Ba Mươi Triết Gia Tây Phương Nguyễn Ướctải về 439.67 Kb.
trang1/16
Chuyển đổi dữ liệu23.04.2018
Kích439.67 Kb.
#37062
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Ba Mươi Triết Gia

Tây Phương


Nguyễn Ước

---o0o---Nguồn

http://thuvienhoasen.org

Chuyển sang ebook 16-07-2016

Người thực hiện :

Nguyễn Ngọc Thảo - thao_ksd@yahoo.com.vn

Tuyết Nhung - tuyetnhungbc1617@yahoo.com.vn

Dũng Trần - dungxtr2004@gmail.com

Nam Thiên - namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phapthihoi.org

Mục Lục


01. Socrates (469 tr.C.N. - 399 tr.C.N.)

02. Plato (427 tr.C.N. - 347 tr.C.N.) 

03. Aristotle (384 tr.C.N. - 322 tr.C.N.) 

04. Plotinus (~205 - 270) 

05. Augustine (354 - 430) 

06. Thomas Aquinas (1225 - 1274) 

07. Bacon (1561 - 1626) 

08. Descartes (1596 - 1650) 

09. Spinoza (1632 - 1677) 

10. Hume (1711 - 1776) 

11. Kant (1724 - 1804) 

12. Hegel (1770 - 1831) 

13. Marx (1818 - 1883) 

14. Nietzsche (1844 - 1900) 

15. Husserl (1859 - 1938) 

16. Kierkegaard (1813 - 1855) 

17. Heidegger (1889 - 1976) 

18. Sartre (1905 - 1980) 

19. De Beauvoir (1908 - 1986) 

20. Freud (1856 - 1939) 

21. Jung (1875 - 1961) 

22. Wittgenstein (1889 - 1951) 

23. Russell (1872 - 1970) 

24. James (1842 - 1910) 

25. Dewey (1859 - 1952) 

26. Derrida (1930 - 2007) 

27. Foucault (1926 - 1984) 

28. Lyotard (1924 - 1998) 

29. Baudrillard (1929 - 2004) 

30. Rorty (1931 - 2007) Tư liệu

---o0o---


tải về 439.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương