BỘ XÂy dựng số: 27/2009/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 263.92 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích263.92 Kb.
1   2   3   4

Phô lôc 2


( KÌm theo Th«ng t­ sè 27/2009/TT-BXD ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2009)


UBND TØNH/ THµNH PHè
Sè: ................./BC-UBND

CéNG Hßa X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
.................., ngµy ...... th¸ng ....... n¨m …….


B¸O C¸O

vÒ t×nh h×nh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng

vµ c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng t¹i ®Þa ph­¬ng

(6 th¸ng/c¶ n¨m....)
KÝnh göi: Bé tr­ëng Bé X©y dùng
I. thèng kª Sè l­îng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng/dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng trªn ®Þa bµn trong kú b¸o c¸o

1. Tæng sè c«ng tr×nh/ dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng
Lo¹i

c«ng tr×nh§ang thi c«ng

§· hoµn thµnh

CÊp c«ng tr×nh

CÊp c«ng tr×nh

§Æc biÖt

I

II

III

IV

§Æc biÖt

I

II

III

IVTæng2. Sè c«ng tr×nh thuéc c¸c Bé, Ngµnh:

3. Sè c«ng tr×nh ®­îc x©y dùng b»ng nguån vèn ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng:

4. Sè c«ng tr×nh ®­îc x©y dùng b»ng c¸c nguån vèn kh¸c:

II. thèng kª sè l­îng Sù cè c«ng tr×nh x©y dùng trong kú b¸o c¸o

1. Sè l­îng sù cè c«ng tr×nh x©y dùng trong kú b¸o c¸oLo¹i c«ng tr×nh

Sù cè cÊp I

Sù cè cÊp II

Sù cè cÊp III

§ang

thi c«ng


§ang

sö dông


§ang

thi c«ng


§ang

sö dông


§ang

thi c«ng


§ang

sö dông
Tæng


2. M« t¶ sù cè, ®¸nh gi¸ thiÖt h¹i vÒ ng­êi, tµi s¶n vµ nguyªn nh©n sù cè.III. KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ sù tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng

1. §¸nh gi¸ sù tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng

a) Sè l­îng c¸c c«ng tr×nh ®­îc c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ x©y dùng kiÓm tra;

b) Sù tu©n thñ cña c¸c chñ ®Çu t­ vµ c¸c nhµ thÇu tham gia x©y dùng c«ng tr×nh ®èi víi c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng.

2. §¸nh gi¸ chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng so víi yªu cÇu cña thiÕt kÕ, quy chuÈn kü thuËt vµ tiªu chuÈn ¸p dông cho c«ng tr×nh

IV. C¸c néi dung b¸o c¸o kh¸c vµ kiÕn nghÞ

1. H­íng dÉn triÓn khai thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng: nªu cô thÓ tªn, sè hiÖu v¨n b¶n vµ c¬ quan ban hµnh v¨n b¶n, c¸c ho¹t ®éng tËp huÊn vÒ v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô.

2. Ph©n cÊp qu¶n lý nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng.

3. C¸c kiÕn nghÞ, nÕu cãN¬i nhËn:

- Nh­ trªn;

- Côc Gi¸m ®Þnh Nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng - Bé X©y dùng;

- L­u: VP UBND, Së X©y dùng tØnh.
TM. UBND TØNH/THµNH PHè ......

CHñ TÞCH

(Ch÷ ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu)

: Upload
Upload -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
Upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
Upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
Upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
Upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
Upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương