BỘ y tế Số: /2014/tt-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


PARTICULARS OF LOCAL COMPANY RESPONSIBLE FOR PLACINGtải về 1.06 Mb.
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu03.06.2018
Kích1.06 Mb.
#39368
1   2   3   4   5   6   7
PARTICULARS OF LOCAL COMPANY RESPONSIBLE FOR PLACING

THE COSMETIC PRODUCT IN THE MARKET

  1. Tªn c«ng ty (Name of company):


§Þa chØ c«ng ty (Address of company):

Tel:

Fax:Sè giÊy phÐp kinh doanh/Sè giÊy phÐp ho¹t ®éng

Business Registration Number/License to Operate Number

Ghi chú: Nếu công ty công bố là công ty được uỷ quyền bởi chủ sở hữu sản phẩm thì phải trình thư uỷ quyền và bất kỳ các thông tin khác có liên quan khi được yêu cầu bởi cơ quan quản lý.Note: If the applicant is a service provider authorised by the company, he is required to provide a letter of authorisation or any additional particulars as required by the regulatory authority.

TH¤NG TIN VÒ NG¦êI §¹I DIÖN theo ph¸p luËt cña c«ng ty

PARTICULARS OF PERSON REPRESENTING THE LOCAL COMPANY

  1. Hä vµ tªn (Name of person):Tel:

Email:

Chøc vô ë c«ng ty (Designation in the company) :

TH¤NG TIN VÒ C¤NG TY NHËP KHÈU

PARTICULARS OF IMPORTER


  1. Tªn c«ng ty nhËp khÈu/ Name of Importer:§Þa chØ c«ng ty nhËp khÈu/ Address of importer:
Tel:

Fax:

DANH S¸CH THµNH PHÇN

PRODUCT INGREDIENT LIST
  1. tải về 1.06 Mb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương