BỘ XÂy dựng số: 27/2009/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 263.92 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích263.92 Kb.
#515
1   2   3   4

Phô lôc 2


( KÌm theo Th«ng t­ sè 27/2009/TT-BXD ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2009)


UBND TØNH/ THµNH PHè
Sè: ................./BC-UBND

CéNG Hßa X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
.................., ngµy ...... th¸ng ....... n¨m …….


B¸O C¸O

vÒ t×nh h×nh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng

vµ c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng t¹i ®Þa ph­¬ng

(6 th¸ng/c¶ n¨m....)
KÝnh göi: Bé tr­ëng Bé X©y dùng
I. thèng kª Sè l­îng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng/dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng trªn ®Þa bµn trong kú b¸o c¸o

1. Tæng sè c«ng tr×nh/ dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng
Lo¹i

c«ng tr×nh§ang thi c«ng

§· hoµn thµnh

CÊp c«ng tr×nh

CÊp c«ng tr×nh

§Æc biÖt

I

II

III

IV

§Æc biÖt

I

II

III

IVTæng2. Sè c«ng tr×nh thuéc c¸c Bé, Ngµnh:

3. Sè c«ng tr×nh ®­îc x©y dùng b»ng nguån vèn ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng:

4. Sè c«ng tr×nh ®­îc x©y dùng b»ng c¸c nguån vèn kh¸c:

II. thèng kª sè l­îng Sù cè c«ng tr×nh x©y dùng trong kú b¸o c¸o

1. Sè l­îng sù cè c«ng tr×nh x©y dùng trong kú b¸o c¸oLo¹i c«ng tr×nh

Sù cè cÊp I

Sù cè cÊp II

Sù cè cÊp III

§ang

thi c«ng


§ang

sö dông


§ang

thi c«ng


§ang

sö dông


§ang

thi c«ng


§ang

sö dông
Tæng


2. M« t¶ sù cè, ®¸nh gi¸ thiÖt h¹i vÒ ng­êi, tµi s¶n vµ nguyªn nh©n sù cè.III. KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ sù tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng

1. §¸nh gi¸ sù tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng

a) Sè l­îng c¸c c«ng tr×nh ®­îc c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ x©y dùng kiÓm tra;

b) Sù tu©n thñ cña c¸c chñ ®Çu t­ vµ c¸c nhµ thÇu tham gia x©y dùng c«ng tr×nh ®èi víi c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng.

2. §¸nh gi¸ chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng so víi yªu cÇu cña thiÕt kÕ, quy chuÈn kü thuËt vµ tiªu chuÈn ¸p dông cho c«ng tr×nh

IV. C¸c néi dung b¸o c¸o kh¸c vµ kiÕn nghÞ

1. H­íng dÉn triÓn khai thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng: nªu cô thÓ tªn, sè hiÖu v¨n b¶n vµ c¬ quan ban hµnh v¨n b¶n, c¸c ho¹t ®éng tËp huÊn vÒ v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô.

2. Ph©n cÊp qu¶n lý nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng.

3. C¸c kiÕn nghÞ, nÕu cãN¬i nhËn:

- Nh­ trªn;

- Côc Gi¸m ®Þnh Nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng - Bé X©y dùng;

- L­u: VP UBND, Së X©y dùng tØnh.
TM. UBND TØNH/THµNH PHè ......

CHñ TÞCH

(Ch÷ ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu)

Каталог: Upload
Upload -> -
Upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
Upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
Upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
Upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
Upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 263.92 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương