BỘ y tế Số: /2014/tt-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.06 Mb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu03.06.2018
Kích1.06 Mb.
#39368
1   2   3   4   5   6   7
PARTICULARS OF PRODUCT


 1. Tªn ®Çy ®ñ cña s¶n phÈm, bao gåm: 1.1. nh·n hµng; 1.2. tªn s¶n phÈm; 1.3. d¹ng mµu (nÕu cã) (Name of brand & product):

1.1 Nh·n hµng (Brand)
  1. Tªn s¶n phÈm (Product Name)  1. Danh s¸ch c¸c d¹ng hoÆc mµu (List of Variants or Shade). Tªn (Names)

____________________________________________________________________________________________________________________________

 1. D¹ng s¶n phÈm (Product type(s))

 • Kem, nhò t­¬ng, s÷a, gel hoÆc dÇu dïng trªn da (tay, mÆt, ch©n, ….)

Creams, emulsions, lotions, gels and oils for skin (hands, face, feet, etc.)

 • MÆt n¹ dïng cho da mÆt (chØ trõ s¶n phÈm lµm bong da nguån gèc ho¸ häc)

Face masks (with the exception of chemical peeling products)

 • ChÊt phñ mµu (láng, nh·o, bét)

Tinted bases (liquids, pastes, powders)

 • PhÊn trang ®iÓm, phÊn dïng sau khi t¾m, bét vÖ sinh,…

Make-up powders, after-bath powder, hygienic powders, etc.

 • Xµ phßng t¾m, xµ phßng khö mïi,…

Toilet soaps, deodorant soaps, etc

 • N­íc hoa, n­íc th¬m dïng vÖ sinh,….

Perfumes, toilet waters and eau de Cologne

 • S¶n phÈm dïng ®Ó t¾m hoÆc géi (muèi, xµ phßng, dÇu, gel,…)

Bath or shower preparations (salts, foams, oils. gels, etc.)

 • S¶n phÈm lµm rông l«ng

Depilatories

 • S¶n phÈm khö mïi vµ ng¨n ngõa ra må h«i.

Deodorants and anti-perspirants

 S¶n phÈm ch¨m sãc tãcHair care products

- Nhuém vµ tÈy mµu tãcHair tints and bleaches

- Uèn tãc, duçi tãc, gi÷ nÕp tãcProducts for waving, straightening and fixing,

- C¸c s¶n phÈm ®Þnh d¹ng tãcSetting products,

- S¶n phÈm lµm s¹ch (s÷a, bét, dÇu géi)Cleansing products (lotions, powders, shampoos),

- S¶n phÈm d­ìng tãc (dung dÞch, kem, dÇu),Conditioning products (lotions, creams, oils),

- C¸c s¶n phÈm t¹o kiÓu tãc (s÷a, keo xÞt tãc, s¸p)Hairdressing products (lotions, lacquers, brilliantines)

 S¶n phÈm dïng cho viÖc c¹o r©u (kem, xµ phßng, dung dÞch,...)Shaving product (creams, foams, lotions, etc.)

 • S¶n phÈm trang ®iÓm vµ tÈy trang dïng cho mÆt vµ m¾t

Products for making-up and removing make-up from the face and the eyes

 • S¶n phÈm dïng cho m«i

Products intended for application to the lips

 • S¶n phÈm ®Ó ch¨m sãc r¨ng vµ miÖng

Products for care of the teeth and the mouth

 • S¶n phÈm dïng ®Ó ch¨m sãc vµ trang ®iÓm cho mãng tay, mãng ch©n

Products for nail care and make-up

 • S¶n phÈm dïng ®Ó vÖ sinh bªn ngoµi c¬ quan sinh dôc

Products for external intimate hygiene

 • S¶n phÈm chèng n¾ng

Sunbathing products

 • S¶n phÈm lµm s¹m da mµ kh«ng cÇn t¾m n¾ng

Products for tanning without sun

 • S¶n phÈm lµm tr¾ng da

Skin whitening products

 • S¶n phÈm chèng nh¨n da

Anti-wrinkle products

 • S¶n phÈm kh¸c (®Ò nghÞ ghi râ)

Others (please specify) 1. Môc ®Ých sö dông (Intended use)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. D¹ng tr×nh bµy (Product presentation(s))

 D¹ng ®¬n lÎ (Single product)

Mét nhãm c¸c mµu (Arange of colours)

B¶ng c¸c mµu trong mét d¹ng s¶n phÈm (Palette(s) in a range of one product type)

C¸c s¶n phÈm phèi hîp trong mét bé s¶n phÈm (Combination products in a single kit)

C¸c d¹ng kh¸c (®Ò nghÞ ghi râ). Others (please specify)

TH¤NG TIN VÒ NHµ S¶N XUÊT/ §ãNG GãI

(§Ò nghÞ ®Ýnh kÌm danh s¸ch riªng nÕu nh­ cã nhiÒu h¬n mét c«ng ty tham gia s¶n xuÊt/ ®ãng gãi®Ó t¹o ra mét s¶n phÈm hoµn chØnh)

PARTICULARS OF MANUFACTURER (S)/ASSEMBLER(S) (Please attach in a separate sheet if there are more than one manufacturer/assembler)

 1. Tªn nhµ s¶n xuÊt (Name of manufacturer) :

§Þa chØ nhµ s¶n xuÊt ( N­íc s¶n xuÊt) (Address of manufacturer (state country):


C

o

u

n

t

r

y


Tel:
Fax: 1. Tªn c«ng ty ®ãng gãi (®Ò nghÞ ®¸nh dÊu vµo môc thÝch hîp. Cã thÓ ®¸nh dÊu nhiÒu h¬n 1 « (Name of assembler (Please tick accordingly. May tick more than one box)):

 §ãng gãi chÝnh  §ãng gãi thø cÊpPrimary assembler Secondary assembler

§Þa chØ cña c«ng ty ®ãng gãi (Address of assembler (state country)):
C

o

u

n

t

r

y


Tel:Fax:


TH¤NG TIN VÒ Tæ CHøC, C¸ NH¢N CHÞU TR¸CH NHIÖM

®­a S¶N PHÈM mü phÈm ra THÞ TR¦êNGtải về 1.06 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương