Ba mưƠi hai tưỚng tốt và TÁm mưƠi vẻ ÐẸp của phậT 三 十 二 相


/32 - Lông Mi Xanh Biếc, Dày Và Thẳngtải về 378.17 Kb.
trang7/13
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích378.17 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

28/32 - Lông Mi Xanh Biếc, Dày Và Thẳng 


-Kinh văn : 世尊眼睫犹若蘯牛王。绀青齐整不相杂Ĩ。是二十八

-Lời kinh : Thế Tôn nhãn tiệp do nhược ngưu vương, khám thanh tề chỉnh, bất tương nhiễm loạn. Thi vi nhi thập bát.

-Nghĩa kinh : Ðôi chân mày trên đôi mắt của Thế Tôn, màu xanh biếc (sậm) lóng lánh, xếp lớp nằm nghiêng chỉnh tề không rối.

-ÐTÐ: 二十八者梵i声相。如梵i天王五7875?Ư声从I口出u。其一浠深?如雷。二清彻远闻杜闻者悦琶乐U。三入心敬爱。四谛了易解。五7875?听者无厌。菩扌萨音ơ声亦如是。五7875?Ư声从I口中出衭。迦陵毗伽声相。如迦陵毗伽鸟d声可爱。鼓声相。如大i鼓音ơỵƠÉ

Nhị thập bát giả, “Phạm Thinh” tướng như Phạm Thiên Vương, ngũ chủng thinh tùng khẩu xuất, kỳ nhứt thâm như lôi. Nhị thanh triệt viễn văn văn giả duyệt lạc. Tam nhập tâm kỉnh ái. Tứ đế liễu dị giải. Ngũ thính giả vô yểm. Bồ Tát âm thinh diệc như thị, ngũ chủng thinh tùng khẩu trung xuất, ca-lăng-tỳ-già thinh tướng. Ca-lăng-tỳ-già điểu thinh khả ái. Cổ thinh tướng, như đại cổ âm thinh tham viễn. [ Hai mươi tám là, tướng của tiếng “ Phạm thinh”, như vua Phạm thiên từ miệng phát ra có năm thứ tiếng một lúc. Tiếng đó: -Một là, trầm sâu như sấm. -Hai là, thấu suốt xa nghe, nghe thời vui sướng. -Ba là, đem lòng kỉnh ái. -Bốn là, hiểu rõ chắc thật. -Năm là, nghe không nhàm chán.  Âm thanh (tiếng nói) của Bồ Tát cũng giống như vậy].

---o0o---

29/32 - Ðôi Mắt Trong Xanh Ngời Sáng


-Kinh văn : 世尊眼睛绀青鲜白。红环间饰?晈洁分U明。是二十九。

-Lời kinh : Thế Tôn nhãn tình khám thanh tiễn bạch, hồng bôi gian sức hào cật phân minh. Thị nhị thập cửu.

-Nghĩa kinh : Ðôi tròng mắt của Thế Tôn, phần trắng trắng tươi, phần đen thì xanh đậm, trong xanh tươi trắng phân minh, chỗ giáp màu hơi ửng hồng. Là hai mươi chín.

-ÐTÐ: 二十九者真?青眼相。如好青莲华。

Nhị thập cửu giả, chơn thanh nhãn tướng, như hảo thanh liên hoa. [ Hai mươi chín gọi là “Chơn Thanh Hảo Tướng ” mắt đẹp Hoa Sen Xanh].

---o0o---

30/32 - Mặt Tròn Sáng Như Vầng Trăng Tròn


-Kinh văn : 世尊面?U其犹涮满月。眉相晈净如天帝弓。是第三十。Â

-Lời kinh : Thế Tôn diện luân kỳ do mãn nguyệt, mi tướng hào tịnh, như Thiên cung. Thị vi tam thập.

-Nghĩa kinh : Khuôn mặt của Thế Tôn, tròn sáng như trăng đầy, chân mày cong như cánh cung của trời Thiên Ðế. Là thứ ba mươi.

-ÐTÐ: 三十者牛眼睫相。如牛王眼睫长好不乱?

Tam thập giả, ngưu nhãn tiệp tướng, như ngưu vương nhãn tiệp trường hảo bất loạn. [Ba mươi là, lông mi thật dài, chân mi thẳng lông cong thật đẹp (Tợ như rèm lông ngưu vương)].

---o0o---

31/32 - Tướng Bạch Ngọc Hào


Kinh văn :                                                          

世尊眉间有白毫相。右行柔软如睹罗绵。鲜白光净逾珂?雪等。是三十一。»

-Lời kinh : Thế Tôn mi gian hữu Bạch Hào  tướng. Hữu truyền nhu nhuyến như  đỗ-la-miên, tiễn bạch quang tịnh du Kha-tuyết đẳng. Thị tam thập nhứt.

-Nghĩa kinh : Khoảng giữa hai chân mày của Thế Tôn có tướng Bạch Hào. Nhúm lông trắng nầy xoay tròn về phía hữu, mềm mại như tơ đỗ-la-miên (tơ cõi trời), tươi trắng sáng suốt như ngọc “Kha-tuyết”. Là ba mươi mốt.

---o0o---


32/32 - Khuôn Trán Như  Ô-Sắc-Nị-Ca


-Kinh văn :

世尊顶上乌瑟腻沙高显贠周圆懿。犹如天盖。是三十二。善?U。是名三十二大i士相

-Lời kinh : Thế Tôn đảnh thượng Ô-sắc-nị-ca (Urna-kesa) Phật cao hiển châu viên, do như thiên cái. Thị tam thập nhị.

-Nghĩa kinh : Giữa khoảng chót trán đến đỉnh đầu của Thế Tôn nổi lên một cục tròn gọi là Ô-sắc-nị-ca (Nhục kế) Nơi đây cũng là “Ðảnh Tướng” (tựa như thiên bảo cái). Ðó là tướng thứ  ba mươi hai.

-ÐTÐ :

三十二者白毛相。白毛眉间生不高不下。白净右Ị旋舒?长五7875?尺。相师言O。地天太子I三十大i人相如是

Tam thập nhị giả, bạch mao tướng, bạch mao mi gian sanh bất cao bất hạ. Bạch tịnh hữu truyền thư trường ngũ xích. Tướng sư ngôn : Ðịa thiên Thái Tử  tam-thập-nhị đại nhơn tướng như thị. [Ba mươi hai là, tướng lông trắng, chùm lông trắng nhóm tròn giữa hai đầu chân mày, ngay bằng giữa không cao không thấp. Trắng ngần trong suốt xoay tròn về phía phải dài 5 thước. Các tướng sư nói  : Trong cõi bao la, Thái Tử có đầy đủ ba mươi hai tướng của bậc Ðại-nhân vậy ]. (* Nói thước của thân trượng lục).

---o0o---


KINH BÁT NHÃ NÓI VỀ 80 TÙY HÌNH HẢO


Phạn-ngữ: Asity-anuvyanjanani.

[Tất cả chữ (td) là thí dụ)ï]

(卷八十九) i智度论释四摄品欠第七十八之弋余圣者龙树菩嘈萨造  

(Trích Luận Ðại Trí Ðộ, Quyển 89, Phẩm Tứ Nhiếp thứ 78) Thánh giả Bồ  Tát Long Thọ tạo luận.i秦龟兹国三藏鸠摩罗什译ë

(Ðời Hậu Tần, nước Qui Tư Ngài Tam Tạng Cưu-ma-la-thập, dịch từ Phạn ra Hán).-Kinh văn : ?U。云ỈỴ喝来应绂正等觉7869?八十随?好。善?U

-Lời kinh : Thiện Hiện, vân hà Như Lai Ưng Chánh Ðẳng Giác bát thập tùy hảo, Thiện Hiện :

-Nghĩa kinh : Nầy Thiện Hiện, như thế nào là, tám mươi tùy-hình hảo của bậc Như Lai Ưng Chánh Ðẳng Giác? - Thiện Hiện :

---o0o---

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương