BỘ y tế Số: /2014/tt-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 7.31 Mb.
trang1/54
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích7.31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54

BỘ Y TẾ

Số: /2014/TT-BYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày … tháng … năm 2014

THÔNG TƯ

Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong thực phẩm


Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư Quy định mức giới hạn giới hạn tối đa dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong thực phẩm:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong thực phẩm”.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm 2014.

Trong trường hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia tương ứng được ban hành thì mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm được thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật đó.

Bãi bỏ Phần 8 “Giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm” ban hành kèm theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm” kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 3. Thông tư này sẽ được soát xét sửa đổi, bổ sung tùy thuộc vào yêu cầu quản lý. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) để xem xét, giải quyết.

Điều 4. Cục An toàn thực phẩm, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- VPCP (Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Chi cục ATTP các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các cơ quan KTNN đối với thực phẩm nhập khẩu;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

- Lưu: VT, PC, ATTP.


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh LongBỘ Y TẾCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY ĐỊNH

GIỚI HẠN TỐI ĐA DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT

TRONG THỰC PHẨM

(Ban hành kèm theo Thông tư số ………./2014/TT-BYT

ngày … tháng … năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)


1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định mức giới hạn tối đa dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong thực phẩm được sản xuất trong nước, nhập khẩu.2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu các loại thực phẩm.3. Giải thích từ ngữ và các từ viết tắt

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau3.1. Hóa chất bảo vệ thực vật là chế phẩm có nguồn gốc từ hoá chất, thực vật, động vật, vi sinh vật và các chế phẩm khác dùng để phòng, trừ sinh vật gây hại tài nguyên thực vật.

3.2. Lượng ăn vào hàng ngày chấp nhận được (ADI) là lượng của một loại hóa chất được đưa vào cơ thể hàng ngày mà không gây ảnh hưởng có hại tới sức khoẻ con người (đơn vị tính: mg/kg thể trọng).

3.3. Giới hạn tối đa dư lượng (MRL) hóa chất bảo vệ thực vật là lượng tối đa một loại hóa chất bảo vệ thực vật chấp nhận tồn tại trong nông sản, thực phẩm mà không gây hại cho con người. MRL được biểu thị bằng miligam hóa chất bảo vệ thực vật trong một kilogam thực phẩm.

4. Mức giới hạn tối đa dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong thực phẩm

Mức giới hạn tối đa dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong thực phẩm quy định tại Phụ lục “Giới hạn tối đa dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong thực phẩm” của Quy định này.5. Tổ chức thực hiện

5.1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Tổ chức, cá nhân chỉ được phép sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm lưu thông tại Việt Nam khi kết quả kiểm tra đạt yêu cầu quy định tại Điều 4 của Quy định này.5.2. Trách nhiệm của cơ quan quản lý

Giao Cục An toàn thực phẩm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.
KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Long
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương