BỘ y tế Số: /2016/tt-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.14 Mb.
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Folium, Radix, Fructus Viticis

15

 

 

 

 

 

 

194

Mẫu lệ

N

Concha Ostreae

 

15

 

 

 

32

nung

195

Mía dò

N

Rhizoma Costi

 

25

 

 

 

 

 

196

Miết giáp

B-N

Carapax Trionycis

 

18

 

 

 

 

chế giấm

197

Mỏ quạ

N

Herba Maclurae

20

25

 

 

 

 

 

198

Mơ tam thể

N

Herba Paederiae lanuginosae

20

25

 

 

 

 

 

199

Mộc hương

B

Radix Saussureae lappae

 

15

 

 

 

 

 

200

Mộc hương nam

N

Cortex Aristolochiae Balansae

 

25

 

 

 

 

 

201

Mộc qua

B

Fructus Chaenomelis speciosae

 

15

 

 

20

 

 

202

Mộc thông

B-N

Caulis Clematidis

15

18

 

 

 

 

 

203

Một dược

B

Myrrha

12

 

 

 

 

 

sao với dấm

204

Mù u

N

Cortex Colophylli inophylli

 

20

 

 

 

3

dùng sống

205

Muồng trâu

N

Folium Cassiae alatae

15

20

 

 

 

85

Lá tươi phơi khô

206

Nga truật

N

Rhizoma Curcumae zedoariae

 

15

 

 

15

30

đập nhỏ

207

Ngải cứu (Ngải diệp)

N

Herba Artemisiae vulgaris

10

 

 

33

18

 

 

208

Ngô công

B-N

Scolopendra

 

15

 

 

 

 

 

209

Ngô thù du

B - N

Fructus Evodiae rutaecarpae

12

 

 

 

15

 

 

210

Ngọc trúc

B - N

Rhizoma Polygonati odorati

 

12

 

 

 

 211

Ngũ gia bì chân chim

N

Cortex Schefflerae heptaphyllae

 

18

 

 

 

 

 

212

Ngũ gia bì gai

N

Cortex Acanthopanacis trifoliati

15

20

 

 

 

 

 

213

Ngũ sắc

N

Herba Agerati

 

20

 

 

 

 

 

214

Ngũ vị tử

B-N

Fructus Schisandrae

10

 

 

 

 

15

đồ

215

Ngưu bàng tử

B

Fructus Arctii lappae

10

 

15

 

 

20

sao phồng

216

Ngưu tất

B-N

Radix Achyranthis bidentatae

 

18

 

 

28

 

 

217

Nhân sâm

B

Radix Ginseng

 

15

 

 

 

 

 

218

Nhân trần

N

Herba Adenosmatis caerulei

 

15

 

 

 

10

vi sao

219

Nhân trần tía

N

Herba Adenosmatis bracteosi

15

20

 

 

 

 

 

220

Nhũ hương

B

Gummi resina Olibanum

15

 

 

 

 

 

chế giấm

221

Nhục đậu khấu

B-N

Semen Myristicae

 

22

 

 

 

 

 

222

Nhục thung dung

B

Herba Cistanches

 

18

 

 

 

35

chưng

223

Ô đầu

N

Radix Aconiti

15

25

 

 

 

 

 

224

Ô dược

N

Radix Linderae

10

 

 

 

 

 

sao cám

225

Ô mai (Mơ muối)

N

Fructus Armeniacae praeparatus

13

 

 

 

 

 

 

226

Ô rô

N

Herba et R adix Acanthi ilicifolii

 

20

 

 

 

 

 

227

Ô tặc cốt

N

Os Sepiae

 

12

 

 

 

 

tán bột

228

Phá cố chỉ (Bổ cốt chi)

B

Fructus Psoraleae corylifoliae

10

 

 

 

 

15

 

229

Phan tả diệp

B

Folium Cassiae angnstifoliae

10

20

 

 

 

 

 

230

Phật thủ

N

Fructus Citri medicae

15

30

 

 

 

 

 

231

Phèn chua (Bạch phàn)

N

Alumen

10

 

 

 

 

80

phi

232

Phòng kỷ

B

Radix Stephaniae tetrandrae

10

 

 

 

 

 

 

233

Phòng phong

B

Radix Saposhnikoviae divaricatae

6

30

 

 

 

 

 

234

Phù bình

N

Herba Pistiae

 

20

25

 

 

 

 

235

Phụ tử chế (Hắc phụ, Bạch phụ) 

B - N

Radix Aconiti lateralis praeparata

15

30

 

 

 

30

chế theo quy trình

236

Phúc bồn tử

B

Fructus Rubi alceaefolii

12

 

 

 

 

 

 

237

Phục thần

B

Poria

 

15

 

 

 

 

 

238

Qua lâu nhân

B

Semen Trichosanthis

10

 

20

 

 

 

 

239

Quảng vương bất lưu hành (Trâu cổ)

N

Fructus Fici pumilae

12

15

 

 

 

 

 

240

Quất hạch

N

Semen Citri reticulatae

15

20

 

 

 

 

 

241

Quất hồng bì

N

Fructus Clausenae lansii

7

 

20

 

 

 

 

242

Quế chi

N
1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương