BỘ y tế Sè: 3742 /2001/Q§-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 5.88 Mb.
trang23/28
Chuyển đổi dữ liệu26.05.2018
Kích5.88 Mb.
#39052
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28Số thứ tự phụ gia

101

Tên tiếng Việt

:

Đỏ Allura AC (*)

INS:

129

Tên tiếng Anh

:

Allura Red AC

ADI:

0-7

Chức năng

:

Phẩm màu
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chó§å uèng cã s÷a, cã h­¬ng liÖu hoÆc lªn men (VD: s÷a s« c« la, s÷a cacao, bia trøng, s÷a chua uèng, s÷a ®Æc)

300


S÷a lªn men (nguyªn kem)

50


C¸c s¶n phÈm t­¬ng tù phom¸t

GMP

3Mì lîn, mì ®éng vËt, dÇu c¸ vµ dÇu ®éng vËt kh¸c

GMP


Margarin vµ c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù (VD: hçn hîp Margarin vµ b¬)

GMP


Qu¶ thanh trïng pasteur ®ãng hép hoÆc ®ãng chai

200


Møt, møt c« ®Æc, møt hoa qu¶

500


C¸c s¶n phÈm kh¸c tõ qu¶

500


Hoa qu¶ ng©m ®­êng

300


Rau, cñ ng©m dÊm, dÇu, n­íc muèi

500


Cacao, s« c« la vµ c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù

300


KÑo cøng, kÑo mÒm, kÑo nuga...

348


KÑo cao su

467


S¶n phÈm dïng ®Ó trang trÝ thùc phÈm

500


B¸nh n­íng vµ c¸c s¶n phÈm b¸nh n­íng th«ng th­êng

300


S¶n phÈm thÞt, thÞt gia cÇm vµ thÞt thó nguyªn miÕng hoÆc c¾t nhá

500

16S¶n phÈm thÞt, thÞt gia cÇm vµ thÞt thó xay nhá ch­a qua xö lý nhiÖt

500

16S¶n phÈm thÞt, thÞt gia cÇm vµ thÞt thó xay nhá vµ ®· xö lý nhiÖt

25


C¸c s¶n phÈm c¸, ®éng vËt nhuyÔn thÓ, gi¸p x¸c, da gai xay nhá ®«ng l¹nh

500

16Thñy s¶n, s¶n phÈm thñy s¶n hun khãi, sÊy kh«, lªn men hoÆc ­íp muèi, kÓ c¶ nhuyÔn thÓ, gi¸p x¸c, da gai

500

22§­êng tr¾ng vµ ®­êng vµng d¹ng: saccaroza, fructoza, glucoza, xyloza

300


DÇu trén, gia vÞ (bao gåm c¸c chÊt t­¬ng tù muèi)

500


N­íc chÊm vµ c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù

500


Thøc ¨n cho trÎ em d­íi 1 tuæi

50


Thøc ¨n bæ sung cho trÎ ®ang t¨ng tr­ëng

50


N­íc qu¶ c« ®Æc (d¹ng láng hoÆc d¹ng r¾n)

500


N­íc gi¶i kh¸t cã ga

300


N­íc gi¶i kh¸t kh«ng ga

300


R­îu tr¸i c©y

200


Snack ®­îc chÕ biÕn tõ ngò cèc

200
Chó thÝch (*)

Loại chất màu

:

Phẩm màu tổng hợp

Chỉ số màu

:

CI (1975) No. 16035

Nhóm chất màu

:

Monoazo

Tên khác

:

CI Food Red 17.
Số thứ tự phụ gia

102

Tên tiếng Việt

:

Đỏ Amaranth (Amaranth) (*)

INS:

123

Tên tiếng Anh

:

Amaranth

ADI:

0-0,5

Chức năng

:

Phẩm màu
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chó§å uèng cã s÷a, cã h­¬ng liÖu hoÆc lªn men (VD: s÷a s« c« la, s÷a cacao, bia trøng, s÷a chua uèng, s÷a ®Æc)

300


BÒ mÆt cña phom¸t chÝn

100


Thøc ¨n tr¸ng miÖng cã s÷a (VD: kem, s÷a l¹nh, b¸nh put®ing, s÷a chua hoa qu¶ hoÆc cã h­¬ng liÖu...)

300


B¬ vµ b¬ c« ®Æc

300


Qu¶ thanh trïng pasteur ®ãng hép hoÆc ®ãng chai

200


Møt, møt c« ®Æc, møt hoa qu¶

300


Hoa qu¶ ng©m ®­êng

300


Rau, cñ ng©m dÊm, dÇu, n­íc muèi

300


KÑo cøng, kÑo mÒm, kÑo nuga...

100


KÑo cao su

300


S¶n phÈm dïng ®Ó trang trÝ thùc phÈm

300


S¶n phÈm tõ ngò cèc bao gåm c¶ yÕn m¹ch ®· xay

300


C¸c lo¹i b¸nh n­íng

300


Thñy s¶n vµ s¶n phÈm thñy s¶n, kÓ c¶ nhuyÔn thÓ, gi¸p x¸c, da gai ®· qua chÕ biÕn

300


Thñy s¶n, s¶n phÈm thñy s¶n hun khãi, sÊy kh«, lªn men hoÆc ­íp muèi, kÓ c¶ nhuyÔn thÓ, gi¸p x¸c, da gai

300


Muèi

300


N­íc chÊm kh«ng cã s÷a (VD: t­¬ng cµ chua, t­¬ng ít, n­íc chÊm cã kem)

300


N­íc gi¶i kh¸t cã h­¬ng liÖu, bao gåm c¶ n­íc uèng dµnh cho thÓ thao, n­íc uèng cã hµm l­îng kho¸ng cao vµ c¸c lo¹i n­íc uèng kh¸c

100


R­îu tr¸i c©y

30


N­íc gi¶i kh¸t cã hµm l­îng cån lín h¬n 15%

300


Snack ®­îc chÕ biÕn tõ ngò cèc

300
Chó thÝch (*)

Loại chất màu

:

Phẩm màu tổng hợp

Chỉ số

:

CI (1975) No. 16185

Nhóm chất màu

:

Monoazo

Tên khác

:

CI Food Red 9; Naphtol Rot S.Số thứ tự phụ gia

103

Tên tiếng Việt

:

Đỏ Ponceau 4R (Ponceau 4R) (*)

INS:

124

Tên tiếng Anh

:

Ponceau 4R

ADI:

0-4

Chức năng

:

Phẩm màu
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chó§å uèng cã s÷a, cã h­¬ng liÖu hoÆc lªn men (VD: s÷a s« c« la, s÷a cacao, bia trøng, s÷a chua uèng, s÷a ®Æc)

150


S÷a lªn men (nguyªn kem), kh«ng xö lý nhiÖt sau lªn men

150


S÷a lªn men (nguyªn kem), cã xö lý nhiÖt sau lªn men

48

12Thøc ¨n tr¸ng miÖng cã s÷a (VD: kem, s÷a l¹nh, b¸nh put®ing, s÷a chua hoa qu¶ hoÆc cã h­¬ng liÖu...)

150


Qu¶ thanh trïng pasteur ®ãng hép hoÆc ®ãng chai

300


Møt, møt c« ®Æc, møt hoa qu¶

500


Hoa qu¶ ng©m ®­êng

500


Cacao, s« c« la vµ c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù

150


KÑo cøng, kÑo mÒm, kÑo nuga...

300


KÑo cao su

300


S¶n phÈm dïng ®Ó trang trÝ thùc phÈm

500


S¶n phÈm thÞt, thÞt gia cÇm vµ thÞt thó lªn men, xay nhá ch­a xö lý nhiÖt

30


S¶n phÈm thÞt, thÞt gia cÇm vµ thÞt thó xay nhá vµ ®· xö lý nhiÖt

200


Thñy s¶n, s¶n phÈm thñy s¶n ®«ng l¹nh, kÓ c¶ nhuyÔn thÓ, gi¸p x¸c, da gai

500


C¸ vµ c¸c s¶n phÈm c¸ ®· xö lý nhiÖt

500


N­íc chÊm vµ c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù

500


Thøc ¨n cho trÎ em d­íi 1 tuæi

50


N­íc qu¶ Ðp thanh trïng pasteur ®ãng hép hoÆc ®ãng chai

GMP


N­íc rau Ðp thanh trïng pasteur ®ãng hép hoÆc ®ãng chai

GMP


N­íc gi¶i kh¸t cã h­¬ng liÖu, bao gåm c¶ n­íc uèng dµnh cho thÓ thao, n­íc uèng cã hµm l­îng kho¸ng cao vµ c¸c lo¹i n­íc uèng kh¸c

100


R­îu tr¸i c©y

200


Snack ®­îc chÕ biÕn tõ ngò cèc

200
Каталог: Download -> 2009 -> CTTN
CTTN -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
CTTN -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
CTTN -> Nghị ĐỊnh số 163/2004/NĐ-cp ngàY 07/9/2004 quy đỊnh chi tiết thi hành một số ĐIỀu của pháp lệNH
CTTN -> BỘ y tế Số: 12/2006/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
CTTN -> Thịt chế biến không qua xử lý nhiệt Qui định kỹ thuật
CTTN -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1037
CTTN -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam và phát triển nông thôN Độc lập Tự do Hạnh phúc CỤc thú Y
CTTN -> Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
CTTN -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 47/2006/tt-btc ngàY 31 tháng 5 NĂM 2006
CTTN -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 5.88 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương