Ba mưƠi hai tưỚng tốt và TÁm mưƠi vẻ ÐẸp của phậT 三 十 二 相


BA MƯƠI HAI TƯỚNG TỐT CỦA PHẬT (Tam Thập Nhị Tướng) 1/32 - Túc Hạ An Bình Lập Tướngtải về 378.17 Kb.
trang2/13
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích378.17 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

BA MƯƠI HAI TƯỚNG TỐT CỦA PHẬT


(Tam Thập Nhị Tướng)

1/32 - Túc Hạ An Bình Lập Tướng


(Tướng an ổn và bằng phẳng ở baøn chân Phật).  Phạn : – supratisthita pàda

-Kinh văn :

尊足下有平薪满相。妙??安住犹如奁?底。地虽高下随?足所蹈皆O

坦然无不等触。是为蕺第一。»

-Lời kinh : ...Thế Tôn túc hạ, hữu bình mãn tướng, diệu thiện an trụ, do như liêm để, địa tuy cao hạ, tùy túc sở hãm, giai tất thản nhiên, vô bất đẳng xúc. Thị vi đệ nhất ”.-Nghĩa Kinh : Dưới bàn chân của Ðức Thế Tôn, có tướng bằng phẳng đầy đặn, thật khéo an trụ, như cái hộp ấn, nó thản nhiên tùy theo chỗ cao thấp (nông cạn), chạm đến (đụng vào) đều tự cân bằng chính xác. Ðó là tướng thứ  nhất (không bị bẻ lật hay trẹo hụt vấp váp).

-ÐTÐ :一者足下安平唤立相。足下一切着地间无晦所受。不容一针.

Nhứt giả, túc hạ an bình lập tướng, túc hạ nhứt thiết trước địa gian, vô sở thọ bất dung nhứt châm. [Nghĩa: Một là, cái tướng được thành lập thật an bình ở dưới bàn chân, mỗi khi bàn chân (Phật) sắp giáp vào mặt đất, tất cả các vật bén nhọn đều tự vẹt tránh  khỏi bàn chân Phật ].TAH :  1/ Bậc Ðại Nhân có lòng bàn chân bằng phẳng.

---o0o---


2/32 - Thiên Phúc (Bức) Luân Tướng


(Thiên Phúc Võng Cốc). Còn gọi Nhị Luân Tướng.  Dưới bàn chân có tướng bánh xe ngàn căm, rất tươi thắm.  s–cakrànkita hasta-pàda tala. (P. hettha pada-talesu cakkanijatani).

-Kinh văn: 世尊足下千辐轮U文辋毂众内相无不圆薏满是为弟二.

-Lời kinh : Thế Tôn túc hạ “Thiên Phúc Luân” văn võng cốc chúng tướng vô bất viên mãn. Thị vi đệ nhị.

-Nghĩa kinh : Dưới mặt bằng hai chân của Thế Tôn, có hình bánh xe tròn ngàn căm, tên là “Thiên Phúc Luân” Các đường văn ấy đều phân minh rõ ràng tròn trặn đầy đủ. Ðó là thứ  hai.                

[TÐHV: 2/ Chỉ bàn chân có xoáy tròn như bánh xe có ngàn nan hoa].

[PQÐTÐ: Hai bánh xe, có ngàn bánh xe tròn, là tướng thồi phục ác ma oán địch, chiếu phá ngu si của vô-minh. Gọi đúng là “Thủ túc luân tướng”. Lòng bàn chân có hiện tướng THIÊN PHÚC LUÂN của phật. Có hình hai bánh xe Chuyển Pháp Luân (ngàn căm). Tướng vi diệu nầy, có khi không hiện ở hai bàn chân, thì  lại hiện nơi hai bàn tay.  Vì trải qua nhiều đời quá khứ Phật đã vì Cha, Me,ï Thầy, Bạn và Tất cả chúng sanh bôn ba khắp chỗ khắp trong ba cõi, đã làm các việc bố thí, cúng dường, cưùu độ ... nên biểu thị cái tướng Pháp Luân Ấn nầy.

 
Thiên Phúc luân (tướng thứ hai)

theo bộ Bát Nhã, có bánh xe ngàn căm.

-T-A-Hàm : 2/ Lại nữa, lòng bàn chân của Ðại Nhân có hình bánh xe. Bánh xe có đầy đủ ngàn căm.}

-ÐTÐ : 二者足下二轮U相千辐辋毂三事具足。

Nhị giả túc hạ nhị luân tướng thiên bức võng cốc tam sụ cụ túc. [Dưới hai bàn chân có tướng bánh xe ba việc không thiếu : -a) Vòng tròn lớn. –b) -1000 ngàn căm chống. –c) Trục tròn ở giữa. như mạng lưới đang nhau...]

---o0o---

3/32 - Trường Chỉ Tướng.  Hay, Chỉ Tiêm Trường Tướng


            (Phạn-Ngữ :  Dirghanguli). Tướng ngón tay dài.

-Kinh văn: ( bị mất ) ...过一切。是为华第三。

 Phạn : mrdụ-tarụna-hasta-padà-tala.-Lời kinh : Thế Tôn thủ túc giai tất nhu nhuyến. Như đổ (đâu)-la-miên, thắng quá nhứt thế. Thị vi đệ tam.

-Nghĩa kinh : Các ngón tay chân của Ðức Thế Tôn thon dài mềm mại, dịu mềm  hơn tất cả, như lụa đâu- la- miên. Ðó là tướng tốt thứ ba.

-ÐTÐ: 三者长指相。指父纤长端直。次?[*庸筣好指节参??

Trường chỉ tướng chỉ tiêm trường đoản trực thứ đệ dung hảo chỉ tiết sam sai. [Ðầu ngón và các ngón tay chân của Thế Tôn tròn búp thứ lớp thật đẹp, ngón tay dài, lóng đốt thẳng nhau].

 

 

chỉ bàn tay ngón tay mềm mại.  (hình ảnh nầy mượn ở tượng Phật hiện tại để tạm hình dung phầnnào trong muôn một).

 

---o0o---


4/32 - Mang Võng Tướng. Tướng mạng lưới mềm


           Phạn:  S- jàlàvanaddha-hasta pàda.

-Kinh văn :

世尊手U足一一换指间。犹柑如雁王咸有鞔网。金色交络文心同绮画。是为第四ª [đồng nghĩa câu 5 của Trí Ðộ luận].

-Lời kinh : Thế Tôn thủ túc nhứt nhứt chỉ gian, do như nhạn vương hàm hưũ man võng, kim sắc giao lạc văn đồng  ỷ hoạch. Thị vi đệ tứ.

-Nghĩa kinh : Mỗi mỗi khoảng (kẽ) ngón tay, chân của Thế Tôn có lớp da mỏng như màng lưới, mịn tợ như lụa đâu-la-miên của trời Ðế Thích, có nét vẻ màu vàng kim. Ðó tốt thứ tư.  (khi xếp tay lại thì tựa như biến mất, không thấy nếp nhăn của man-võng .

{Trung A Hàm : Câu số 8/ Lại nữa, chân tay đại-nhân có màng lưới (giống như của chim nhạn chúa). Ðó là tướng của bậc đại-nhân}

-ÐTÐ: 四者足跟?广平相.

Tứ giả, túc ngận quảng bình tướng. [Gót chân bằng và rộng].

---o0o---
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương