BỘ y tế Sè: 3742 /2001/Q§-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 5.88 Mb.
trang16/28
Chuyển đổi dữ liệu26.05.2018
Kích5.88 Mb.
#39052
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28

Chú thích (*) Là sản phẩm xử lý nhiệt từ đườngtự nhiên, trong quá trính xử lý nhiệt có bổ sung các hợp chất amoni (trừ các hợp chất sunfit).

Số thứ tự phụ gia

65

Tên tiếng Việt

:

Caramen nhóm IV (xử lý amoni sulfit) (*)

INS:

150d

Tên tiếng Anh

:

Caramel IV - Ammonia Sulphite Process

ADI:

0-200

Chức năng

:

Phẩm màu
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chó§å uèng cã s÷a, cã h­¬ng liÖu hoÆc lªn men (VD: s÷a s« c« la, s÷a cacao, bia trøng, s÷a chua uèng, s÷a ®Æc)

150


S÷a lªn men (nguyªn kem)

150

12Phom¸t ®· chÕ biÕn cã h­¬ng liÖu bao gåm phom¸t hoa qu¶, phom¸t rau, phom¸t thÞt...

100

5.72Thøc ¨n tr¸ng miÖng cã s÷a (VD: kem, s÷a l¹nh, b¸nh put®ing, s÷a chua hoa qu¶ hoÆc cã h­¬ng liÖu...)

2000


C¸c s¶n phÈm t­¬ng tù phom¸t

GMP


Margarin vµ c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù (VD: hçn hîp Margarin vµ b¬)

GMP


Qu¶ ng©m dÊm, dÇu, n­íc muèi

GMP


Qu¶ thanh trïng pasteur ®ãng hép hoÆc ®ãng chai

GMP


Møt, møt c« ®Æc, møt hoa qu¶

1500


Hoa qu¶ ng©m ®­êng

GMP


Cacao, s« c« la vµ c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù

GMP


KÑo cøng, kÑo mÒm, kÑo nuga...

GMP


S¶n phÈm dïng ®Ó trang trÝ thùc phÈm

GMP


ThÞt, thÞt gia cÇm vµ thÞt thó t­¬i

GMP


Thñy s¶n vµ s¶n phÈm thñy s¶n, kÓ c¶ nhuyÔn thÓ, gi¸p x¸c, da gai ®· qua chÕ biÕn

GMP


DÇu trén, gia vÞ (bao gåm c¸c chÊt t­¬ng tù muèi)

GMP


N­íc chÊm vµ c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù

1500


N­íc gi¶i kh¸t cã h­¬ng liÖu, bao gåm c¶ n­íc uèng dµnh cho thÓ thao, n­íc uèng cã hµm l­îng kho¸ng cao vµ c¸c lo¹i n­íc uèng kh¸c

5000


Cµ phª, chÌ, n­íc uèng cã d­îc th¶o vµ c¸c lo¹i ®å uèng tõ ngò cèc, kh«ng kÓ n­íc uèng tõ cacao

GMP


R­îu tr¸i c©y

GMP


Snack ®­îc chÕ biÕn tõ ngò cèc

GMP
Chú thích (*) Là sản phẩm xử lý nhiệt từ đường tự nhiên, trong quá trình xử lý nhiệt có bổ sung các hợp chất amoni và hợp chất sunfit.

Số thứ tự phụ gia

66

Tên tiếng Việt

:

Carmin (*)

INS:

120

Tên tiếng Anh

:

Carmines

ADI:

0-5

Chức năng

:

Phẩm màu
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chó§å uèng cã s÷a, cã h­¬ng liÖu hoÆc lªn men (VD: s÷a s« c« la, s÷a cacao, bia trøng, s÷a chua uèng, s÷a ®Æc)

150


S÷a lªn men (nguyªn kem), cã xö lý nhiÖt sau lªn men

20


Thøc ¨n tr¸ng miÖng cã s÷a (VD: kem, s÷a l¹nh, b¸nh put®ing, s÷a chua hoa qu¶ hoÆc cã h­¬ng liÖu...)

150


C¸c s¶n phÈm t­¬ng tù phom¸t

GMP

3Møt, møt c« ®Æc, møt hoa qu¶

200


Hoa qu¶ ng©m ®­êng

300


KÑo cøng, kÑo mÒm, kÑo nuga...

300


S¶n phÈm dïng ®Ó trang trÝ thùc phÈm

500


KÑo cao su

1020


ThÞt, thÞt gia cÇm vµ thÞt thó t­¬i d¹ng xay nhá

1000


Thñy s¶n, s¶n phÈm thñy s¶n hun khãi, sÊy kh«, lªn men hoÆc ­íp muèi, kÓ c¶ nhuyÔn thÓ, gi¸p x¸c, da gai

300


DÇu trén, gia vÞ (bao gåm c¸c chÊt t­¬ng tù muèi)

500


N­íc chÊm vµ c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù

500


Necta qu¶ thanh trïng pasteur ®ãng hép hoÆc ®ãng chai

GMP


N­íc gi¶i kh¸t cã h­¬ng liÖu, bao gåm c¶ n­íc uèng dµnh cho thÓ thao, n­íc uèng cã hµm l­îng kho¸ng cao vµ c¸c lo¹i n­íc uèng kh¸c

1000


R­îu tr¸i c©y

200


Snack ®­îc chÕ biÕn tõ ngò cèc

200
Chó thÝch (*)

Loại chất màu

:

Phẩm màu tự nhiên

Chỉ số màu

:

CI (1975) No. 75470

Nhóm chất màu

:

Anthraquinone

Tên khác

:

CI Natural Red 4.Số thứ tự phụ gia

67

Tên tiếng Việt

:

Carmoisine (*)

INS:

122

Tên tiếng Anh

:

Azorubine (Carmoisine)

ADI:

0-4

Chức năng

:

Phẩm màu
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chó§å uèng cã s÷a, cã h­¬ng liÖu hoÆc lªn men (VD: s÷a s« c« la, s÷a cacao, bia trøng, s÷a chua uèng, s÷a ®Æc)

150


S÷a lªn men (nguyªn kem), cã xö lý nhiÖt sau lªn men

57

12C¸c s¶n phÈm t­¬ng tù phom¸t

GMP


Møt, møt c« ®Æc, møt hoa qu¶

500


Hoa qu¶ ng©m ®­êng

200


Cacao, s« c« la vµ c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù

50


KÑo cøng, kÑo mÒm, kÑo nuga...

300


KÑo cao su

300


S¶n phÈm dïng ®Ó trang trÝ thùc phÈm

500


ThÞt vµ s¶n phÈm thÞt bao gåm thÞt gia cÇm vµ thÞt thó

500

16Thñy s¶n, s¶n phÈm thñy s¶n hun khãi, sÊy kh«, lªn men hoÆc ­íp muèi, kÓ c¶ nhuyÔn thÓ, gi¸p x¸c, da gai

500

22C¸ vµ c¸c s¶n phÈm c¸, ®éng vËt nhuyÔn thÓ, gi¸p x¸c, da gai r¸n

500

16DÇu trén, gia vÞ (bao gåm c¸c chÊt t­¬ng tù muèi)

500


N­íc chÊm vµ c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù

500


Thøc ¨n cho trÎ em d­íi 1 tuæi

50


Thøc ¨n bæ sung cho trÎ ®ang t¨ng tr­ëng

50


N­íc qu¶ Ðp thanh trïng pasteur ®ãng hép hoÆc ®ãng chai

GMP


N­íc rau Ðp thanh trïng pasteur ®ãng hép hoÆc ®ãng chai

GMP


N­íc gi¶i kh¸t cã h­¬ng liÖu, bao gåm c¶ n­íc uèng dµnh cho thÓ thao, n­íc uèng cã hµm l­îng kho¸ng cao vµ c¸c lo¹i n­íc uèng kh¸c

100


R­îu tr¸i c©y

200


Snack ®­îc chÕ biÕn tõ ngò cèc

200
Chó thÝch (*)

Loại chất màu

:

Phẩm màu tổng hợp

Chỉ số màu

:

CI (1975) No. 14720

Nhóm chất màu

:

Monoazo

Tên khác

:

CI Food Red 3.

Каталог: Download -> 2009 -> CTTN
CTTN -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
CTTN -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
CTTN -> Nghị ĐỊnh số 163/2004/NĐ-cp ngàY 07/9/2004 quy đỊnh chi tiết thi hành một số ĐIỀu của pháp lệNH
CTTN -> BỘ y tế Số: 12/2006/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
CTTN -> Thịt chế biến không qua xử lý nhiệt Qui định kỹ thuật
CTTN -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1037
CTTN -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam và phát triển nông thôN Độc lập Tự do Hạnh phúc CỤc thú Y
CTTN -> Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
CTTN -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 47/2006/tt-btc ngàY 31 tháng 5 NĂM 2006
CTTN -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 5.88 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương