Ba mưƠi hai tưỚng tốt và TÁm mưƠi vẻ ÐẸp của phậT 三 十 二 相


/80 :   Tướng Móng Tay, Chân Màu Như Hoa Ðồng Ðỏtải về 378.17 Kb.
trang8/13
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích378.17 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

1/80 :   Tướng Móng Tay, Chân Màu Như Hoa Ðồng Ðỏ


-Kinh văn : 世尊指爪狭长薄润竔。光洁鲜净如花赤铜。是为第一。

-Lời Kinh : Thế Tôn chỉ trảo giáp trường bạc nhuận, quang cất tiển tịnh, như hoa xích đồng. Thị vi đệ nhứt.

-Nghĩa kinh : Móng tay chân của Thế Tôn thon vót dài mà tươi nhuận, sáng láng trong sạch, óng ánh màu như hoa xích đồng (đồng đỏ). Ðó là tùy hảo thứ nhất.

-ÐTÐL : 无见顶Þ  Vô kiến đảnh Tướng : [Người nhìn càng ngước lên càng cao không thấy được đảnh tướng sáng chói  (Nhục kế) của Phật].

---o0o---

2/80 :  Tướng Ngón Tay Chân Thon Dài Mềm Dịu


-Kinh văn :     世尊手U足指圆覆纤长。[月庸鹿]直柔软节骨不现盪。是为第二.

-Lời kinh : Thế Tôn thủ túc chỉ viên tiêm trường. Dung trực nhu nhuyến tiết cốt bất hiện. Thị vi đệ nhị.

-Nghĩa kinh : Ngón tay chân của Thế Tôn, tròn nhọn thon dài (mềm mại)  thuôn thẳng, lóng đốt không bày ra nét thô xấu. Ðó là tùy hảo thứ hai.

-ÐTÐ : 二者鼻直高好孔不现盪.Tỷ trực cao hảo khổng bất hiện. [Mũi  cao thẳng rất đẹp. Riêng lỗ mũi không hiện bày thấy lỗ hổng].

---o0o---

3/80 :  Tướng Tốt Ngón Tay Chân Tròn Ðầy Kín Không Hở


 

-Kinh văn :  世尊手U足各等无差?。于诸ỵƯ间悉皆贠充密。是为第三。ª

-Lời kinh : Thế Tôn thủ túc các đẳng vô sai, vu chư chỉ gian, giai tất sung mật. Thị vi đệ tam.

-Nghĩa kinh : Các ngón bàn tay chân của Thế Tôn, khi mở ra đều đầy đặn bằng phẳng, các khoảng kẽ giữa các ngón đầy kín không hở trống. Ðó là tùy hảo thứ ba.

-ÐTÐ : 三者眉如初生月绀琉璃色。ÂTam giả, mi như sơ sanh nguyệt, khám lưu ly sắc. [Lông mày như trăng non, màu xanh trong như lưu ly].

---o0o---


4/80 : Tướng Tay Chân Tươi Ðẹp Như Hoa Sen


-Kinh văn :世尊手U足圆满如意测。软净光泽ĩ色如莲华。是为第四。ª

-Lời kinh : Thế Tôn thủ túc viên mãn như ý, nhuyến tịnh quang trạch sắc như liên hoa. Thị vị đệ tứ.

-Nghĩa kinh : Tay chân của Thế Tôn tròn mập đầy đặn vừa ý, mềm mại trong sáng, màu sắc tươi đẹpï như hoa sen. Ðó là tùy hảo thứ  tư.

-ÐTÐ : 四者耳轮U(o)成。Tứ giả, nhĩ luân đỏa thành. [ Trái “Tai” xủ dài xuống tròn trĩnh như giọt bầu dục].

---o0o---


5/80 : Tướng Gân Mạch Ẩn Kín


-Kinh văn : 世尊筋?u盘结坚固深?隐不现。是为第五7875?

-Lời kinh : Thế Tôn cân mạch bàn kết kiên cố thâm ẩn bất hiện. Thị vi đệ ngũ.

-Nghĩa kinh : Gân mạch của Thế Tôn kết bằng cứng chắc, ẩn kín không hiện lộ ngoài mặt da. Ðó là tùy hảo thứ năm.

-ÐTÐ : 7875?者身坚实如那罗延INgũ giả, thân kiên thật như na-la-diên.

[Thân thể của Thế Tôn bền chắc như na-la-diên. Hán dịch là “Kiên  Cố” ].

---o0o---

6/80 : Tướng Mắt Cá Chân Không Nổi Cao


-Kinh văn : 世尊两踝俱7877?隐不现。是为第六。ª

-Lời kinh : Thế Tôn lưỡng khóa cu ẩn bất hiện. Thị vi đệ lục.

-Nghĩa kinh : Hai đồi xương gồ (hai mắt cá) của Thế Tôn, không nổi gô lên (ẩn ẩn không thô). Ðó là tùy hảo thứ sáu.

-ÐTÐ : 六者?骨际如钩锁。Lục giả, cốt tế như câu tỏa. [Các đầu khớp xương kết nhau như móc xích].

---o0o---


7/80 : Tướng Bước Ði Ung Dung Ðều Ðặn


-Kinh văn : 世尊行步直进庠監审i如龙象i王。是为第七。

-Lời kinh : Thế Tôn hành bộ trực tấn tường thẩm, như long tượng vương. Thị vi đệ thất.

-Nghĩa kinh : Bước đi của Thế Tôn, từng bước đều và thẳng, ung dung đỉnh đạc (Dụ, như vua rồng,  voi chúa). Ðó là tùy hảo thứ bảy.

-ÐTÐ : 七者身一呋时回如象i王。Thất giả, thân nhứt thời hồi như tượng vương. [Khi xoay mình như voi chúa].

---o0o---


8/80 : Tướng Chân Ði Cách Mặt Ðất Bốn Tất 


-Kinh văn : 世尊行步威容齐肃如师子隝王。是为第八.

-Lời kinh : Thế Tôn hành bộ uy dung tề túc, như sư tử vương. Thị vi đệ bát.

-Nghĩa kinh : Bước đi của Thế Tôn, uy nghi nghiêm chỉnh, ngay thẳng vững vàng. Ðó là thứ tám. [Bước đi của Ðấng Chí Tôn cách mặt đất bốn tấc, mà trên mặt đất vẫn hiện rõ ấn văn. (Dụ, như dáng đi của sư tử chúa).

 -ÐTÐ: 八者行时足去地四寸而印文∧现UBát giả, hành thời túc khứ địa tứ thốn nhi ấn văn hiện. [Tám làø, bước đi của Phật cách mặt đất 4 tấc, mặt đất vẫn hiện ấn văn (tức là dấu thiên bức luân)].

---o0o---

9/80 : Chân Bước Thong Dong, Khoảng Cách Bằng Nhau


-Kinh văn : 世尊行步安平庠絆序?不过不减犹如牛王。是为酞第九。

-Lời kinh : Thế Tôn hành bộ an bình tường tự bất quá bất giảm, do như ngưu vương. Thị vi đệ cửu.

-Nghĩa kinh : Bước đi của Thế Tôn an bằng tuần tự, không dài không ngắn, đỉnh đạc vừa vặn, tầm bước thong dong nhất định. Là thứ chín (Dụ ngưu vương bộ).

-ÐTÐ: 九者?爪如赤O铜色薄而润泽。Cửu giả, trảo như xích đồng sắc. [Màu sắc của móng tay chân như màu đồng đỏ].

---o0o---

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương