Bé y tÕ Sè: 1369/ byt-q§ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Namtải về 11.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích11.36 Kb.

Bé Y tÕ

Sè: 1369/ BYT-Q§Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Hµ Néi, ngµy 17 th¸ng 7 n¨m 1997

QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé Y TÕ

VÒ viÖc giao tr¸ch nhiÖm kiÓm tra Nhµ n­íc


vÒ chÊt l­îng ®èi víi thùc phÈm nhËp khÈu”


Bé TR¦ëNG Bé Y TÕ

C¨n cø LuËt B¶o vÖ søc kháe nh©n d©n vµ §iÒu lÖ VÖ sinh ban hµnh


theo NghÞ ®Þnh sè 23-H§BT ngµy 24/01/1991 cña Héi ®ång Bé tr­ëng (nay lµ
ChÝnh phñ);

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 68/CP ngµy 11/10/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Y tÕ;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/CP ngµy 08/12/1995 cña ChÝnh phñ (§iÒu 4 kho¶n 1) vÒ viÖc ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi chÊt l­îng hµng hãa, giao cho Bé Y tÕ chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ an toµn, vÖ sinh thùc phÈm;

C¨n cø Th«ng t­ liªn bé Y tÕ - Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng sè 07/TTLB ngµy 01/7/1996 (§iÒu 4) vÒ viÖc h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 86/CP ngµy 08/12/1995;

Theo ®Ò nghÞ cña «ng Vô tr­ëng Vô Y tÕ dù phßng - Bé Y tÕ;

QUYÕT §ÞNH

§iÒu 1. Giao cho ViÖn Dinh D­ìng, ViÖn Pasteur Nha Trang, ViÖn VÖ sinh Y tÕ c«ng céng Thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ ViÖn VÖ sinh dÞch tÔ T©y Nguyªn thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau:

1. Phèi hîp víi Trung t©m kü thuËt Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng, thuéc Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng cïng khu vùc, ®Ó tæ chøc thùc hiÖn viÖc kiÓm tra Nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng ®èi víi thùc phÈm nhËp khÈu t¹i c¸c cöa khÈu thuéc khu vùc.2. ChØ ®¹o vµ hç trî vÒ chuyªn m«n kü thuËt cho c¸c Trung t©m Y tÕ dù phßng tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng trong cïng khu vùc ®Ó Trung t©m cã ®ñ kh¶ n¨ng ®­îc ñy quyÒn thùc hiÖn viÖc kiÓm tra Nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng ®èi víi thùc phÈm nhËp khÈu t¹i cöa khÈu n»m trªn ®Þa bµn cña ®Þa ph­¬ng.

§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký. C¸c quy ®Þnh tr­íc ®©y tr¸i víi c¸c quy ®Þnh trong quyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá.

§iÒu 3. Vô tr­ëng Vô Y tÕ dù phßng chÞu tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy.

§iÒu 4. C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng, Ch¸nh thanh tra Bé, Vô tr­ëng c¸c Vô: Tæ chøc c¸n bé, Y tÕ dù phßng, KÕ ho¹ch, Tµi chÝnh KÕ to¸n - Bé Y tÕ; Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé, Thñ tr­ëng Y tÕ ngµnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt
®Þnh nµy.

KT. Bé tr­ëng Bé Y tÕ
Thø tr­ëng


(®· ký)

PGS. PTS. NguyÔn V¨n Th­ëng


: Upload -> contents -> 2016 -> QuyetDinh ChiDinh
Upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
QuyetDinh ChiDinh -> Số: 287/QĐ-btnmt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
contents -> Kính gửi: Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Kỹ thuật 3
contents -> Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢng 3
2016 -> Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-cp ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương