -> S: Smile (Cười) T: Talk (Nói) R: Raise (Đưa (tay) lên)

tải về 31.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương