Ba mưƠi hai tưỚng tốt và TÁm mưƠi vẻ ÐẸp của phậT 三 十 二 相


/32 -   Thủ Túc Chỉ, Viên Mãn Tiêm Tướngtải về 378.17 Kb.
trang3/13
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích378.17 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

5/32 -   Thủ Túc Chỉ, Viên Mãn Tiêm Tướng


            Các ngón tay chân (tròn búp) thon đầy.

            (Phạn : jàlàvanaddha-hasta-pàda).-Kinh văn :    世尊手U足所有诸ỵƯ。圆胁满纤长甚可爱乐U。是为第五7875?

-Lời kinh : Thế Tôn thủ túc sở hữu chư chỉ, viên mãn tiêm trường thậm khả ái lạc (nhạo). Thị vi đệ ngũ.

-Nghĩa kinh : Các ngón tay và ngón chân của Ðấng Thế Tôn, tròn mịn, bum búp,  thon dài và đầy đặn càng nhìn càng ưa mến. Ðó là thứ năm.

-ÐTÐ  7875?者手U足指缦网相。如雁王张指父则ịƯ喜张则徊现籙。

Thủ túc chỉ mang võng tướng, như nhạn vương trương chỉ tắc hiện, bất trương tắc bất hiện. [Tướng mạng lưới ở giữa kẽ tay chân, có sè tay thì mới có, không sè tay thì không có hiện ra].       

---o0o---

6/32 - Gót Chân Tròn Ðầy, Tốt Thắng Hơn Cả Cõi Hữu Tình


-Kinh-văn : 世尊足跟广长圆满。与搽趺相称?胜余有嘈情。是为第六。ª

-Lời kinh : Thế Tôn túc ngận quảng trường viên mãn, dữ phu tướng xưng thắng dư hữu tình. Thị vi đệ lục.

-Nghĩa kinh : Gót chân của Thế Tôn, dài rộng tròn đầy. Tướng vun tròn của mu bàn chân thật đặt biệt hơn tất cả chúng trong cõi hữu tình.

-ÐTÐ : 六者手U足柔软相。

Thủ túc nhu nhuyến tướng [Tướng mềm mại dịu dàng của chân tay].

---o0o---

7/32 - Mu Bàn Chân Nổi Cao Ðầy Ðặn, Mềm Mại Tương Xứng Với Gót


-Kinh văn : 世尊足趺修高充满。柔软妙?好与跟相称?。是为第七。

- Lời kinh : Thế Tôn túc phu tu cao sung mãn, nhu nhuyến diệu hảo dữ ngận tương xứng. Thị vi đệ thất.

-Nghĩa kinh : Mu bàn chân của Ðức Thế Tôn nổi cao đầy đặn mềm mại cùng với gót chân tương xứng nhau thật là kỳ diệu. Ðó là tướng tốt thứ bảy.

- ÐTÐ:

七者足趺高满相。以Ơ咦蹈地不广不狭。足下色如赤莲华。足指愀间网及足边色如真?珊瑚。指爪如净赤铜。足趺上真?金色。足趺上毛青毗琉璃色。其足严好。譬洎如杂Ĩ宝屐种ƯƯU庄饰?。

Thất giả, túc phu cao mãn tướng, dĩ túc hảm địa bất quảng bất hiệp, túc hạ sắc như xích liên hoa. Túc chỉ gian võng cập túc biên sắc như chơn san hô. Chỉ trảo như tịnh xích đồng. Túc phu thượng chơn kim sắc, túc phu thượng mao thanh tỳ lưu ly sắc. Kỳ túc nghiêm hảo lý chủng chủng trang sức. [ Tướng mu bàn chân cao đầy, khi chân bước giáp đất dấu không rộng không hẹp, màu sắc dưới chân như hoa sen đỏ, lưới dưới kẽ chân màu sắc như san hô, móng chân trong sáng như đồng đỏ. Màu sắc trên mu bàn chân in như vàng ròng, màu của lông trong xanh như lưu ly. Cực kỳ xinh đẹp như xen nhiều các bảo vật để chung vào trang sức].

---o0o---


8/32 - Ðùi Vế Thon Tròn, Chân Dài


-Kinh văn : 世尊双腨渐次?纤圆。如瑿泥邪仙鹿王腨。是为勃第八。

-Lời kinh : Thế Tôn song chuyên tiệm thứ tiêm viên, như lịch-nê-tà-tiên lộc vương chuyên. Thị vi đệ bát.

-Nghĩa kinh : Hai đùi vế của Thế Tôn  tròn trĩnh thon đẹp  (như đùi của lộc vương lịch- nê- tà- tiên). {腨膊 chuyên, thuần : cùng một nghĩa}. Ðó là thứ tám.

-ÐTÐ: 八者伊泥延罥膊相。如伊泥延罥鹿膊随??[月庸鹿]纤。

Bát giả, y-nê-diên thuần tướng, như y-nê-diên lộc thuần tùy thứ dung tiêm. [Tám là, tướng đùi vàng óng ánh, giống như của y-nê-diên]. {Y-nê-diên Phạn : Aineyajagha} tên của lộc vương. Thử vân, kim-Sắc nghĩa là vàng óng ánh].

---o0o---

9/32 - Ðứng Thẳng Bàn Tay Úp Lên Ðầu Gối


-Kinh văn : 世尊双臂修直庸惫圆如象瞚王,鼻平立摩膝。是为姜第九。

-Lời kinh : Thế Tôn, song tý tu trực dung viên như tượng vương, tỷ bình lập ma tất. Thị vi đệ cửu.

-Nghĩa kinh : Hai cánh tay của Thế Tôn thẳng dài tròn đầy, đứng đưa tay duỗi xuống bàn tay bằng ngang và thoa lên đầu gối. Ðó là tướng tốt thứ chín.

-TAH : Chân tay Ðại-nhân rất đẹp, mềm mại, xòe ra như hoa đâu-la. Ðó là tướng của bậc đại nhân.

-ÐTÐ : 正平立摩膝相不俯不仰絬以ƠỈ漳膝.

Chánh bình lập ma tất, bất phủ bất ngưởng dĩ chưởng ma tất. [Tướng đứng thẳng không cúi không ngước tay rờ (úp) đầu gối].

---o0o---

10/32 - Âm Tàng Tướng


   Phạn : Kosópagata.   (Nam căn ẩn kín)

-Kinh văn : 世尊阴相势?峰藏密。其犹涮龙马亦如象鄆王。是为第十。ª

-Lời kinh : Thế Tôn âm tướng thế phong tàng mật. Kỳ do long mã diệc như tượng vương. Thị vi đệ thập.

-Nghĩa kinh : Âm tàng tướng của Thế Tôn ẩn kín (tợ như Long chúa Tượng Mã). Ðó là tướng tốt thứ mười.

-ÐTÐ: 十者阴藏相。譬酴如调善?i宝马宝。问曰驶。若o菩萨得阿耨đ卸罗三藐三菩嘈提。时诸弟子I?ịƠ见阴藏相。答曰趸。为度众人决u众疑谏故示現如是

Thập giả, âm tàng tướng, thí như điều thiện tượng bảo mã bảo, vấn viết : Nhược Bồ-tát đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, thời chư đệ tử hà nhân duyên kiến âm tàng tướng. Ðáp viết : Vị độ chúng nhơn quyết chúng nghi, cố thị hiện như thị. [Bồ tát thành Chánh Giác rồi, vì duyên gì mà để cho mọi người thấy được âm tàng tướng ? –Ðáp : Vì  độ cho mọi người giải các nghi ngờ nên hóa hiện tướng rồng báu, voi báu, ngựa quí để tỏ rằng âm tàng cũng như vậy đó].

---o0o---
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương