BỘ y tế Số: 2660/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 16.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích16.19 Kb.
#17852

BỘ Y TẾ
__________

Số: 2660/QĐ-BYTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016 

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính

nhập khẩu thuốc thành phẩm có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

_____________
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật Dược số 34/2005-QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý Dược - Bộ Y tế;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính một cửa

1. Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục nhập khẩu thuốc thành phẩm có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (trừ các thuốc chứa hoạt chất gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc.

2. Kết quả thủ tục hành chính:

Quyết định cấp số đăng ký và các văn bản liên quan đến thông tin thuốc trong quá trình lưu hành có chữ ký và con dấu của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế trên hệ thống hải quan một cửa quốc gia có giá trị pháp lý tương đương với bản giấy và dược công bố công khai trên cổng thông tin điện tử quốc gia.

Điều 2. Địa điểm, cơ quan thực hiện, điều kiện tham gia

1. Địa điểm thực hiện: Trên toàn quốc

2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Điều 1 Quyết định này, bao gồm:

a) Cục Quản lý Dược và các đơn vị thuộc Bộ Y tế;

b) Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan

3. Đối tượng và điều kiện tham gia cơ chế hải quan một cửa quốc gia:

a) Tất cả các doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc với phạm vi nhập khẩu thuốc được phép tham gia thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

b) Các đơn vị chưa tham gia thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia vẫn tiếp tục thực hiện việc nhập khẩu thuốc bằng cách sử dụng bản chính hoặc bản sao hợp lệ Giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc Quyết định cấp số đăng ký lưu hành; các văn bản cho phép thay đổi, bổ sung, đính chính khác (nếu có) xuất trình trực tiếp khi làm thủ tục thông quan tại Hải quan cửa khẩu.Điều 3. Lộ trình thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia

1. Thời gian thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia áp dụng từ ngày 15/6/2016 đến hết ngày 31/12/2016.

2. Từ ngày 01/01/2017, tất cả các doanh nghiệp nhập khẩu thuốc thành phẩm có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam thực hiện theo cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Trường hợp xảy ra sự cố lỗi hệ thống trong quá trình áp dụng thủ tục hải quan một cửa, các cơ quan quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Quyết định này có trách nhiệm xử lý lô hàng nhập khẩu bảo đảm theo đúng thời gian quy định.

3. Cục trưởng Cục quản lý Dược, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng các đơn vị thuộc Bộ Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính (để phối hợp);

- Ban chỉ đạo 389/TW;

- Cục Quản lý Thị trường - Bộ Công Thương;

- Cục Thương mại điện tử - Bộ Công Thương;

- Cổng TTĐT Văn phòng Chính phủ;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lưu: VT, QLD (02).KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long


 
Каталог: exporters -> van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh -> VBPL-YT
VBPL-YT -> BỘ y tế BỘ TÀi chíNH
VBPL-YT -> Số: 42/2010/tt-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh -> Số: 2173/QĐ-nhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh -> BỘ TÀi chính số: 192/2014/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh -> V/v vướng mắc của Tổng cục Hải quan về chứng từ thanh toán qua ngân hàng
VBPL-YT -> BỘ TÀi chính số: 34/2014/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPL-YT -> BỘ y tế Số: 2659/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPL-YT -> Số: 45/2010/tt-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 16.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương